​​​​​

E-Fatura

E-fatura yeni bir belge türü olmayıp, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahiptir. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yönetilen e-fatura uygulamasında amaç tek format ve standarda göre satıcı ve alıcı arasında güvenli, zaman ve maliyet tasarrufu sağlayan bir sistem oluşturmaktır.

E-Fatura, e-Fatura mükellefi olan işletmeler arasında elektronik ortamda fatura gönderilip alınmasını sağlar.

Türkiye’de 397 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile hayata geçirilen ve 5 Mart 2010 tarihinden itibaren uygulamada olan e-Fatura, veri format ve standardı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri gereği bir faturada yer alması gereken bilgileri içeren, satıcı ve alıcı arasındaki iletiminin merkezi bir platform (GİB) üzerinden gerçekleştirildiği elektronik bir belgedir.


E-Fatura kimler için zorunludur?

22 Ocak 2022 tarihinde yayınlanan 31727 sayılı Resmi Gazete ilanına göre;

  • Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 3 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.
  • Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı); 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri olan mükellefler.
  • Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeler.” Şartlarını taşıyan mükelleflerin E-dönüşüm ürünlerini kullanmaları 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle zorunlu hale getirilecektir.

E-Arşiv

E-Arşiv; Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak faturanın elektronik ortamda oluşturulması, elektronik ortamda muhafazası, ibrazı ve raporlamasını kapsayan bir uygulamadır. e-Arşiv, bir elektronik fatura türüdür.

  • e-Arşiv Fatura, e-Fatura mükellefi olmayan gerçek ve tüzel kişilere düzenlenen, oluşturulması, muhafazası, ibrazı ve raporlaması elektronik ortamda yapılan faturadır.
​​

E-Arşiv Ve E-Faturanın Farkı Nedir?

E-Faturayı, e-fatura kullanıcısı olan müşterinize, e-Arşiv faturasını, e-fatura kullanıcısı olmayan müşterinize gönderebilirsiniz. Örneğin; e-faturaya geçmemiş bir tüzel kişiye ya da son kullanıcınıza e-arşiv faturası gönderirsiniz.​


E-Defter nedir?

E-Defter, kanunen tutulması zorunlu olan yevmiye ve büyük defterlerin dijital ortamda tutulduğu, maliyeye elektronik imzayla berat verildiği sistemdir.​


E-Defter mükellefi olmak zorunda olanlar kimlerdir?

E-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu olan mükelleflerin aynı zamanda e-Defter uygulamasına da geçmeleri zorunludur. e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükelleflerin e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde, e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükelleflerin ise izleyen yılın başından itibaren e-Defter uygulamasına geçmeleri gerekmektedir. Bağımsız denetime tabi olan şirketler 01.01.2020 tarihinden itibaren, 2020 ve müteakip yıllarda bağımsız denetime tabi olma şartlarını sağlayan mükelleflerin ise şartları sağladığı yılı takip eden yılın başından itibaren, e-Defter uygulamasına geçmeleri zorunludur.​​

E-İrsaliye nedir?

E-İrsaliye, yeni bir belge türü olmayıp, kağıt ortamdaki “sevk irsaliyesi” belgesi ile aynı hukuki niteliklere sahip dijital irsaliye belgesidir. e-fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2021 veya müteakip hesap dönemlerinde 10 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin e-İrsaliye’ye geçişi zorunludur. 2021 hesap dönemi için geçiş tarihi 1 Temmuz 2022’dir. Müteakip hesap dönemleri için ise kriterin sağlandığı hesap dönemini izleyen 1 Temmuz itibari ile e-İrsaliye’ye geçiş zorunludur. ​


Kimler mali mühür/e-imza kullanır? Mali mühür ve e-imza nasıl temin edilir?

VKN’ye sahip firmalar mali mühür; TCKN sahibi şahıs firmaları ise e-imza ya da mali mühür kullanabilirler.

E-imza: BTK tarafından belirlenen e-İmza sağlayıcı firmalara https://www.btk.gov.tr/elektronik-sertifika-hizmet-saglayicilari bağlantısı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Mali Mühür: TÜBİTAK KamuSM web sitesi https://onlineislemler.kamusm.gov.tr/mmbasvuru/giris bağlantısı üzerinden hizmet sağlayıcı firmalara ulaşabilirsiniz.


E-Dönüşüm (e-fatura vb.) hizmetlerini kullanmak için Gelir İdaresi Başkanlığı başvurumu nasıl yapabilirim?

GİB web sitesi https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ bağlantısı üzerinden e-fatura başvurunuzu yapabilirsiniz.