Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") hususunda Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ("Ziraat Bankası") olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun'un "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Ziraat Bankası, sizlere ait kimlik, iletişim, özgeçmiş, hukuki işlem, müşteri işlem, lokasyon, kamera görüntüleri, risk yönetimi bilgisi, finans, mesleki deneyim, görsel ve işitsel kayıtlar, demografik bilgiler, eğitim seviyesi ve gelir seviyesi bilgilerinizi; bankamızla hukuki ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, ATM, mobil bankacılık, elektronik posta, başvuru formları araçları üzerinden, Bankamız ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda otomatik olarak ve; Kanun'un 5/2(a) maddesinde belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi, Kanun'un 5/2(c) maddesinde belirtilen sözleşmenin kurulması veya ifası için gerekli olması, Kanun'un 5/2(ç) maddesinde belirtilen bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, Kanun'un 5/2(d) maddesinde belirtilen ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, Kanun'un 5/2(e) maddesinde belirtilen bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve 5/2(f) maddesi uyarınca İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanarak;

 • Bankacılık Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun gibi bankamızın tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, T.C. Merkez Bankası, TBB, Hazine ve Maliye Bakanlığı gibi resmi, idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerine uyulması;
 • Bankacılık faaliyetlerinin Banka prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini;
 • Sözleşmesel ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması;
 • Tabi olduğumuz mevzuatlar uyarınca müşterimizi tanımamız konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere mesleğiniz, gelir durumunuz, Bankamızda işlem yapma amacınız gibi bilgilerinizin kaydedilmesi;
 • Talep etmeniz halinde sizlere Hızlı Geçiş Sistemi (HGS)'nden yararlanmanızı sağlamak için maskelenmiş bir şekilde kredi kartı numaranız, araç plakası ve ruhsat sahiplik belgesi başta olmak üzere kimlik ve iletişim gibi bilgilerin elde edilmesi;
 • Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması;
 • Elektronik (SWIFT, internet / mobil bankacılık, Genel Müdürlük Birimleri, Şubeler, kiosklar, ATM'ler, internet şubesi, görüntülü işlem merkezi, çağrı merkezi ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi;
 • Acente sıfatıyla sizlere sunulabileceğimiz ürün ve hizmetlerde kullanılması;
 • İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası;
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası;
 • Sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması;
 • Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin,
 • Sosyal Medya üzerinden yapılan talep ve şikayetlerinizin değerlendirilmesi ve çözüm önerilmesi;
 • Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
 • Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi;
 • Bankamızın yurtiçi, yurtdışı şube ve iştirakleriyle yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;
 • Bankamızın taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi;
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası;
 • Güvenlik sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında bankamıza ait ATM ve şubelerde kamera görüntülerinin kaydedilmesi;

amaçlarıyla işlenmekte ve paylaşılmaktadır.

Ziraat Bankası, yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Kanun'un 6/2. maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak avuç içi ayası ve engel durumu bilginiz ATM'ye girişinizin onaylanması ve size uygun destek hizmeti sunulması amaçlarıyla ve Kanun'un 5/1. maddesi uyarınca açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak pazarlama, davranış analizleri, kullanıcı alışkanlıklarınıza yönelik kişisel verileriniz,

 • Acente sıfatıyla sizlere sunulabileceğimiz ürün ve hizmetlerde kullanılması;
 • Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
 • Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi;

amaçlarıyla işlenmektedir.

Ayrıca, müşterimiz olmasanız dahi, bankacılık mevzuatına göre bir risk grubuna kullandırılacak kredi sınırlarının tespiti için dahil olacağınız risk grubunun belirlenebilmesi, izlenebilmesi, raporlanabilmesi, kontrol edilmesi amacıyla Bankamızca kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

Sizin, eşinizin, çocuklarınızın ve bu sayılanların, yönetim kurulu üyesi veya genel müdür oldukları veya bunların ya da bir tüzel kişinin birlikte veya tek başlarına, doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla katıldıkları ortaklıklar ile bir bankanın nitelikli pay sahipleri, yönetim kurulu üyeleri ve genel müdürü, bunların birlikte veya tek başına, doğrudan veya dolaylı olarak kontrol ettikleri ya da sınırsız sorumlulukla ortak oldukları veya yönetim kurulu üyesi ya da genel müdürü oldukları ortaklıklar ve birinin ödeme güçlüğüne düşmesinin diğer bir veya birkaçının ödeme güçlüğüne düşmesi sonucunu doğuracak boyutta kefalet, garanti veya benzeri ilişkiler bulunan gerçek ve tüzel kişiler bir risk grubu oluşturmaktadır. Bunların yanı sıra, risk grubu kapsamına girecek diğer gerçek ve tüzel kişiler T.C. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nca belirlenir.

2. Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz; Kanun'un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 1. maddesinde yer alan amaçlar ve hukuki sebeplerle, Bankacılık Kanunu madde 73/4'te düzenlenen finansal kuruluşlara; sigorta şirketlerine; BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, TBB Risk Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. gibi kamu kurum ve kuruluşlarına; yurtiçi, yurtdışı şube ve iştiraklerimize; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız üçüncü taraflara; bankacılık faaliyetlerimiz kapsamında imzalanan sözleşmelerin veya sözleşme konusu işlemlerin ilgili/ilişkili taraflarına; işbirliği yapılan kuruluşlara ve program ortaklarına aktarılabilmektedir

3. Kişisel Verileriniz Saklanması

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

4. Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Bankamıza yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Bankamız tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Bankamız tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınız ile ilgili; kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile bizzat elden veya noter kanalıyla en yakın şubemize başvurabilir ya da talebinizi ziraatbank@hs.01.kep.tr kep adresimize iletebilirsiniz.

Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Bankamızın diğer Aydınlatma Metinlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.Mevduat Hesap Başvurusu/Açılışı Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla "Mevduat Hesap Başvurusu/Açılışı" özelinde 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") hususunda Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ("Ziraat Bankası") olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun'un "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

 • İşlenen Kişisel Verileriniz, İşleme Amacı, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Ziraat Bankası ile yapmış olduğunuz "Mevduat Hesap Başvurusu/Açılışı" kapsamında; hukuki ilişkinin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, ATM, mobil bankacılık, elektronik posta, başvuru formları araçları üzerinden toplanmakta olup Bankamız ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplere dayanarak kategorik olarak işlenmektedir.

 Veri Kategorileri İşleme Amaçları Hukuki Sebepler
 • Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, Anne- Baba Adı, Anne Kızlık Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, TC kimlik No vb.)

 

 • İletişim Bilgileriniz (Adres No, E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP), Telefon no vb.)

 

 • Finansal Bilgileriniz (Gelir, Bilanço Bilgileri, Finansal Performans Bilgileri, Kredi Ve Risk Bilgileri, Sahip Olunan Menkul ve Gayrimenkul Bilgileri vb.)
 • Kimlik tespiti,
 • Mevduat hesap başvurularının değerlendirilmesi amacıyla,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama ve Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Talep/ Şikayet Takibi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması, Değerlendirilmesi ve Sürekliliğin Sağlanması,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi.
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Mevduat sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi.
 • Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Açık Rıza Olması Halinde
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz (Meslek, Unvan, Çalışma Bilgisi, Eğitim Durumu, Özgeçmiş Bilgisi vb.)
 • Kimlik tespiti,
 • Mevduat hesap başvurularının değerlendirilmesi amacıyla,
 • İş Faaliyetlerinin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Talep/Şikayet Takibi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması, Değerlendirilmesi ve Sürekliliğin Sağlanması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Mevduat sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

 

 

 • Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Açık Rıza Olması Halinde
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz (Çağrı Merkezi Kayıtları, Fatura, Senet, Çek Bilgileri, Gişe Dekontlarındaki Bilgiler vb.)
 • Kimlik tespiti,
 • Mevduat hesap başvurularının değerlendirilmesi amacıyla,
 • İş Faaliyetlerinin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Talep/Şikayet Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması,
 • Değerlendirilmesi ve Sürekliliğin Sağlanması
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mevduat sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Açık Rıza Olması Halinde,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz (Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler vb.)
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre Ve Parola Bilgileri vb.)
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi.
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Mevduat sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi.
 • Risk Yönetimi Bilgileriniz (KKB Bilgisi, Kredi Geçmişi vb.)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama ve Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Mevduat sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi.

 

 • Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Açık Rıza Olması Halinde
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Pazarlama Bilgileriniz (Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Katılım Sağlanan Anketlerin Analizi Sonucunda Elde Edilen Veriler, Çerez Kayıtları, Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler vb.)
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama ve Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Açık Rıza Olması Halinde
 • Sağlık Bilgileriniz (Engellilik Durumuna Ait Bilgiler vb.)
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
 • Açık Rıza Olması Halinde,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Görsel ve İşitsel Bilgileriniz (Öz Çekim Fotoğrafı, Ses Kaydı vb.)
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Mevduat sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi.
 • Biyometrik Veri (Avuç içi bilgileri, Parmak izi bilgileri, Retina taraması bilgileri, Yüz tanıma bilgileri vb.)
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi.
 • Açık Rıza Olması Halinde,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

 

 • Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz; Kanun'un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 1. maddesinde yer alan amaçlar ve hukuki sebeplerle, Bankacılık Kanunu madde 73/4'te düzenlenen finansal kuruluşlara; sigorta şirketlerine; BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, TBB Risk Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. gibi kamu kurum ve kuruluşlarına; yurtiçi, yurtdışı şube ve iştiraklerimize; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız üçüncü taraflara; bankacılık faaliyetlerimiz kapsamında imzalanan sözleşmelerin veya sözleşme konusu işlemlerin ilgili/ilişkili taraflarına; işbirliği yapılan kuruluşlara ve program ortaklarına ve acentesi olduğumuz şirketlere aktarılabilmektedir.

 • Kişisel Verileriniz Saklanması

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz Bankamız Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

 • Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Bankamıza yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Bankamız tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Bankamız tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınız ile ilgili; 'Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ'indeki başvuru şartlarına uygun bir şekilde kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile bizzat elden veya noter kanalıyla en yakın şubemize başvurabilir ya da talebinizi Bankamız ziraatbank@hs.01.kep.tr kep adresine veya Genel Müdürlük adresine iletebilirsiniz.

Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Kredi/Kredi Kartı Başvurusu Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla "Kredi/Kredi Kartı Başvurusu" özelinde 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") hususunda Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ("Ziraat Bankası") olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun'un "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

 • İşlenen Kişisel Verileriniz, İşleme Amacı, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Ziraat Bankası ile yapmış olduğunuz Kredi/Kredi Kartı Başvurusu kapsamında; kredi ilişkisinin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, ATM, mobil bankacılık, elektronik posta, başvuru formları araçları üzerinden toplanmakta olup Bankamız ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplere dayanarak kategorik olarak işlenmektedir.

 Veri Kategorileri İşleme Amaçları Hukuki Sebepler
 • Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, Anne- Baba Adı, Anne Kızlık Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, TC kimlik No vb.)

 

 • İletişim Bilgileriniz (Adres No, E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP), Telefon no vb.)

 

 • Finansal Bilgileriniz (Gelir, Bilanço Bilgileri, Finansal Performans Bilgileri, Kredi Ve Risk Bilgileri, Sahip Olunan Menkul ve Gayrimenkul Bilgileri vb.)
 • Kimlik tespiti,
 • Kredi hesabı ve kredi kartı başvurularının değerlendirilmesi amacıyla,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama ve Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Talep/ Şikayet Takibi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması, Değerlendirilmesi ve Sürekliliğin Sağlanması,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi.
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Mevduat sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi.
 • Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Açık Rıza Olması Halinde
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz (Meslek, Unvan, Çalışma Bilgisi, Eğitim Durumu, Özgeçmiş Bilgisi vb.)
 • Kimlik tespiti,
 • Kredi hesabı ve kredi kartı başvurularının değerlendirilmesi amacıyla,  
 • İş Faaliyetlerinin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Talep/Şikayet Takibi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması, Değerlendirilmesi ve Sürekliliğin Sağlanması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Mevduat sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

 

 • Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Açık Rıza Olması Halinde
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz (Çağrı Merkezi Kayıtları, Fatura, Senet, Çek Bilgileri, Gişe Dekontlarındaki Bilgiler vb.)
 • Kimlik tespiti,
 • Kredi hesabı ve kredi kartı başvurularının değerlendirilmesi amacıyla,
 • İş Faaliyetlerinin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Talep/Şikayet Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması,
 • Değerlendirilmesi ve Sürekliliğin Sağlanması
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mevduat sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

 

 

 

 

 

 • Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Açık Rıza Olması Halinde,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz (Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler vb.)
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre Ve Parola Bilgileri vb.)
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi.
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Mevduat sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi.
 • Risk Yönetimi Bilgileriniz (KKB Bilgisi, Kredi Geçmişi vb.)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama ve Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Mevduat sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi.

 

 • Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Açık Rıza Olması Halinde
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Pazarlama Bilgileriniz (Alışveriş Geçmişi Bilgileri, Katılım Sağlanan Anketlerin Analizi Sonucunda Elde Edilen Veriler, Çerez Kayıtları, Kampanya Çalışmasıyla Elde Edilen Bilgiler vb.)
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi,
 • Pazarlama Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama ve Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Açık Rıza Olması Halinde
 • Sağlık Bilgileriniz (Engellilik Durumuna Ait Bilgiler vb.)
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
 • Açık Rıza Olması Halinde,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Görsel ve İşitsel Bilgileriniz (Öz Çekim Fotoğrafı, Ses Kaydı vb.)
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Mevduat sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi.
 • Biyometrik Veri (Avuç içi bilgileri, Parmak izi bilgileri, Retina taraması bilgileri, Yüz tanıma bilgileri vb.)
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi.
 • Açık Rıza Olması Halinde,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz; Kanun'un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 1. maddesinde yer alan amaçlar ve hukuki sebeplerle, Bankacılık Kanunu madde 73/4'te düzenlenen finansal kuruluşlara; sigorta şirketlerine; BDDK, SPK, TCMB, MASAK, TBB, TBB Risk Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. gibi kamu kurum ve kuruluşlarına; yurtiçi, yurtdışı şube ve iştiraklerimize; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız üçüncü taraflara; bankacılık faaliyetlerimiz kapsamında imzalanan sözleşmelerin veya sözleşme konusu işlemlerin ilgili/ilişkili taraflarına; işbirliği yapılan kuruluşlara ve program ortaklarına ve acentesi olduğumuz şirketlere aktarılabilmektedir.

 • Kişisel Verileriniz Saklanması

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz Bankamız Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 • Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Bankamıza yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Bankamız tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Bankamız tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınız ile ilgili; 'Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ'indeki başvuru şartlarına uygun bir şekilde kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile bizzat elden veya noter kanalıyla en yakın şubemize başvurabilir ya da talebinizi Bankamız ziraatbank@hs.01.kep.tr kep adresine veya Genel Müdürlük adresine iletebilirsiniz.

Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.

Yatırım Ürünleri Başvurusu/Açılışı Aydınlatma Metni

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülüklerini belirlemek amacıyla "Yatırım Ürünleri Başvurusu/Açılışı" özelinde 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("Kanun") hususunda Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi ("Ziraat Bankası") olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun'un "Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü" başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

 • İşlenen Kişisel Verileriniz, İşleme Amacı, Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Ziraat Bankası ile yapmış olduğunuz Yatırım Ürünleri Başvurusu/Açılışı kapsamında; Bankamızca ve Yatırım iştirakimizce hukuki ilişkinin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, ATM, mobil bankacılık, elektronik posta, başvuru formları, emir iletimine aracılık ettiğimiz kuruluşlar, kamu kurum ve kuruluşları aracılığı ile paylaşılan sistem entegrasyonları (Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ve Kimlik Paylaşım Sistemi gibi) vasıtasıyla toplanmakta olup  Bankamız ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Maliye Bakanlığı, T.C. Merkez Bankası (TCMB), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Borsa İstanbul A.Ş.(BİST), Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM), Takasbank gibi yasal merciler  tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerine uyulması ile aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebeplere dayanarak kategorik olarak işlenmektedir.

Ayrıca müşterimiz olmasanız dahi halka arz, tahsisli satış, nitelikli yatırımcılara satış talepleri ile bülten aboneliği ve demo platform kullanımı başvurularında kişisel verileriniz işlenebilmektedir.

 Veri Kategorileri İşleme Amaçları Hukuki Sebepler
 • Kimlik Bilgileriniz (Ad Soyad, Anne- Baba Adı, Anne Kızlık Soyadı, Doğum Tarihi, Doğum Yeri, Medeni Hali, Nüfus Cüzdanı Seri Sıra No, TC kimlik No vb.)

 

 • İletişim Bilgileriniz (Adres No, E-Posta Adresi, İletişim Adresi, Kayıtlı Elektronik Posta Adresi (KEP), Telefon no vb.)
 • Finansal Bilgileriniz (Gelir, Bilanço Bilgileri, Finansal Performans Bilgileri, Kredi Ve Risk Bilgileri, Sahip Olunan Menkul ve Gayrimenkul Bilgileri vb.)
 • Kimlik tespiti,
 • Emir iletimine aracılık sıfatı ile sermaye piyasası ürünlerine yönelik süreçlerinin yönetilmesi,
 • Yatırım hesap başvurularının değerlendirilmesi,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama ve Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Faaliyetlerin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Talep/ Şikayet Takibi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması, Değerlendirilmesi ve Sürekliliğin Sağlanması,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi.
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Mevduat sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi.
 • Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Açık Rıza Olması Halinde
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz (Meslek, Unvan, Çalışma Bilgisi, Eğitim Durumu, Özgeçmiş Bilgisi vb.)
 • Kimlik tespiti,
 • Emir iletimine aracılık sıfatı ile sermaye piyasası ürünlerine yönelik süreçlerinin yönetilmesi,
 • Yatırım hesap başvurularının değerlendirilmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Talep/Şikayet Takibi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi,
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması, Değerlendirilmesi ve Sürekliliğin Sağlanması,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Mevduat sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Açık Rıza Olması Halinde
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Müşteri İşlem Bilgileriniz (Çağrı Merkezi Kayıtları, Fatura, Senet, Çek Bilgileri, Gişe Dekontlarındaki Bilgiler vb.)
 • Kimlik tespiti,
 • Emir iletimine aracılık sıfatı ile sermaye piyasası ürünlerine yönelik süreçlerinin yönetilmesi,
 • Yatırım hesap başvurularının değerlendirilmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetim Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Talep/Şikayet Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması,
 • Değerlendirilmesi ve Sürekliliğin Sağlanması
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mevduat sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

 

 

 

 • Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi,
 • Reklam/Kampanya/Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi

 

 

 

 

 

 • Açık Rıza Olması Halinde,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz (Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler vb.)
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz (IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Şifre Ve Parola Bilgileri vb.)
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi.
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Mevduat sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi.
 • Risk Yönetimi Bilgileriniz (Yatırım ile ilgili Uygunluk Testi, İhtiyati Tedbir vb.)
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi,
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi,
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Risk Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • İç Denetim/ Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama ve Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Mevduat sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • Bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi.
 • Pazarlama ve Analiz Çalışmalarının Yürütülmesi
 • Açık Rıza Olması Halinde,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Sağlık Bilgileriniz (Engellilik Durumuna Ait Bilgiler vb.)

 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi.
 • Açık Rıza Olması Halinde,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Görsel ve İşitsel Bilgileriniz (Öz Çekim Fotoğrafı, Ses Kaydı vb.)
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi,
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini,
 • Talep / Şikayetlerin Takibi,
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi,
 • Kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Mevduat sözleşmesinin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bankamızın meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.
 • Bankamızın hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi.
 • Kişisel Verilerinizin Aktarımı

Kişisel verileriniz; Kanun'un kişisel verilerin aktarılması ve yurtdışına aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 1. maddesinde yer alan amaçlar ve hukuki sebeplerle, Bankacılık Kanunu madde 73/4'te düzenlenen finansal kuruluşlara; sigorta şirketlerine; BDDK, SPK, T.C. Merkez Bankası (TCMB), TBB, TBB Risk Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Borsa İstanbul A.Ş.(BİST), Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM), Takasbank gibi kamu kurum ve kuruluşlarına; yurtiçi, yurtdışı şube ve iştiraklerimize; bankacılık faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız üçüncü taraflara; bankacılık faaliyetlerimiz kapsamında imzalanan sözleşmelerin veya sözleşme konusu işlemlerin ilgili/ilişkili taraflarına; işbirliği yapılan kuruluşlara ve program ortaklarına ve acentesi olduğumuz şirketlere aktarılabilmektedir.

 • Kişisel Verileriniz Saklanması

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz Bankamız Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikasına uygun olarak silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 • Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Bankamıza yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Bankamız tarafından en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Bankamız tarafından, belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verinizin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin, kişisel verinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınız ile ilgili talebinizi; 'Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ'indeki başvuru şartlarına uygun bir şekilde kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile bizzat elden veya noter kanalıyla en yakın şubemize başvurabilir ya da talebinizi Bankamız veya iştirakimiz Genel Müdürlük adresleri, ziraatbank@hs.01.kep.tr ile ziraat.yatirim@hs02.kep.tr kep adreslerine iletebilirsiniz.
Bu kapsamdaki başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgili kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak veya elektronik ortamda cevap verilecektir.