2017 Faaliyet Raporu
2017 YILI DEĞERLENDİRMESİ: STRATEJİLER, GELİŞMELER VE GELECEĞE DAİR HEDEFLER

434
milyar TL
2017 YILINDA ZİRAAT BANKASI %21 BÜYÜME KAYDEDEREK TOPLAM AKTİFLERİNİ 434 MİLYAR TL’YE ULAŞTIRMIŞTIR.

Ziraat Bankası, 2017 yılında en güçlü ulusal banka konumunu daha da ileriye taşımış ve tüm iş kollarında önemli gelişmeler kaydetmiştir.

Ziraat Bankası’nın uzun yıllardır ivme kaybetmeden sürdürdüğü başarılı mali performansı, iş stratejilerini titizlikle uygulamasının bir sonucudur. Yoğun rekabetin yaşandığı bir sektörde faaliyet gösteren Banka, 2017 yılında en güçlü ulusal banka konumunu daha da ileriye taşımış ve tüm iş kollarında önemli gelişmeler kaydetmiştir.

Ziraat Bankası’nın geçtiğimiz yıllarda devreye aldığı değişim ve dönüşüm projesi, gerek teknolojik altyapıda gerekse ürün ve hizmet gamında kapsamlı yenilikleri beraberinde getirmiş, Banka’nın performansını verimlilik, kârlılık ve etkinlik temellerinde olumlu yönde etkilemiştir.

Yaşanan değişim ve dönüşüm, müşteri memnuniyetinde hızlı bir artış ve Banka maliyet tabanında önemli oranda iyileşme sağlamış; yeni sunulan ürün ve hizmetler, kurumsal, girişimci ve bireysel bankacılık iş kollarında müşteri ilişkilerinin derinleşmesinde ve işlem hacimlerinin artmasında rol oynamıştır.

2017 yılında Ziraat Bankası %21 büyüme kaydederek toplam aktiflerini 434 milyar TL’ye ulaştırmıştır. Toplam aktifler içerisinde kredilerin payı %69 olmuştur. Yıl sonu itibarıyla Banka’nın aktif kârlılığı %2, özkaynak kârlılığı ise %18,3 olarak gerçekleşmiştir.

Önümüzdeki dönemde Ziraat Bankası’nın temel hedefi; milyonlarca müşterisine bankacılık ürün ve hizmetlerini yalın, güvenli ve doğru bir formatta sunmak, lideri olduğu bankacılık sektörünü en çağdaş uygulamalarla desteklemeye devam etmektir.

Kurumsal/Girişimci Bankacılık

Ziraat Bankası, belirlediği kredi politikalarını uygulamaya 2017 yılında da devam etmiş, reel sektörü destekleme kararlılığını ödün vermeksizin sürdürmüştür.

Ziraat Bankası, lider banka olma vizyonu çerçevesinde, ülke ekonomisine yön veren sektörlerin önde gelen firmalarının oluşturduğu müşteri portföyüne yüksek kalitede bankacılık hizmeti sunmaktadır. Banka, sürdürmekte olduğu sektörün “Moral Bankası” olma stratejisiyle, 2017 yılında da 20 kurumsal şubesiyle hizmet vermeye devam etmiştir.

Ziraat Bankası, kurumsal/girişimci bankacılık iş kolunda hızlı büyümeye odaklı bir hizmet sağlayıcıdır.
Ziraat Bankası’nın 2017 yılında kurumsal nakdi kredilerinde sağladığı artış %25,6, gayrinakdi kredilerindeki artış ise %19,2 olmuştur.

Banka’nın kurumsal segment müşterilerine kullandırdığı nakit kredilerin tutarı 96 milyar TL, gayrinakdi krediler tutarı 76 milyar TL seviyesine ulaşarak toplam 172 milyar TL’ye yükselmiş, önceki yıla göre %20 oranında artış göstermiştir.

2017 yılında dış ticaret hacminde de önemli gelişme sağlanmış, yaklaşık 51 milyar ABD doları dış ticaret hacmi büyüklüğü ile bir önceki yıla kıyasla %39 oranında artış kaydedilmiştir.

Ülke ekonomisine ivme veren ve katma değeri yüksek yatırımları destekleyen Ziraat Bankası’nın bu alandaki öncü rolü 2017 yılında da devam etmiştir.

Kurumsal/girişimci bankacılık segmentinde 2017 yılı faaliyetlerinden satırbaşlarına aşağıda yer verilmiştir:

 • Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol ile Oda ve Borsa üyelerine uygun koşullarda işletme sermayesi finansmanı sağlanabilmesine yönelik olarak uygulamaya alınan “Nefes Kredisi” ürünü kapsamında 15 bin müşteriye toplam 1,45 milyar TL kredi kullandırılmıştır.
 • Ülkemizdeki ticaret ve üretim hayatında önemli yere sahip olan KOBİ’lerden, özellikle yeterli teminatı bulunmayan firmalar için uygun koşullarda işletme sermayesi finansmanı sağlanması amacıyla çıkarılan “Girişimciye Değer Kredisi” ürününe ilişkin 2017 yılında 53 binin üzerindeki müşteriye, 10 milyar TL kredi kullandırımı yapılmıştır.
 • Türk Eximbank ve Ziraat Bankası’nın Türkiye’den yapılacak ihracatı desteklemek amacıyla oluşturduğu işbirliği kapsamında, Banka’nın yurt dışında faaliyet gösteren şube, iştirak ve muhabir bankaları aracılığıyla ithalatçılara uygun vade ve maliyetlerle kredi kullandırılmaktadır. Türk ihracatçısının desteklenmesi, ihraç ürünlerimize yeni pazarlar açılması ve mevcut pazarlardaki payımızın artırılmasına yönelik olarak “Türk Eximbank Kaynaklı Alıcı Kredisi” ürünü revize edilmiştir.
 • Yeni ürünlerin, “Ziraat Finans Grubu Müşterisi” bakış açısıyla geliştirilmesi amacıyla, yerli makine imalat sanayi sektöründe etkinlik ve verimliliğin artırılmasına yönelik olarak “Yerli Makine Destek Paketi” ürünü yenilenmiştir.

%39ZİRAAT BANKASI’NIN DIŞ TİCARET İŞLEM HACMİ, 2017 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %39 ARTARAK 51 MİLYAR ABD DOLARINA ULAŞMIŞTIR.

Tarım Sektörünün Finansmanı

Tarım kesimine sunulan kesintisiz finansman ile artan destek
Ziraat Bankası tarihi boyunca tarım kesiminin ülkemizdeki ana destekçisi olmuş ve önemli miktarda kaynağı tarım sektörünün farklı iş kollarına aktarmıştır. Bu kesimin ihtiyacı olan nitelikli ve çağdaş bankacılık hizmetlerini geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam eden Banka, aynı zamanda sektörün yapısal sorunlarının çözümüne ve finansa erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik projeler de üretmektedir.

Ziraat Bankası, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı başta olmak üzere çeşitli kurum, kuruluş ve tarımsal örgütlerle iş birliği yapmakta; kredi ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve çiftçilerin tarımsal varlıklarından alternatif teminat unsurları geliştirmesi yönünde çalışmalar yürütmektedir.

Özellikle küçük ölçekli işletme sahibi çiftçilerin her türlü finansman ihtiyacını hızlı ve düşük maliyetli çözümlerle karşılamayı hedefleyen Ziraat Bankası, aynı zamanda tarımsal üretimde katma değer yaratacak ve ülke ihtiyaçlarına cevap verebilecek yatırım projelerine de destek vermektedir.

Sözleşmeli üretim modeli, işletmelerin tarımsal mekanizasyon düzeyinin artırılması, lisanslı depoculuk ve soğuk hava deposu yatırımları başta olmak üzere tarım işletmelerinin kendi ürünlerini depolama, işleme, paketleme, pazarlama kapasitelerini artırmaya yönelik yatırım ve faaliyetler, Banka’nın odaklandığı üretim konuları arasında öne çıkmaktadır.

Ziraat Bankası’nın tarım sektörünün finansmanına yönelik kendi kaynaklarından kullandırdığı krediler ile aracılık ettiği fon kaynaklı kredilerin toplamı 2017 yıl sonu itibarıyla 51,9 milyar TL’ye, kredili müşteri sayısı 708 bine ulaşmıştır.

Tarım sektörünün finansmanına 51,9 milyar TL kredi
2017 yılında Ziraat Bankası kaynaklarından tarım sektörünün finansmanına yönelik olarak toplam 451 bin müşteriye 33,7 milyar TL tutarında kredi kullandırılmış, portföye 69 bin yeni müşteri kazandırılmıştır. Söz konusu tarım kredilerinin bakiyesi yıl sonu itibarıyla 49,9 milyar TL’ye, kredili müşteri sayısı 630 bine ulaşmıştır.

Ziraat Bankası’nın tarımsal kredi portföyünün %38’ini 18,8 milyar TL ile yatırım kredileri, %62’sini 31,1 milyar TL ile işletme kredileri oluşturmaktadır.

Diğer taraftan Banka, 2017 yılında muhtelif kurumlar tarafından sağlanan fonlardan, ilgili kurumlarca belirlenen toplam 10 bin kişiye yapılan 67,3 milyon TL tutarındaki kredi ödemesine aracılık etmiştir. Bu kapsamdaki fon kaynaklı kredi ödemelerinin bakiyesi yıl sonu itibarıyla 2 milyar TL, müşteri sayısı 78 bin olmuştur.

Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Ziraat Bankası’nın tarım sektörünün finansmanına yönelik kendi kaynaklarından kullandırdığı krediler ile aracılık ettiği fon kaynaklı kredilerin toplamı 2017 yıl sonu itibarıyla 51,9 milyar TL’ye, kredili müşteri sayısı 708 bine ulaşmıştır.

451 bin müşteri2017 YILINDA ZİRAAT BANKASI KAYNAKLARINDAN TARIM SEKTÖRÜNÜN FİNANSMANINA YÖNELİK OLARAK TOPLAM 451 BİN MÜŞTERİYE 33,7 MİLYAR TL TUTARINDA KREDİ KULLANDIRILMIŞTIR.

Tarımsal nitelikli kredilerde düşük faiz
Faiz indirimli kredilere ilişkin 2017 yılında yayımlanan kararname ve tebliğ doğrultusunda, üretim konuları bazında belirlenen sübvansiyon oranları dâhilinde, sektörde faaliyet gösteren müşterilere yıllık %0 ile %8,25 arasında değişen faiz oranları ile kredi kullandırımı devam etmektedir.

2017 yılında tarım sektöründe faaliyet gösteren 320 bin üretici ve firmaya 22,9 milyar TL tutarında sübvansiyonlu (faiz indirimli) kredi kullandırılmıştır.

Tarımsal sanayi-üretici işbirliğine finansal model katkısı
2017 yılının üçüncü çeyreği sonu itibarıyla; bitkisel üretim, tohumluk üretimi, etlik piliç yetiştiriciliği, biber ve domates yetiştiriciliği ve şeker pancarı üretimi gibi konularda faaliyet gösteren 44 firma ve üreticinin yürüttüğü sözleşmeli üretim faaliyetinin finansmanı kapsamında, yaklaşık 19 bin sözleşmeli üreticiye kullandırılan sözleşmeli üretim kredisi bakiyesi 141,2 milyon TL’dir.

Hayvansal üretim kredileri
Ziraat Bankası tarafından 2017 yılında, hayvansal üretimin muhtelif başlıkları altında toplam 148 bin müşteriye 11 milyar TL tutarında kredi kullandırılmıştır. 2017 yıl sonu itibarıyla hayvansal üretim konusunda kullandırılan kredilerin bakiyesi 15,6 milyar TL’ye, kredili müşteri sayısı 205 bine ulaşmıştır.

Hayvancılık örgütleri ile işbirliği
Ziraat Bankası, 2017 yılında da üyelerine ait işletmelerin sütünü toplayan ve pazarlayan Üretici Birlik ve Kooperatifleri ile protokol imzalayarak, söz konusu Birliklere/Kooperatiflere üye üreticilerin krediye erişimlerini kolaylaştıran çözümler sunmaya devam etmiştir.

Banka, 2017 yılında 52 bin müşteriye 3 milyar TL tutarında traktör, 20 bin müşteriye 488 milyon TL tutarında tarımsal mekanizasyon finansmanı sağlamıştır.

Tarımsal mekanizasyon kredileri
Ziraat Bankası, tarımsal işletmelerin mekanizasyon düzeyinin yükseltilmesi ve bu sayede üretimde verimlilik ve kârlılığın artırılması amacıyla traktör ve tarımsal mekanizasyon kredileri kullandırmaktadır. 2017 yılında 52 bin müşteriye 3 milyar TL tutarında traktör, 20 bin müşteriye 488 milyon TL tutarında tarımsal mekanizasyon finansmanı sağlanmıştır. Yıl sonu itibarıyla 193 bin müşterinin toplam 7,5 milyar TL tutarında traktör kredisi, 52 bin müşterinin 1,3 milyar TL tutarında mekanizasyon kredisi bulunmaktadır.

Yenilenen traktör kredisi
Ülkemizdeki yaşlı traktör parkının gençleştirilmesi amacıyla, mülkiyeti asgari son 5 yıldır kendisine ait olan ve 10 yaş ve üzerindeki traktörünü yenilemek isteyen üreticilere 96 aya varan vadelerle kredi kullanımı imkanı sağlanmıştır.

Küçük ekipman kredisi
Ziraat Bankası, gerçek ve tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin, verimli ve kârlı bir biçimde faaliyetlerini yürütmeleri için gereksinim duydukları küçük tarım alet ve ekipmanlarının satın alımına yönelik olarak Küçük Ekipman Kredisi ürününü sunmaktadır. Azami 25.000 TL’ye kadar kullandırılan söz konusu krediden 2017 yılında 10 bin müşteri faydalanmış, bu kapsamda 165 milyon TL tutarında kredi kullandırılmıştır.

Seracılık kredileri
2017 yılında 8 binden fazla Ziraat Bankası müşterisi 856 milyon TL tutarında seracılık kredisi kullanmıştır. Son 14 yılda 111 bin müşteriye sera inşası, modernizasyonu, üretim faaliyetleri gibi ihtiyaçlarının finansmanı amacıyla kullandırılan kredi tutarı 4,3 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Ziraat Bankası, bireysel krediler segmentinde sektör payını artırmaya, daha büyük bir müşteri kitlesine tüm hizmet kanalları üzerinden ulaşmaya yönelik çalışmalarına 2017 yılında da devam etmiştir.

Bireysel Bankacılık

43 milyar TL 2017 YILINDA KONUT KREDİLERİNDE 22 MİLYAR TL KULLANDIRIM TUTARI İLE KONUT PORTFÖYÜ 43 MİLYAR TL OLMUŞTUR.

Ziraat Bankası son yıllarda uygulamaya başladığı bireysel bankacılığa yönelik alt ve üst yapı projeleriyle ürün yelpazesini yenilikçi ürünlerle desteklemiş, müşterilerine cazip fırsatlar sunmaya devam etmiş, kurduğu uzun vadeli ve çok yönlü ilişkilerle müşteri memnuniyetini pekiştirmiştir.

Ziraat Bankası, bireylere yönelik hizmet sunumunu;

 • şubeleri,
 • ATM’leri,
 • internet ve mobil bankacılık uygulamalarını,
 • çağrı merkezini

kapsayan geniş bir dağıtım ağı üzerinden yürütmektedir.

Banka müşterileri için hazırlanan Yaşamın İçinde Bankacılık dünyası ve bu dünyaya özel segment bazlı (Miniklerin Artısı, Gençlerin Artısı, Çalışanın Artısı, Emeklinin Artısı) fırsatlar için sektöründe öncü kurumlar ile yapılan işbirliği çalışmalarına devam edilmiştir.

51 milyar TLZİRAAT BANKASI 2017 YILINDA YAKLAŞIK 51 MİLYAR TL TUTARLI VE 1,6 MİLYON ADET BİREYSEL KREDİ KULLANDIRIMI YAPMIŞTIR.

Ziraat Bankası; bireysel bankacılık faaliyet alanında hizmet sunduğu müşterilerinin farklı ihtiyaç ve eğilimlerine, kaliteli ve hızlı bir biçimde cevap vermeye odaklı projeler üretmektedir. Bu kapsamda 2017 yılında;

 • KKB ile yapılan protokol doğrultusunda, müşterilere hem kendilerinin hem de ticari ilişkide bulundukları diğer kişilerin finansal durumlarını, kredi ve borç limitlerini ve kredi notlarını sorgulayabilmelerini sağlayan Findeks Paket satışları Ziraat şubeleri aracılığı ile satılmaya hazır hale getirilmiştir.
 • Ziraat Finans Uygulamaları projesi kapsamında vadesiz hesap para çekme ekranları tüm şubelerde yaygınlaştırılmış, hem operasyonel süreçleri hızlandıran hem de işlem güvenliğini maksimize eden süreçler devreye alınmıştır. Aynı şekilde para transferi ekranları da müşterilere daha iyi hizmet verebilmek amacı ile ergonomik hale getirilmiş, müşteri güvenliğini sağlamak adına kimlik doğrulama ve eksik bilgi kontrolleri geliştirilmiş, pilot şubelerde uygulanmaya başlanmıştır.
 • Toplumu tasarrufa yönlendirme amacı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığınca çıkarılan Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkılı Konut Hesabı ürünleri pazarlanmaya devam edilmiştir.
 • 2017 yılında konut kredilerinde 22 milyar TL kullandırım tutarı ile konut portföyü 43 milyar TL, ihtiyaç kredilerinde 28 milyar TL kullandırım tutarı ile toplam bakiye 31 milyar TL olmuştur.
 • Nitelikli konut projelerindeki büyüme hedefi doğrultusunda, anlaşmalı proje sayısını her geçen gün artıran Banka, sektörün önde gelen inşaat firmalarıyla kurduğu yeni işbirlikleri sayesinde, konut projelerinden gayrimenkul sahibi olmak isteyen müşterilere avantajlı koşullarda kredi kullanma imkanı sunmaya devam etmiştir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile gerçekleştirilen protokol kapsamında, 2017 yıl sonu itibarıyla 4,4 milyon emekli müşteriye toplam 1,6 milyar TL promosyon ödemesi yapılmıştır.
 • SGK ile imzalanan protokol kapsamında; birikmiş prim borcu bulunan sigortalıların prim borçlarının ödenerek yaşlılık aylığına hak kazanabilmelerine ilişkin Bağ-Kur Prim Borcu Kredisi ürünü kapsamında 8.200 kişiye kullandırılan kredi tutarı 156 milyon TL olmuştur.
 • Bankacılık hizmetlerinden alınan ücret ve komisyonlara ilişkin olarak, kanallardan para transferleri ağırlıklı olmak üzere bazı hizmet kalemlerindeki ücretler revize edilmiştir.
 • 30 Ocak 2017 tarihinde devreye alınan “Canlı Cevap” uygulaması ile Ziraat Bankası internet bankacılığı müşterilerine anlık olarak canlı destek hizmeti sunulmaya başlanmıştır. İnternet bankacılığı içinden Canlı Cevap uygulamasına giriş yapan müşteriler bu hizmeti haftanın 7 günü 09:00-18:00 saatleri arasında alabilmektedir. Bu uygulama ile birlikte işitme engelli müşterilerin de çağrı merkezi hizmetlerine erişimi sağlanmıştır.
 • Banka müşterilerinin e-posta adreslerine ilişkin olarak teyit yapısı geliştirilmiştir. Şubeler dışında internet bankacılığı, mobil bankacılık ve Müşteri İletişim Merkezi üzerinden yapılacak iletişim e-postası giriş ve/veya güncelleme işlemlerinde de müşterilere doğrulama e-postası gönderilmekte ve doğrulama işlemini yapan müşterilerin e-postaları sisteme “teyitli” olarak kaydedilebilmektedir.
 • Banka müşterileri için hazırlanan Yaşamın İçinde Bankacılık dünyası ve bu dünyaya özel segment bazlı (Miniklerin Artısı, Gençlerin Artısı, Çalışanın Artısı, Emeklinin Artısı) fırsatlar için sektöründe öncü kurumlar ile yapılan işbirliği çalışmalarına devam edilmiştir.

Ziraat Bankası bireysel kredilerdeki stratejik hedeflerine büyük ölçüde ulaşmıştır.
2017 yılında Ziraat Bankası’nda yaklaşık 51 milyar TL tutarlı ve 1,6 milyon adet bireysel kredi kullandırımı yapılmıştır.

Otomatik Katılım Sistemi’nin uzun soluklu bir tasarruf aracı olması nedeni ile Ziraat Bankası’nın sisteme kazandıracağı işverenler ve dolayısıyla çalışanları, Ziraat Finans Grubuna kârlılık, müşteri sadakati ve yeni müşteri edinimi açısından uzun vadede önemli katkılar sağlayacaktır.

Sigortacılık faaliyetlerinin kapsamı genişletilmiştir.
25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6740 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 45 yaş altındaki tüm kamu çalışanları ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı bir işyerinde çalışan tüm özel sektör çalışanları, T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım sistemine dâhil edilmiştir.

Otomatik Katılım Sistemi’nin uzun soluklu bir tasarruf aracı olması nedeni ile Ziraat Bankası’nın sisteme kazandıracağı işverenler ve dolayısıyla çalışanları, Ziraat Finans Grubuna kârlılık, müşteri sadakati ve yeni müşteri edinimi açısından uzun vadede önemli katkılar sağlayacaktır.

Bu çerçevede, Ziraat Bankası ile toplam 764 adet Mahalli İdare ve KİT ile 2017 yılı son 3 aylık dönemde sözleşme imzalanmıştır. Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren imzalanan toplam sözleşme sayısı yaklaşık 1,5 milyon, yıl sonu itibarıyla aktif katılımcı sayısı 676 bin, fon büyüklüğü 424 milyon TL’ye ulaşmıştır.

676 bin katılımcı OTOMATİK KATILIM SİSTEMİ KAPSAMINDA, YILSONU İTİBARIYLA AKTİF KATILIMCI SAYISI 676 BİNE, FON BÜYÜKLÜĞÜ İSE 424 MİLYON TL’YE ULAŞMIŞTIR.

Otomatik Katılım Sistemi kapsamında sürecin dijitalleşmesi açısından sistemsel iyileştirmeler yapılarak “Kurumsal Internet Şube Ekran Eğitimi” videosu hazırlanmış, ayrıca çalışanların sözleşmelerine ilişkin Bireysel internet şube üzerinden yapacakları;

 • Ayrılma,
 • Cayma,
 • Ara Verme,
 • Katkı Payı Değişikliği,
 • Başlangıç Fonu Değişiklik Talepleri

işlemlerinin yapılabilmesi sağlanarak kullanım kılavuzu yayımlanmıştır.

Banka’nın sigorta işlemlerinin operasyonel sürecine kılavuzluk etmesi, işlemlerin doğru, hızlı, kolay ve kaliteli şekilde yürütülmesi amacıyla hazırlanan Sigorta Uygulama Esas ve Usulleri revize edilerek Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım Sistemi mevzuata eklenmiştir. Ayrıca, Bireysel Bankasürans Ürün Kartları yenilenmiş, kartlara Yurt Dışı Eğitim Amaçlı Seyahat Sağlık Sigortası ile Yabancı Uyruklu Sağlık Sigortası ürünleri ilave edilmiştir.

TARSİM-Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. tarafından 2017 yılı Devlet Destekli Tarım Sigortaları Tarife ve Talimatları yayınlanmıştır. Konuyla ilgili yeni uygulamalar ve değişiklikler hakkında hazırlanan eğitim sunumu Banka personeli ile paylaşılmış, ayrıca Sigorta Uygulama Esas ve Usulleri Girişimci Segment Bankasürans Ürün Kartlarına İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası eklenmiştir.

Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. ile varılan mutabakat doğrultusunda bazı hastalık ve tedaviler sigorta kapsamı dışında bırakılmıştır. Bu doğrultuda Banka tarafından hazırlanan Sigorta Uygulama Esas ve Usulleri eki olan Kredi Grup Hayat Sigortası Sigorta-Sağlık Beyan ve Sertifika Talep Formu revize edilmiştir.

Ziraat Bankası’nın elektronik hizmet kanalları alanında yürüttüğü kapsamlı projeler, müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerin etkin ve kaliteli olmasını sağlamakta, Banka’nın maliyet tabanına olduğu kadar müşteri memnuniyetine de sürekli katkıda bulunmaktadır.

Elektronik Hizmet Kanalları

Ziraat Bankası’nın elektronik hizmet kanalları alanında yürüttüğü kapsamlı projeler, müşterilerine sunduğu ürün ve hizmetlerin etkin ve kaliteli olmasını sağlamakta, Banka’nın maliyet tabanına olduğu kadar müşteri memnuniyetine de sürekli katkıda bulunmaktadır. 2017 yılında bu alanda kaydedilen sonuçlara aşağıda yer verilmiştir.

Kredi Kartı
2017 yıl sonu itibarıyla toplam kredi kartı adedi 4,8 milyona ulaşan Ziraat Bankası’nın adet bazında kredi kartı pazar payı %7,5, yıllık ciro pazar payı ise %3,6 olarak gerçekleşmiştir.

165,2 milyon2017 YILINDA TOPLAM 165,2 MİLYON ADET İŞLEM OPERASYON MERKEZİ’NDEN YAPILMIŞ, GENEL MERKEZİLEŞME ORANI %99 OLARAK GERÇEKLEŞMİŞTİR.

Bankkart
Banka’nın 2017 yıl sonu itibarıyla banka kartı adedi 28,2 milyon olmuş, %19,3 yıllık alışveriş ciro pazar payı ile sektör liderliği devam etmiştir.

Üye İş Yeri ve POS

2017 yıl sonu itibarıyla Ziraat Bankası’nın;

 • üye işyeri sayısı 171 bin,
 • POS sayısı 112 bin,
 • ÖKC sayısı 79 bin,
 • üye işyeri ciro pazar payı %3,3

olarak gerçekleşmiştir.

Ziraat Bankası’nın internet şubesinde dış ticaret işlemlerinin yapılabilmesi ve akreditif taslak metni hazırlanmasında otomatik sisteme geçiş projeleri için çalışmalara başlanmıştır.

Operasyon Merkezi

Ziraat Bankası, iş süreçlerinde verimliliğe odaklı bir model kullanmaktadır. 2017 yılında süreç iyileştirmeleri ve şube operasyonel süreçlerinin merkezileştirilmesi çalışmaları doğrultusunda çok sayıda işlem merkeze alınarak hizmet kalitesinde ve müşteri memnuniyetinde artış sağlanmıştır. 2017 yılında toplam 165,2 milyon adet işlem Operasyon Merkezi’nden yapılmış, genel merkezileşme oranı %99 olarak gerçekleşmiştir.

Operasyonel verimlilik ve standardizasyonun sağlanması ile Ziraat şubeleri ve Ziraat Finans Grubu’na bağlı birimler üzerindeki iş yükünün azaltılması kapsamında 2017 yılında Operasyon Merkezi tarafından yürütülen faaliyetler:

 • Şubelerce yapılmakta olan Banka kredi kartlarına ilişkin tahsilat işlemleri Operasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
 • OGS/HGS/OTP işlemleri Operasyon Merkezi tarafından yapılmaya başlanmıştır.
 • Operasyon Merkezi’nin Ziraat Finans Grubuna hizmet vermesi çalışmaları dahilinde iştiraklerimizin çeşitli işlemleri de Operasyon Merkezi tarafından yapılmaya başlanmıştır.
 • KEP sistemi üzerinden gelen haciz yazılarına ilişkin ilgili icra müdürlüğüne hitaben oluşturulan cevap yazılarının yine KEP sistemi üzerinden iletilmesine başlanmıştır.
 • Tüketici Mahkemelerinde Banka’nın açtığı ya da Banka’ya karşı açılan davaların karar ödeme/tahsilat işlemleri Operasyon Merkezi tarafından yapılmaya başlanmıştır.
 • Toplu Vergi Tahsilat işlemlerinin, Banka Kredi Kartları aracılığı ile gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
 • İmza Yetkilisi Tescil işlemleri için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden yapılan tanımlamalara ilişkin taleplerin Operasyon Merkezine gönderilmesi sağlanmıştır.
 • Operasyon Merkezinde işlemlerin bekleme sürelerini azaltmak ve bazı şubelerimizde var olan atıl iş gücünün efektif kullanılabilmesini teminen “Operasyon Merkezi Her Yerde” Projesi devreye alınmıştır.

TOKİTOPLU KONUT FONU’NDAN KONUT SATIN ALMIŞ OLAN MÜŞTERİLERE AİT EMLAK VERGİSİ BİLGİLERİNİN TOKİ ONLİNE TAKSİT SORGULAMA SİSTEMİNE DAHİL EDİLMESİ SAĞLANMIŞTIR.

Kredi ve Dış Ticaret Operasyonları

Ziraat Bankası, kredi ve dış ticaret işlemlerinin operasyonel sürecinin müşteri memnuniyetini gözeterek, standartlara uygun, etkin ve hızlı yürütülmesini amaçlamaktadır. Bu doğrultuda;

 • Elektronik ortamda onama ipoteği tesis ve tescil işlemlerinde; 
  • sektörde ilk ve öncü banka olmak,
  • merkezi süreçler ile standartları sağlamak,
  • müşteri memnuniyetini artırmak,
  • verimliliği yükseltmek ve sürekli kılmak amaç ve hedefleri baz alınarak, kredilerin teminatını teşkil eden gayrimenkul ipoteği tesis işlemlerinin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile birlikte kurulan elektronik ortam üzerinden yürütülmesini öngören e-ipotek projesine ilişkin devam eden çalışmalar doğrultusunda, 30 Kasım 2017 tarihi itibarıyla tüm şubeler uygulama kapsamına alınmıştır.
 • Kurumsal kredi kullandırımlarının merkezi olarak yapılmasına yönelik sistemsel geliştirme çalışmaları tamamlanmış, 4 Aralık 2017 tarihi itibarıyla otorize nakdi kredi kullandırım işlemleri, Kredi ve Dış Ticaret Operasyonları Bölüm Başkanlığı bünyesinde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 
 • Banka’nın internet şubesinde dış ticaret işlemlerinin yapılabilmesi ve akreditif taslak metni hazırlanmasında otomatik sisteme geçiş projeleri için çalışmalara başlanmıştır. İthalat akreditiflerinin internet şubesi aracılığıyla oluşturulabilmesinin önünün açılması, Ziraat Bankası’nı bu konuda sektördeki öncü banka konumuna getirecek ve diğer iyileştirmelerle birlikte Banka’nın sektördeki imajına çok önemli bir katkıda bulunacaktır. 
 • Yurt dışında faaliyet gösteren şubelerin ithalat/ihracat akreditifleri, vesaik mukabili işlemleri ve garanti mektubu işlemlerinin merkezi olarak gerçekleştirilmesine başlanmıştır. 
 • Toplu Konut Fonu’ndan konut satın almış olan müşterilere ait emlak vergisi bilgilerinin TOKİ online taksit sorgulama sistemine dahil edilmesi sağlanmıştır. Böylelikle TOKİ müşterileri, TOKİ online taksit sorgulama ekranı aracılığıyla taksit borç bilgilerinin yanı sıra emlak vergisi borç bilgilerine de ulaşabilecektir. 

%123 artış2017 YILINDA, DOĞRUDAN BORÇLANDIRMA SİSTEMİ TAHSİLAT HACMİNDE %123’LÜK ARTIŞ SAĞLANMIŞTIR.

Nakit yönetiminde özel entegrasyon çözümleri
Nakit yönetimi ürünlerinde müşteriye özel çözüm sunma prensibi ile hareket eden Ziraat Bankası, sektördeki gelişmelere uygun olarak teknolojik yenilikler ve özel entegrasyon çözümleri üretmeye devam etmektedir.

Bu kapsamda Banka 2017 yılında da müşterilerinin özel ihtiyaç ve taleplerini gözeterek, kalite ve teknoloji odaklı ürün ve hizmetler sunmuştur.

Doğrudan Borçlandırma Sisteminde anlaşma sağlanan ana firma sayısı geçtiğimiz yıla oranla %19’luk bir artış göstermiştir. Ayrıca sisteme dahil olan bayi sayısında %90, tahsilat hacminde ise %123’lük artış sağlanmıştır.
Doğrudan Borçlandırma Sistemi türev ürünü olan İskontolu DBS ürünüyle de müşterilere fatura vadesinden önce finansman sağlama imkanı tanınmaya devam edilmiştir. Ticarete konu bu faturalara, müşterilerin iskontolu DBS kredisi dışındaki ürünlerinin de teminatı olma özelliği kazandırılmış, böylelikle, müşterilerden alınabilen teminatlar arasına bir yenisi eklenmiştir.

Fatura ve diğer ödemelerine aracılık edilen anlaşmalı kurum sayısı artırılmış, Kurumsal Tahsilat Sistemi ile 2017 yılında 148 milyon adet tahsilat gerçekleştirilmiştir.

Ayrıca Banka, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel ödeme, elektronik çek/senet, muhasebe entegrasyonları, havuz hesap ve nakit toplama hizmetleri de sunmayı sürdürmüştür.

Dijital Bankacılık

Ziraat Bankası, müşterilerine kolay ve sınırsız bankacılık deneyimi yaşatmak hedefiyle dijital kanalları hizmet sunum sürecine artan oranda entegre etmektedir.

Ülke geneline yayılmış geniş bir müşteri kitlesine hizmet sunan Ziraat Bankası, müşterilerine şubelerinin yanı sıra dijital hizmet kanalları üzerinden de etkin olarak ulaşmaktadır. Banka, dijital kanalların kullanım oranlarının ve etkinliğinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve öncü uygulamalarına 2017 yılında da devam etmiştir.

ATM, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve Dijital Şube Çözümleri alanlarında 2017 yılında yürütülen projelere aşağıda yer verilmiştir:

ATM

 • Kişileştirilmiş menüler, kolay ve hızlı işlem akışları, sanal klavye deneyimi gibi birçok yeniliğin müşterilere sunulacağı Ziraat Bankası Yeni ATM Yazılımı Projesi çalışmalarına başlanmıştır.
 • 2017 yılı sonu itibarıyla Banka’nın ATM sayısı 7.085 adede ulaşmıştır. Ziraat Bankası, bankacılık sektöründe en fazla ATM sayısına sahip banka olarak hizmet vermekte ve sektörün tüm ATM’lerinden geçen yaklaşık her dört finansal işlemden biri Banka’nın ATM’leri aracılığıyla gerçekleştirilmektedir.
 • Müşterilerin Ziraat Mobil uygulaması ile akıllı cep telefonları üzerinden sadece QR kod okutarak ATM’lerden güvenli ve hızlı bir şekilde para çekme ve yatırma işlemini gerçekleştirebilmesi sağlanmıştır.
 • Banka ATM’lerinin, hem Ziraat Bankası’nın hem de diğer bankaların görme engelli müşterileri tarafından kullanılabilmesi amacıyla, ATM’ye kulaklık takılması ile aktifleşen sesli işlem menüleri için gerekli çalışmalar yapılmıştır.
 • Banka ATM’leri aracılığıyla gerçekleştirilen “Tapu Tahsilatı” işlemine ilişkin akış güncellenerek, çoklu tahsilat gerektiren işlemlerde, bir defalık bilgi girişi ile tek seferde tahsilat yapılabilmesi sağlanmıştır.

Ziraat Bankası’nın dijital müşteri sayısı 2017 yıl sonunda, bir önceki yıla göre %50 oranında artışla 7,4 milyona, aktif dijital müşteri sayısı da 4,8 milyona ulaşmıştır.

İnternet Bankacılığı ve Mobil Bankacılık

 • Ziraat Bankası’nın dijital müşteri sayısı 2017 yıl sonunda, bir önceki yıla göre %50 oranında artışla 7,4 milyona, aktif dijital müşteri sayısı da 4,8 milyona ulaşmıştır.
 • Banka’da yapılan finansal işlemlerinin %87’si dijital kanallar üzerinden gerçekleşmekte ve bu oran hızla artış göstermektedir. 2017 yılında mobil uygulamadan yapılan finansal işlem adetlerinde bir önceki yıla göre yaklaşık %100 oranında artış yaşanmıştır.
 • Ziraat Kurumsal Mobil uygulaması kurumsal müşterilerin kullanımına sunulmuştur. Kurumsal internet bankacılığına sahip müşteriler hem ana kullanıcı hem de alt kullanıcılar ile kurumsal mobil uygulamasına giriş yapabilmektedir.
 • Ziraat Mobil uygulamasının çoklu dil desteği altyapı çalışmaları tamamlanmış ve İngilizce dil seçeneği ile de hizmet sunulmaya başlanmıştır.
 • Müşterilere daha kapsamlı bankacılık deneyimi sunmak için işlem seti müşteri ihtiyaçları doğrultusunda genişletilmekte ve uygulamalara yeni özellikler eklenerek düzenli geliştirmeler yapılmaktadır.
 • Mobil uygulamada yer alan, şube ve ATM’lerin harita üzerinde izlenebildiği “En Yakın Ziraat”te engelli dostu şube ve ATM’lerin de gösterilmesi sağlanmış, detaylı arama özelliği eklenerek hizmete sunulmuştur.
 • İnternet bankacılığı giriş şifresinin uzunluğu ve içeriği, müşterilerin güvenliğini bir üst seviyeye taşıyabilmek adına güncellenmiştir. SMS güvenlik tercihinin alternatifi olan ve müşterilerin cihaz eşlemesini yaparak güvenlik doğrulaması sağlayan Ziraat Onay ile internet bankacılığına girişte kullanılan PIN Kodu ile internet bankacılığı şifresi birleştirilmiş ve tek şifre ile güvenli bir giriş yapılabilmesi sağlanmıştır.

%87ZİRAAT BANKASI’NDA YAPILAN FİNANSAL İŞLEMLERİN %87’Sİ DİJİTAL KANALLAR ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞMEKTEDİR.

Dijital Şube Çözümleri

 • Şubelerin iş süreçlerinde üretilen belgelerin, eksik belge ve imza kontrolü yapılarak doğru bir şekilde elektronik ortama aktarılması ve süreçlerin hızlandırılarak müşteri memnuniyeti sağlanması için evraklara barkod yazdırılması ve okutulmasına yönelik altyapı geliştirmesi yapılmıştır.
 • Şubelerin iş süreçlerinin dijitalleştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, otomatik nakit çevrim cihazlarının ana bankacılık yazılımına entegrasyon çalışmaları tamamlanmış, iki şubede pilot uygulama olarak takibine başlanmıştır.

Ziraat Bankası’nın yaygın şube ağı ve çağdaş müşteri ilişkileri yönetimi anlayışı ile yürütmekte olduğu iş modeli sayesinde, müşterileri ile gerçekleştirdiği döviz işlemleri hacmi geçen yıla göre %17 civarında artış göstermiştir.

Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık

Dinamik ve etkin bir hazine yönetimi politikası izleyen Ziraat Bankası; para, döviz ve sermaye piyasalarının aktif ve önde gelen katılımcılarındandır.
Ziraat Bankası, müşterilerine değişen piyasa koşullarına uygun olarak, geniş ürün yelpazesiyle kesintisiz hizmet sunmakta ve ihtiyaçları karşılamaya yönelik finansal çözümleri, en hızlı şekilde hayata geçirmektedir.

Banka’nın yaygın şube ağı ve çağdaş müşteri ilişkileri yönetimi anlayışı ile yürütmekte olduğu iş modeli sayesinde, müşterileri ile gerçekleştirdiği döviz işlemleri hacmi geçen yıla göre %17 civarında artış göstermiştir.

Banka’nın yaygın şube ağı ve çağdaş müşteri ilişkileri yönetimi anlayışı ile yürütmekte olduğu iş modeli sayesinde, müşterileri ile gerçekleştirdiği döviz işlemleri hacmi geçen yıla göre %17 civarında artış göstermiştir.

Ziraat Bankası, büyümeye devam eden bilançosunun en etkin şekilde ve kârlı bir biçimde yönetilmesi ve likidite, faiz ve kur risklerinden korunması için ulusal ve uluslararası piyasalarda maksimum fayda güdüsü ile bilanço yönetimini gerçekleştirmiş, piyasa koşulları çerçevesinde aktif ve pasif fiyatlama stratejilerini oluşturmaya devam etmiştir.

Menkul kıymet portföy yönetimi Banka’nın ana stratejisi çerçevesinde sürdürülmektedir.
Ziraat Bankası T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen Türk DİBS piyasa yapıcılığı konumunu 2017 yılında da başarılı bir şekilde sürdürmüş, ikincil piyasalarda da aktif bir rol oynamıştır.

Menkul kıymet portföy yönetimi Banka’nın ana stratejisi çerçevesinde sürdürülmektedir. Temel aktif yönetim stratejisi; ağırlıklı olarak reel sektöre kullandırılanlar olmak üzere kredilerin bilanço payının artırılması ve menkul kıymetlerin payının azaltılması olarak tasarlanmıştır. Banka’nın menkul kıymetler portföyü, risk-getiri dengesi gözetilerek yönetilmekte, bu çerçevede kredilerde büyüme sağlanırken, daha dengeli bir aktif yapısı oluşturulmaktadır.

Banka’nın temel pasif yönetimi stratejisi ise mevduat tabanının genişletilmesinin yanı sıra mevduat dışı kaynakların çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi üzerine kurulmuştur.

Sermaye piyasası ihraçları sürdürülmüştür.
Ziraat Bankası, önceki yıllarda olduğu gibi kaynak çeşitliliği oluşturmak ve farklı müşteri gruplarına ulaşmak amacıyla 2017 yılında da bono ve tahvil ihraçlarını sürdürmüştür. Banka, yurt içinde 20 milyar TL olarak belirlenmiş ihraç tavanı çerçevesinde yıl içinde yaklaşık 9,9 milyar TL tutarındaki itfaya karşılık 11,4 milyar TL tutarında bono ihracı gerçekleştirilmiştir.

Ziraat Bankası, 2017’de sektörde bir ilke imza atarak, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş.’nin “Altın Tahvili” ve “Altına Dayalı Kira Sertifikası” ihracına aracılık etmiştir.

Ziraat Bankası altın yatırımlarının ekonomiye kazandırılmasında öncülük etmektedir.
Ziraat Bankası’nın altın mevduat büyüklüğü 2016 yılına göre %45 artarak 2017 yıl sonunda 26 tona ulaşmıştır. Banka’nın altın mevduatı sektör payı da bu doğrultuda artış göstererek %14 seviyesinden %17 seviyesine yükselmiştir.

Ziraat Bankası, müşterilerinin yoğun olarak işlem yaptığı altın alım-satım faaliyetleri kapsamında 2017 yılı boyunca yaklaşık 95 ton hacmindeki büyüklüğü yönetmiş ve müşterilere tüm kanallardan sürekli hizmet verilmesini sağlamıştır. Bunun yanı sıra yaklaşık 1,1 ton hurda altın “Altın Vakti” kampanyaları ile müşterilerden toplanarak bankacılık sistemine kazandırılmıştır.

1,1 ton hurda altınZİRAAT BANKASI 2017’DE YAKLAŞIK 1,1 TON HURDA ALTINI “ALTIN VAKTİ” KAMPANYALARI İLE MÜŞTERİLERDEN TOPLAMIŞ VE BANKACILIK SİSTEMİNE KAZANDIRMIŞTIR.

Ziraat Bankası, Altına Dayalı Kira Sertifikası ihracında tek banka olmuştur.
Ziraat Bankası, T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ve Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama A.Ş. tarafından ihracı ilk kez gerçekleştirilen “Altın Tahvili” ve “Altına Dayalı Kira Sertifikası” ihracına aracılık ederek bu alanda sektördeki tek banka olmuştur. Fiziki altını olan vatandaşların bu altınları üzerinden getiri elde edebilmelerini sağlayan bu yatırım aracı ihraçları ile T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı yastık altında yatırım yapılan bu değerin ekonomiye kazandırılmasını ve ülke rezervlerinin güçlendirilmesini amaçlamaktadır. Bu çerçevede Banka, söz konusu yeni yatırım aracına ilişkin birincil ve ikinci piyasanın oluşturularak “Altın Tahvili” ve “Altına Dayalı Kira Sertifikası”nın hayata geçirilmesinde T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile birlikte çalışmıştır.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı, 2017 Ekim ayı boyunca Türkiye genelinde Ziraat Bankası aracılığı ile bireysel yatırımcılardan talep toplanması sonucunda “Altın Tahvili” ve “Altına Dayalı Kira Sertifikası” ihraçlarını gerçekleştirmiştir. 81 ilin hepsinde ve 249 ilçede 344 Ziraat şubesinde talep toplanmış, rafineri eksperlerince müşterilerin getirdiği 22 ve 24 ayar altınların değeri belirlenmiş ve toplanan talep karşılığında 6 ayda bir kupon/kira ödemeli 2 yıl vadeli Altın Tahvili/Altına Dayalı Kira Sertifikası ihraç edilmiştir.

4 etap halinde gerçekleştirilen ihraç süresince 13 bin adet müşteriden 2,5 ton (yaklaşık 380 milyon TL) tutarında talep toplanarak, hurda altın ekonomiye kazandırılmıştır. Halen ihraç edilen bu menkul kıymetlerin saklaması Ziraat Bankası tarafından yapılmakta ve müşterilerin bu menkul kıymetleri ikinci piyasada nakde çevirebilmeleri amacı ile fiyat ilan edilmektedir.

Ziraat Bankası, Türk bankacılık sektörünün ve ülke ekonomisinin yabancı yatırımcılara en etkin şekilde tanıtımı amacıyla çalışmaktadır.
2017 yılında küresel ve bölgesel ekonomi ile sermaye piyasalarındaki gelişmelerin takibi, hem Banka’nın hem de Türk bankacılık sektörünün ve ülke ekonomisinin yabancı yatırımcılara en etkin şekilde tanıtımı amacıyla Orta Doğu, Avrupa ve Amerika’da toplam 10 konferansa katılım sağlanmıştır. 2017 yılında söz konusu yurt dışı konferanslar ve Banka Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantılarda 52 uluslararası yatırım kuruluşu ile görüşülmüştür.

Ziraat Bankası’nın güçlü fonlama yapısının çeşitlendirilmesi faaliyetleri sürdürülmüştür.
Ziraat Bankası, uluslararası finans kuruluşlarından sağladığı kaynakları bilançosunda yöneterek, sahip olduğu geniş müşteri tabanı ve yaygın şube ağı çerçevesinde uluslararası finans kuruluşlarından önemli tutarlarda dış finansman sağlamaktadır. 2017 yılında, Dünya Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı ile yapılan anlaşmalar kapsamında 234 milyon ABD doları tutarındaki kaynak KOBİ ve daha büyük ölçekli müşterilere kullandırılmıştır. Söz konuş kaynak aracılığıyla müşterilerin üretim, verimlilik ve istihdamlarını artırması yoluyla büyümelerine destek verilmiş ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sunulmuştur.

Uluslararası piyasalardan sendikasyon yöntemi ile beşinci borçlanma işlemi gerçekleştirilmiştir.
Ziraat Bankası’nın 2016 yılı Nisan ayında ABD doları ve Avro cinsinden temin ettiği sendikasyon kredisi geri ödenmiştir. Kredi; 6 Nisan 2017 tarihinde, 21 ülkeden 41 bankanın katılımıyla 367 gün vadeli 278 milyon ABD doları ve 706,5 milyon Avro tutarı ile yenilenmiştir. İşlemde Bank of America Merrill Lynch International Limited ile Emirates NBD koordinatör olarak birlikte görev almışlardır.

Ziraat Bankası’nın güçlü fonlama yapısını çeşitlendirmeyi hedefleyen bu işlem, dış ticaretin finansmanı amacıyla Banka’nın uluslararası piyasalardan sendikasyon yöntemi ile temin ettiği beşinci borçlanma işlemidir.

Mevduat alanındaki lider konumunu uluslararası piyasalardan temin ettiği fonlarla çeşitlendiren ve güçlendiren Ziraat Bankası, dış ticaretin finansmanı alanında müşterilerini genişleyen ve çeşitlenen finansal ürün ve hizmetlerle etkin bir şekilde desteklemeyi hedeflemektedir.

GMTN Programı (Global Medium Term Notes) güncellenmiştir.
Banka kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve uluslararası sermaye piyasalarından uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak temini çalışmaları kapsamında yürütülen GMTN (Global Medium Term Notes) programı, 14 Mart 2017 tarihi itibarıyla güncellenmiştir.

2017 yılı içerisinde GMTN programı dahilinde 2 adet yurt dışı tahvil ihracı gerçekleştirilmiştir. 3 Mayıs 2017 tarihindeki 600 milyon ABD doları tutarında ihracın vadesi 5 yıl, 29 Eylül 2017 tarihindeki 500 milyon ABD doları tutarında ihracın vadesi 6 yıl olarak belirlenmiştir.

SendikasyonZİRAAT BANKASI, 2017’DE SENDİKASYON KREDİSİNİ, 367 GÜN VADELİ 278 MİLYON ABD DOLARI VE 706,5 MİLYON AVRO TUTARI İLE YENİLEMİŞTİR.

Ziraat Bankası’nın dış ticaretten aldığı pay seneler itibarıyla sürekli yükselmektedir.
Ziraat Bankası’nın 140’tan fazla ülkede yaklaşık 1.800 banka ile kurduğu geniş muhabir banka ağı, müşteri talepleri ve dünya ekonomisindeki konjonktür ve trendlere paralel olarak sürekli çeşitlenmekte ve gelişmektedir. Ziraat Bankası, genişleyen ve güçlenen muhabir ağı sayesinde, müşterilerine dünyanın pek çok noktasında dış ticaret imkanı sağlamaktadır.

Dış ticaretten aldığı payı sürekli yükselmekte olan Ziraat Bankası, 2017 yıl sonu itibarıyla bu alanda da lider bankalar arasında yerini almıştır. Banka’nın müşteriler tarafından dış ticarette tercih edilmesinin temelinde, muhabir bankalarla sağladığı güçlü ve sürdürülebilir işbirliği ile sunduğu hizmetin kalitesi ve yüksek ürün çeşitliliği bulunmaktadır.

Ziraat Bankası müşterilerinin dış ticaretin finansmanı ihtiyaçlarını karşılamak için akreditif iskontosu, avalli poliçe iskontosu gibi ürünler sunmakta, Hermes, Coface, Serv, Sace gibi ihracat sigorta kuruluşları ile yakın işbirliği içinde çalışarak, müşterilerine orta ve uzun vadeli ülke kredisi imkanı yaratmaktadır.

Güçlü muhabir ağı sayesinde alternatif finansman kaynaklarına kolaylıkla erişim sağlayan Ziraat Bankası, muhabir bankalardan uygun maliyet ve koşullarla fon temin edebilme başarısını göstermektedir. Banka bu başarısını, çeşitlendireceği yeni finansman yöntemleri ile güçlendirerek önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedeflemektedir.

Ziraat Bankası, global banka olma yolunda stratejik öneme sahip olduğunu değerlendirdiği coğrafyalarda yerini daha da sağlamlaştırmakta, yeni ülkelerde var olma çalışmalarına devam etmektedir.

Ziraat Bankası, ulusal ve global çapta en yaygın hizmet ağına sahip Türk bankasıdır.
Ziraat Bankası, dünyanın 18 ülkesinde, 95 noktada faaliyet göstermektedir. Ziraat Bankası’nın 9 uluslararası iştirak bankası, 9 ülkede 22 yurt dışı şubesi ile 1 temsilcilikten oluşan geniş bir yurt dışı hizmet ağı bulunmaktadır.

Ziraat Bankası, global banka olma yolunda stratejik öneme sahip olduğunu değerlendirdiği coğrafyalarda yerini daha da sağlamlaştırmakta, yeni ülkelerde var olma çalışmalarına devam etmektedir.

Ziraat Bankası’nın global hizmet noktaları aşağıdaki gibidir:

 • İngiltere’de Londra Şubesi
 • Bulgaristan’da Sofya Şubesi ile Filibe, Kırcaali ve Varna altşubeleri
 • Yunanistan’da, Atina, Gümülcine, İskeçe ve Rodos şubeleri
 • Irak’ta Bağdat ve Erbil şubeleri
 • Suudi Arabistan’da Cidde Şubesi
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, Gönyeli, Akdoğan, Karaoğlanoğlu ve İskele şubeleri
 • Kosova’da Priştine Şubesi
 • Bahreyn Şubesi
 • İran’da Tahran Temsilciliği

Ziraat Bankası ayrıca Almanya, Bosna Hersek, Karadağ, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan ve Türkmenistan’da sahip olduğu iştirak bankaları aracılığıyla müşterilerine bankacılık hizmeti vermektedir.

95 noktada ZİRAAT BANKASI, 18 ÜLKEDEKİ, 9 ULUSLARARASI İŞTİRAK BANKASI, 22 YURT DIŞI ŞUBESİ VE 1 TEMSİLCİLİĞİYLE HİZMET VERMEKTEDİR.

Yurt Dışı Şube Bankacılığı

Ziraat Bankası, uluslararası bankacılık stratejisi ve vizyonu doğrultusunda şekillendirdiği Yurt Dışı Şube Bankacılığı alanındaki çalışmalarını;

 • faaliyet gösterdiği ülkelerdeki etkinliğini her geçen gün daha da artırmak,
 • bu ülkeler ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak,
 • dış ticaretin finansmanında güçlü rol ve yüksek pay almak,
 • ülkemiz girişimcileri ve firmaları başta olmak üzere faaliyet gösterilen coğrafyalarda tüm müşterilere hızlı, modern ve kaliteli hizmet sunmak,
 • “Ziraat Finans Grubu” temel anlayışı çerçevesinde etkin bir sinerji oluşturmak

ana hedefleriyle yürütmektedir.

“Dünyanın her yerinde Ziraat hep yanınızda”
Ziraat Bankası, “Dünyanın her yerinde, Ziraat hep yanınızda” sloganı doğrultusunda, hizmet sunduğu bütün coğrafyalarda mevcut ve potansiyel iş fırsatlarını değerlendirmektedir. Bugün olduğu gibi gelecek dönemde de hem Türkiye’nin hem de faaliyet gösterdiği bölgelerin en güçlü ve etkin bankası olmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Banka’nın 2017 yılında bu kapsamda sağladığı gelişmeler aşağıda özetlenmiştir:

Londra Şubesi, Londra finans merkezinin dinamik ve gereklerine uygun olarak ürün ve hizmet yelpazesini, özellikle yapılandırılmış finansman ve dış ticaretin finansmanı alanlarındaki etkinliğini artıracak şekilde yeniden şekillendirmiştir. Londra Şubesi, uluslararası finans piyasalarına erişimde önemli bir finansal temas noktası konumundadır.

KKTC’de, ürün yelpazesi genişletilerek ve hizmet kalitesi sürekli artırılarak, müşteri ve piyasa odaklı faaliyetler 8 şube ile sürdürülmektedir. KKTC şubelerimiz kurumsal ve bireysel bankacılık ürünlerini ülkemiz standartlarında müşterilerine sunmaktadır. Böylelikle KKTC’nin ekonomik gelişmesine önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir.

Yunanistan’da, Atina, Gümülcine, İskeçe ve Rodos olmak üzere 4 şube ile hizmet sunulmaktadır. Ziraat Bankası’nın ülkede, kurumsal kredilerden bireysel bankacılığa uzanan bir yelpazede müşterilerine sunduğu bankacılık ürün ve hizmetlerini sürekli bir şekilde genişletme hedefi bulunmaktadır.

Bulgaristan’da, Bulgaristan Yöneticiliği’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Sofya, Filibe (Plovdiv), Kırcaali ve Varna’da 4 şube ile kurumsal ve bireysel segmentte hizmet sunulmaktadır. Şubesiz bankacılık ve alternatif dağıtım kanalları alanında, ATM ve internet bankacılığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

Irak Bağdat’taki ilk şubesinde 2008 yılında hizmet sunmaya başlayan Ziraat Bankası, 14 Şubat 2011 tarihinde kentteki ilk Türk bankası şubesi olarak Erbil şubesini hizmete sokmuştur. 2017 yılında, bölgede faaliyet gösteren Türk müteahhitlik şirketlerinin teminat mektubu işlemleri ile Türk şirketleri ve Irak’ta çalışan Türk işçilerin havale/transfer işlemlerine, artan hacimlerde aracılık edilmeye devam edilmiştir.

Dünyanın her yerinde, Ziraat hep yanınızdaZİRAAT BANKASI, “DÜNYANIN HER YERİNDE, ZİRAAT HEP YANINIZDA” SLOGANI DOĞRULTUSUNDA, HİZMET SUNDUĞU BÜTÜN COĞRAFYALARDA MEVCUT VE POTANSİYEL İŞ FIRSATLARINI DEĞERLENDİRMEKTEDİR.

Suudi Arabistan Cidde Şubesi 2011 yılında faaliyete başlamıştır. Başta Türk müteahhitlik firmalarının teminat mektubu ihtiyaçları olmak üzere, ülkede faaliyet gösteren Türk ve Suudi kurumsal müşterilerin bankacılık ihtiyaçlarının karşılanması hedefiyle, şubenin ürün ve hizmet yelpazesinin genişletilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

Kosova Priştine Şubesi 8 Haziran 2015 tarihinde faaliyete başlamıştır. Şube, ülkedeki kurumsal ve bireysel müşteri kitlesine, yaygın ürün yelpazesi ile hizmet vermektedir.

Ziraat Bankası’nın Körfez Bölgesi’ndeki yeni hizmet noktası olan Bahreyn Şubesi, 28 Kasım 2016 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Şubenin Körfez Bölgesi ile Türkiye arasındaki ticaretin geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Ziraat Bankası; şeffaflık, katılımcılık, verimlilik ve bankacılık etiğine uygunluk ilkeleri doğrultusunda, çağdaş bir insan kaynakları yönetim sistemi oluşturmuştur.

İnsan Kaynakları ve Eğitim

Ziraat Bankası’nın yüksek eğitim düzeyi, mesleki uzmanlığı ve global piyasalarda iş yapabilme yetkinliği ve deneyimi ile fark yaratan nitelikli insan kaynağı; sektördeki en temel rekabetçi üstünlüğünü oluşturmaktadır.

Ziraat Bankası’nın demografik yapısından satırbaşları

 • 31 Aralık 2017 itibarıyla Ziraat Bankası’nın toplam çalışan sayısı 24.554’tür.
 • 2017 yılında Ziraat Bankası 456 kişi istihdam etmiştir.
 • Ziraat Bankası’nda çalışanların %87’si yükseköğrenim, lisans, lisansüstü ve doktora mezunudur.
 • Banka’da yaş ortalaması 35, hizmet yılı ortalaması ise 11’dir.

46,4 saatZİRAAT BANKASI’NDA 2017 YILINDA YAKLAŞIK 25 BİN ÇALIŞANA EĞİTİM VERİLMİŞ, ÇALIŞAN BAŞINA ORTALAMA 46,4 SAAT EĞİTİM GERÇEKLEŞTİRİLMİŞTİR.

Sürekli gelişim felsefesi ile çalışanlarını kariyerleri boyunca destekleyen Ziraat Bankası, doğru ve adil ücretlendirme, çağdaş çalışma koşulları ve bireysel gelişim olanakları sunarak kurumsal başarısının mimarları olan çalışanlarına sürekli yatırım yapmaktadır.

Çalışanlarının bankacılık alanında teknik altyapıya sahip, uluslararası literatüre ve uygulamalara hakim, bilgili ve vizyon sahibi olarak yetişmelerini sağlayacak eğitim çalışmalarını her yıl geliştirerek sürdüren Banka, 2017 yılında da çeşitli eğitim projelerini uygulamaya almıştır.

2017 yılı eğitim faaliyetleri

2017 yılında, Ziraat Bankası’nın hedef ve stratejileri doğrultusunda;

 • çalışanların eğitim ihtiyaçlarını karşılamak veya yeni ürün/hizmet/mevzuat bilgisini aktarmak amacıyla “Gelişim Eğitimleri”,
 • bulundukları görevin gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırmak ve bir üst göreve hazırlamak amacıyla “Kariyer Eğitimleri”,
 • mevzuattan kaynaklanan “Yasal Zorunluluk Eğitimleri”

ana başlıklarında eğitimler düzenlenmiştir.

27,4 saat2017 YILINDA ZİRAAT BANKASI’NDA KULLANICI BAŞINA ATANAN E-EĞİTİM ADEDİ 13, KULLANICI BAŞINA E-EĞİTİMLERDE GEÇİRİLEN TOPLAM SÜRE İSE 27,4 SAAT OLMUŞTUR.

Yıl içerisinde yaklaşık 25 bin çalışana eğitim verilmiş, çalışan başına ortalama 46,4 saat eğitim gerçekleştirilmiştir.

2017 yılında ayrıca; işgücü kaybı olmadan, düşük maliyetli, kısa sürede daha fazla çalışana eğitim verme imkanı tanıyan, çalışanın görev yerinden veya evinden erişim sağlayabildiği, kişilerin kendi öğrenme hızına göre eğitim alabildiği muhtelif e-eğitimler verilmiştir. Yıl boyunca kullanıcı başına atanan e-eğitim adedi 13, kullanıcı başına e-eğitimlerde geçirilen toplam süre ise 27,4 saat olmuştur. Uygulama sayesinde 2017 yılında yaklaşık olarak 480 ağaç kurtarılmıştır.

2017 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 22 bin çalışan İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası’na, yaklaşık 1.500 çalışan da Temel İlkyardım Sertifikası’na sahiptir.

2016-2017 eğitim döneminde 2.300 lise öğrencisi ile 1.900 üniversite öğrencisine Mesleki Beceri Eğitimi ve Staj olanağı sunulmuştur.