Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası

Genel Bilgiler

19/10/2005 tarihli ve 2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında" Yönetmelik kapsamına giren Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki işletmelerin, sadece yurt içi satışlardan doğan ve herhangi bir teminata bağlanmamış vadeli ticari alacaklarının ödenmeme riskini teminat altına almaktadır.

KOBİ’lere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’ndan kimler faydalanabilir?
Yıllık Net Satış Hasılatı veya mali bilanço rakamı 125.000.000 TL’ye kadar olan, risk değerlendirme kriterlerini sağlayan, basit usul dışında vergi mükellefi olan ve başvuru tarihinden itibaren en az 2 yıl önce kurulmuş, Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’ndan faydalanabilir.

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası’nda Hangi Satışlar Teminat Altına Alınır?

  • Tüzel kişiliklere (şahıs şirketi, adi ortaklık vb. dâhil) yapılan satışlar,
  • Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (Teminat mektubu, DBS, teyitli akreditif vb.) altında olmayan satışlar,
  • Vadeli faturaların açık hesap, çek ve/veya senet karşılığı satışlar,
  • Sigortalı ile alıcı arasında bir satış sözleşmesi var ise; sözleşmede satış vadesinin belirtildiği, satış sözleşmesinin var olmadığı durumlarda ise; sigortalı ile alıcı arasında kararlaştırılan satış vadesinin fatura üzerinde belirtildiği satışlar,
  • Dövize endeksli faturalar veya sözleşmeler kapsamındakiler hariç olmak üzere, fatura veya faturaları Türk Lirası cinsinden kesilen satışlar,
  • Kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler, odalar ve borsalar, meslek birlikleri, dernekler, vakıflar, kamu iktisadi kuruluşları ve tacir sıfatı taşımayan gerçek kişiler haricinde kalan alıcılara yapılan satışlar.

Prim hesabında, alacak sigortası talebinde bulunan işletmenin son mali yılda vadeli yurtiçi satışlardan elde ettiği cirosu esas alınır. Net prim ve azami teminat tutarı, vadeli satışlardan elde edilen ciro esas alınmak suretiyle, aşağıdaki tablo kullanılarak hesaplanır:

Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi’nde Hasarın Teminat Altına Alınabilmesi İçin Nelere Dikkat Edilmelidir?

  • Düzenlenen faturalarda vade bilgisinin yer alması gerekmektedir.
  • Faturaların vadelerinin azami ödeme süresinden daha uzun vadeli düzenlenmemesi gerekmektedir.
  • Sigortalı, teminat altındaki alıcılardan alacaklarını tahsil etmek ile kayıpları önlemek ya da en aza indirgemek konusunda gerekli tüm tedbirleri almalıdır.
  • Sigorta şirketinin talep ettiği her türlü belgenin doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir.