# #

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hususunda Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi (“Ziraat Bankası” veya “Banka”) olarak veri sorumlusu sıfatıyla Kanun’un “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi uyarınca sizleri bilgilendirmek isteriz.

Banka müşterileri ve/veya müşterinin yetkililerinden aldığı kişisel bilgilerin gizliliğini korumak için sistem altyapısı ve internet sunumlarını en güvenilir seviyede tutmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Ziraat Bankası, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde kişisel verilerinizi;

 • Bankacılık Kanunu, Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkında Kanun, Vergi Usul Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun gibi Bankanın tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi;
 • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Mali Suçları Araştırma Kurulu, Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, TC. Merkez Bankası, TBB, Hazine Müsteşarlığı gibi resmi idari merciler tarafından talep edilmesi halinde bilgilendirme ve raporlama yükümlülüklerine uyulması;
 • Bankacılık faaliyetlerinin şirket prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini;
 • Sözleşmeden doğan ilişki kapsamındaki yükümlülüklerin gereği gibi ifa edilmesinin sağlanması;
 • Tabi olduğumuz mevzuatlar uyarınca Banka müşterisini tanımamız konusundaki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için kimlik ve adres tespiti başta olmak üzere mesleğiniz, gelir durumunuz, bankamızda işlem yapma amacınız gibi bilgilerinizin kaydedilmesi;
 • Talep etmeniz halinde sizlere Otomatik Geçiş Sistemi (OGS) ve Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) yararlanmanızı sağlamak için maskelenmiş bir şekilde kredi kartı numaranız, araç plakası ve ruhsat sahiplik belgesinin başta olmak üzere kimlik ve iletişim gibi bilgilerinin elde edilmesi;
 • Şikayet, itiraz, talep, öneri, memnuniyet gibi bildirimlerin sizlere daha iyi hizmet verebilmek için bildirim yönetim sistemimizde kayıt altında tutulması;
 • Elektronik (Genel Müdürlük Birimleri, Şubeler, kiosklar, ATM’ler, internet şubesi, görüntülü işlem merkezi, çağrı merkezi, SWIFT, mobil bankacılık ve benzeri diğer tüm kanalları aracılığıyla) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi;
 • Acente sıfatıyla sizlere sunulabileceğimiz ürün ve hizmetlerde kullanılması;
 • İş faaliyetlerinin ve operasyonel süreçlerin planlanması ve icrası;
 • Müşteri ilişkilerinin yürütülmesi ve icrası;
 • Sizlere ait verilerin doğru ve güncel tutulmasının sağlanması;
 • Destek hizmetleri ile yükümlülüklerinin, müşteri memnuniyetinin, kurumsal iletişim faaliyetlerinin,
 • Sosyal Medya üzerinden yapılan talep ve şikâyetlerinizin değerlendirilmesi ve çözüm önerilmesi;
 • Hacim arttırmaya yönelik tanıtım ve reklam faaliyetlerinin planlanması ve icrası;
 • Size özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi;
 • Bankamızın yurtiçi ve yurtdışı iştirakleriyle yürüttüğü işlerin icrası ve ilişkilerin yönetimi;
 • Bankamızın taraf olduğu dava ve icra takiplerinin yürütülmesi;
 • Kurumsal sürdürülebilirlik, kurumsal yönetim, stratejik planlama ve bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması ve icrası;
 • Güvenlik sebebiyle ve kanundan kaynaklanan yükümlülüklerimiz kapsamında bankamıza ait ATM ve şubelerde kamera görüntülerinin kaydedilmesi;

gibi amaçlar kapsamında işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Toplanması ve Hukuki Sebebi

Banka, müşterinin ve/veya müşterinin yetkililerinin kişisel verilerini her türlü yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden temin edebilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amaçlarının hukuki sebepleri ise; Bankacılık Kanunu, Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,  Vergi Kimlik Numarası Kullanımının Yaygınlaştırılması Hakkında Kanun Vergi Usul Kanunu, Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun başta olmak üzere Banka’nın tabi olduğu mevzuattan doğan yükümlülükler kapsamında her türlü ürün ve hizmetlerde kullanılmak; işlem sahibinin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat, resmi makamlarca öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen ürün ve hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmek olarak sayılabilir.

Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

Yukarıda belirtilen amaçlarla, mevzuatın izin verdiği ve iş süreçlerinin gerektirdiği ölçüde kişisel verilerin aktarılabileceği / aktarıldığı özel kişi ve kuruluşlar, kamu tüzel kişi ve kurumları, yurtiçi ve yurtdışı iştirakler,  bankacılık faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet alınan, işbirliği yapılan firmalardır. Bunun yanında, kişisel veriler mevzuat gereği, hukuki yükümlülük sebebiyle kamu kurumları ve diğer kuruluşlarla paylaşılabilecek, yasal raporlamalara konu olabilecektir. Bu kapsamda, resmi mercilerden bir talep gelmesi halinde kişisel verilerinizin Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Mali Suçları Araştırma Kurulu, Maliye Bakanlığı, Kredi Kayıt Bürosu, TC. Merkez Bankası vb. resmi idari merciler ile paylaşımı Kanun’da öngörüldüğü üzere istisnaya tabi olacaktır.

Kişisel Verileriniz Saklanması

Kişisel verileriniz, işlenme amaçlarının gerektirdiği süreler boyunca Ziraat Bankası Veri Saklama ve İmha Politikasına göre saklanabilmektedir. Başka bir gerekçe veya hukuki sebep olmaması, uluslararası yasa veya düzenlemenin bulunmaması ve sözleşmelerden kaynaklı zorunlulukların ortadan kalkması ve/veya kişisel veri sahibinin açık rızasını geri çekmesi halinde işlenme amaçları ortadan kalkan kişisel verileriniz Ziraat Bankası Veri Saklama ve İmha Politikasına göre imha edilecektir.

Kişisel Verisi İşlenen İlgili Kişinin Hakları

Kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki hakları, Banka’ya yapacağınız bir talep ile kullanabilirsiniz. Bu kapsamda iletilen talepler Banka tarafından en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Banka tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak;

· Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
· Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
· Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
· Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır. 6698 Sayılı Kanun kapsamında kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile ZİRAAT BANKASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Anafartalar Mahallesi Atatürk Bulvarı No:8 06107 Altındağ/Ankara adresine bizzat elden iletebilir veya ziraatbank@hs01.kep.tr  adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.
Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgi kişilere yasal süreler içerisinde yazılı olarak cevap verilecektir.