2012-32/41 no’lu Tebliğ 26.09.2012/ 28423 tarih ve sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve söz konusu Tebliğ'in MADDE 14/ GEÇİCİ MADDE 2'nin 1. ve 2. fıkralarında, Merkez/Ankara Şubemiz nezdinde bulunan teminat hesaplarından yapılacak iade işlemlerinin 30.09.2012 tarihinden itibaren 180 gün içinde Bankamızca sonuçlandırılacağı, üzerinde haciz, ihtiyati tedbir kararları bulunması halinde ilgili idari ve mali mercilerin kararları çerçevesinde yapılacağı hususlarına yer verilmiş olup, söz konusu ödemelerin sorunsuz yapılabilmesini teminen,

  • Yetkili müesseselerin Vergi Kimlik Numaralarının (VKN) son iki rakamına göre oluşturulan ödeme takvimi Ek.1'de yer almakta olup, şubelerimize müracaatta Ödeme Takvimi'nde yer alan tarihlerin (27.11.2012 tarihinden sonraki tarihlerde VKN'nin son iki rakamı gözetilmeksizin başvuru tarihinde (üzerinde bloke bulunan hesaplar hariç) ödemenin yapılacağının) göz önünde bulundurulması,
  • Listede belirtilen ödeme tarihlerinde güncel yetki belgesi (şirket ana sözleşmesinin yayımlandığı Ticaret Sicil Gazetesi veya şirket ana sözleşmesinin noter tasdikli örneği), şirket adına işlem yapma yetkisi bulunan kişi/kişilerin noter tasdikli imza sirküleri veya noter tasdikli imza beyannamesinin ibraz edilmesi,
  • Ayrıca, hesaplar üzerinde haciz, ihtiyati tedbir kararları vb. bulunması halinde ödeme yapılması mümkün bulunmamakla birlikte, bu durumda olan hesaplar için; Merkez/Ankara Şubemiz tarafından ilgili haciz mercii ile yazışma yapılarak gelecek cevap yazısı doğrultusunda işlem veya şirket yetkilisi tarafından haczin kaldırıldığına ilişkin yazının ibraz edilmesi,