01/01/2004 ve 24/09/2013 tarihleri arasında müşterilerimiz ile Bankamız arasında imzalanmış olan Bireysel Kredi Sözleşmesi ile Konut Finansmanı Kredisi Sözleşmesinin “Akdi Faiz, Vergi ve Masraflar”, “Hesaptan Tahsilat Yetkisi”, “Kredi Borcunun Muacceliyeti, Temerrüt Hali ve Sonuçları”, “Bankanın Rehin, Takas, Mahsup ve Hapis Hakkı” ve “Sigorta” maddelerinde yer alan aşağıdaki ifadeler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan denetimde haksız şart olarak tespit edildiğinden hükümsüzdür. 

  • Bireysel Kredi Sözleşmesi - “Akdi Faiz, Vergi ve Masraflar” Başlıklı Maddesi
  • Konut Finansmanı Kredisi Sözleşmesi - “Akdi Faiz, Vergi ve Masraflar” Başlıklı Maddesi

“ diğer her türlü ücret ve masrafı ödemeyi kabul ve taahhüt ederler" ifadesi

  • Bireysel Kredi Sözleşmesi – “Hesaptan Tahsilat Yetkisi” Başlıklı Maddesi
  • Konut Finansmanı Kredisi Sözleşmesi – “Hesaptan Tahsilat Yetkisi” Başlıklı Maddesi

“...ve/veya doğmuş/doğabilecek her türlü faiz, ücret, sigorta primi vb masraflarının, banka nezdindeki Müşteriye ait veya Müşteri tarafından belirtilen bir mevduat hesabından otomatik olarak tahsiline, tahsil olunan miktarın hesaba borç kaydedilmesine Bankanın yetkili olduğunu..." ifadesi

  • Bireysel Kredi Sözleşmesi – “Kredi Borcunun Muacceliyeti, Temerrüt Hali ve Sonuçları” Başlıklı Maddesi

“ başka kredi borçlarına muacceliyet verilmesi..., Banka’ca yatırılmış sigorta primlerinin ödenmemesi gibi hallerde Banka'nın borcun tamamını muaccel kılmaya ve ihbar tarihinden itibaren 7 gün içinde borcun ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler" ifadesi

  • Konut Finansmanı Kredisi Sözleşmesi – “Kredi Borcunun Muacceliyeti, Temerrüt Hali ve Sonuçları” Başlıklı Maddesi

"...işbu sözleşmeye istinaden Banka’ca talep edilen belgeleri derhal imzalamamaları/ tamamlamamaları, başka kredi borçlarına muacceliyet verilmesi..., Banka’ca yatırılmış sigorta primlerinin ödenmemesi gibi hallerde Banka'nın borcun tamamını muaccel kılmaya ve ihbar tarihinden itibaren bir ay içinde borcun ödenmesini talep etmeye yetkili olduğunu kabul ve taahhüt ederler" ifadesi

  • Bireysel Kredi Sözleşmesi – “Bankanın Rehin, Takas, Mahsup ve Hapis Hakkı” Başlıklı Maddesi

"Müşteri ve Kefil/Kefiller, Banka'ya karşı işbu sözleşmeden ve/veya herhangi bir sebepten doğmuş ve doğacak her türlü borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, Banka’nın bütün Şubelerinde mevcut olan veya olabilecek vadesi gelmiş ya da gelecek her tür vadeli/vadesiz mevduatları, doğmuş/doğacak her türlü hak ve alacakları, kendilerine ait olup da Banka’da bulunan bütün kıymetli evrak ve menkul kıymetleri, hamiline ve nama yazılı mevduat sertifikaları, bunların kuponları, sermaye piyasası araçları ve sermaye piyasası araçlarından doğan temettü, faiz vb. hakları ile kıymetli madenler, menkuller ve kiralık kasa üzerinde Banka‘nın rehin ve hapis hakkının bulunduğunu, bunların veya bedellerinin Banka'ca takas ve mahsup edilebileceğini, yine Banka’nın lehlerine gelmiş olan havale tutarları üzerinde rehin ve mahsup hakkı, ayrıca Banka marifetiyle yapacakları havale tutarları üzerinde de aynı şekilde rehin ve mahsup hakkı bulunduğunu ve bütün alacaklarının ve hesaplarının Banka’ya rehin edilmiş olduğunu ve bunların veya bedellerinin Banka’ca takas ve mahsup edilebileceğini, işverenlerinden doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacaklarının tamamını Banka’ya rehin ve temlik ettiklerini, temlik ettikleri alacakları işvereninden talep, tahsil ve ahzu kabza Banka'nın yetkili olduğunu kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt ederler.” ifadesi

“Müşteri ve Kefil/Kefiller, Banka'nın her tür alacağı sebebiyle tüm hesap ve mevduatları arasında dilediği zamanda, dilediği miktarda kısmen/tamamen süresiz virman yapma yetkisinin bulunduğunu kabul ve taahhüt ederler. Keza, SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur vb.‘den emekli olmaları halinde emekli maaşlarının takasına/mahsubuna, haczine/rehnine hiçbir itiraz ileri sürmeksizin muvafakat ettiklerini, Banka'nın rehinli tüm menkul değerlerini satarak, rehin bedelini tahsile yetkili olduğunu kayıtsız şartsız ve gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt ederler"ifadesi

  • Konut Finansmanı Kredisi Sözleşmesi – “Bankanın Rehin, Takas, Mahsup ve Hapis Hakkı” Başlıklı Maddesi

"Müşteri ve Kefil/Kefiller, Banka'ya karşı işbu sözleşmeden ve/veya herhangi bir sebepten doğmuş ve doğacak her türlü borçlarının teminatını teşkil etmek üzere, Banka’nın bütün Şubelerinde mevcut olan veya olabilecek vadesi gelmiş ya da gelecek her tür vadeli/vadesiz mevduatları, doğmuş/doğacak her türlü hak ve alacakları, kendilerine ait olup da Banka’da bulunan bütün kıymetli evrak ve menkul kıymetleri, hamiline ve nama yazılı mevduat sertifikaları, bunların kuponları, sermaye piyasası araçları ve sermaye piyasası araçlarından doğan temettü, faiz vb. hakları, kıymetli madenler, menkuller ve kiralık kasa üzerinde Banka‘nın rehin ve hapis hakkının bulunduğunu, bunların veya bedellerinin Banka'ca takas ve mahsup edilebileceğini, yine Banka’nın lehlerine gelmiş olan havale tutarları üzerinde rehin ve mahsup hakkı, ayrıca Banka marifetiyle yapacakları havale tutarları üzerinde de aynı şekilde rehin ve mahsup hakkı bulunduğunu, işverenlerinden doğmuş ve doğacak her türlü hak ve alacaklarının tamamını Banka’ya rehin ve temlik ettiklerini, temlik ettikleri alacakları işvereninden talep, tahsil ve ahzu kabza Banka'nın yetkili olduğunu kayıtsız şartsız kabul ve taahhüt ederler.” ifadesi

“Müşteri ve Kefil/Kefiller, tüm hesap ve mevduatları arasında Banka'nın her tür alacağı sebebiyle dilediği zamanda, dilediği miktarda kısmen/tamamen süresiz virman yapma yetkisinin bulunduğunu kabul ve taahhüt ederler. Keza, SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur vb.‘den emekli olmaları halinde emekli maaşlarının takasına/mahsubuna, haczine/rehnine hiçbir itiraz ileri sürmeksizin muvafakat ettiklerini, Banka'nın rehinli tüm menkul değerlerini satarak, rehin bedelini tahsile yetkili olduğunu kayıtsız şartsız ve gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt ederler"ifadesi

  • Bireysel Kredi Sözleşmesi – “Sigorta” Başlıklı Maddesi

“Müşteri, açılacak kredi sebebiyle Banka’ca belirlenecek şartlar üzerinden, kredi taksitleri ve krediden doğan her türlü borç tamamıyla geri ödeninceye kadar Bankanın gerekli göreceği her türlü tehlikelere/rizikolara karşı dilediği bir sigorta şirketi nezdinde Banka lehine Hayat Sigortası yaptırmayı, sigorta, prim ve diğer masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere yapılacak Hayat Sigorta Poliçesini ifade eden zeyilnameyi Bankaya ciro ve devretmeyi, kredi vadesinden önce süresi biten sigortaların poliçe yenilemelerinin kendisi tarafından düzenli olarak yapılarak poliçe vade tarihinden önce Banka’ya iletileceğini, Banka‘nın, vade tarihinde yenilenmeyen poliçeler için yenilemelerin belirlenecek bir sigorta şirketine yaptırmaya yetkili olduğunu, mevcut/yapılacak/yenilenecek tüm sigorta poliçelerinin üzerinde Banka'nın adının dain ve mürtehin olarak gösterileceğini kabul ve taahhüt eder” ifadesi,

"Müşteri ve Kefil/Kefiller, açılacak kredi sebebiyle Banka’ca belirlenecek şartlar üzerinden, kredi taksitleri ve krediden doğan her türlü borç tamamıyla geri ödeninceye kadar Bankanın gerekli göreceği her türlü tehlikelere/rizikolara karşı, Bankaya rehnedilen her türlü taşınırı, taşıtı ve/veya ipotek edilen taşınmazları tüm masraf ve primleri kendisine ait olmak üzere, dilediği bir sigorta şirketi nezdinde Banka lehine sigorta yaptırmayı/yapılmasını..., süresi biten poliçeleri yenilemeyi, daha önce sigorta yapılmış olması ve bu sigortanın vade, tutar ve diğer özelliklerinin Bankaca belirtilen şartları haiz olması halinde sigorta poliçelerini Bankaya bir zeyilname ile ciro ve devretmeyi, süresi sona eren poliçelerin yenilenmesinde Banka‘nın yetkili olduğunu, poliçelerde Banka’nın dain ve mürtehin sıfatıyla kayıtlı olmasını, teminatların değerinde her ne sebeple olursa olsun tamamen veya kısmen değer kaybı halinde sigorta bedelinin Bankaca sigorta şirketinden alınmasını ve kredi borçlarına mahsup edilmesini, sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlığın çözümü için Banka’ca açılacak dava ve takip masraflarının tümünün kendilerine ait olduğunu, sigortanın yaptırıldığı sigorta şirketine hasarı ihbar, prim ödeme vs. tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini, aksi takdirde doğan her türlü zarardan dolayı Banka’ya karşı sorumlu olduğunu,… kabul ve taahhüt ederler ”ifadesi,

“Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankanın, sona eren sigorta poliçelerini yenileme yetkisini kullanması halinde, sigorta prim borçları ve masraflarını derhal ödemeyi, ödemediği takdirde sigorta prim tutarının müşteri namına sigorta şirketine Banka tarafından ödeneceğini, Bankanın, ödemiş olduğu sigorta prim tutarını, ödeme tarihinde geçerli olan Banka’nın Kredili Mevduat Hesabı faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiziyle birlikte tahsile yetkili olduğunu ve Müşteri’nin hesabından ve/veya yapacağı ilk taksit ödemesinden Banka’nın ilk önce bu alacağına mahsup etmeye yetkili olduğunu, söz konusu mahsup yetkisinin kullanılması nedeniyle taksit tutarının eksik kalması ve/veya ödenmemesi halinde Bankanın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt ederler” ifadesi,

“Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankaya ve/veya Sigorta Şirketine karşı olan yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinin, bu yükümlülüklerin Banka talep tarihinden itibaren derhal karşılanmamasının Bankaya krediyi muaccel hale getirmek hakkını tanıyacağını kabul ve taahhüt ederler" ifadesi

  • Konut Finansmanı Kredisi Sözleşmesi – “Sigorta” Başlıklı Maddesi

“Müşteri, krediye ilişkin sigortaların yaptırılmasını talep etmesi halinde, Bankaca uygun görülecek sigorta işlemlerini yaptırmayı, Müşteri, açılacak kredi sebebiyle Banka’ca belirlenecek şartlar üzerinden, kredi taksitleri ve krediden doğan her türlü borç tamamıyla geri ödeninceye kadar Bankanın gerekli göreceği her türlü tehlikelere/rizikolara karşı dilediği bir sigorta şirketi nezdinde Banka lehine Hayat Sigortası yaptırmayı, sigorta, prim ve diğer masrafları kendisi tarafından karşılanmak üzere yapılacak Hayat Sigorta Poliçesini ifade eden zeyilnameyi Bankaya ciro ve devretmeyi, kredi vadesinden önce süresi biten sigortaların poliçe yenilemelerinin kendisi tarafından düzenli olarak yapılarak poliçe vade tarihinden önce Banka’ya iletileceğini, Banka‘nın, vade tarihinde yenilenmeyen poliçeler için yenilemelerin herhangi bir sigorta şirketine yaptırmaya yetkili olduğunu, mevcut/ yapılacak/ yenilenecek tüm sigorta poliçelerinin üzerinde Banka'nın adının dain ve mürtehin olarak gösterileceğini kabul ve taahhüt eder” ifadesi,

"Müşteri ve Kefil/Kefiller, açılacak kredi sebebiyle Bankaca belirlenecek şartlar üzerinden, kredi taksitleri ve krediden doğan her türlü borç tamamıyla geri ödeninceye kadar Bankanın gerekli göreceği her türlü tehlikelere/rizikolara karşı, Bankaya rehnedilen her türlü taşınmazları, tüm masraf ve primleri kendisine ait olmak üzere, dilediği bir sigorta şirketi nezdinde Banka lehine sigorta yaptırmayı/yapılmasını..., süresi biten poliçeleri yenilemeyi, daha önce sigorta yapılmış olması ve bu sigortanın vade, tutar ve diğer özelliklerinin Bankaca belirtilen şartları haiz olması halinde sigorta poliçelerini Bankaya bir zeyilname ile ciro ve devretmeyi, süresi sona eren poliçelerin yenilenmesinde Banka'nın yetkili olduğunu, poliçelerde Banka’nın dain ve mürtehin sıfatıyla kayıtlı olmasını, teminatların değerinde her ne sebeple olursa olsun tamamen veya kısmen değer kaybı halinde sigorta bedelinin Bankaca sigorta şirketinden alınmasını ve kredi borçlarına mahsup edilmesini, sigorta şirketi ile tazminat konusunda çıkacak anlaşmazlığın çözümü için Banka’ca açılacak dava ve takip masraflarının tümünün kendilerine ait olduğunu, sigortanın yaptırıldığı sigorta şirketine hasarı ihbar, prim ödeme vs. tüm yükümlülüklerini yerine getireceğini, aksi takdirde doğan her türlü zarardan dolayı Banka’ya karşı sorumlu olduğunu…, kabul ve taahhüt ederler ”ifadesi,

“Müşteri ve Kefil/Kefiller, Bankanın, sona eren sigorta poliçelerini yenileme yetkisini kullanması halinde, sigorta prim borçları ve masraflarını derhal ödemeyi, ödemediği takdirde sigorta prim tutarının müşteri namına sigorta şirketine Banka tarafından ödeneceğini, Bankanın, ödemiş olduğu sigorta prim tutarını, ödeme tarihinde geçerli olan Banka’nın Kredili Mevduat Hesabı faiz oranı üzerinden hesaplanacak faiziyle birlikte tahsile yetkili olduğunu ve Müşteri’nin hesabından ve/veya yapacağı ilk taksit ödemesinden Banka’nın ilk önce bu alacağına mahsup etmeye yetkili olduğunu, söz konusu mahsup yetkisinin kullanılması nedeniyle taksit tutarının eksik kalması ve/veya ödenmemesi halinde Bankanın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını gayrikabilirücu olarak kabul ve taahhüt ederler”ifadesi,

“Müşteri ve Kefil/Kefiller Bankaya ve/veya Sigorta Şirketine karşı olan yükümlülüklerinin yerine getirilmemesinin, bu yükümlülüklerin Banka talep tarihinden itibaren derhal karşılanmamasının Bankaya krediyi muaccel hale getirmek hakkını tanıyacağını kabul ve taahhüt ederler" ifadesi.