Sigortalının Avukat sıfatıyla yürüttüğü mesleki faaliyetlerini ifa ederken;

  • Görevini gereği gibi yapmamasından,
  • Müvekkiline karşı özen borcunu yerine getirmemesinden
  • Diğer kusurlu davranışlarından

doğan zararlar nedeniyle yargı kararıyla ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eden bir üründür.

Ek Teminatlar

  • Sigortalı avukata, yanında hizmet akdi ile çalışan personelin ya da vekâletname veya yetki belgesi ile tevkil edilmiş avukatların yapmış olduğu işlemlerden / ihmallerden dolayı düşecek hukuki sorumluluklar teminat kapsamındadır.
  • Bu sigorta, sigortalının kendisini istihdam eden kurumun veya kendisi ile sözleşmeli çalışan kurumun poliçe teminat kapsamına giren bir olay neticesinde üçüncü kişilere tazminat ödemesi sonucu sigortalıya rücu etmesi durumunda da belirtilen koşullar dahilinde Sigortalıyı teminat altına alır.
  • Manevi tazminat talepleri poliçe üzerindeki tazminat limitinin %10’u ile teminat dahilindedir.