2017 Faaliyet Raporu
İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI

2017 Faaliyetleri
Ziraat Bankası uluslararası sermayenin de faaliyet gösterdiği rekabet yoğun bir sektörde, en güçlü ulusal banka konumunu her yıl daha da ileriye taşımaktadır. Banka, sektörde sahip olduğu çok özel ve seçkin konumunu; rakipsiz pazar bilgisi ve deneyimi ile müşterilerine doğru zamanda, doğru kanaldan, doğru değer önerileri sunan üst düzey insan kaynağına borçlu olduğunun bilincindedir.

Benimsediği çağdaş insan kaynakları yönetim sistemini 2017 yılında da uygulamaya devam eden Ziraat Bankası’nın yıl sonu itibarıyla toplam çalışan sayısı 24.554’tür. 2017 yılında 456 kişinin istihdam edildiği Banka’da çalışanların yaş ortalaması 35,3, hizmet yılı ortalaması ise 11,2’dir. Yıl sonu itibarıyla Banka çalışanlarının %87’si ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora eğitimine sahiptir.

Ziraat Finans Grubu’nun 2017 yıl sonu toplam çalışan sayısı ise Banka, yurt içi ve yurt dışı ortaklıklar ile dış kaynak personeli dahil edildiğinde 34.089’dur.

Ziraat Bankası; kendilerine bankacılık kariyerinde ilerleme hedefleyen gençlere, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2017 yılında da kapılarını açmıştır. Ziraat Finans Grubu bünyesinde yer alan şirketlerin personel ihtiyacını ve Banka’nın Avukat ihtiyacını karşılamak amacıyla, 06 Ağustos 2017 tarihinde yazılı, 23 Ekim-06 Kasım 2017 tarihleri arasında mülakat bölümü gerçekleştirilen işe alım sınavı sonucu;

  • Ziraat Leasing’de 11 Uzman Yardımcısı,
  • Ziraat Katılım Bankası’nda 70 Uzman Yardımcısı,
  • Ziraat Yatırım-Ziraat Portföy’de 19 Uzman Yardımcısı,
  • Ziraat Bankası’nda 50 Avukat,
  • Ziraat Teknoloji’de 50 Uzman Yardımcısı,
  • Ziraat Sigorta-Ziraat Emeklilik’te 42 Servis Görevlisi

olmak üzere toplam 242 personel Ziraat Finans Grubu ailesine katılmıştır.

Ziraat Bankası, şeffaf kariyer yönetimi anlayışı doğrultusunda, yönetim kadrolarını kendi bünyesinde yetiştirmektedir. Bu kapsamda 2017 yılında yürütülen yükselme uygulamaları çerçevesinde yazılı sınavda başarı gösteren 3.129 çalışan bir üst unvana yükselmeye hak kazanmıştır. Sınavlarda başarı oranı %55 olarak gerçekleşmiştir.

Personelinin iş memnuniyetini ön planda tutan Ziraat Bankası’nda çalışanlara kendilerini bankacılığın farklı alanlarında geliştirebilecekleri kariyer fırsatları sunulmaktadır. Bu kapsamda Banka’nın İç Kontrolör unvanlı personel ihtiyacını karşılamak amacıyla, Bankacılık unvan grubundan İç Kontrolörlüğe geçiş mülakatı 9-10 Mayıs 2017 tarihlerinde gerçekleştirilmiş, 20 personel İç Kontrolör unvanına atanmıştır.

Yetkili görev pozisyonunda çalışan Yönetmen unvanlı personelin Şube Yöneticiliğine/Yöneticiliğe hazırlanması amacıyla 2017 yılında düzenlenen Yönetici Aday Programı mülakatları ile 292 personel yönetici aday havuzuna alınmıştır. Yönap programlarını başarı ile tamamlayan 100’ü aşkın personel, şubelere/birimlere Yönetici pozisyonlarında atanmıştır.

Destek Asistanı kapsamındaki personelin bir kısmının Bankacılık Unvan Grubuna geçirilmesinin planlanması nedeniyle, firma üzerinden Banka için 3 yıl ve üzerinde hizmet vermiş Şoför unvanlı 135 personel 1. çeyrekte, 5 yıl ve üzerinde hizmet vermiş Özel Güvenlik Görevlisi unvanlı 253 personel ise 29 Aralık 2017 tarihi itibarıyla kadroya alınmıştır.

Banka personelinin motivasyonunu yükseltmek, operasyonel yükü minimize etmek, sürecin hızlı, etkin ve sağlıklı bir şekilde yönetimini sağlamak amacıyla yılda iki defa yapılan Fin@rt Nakil Talep uygulaması Aralık-Ocak ve Haziran-Temmuz aylarında personelin kullanımına açılmıştır. Aralık-Ocak döneminde geçerli olan 889 talebin %64’ü, Haziran-Temmuz döneminde ise geçerli olan 945 talebin %74’ü olumlu sonuçlandırılmıştır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın “Analık izni ve ücretsiz izin sonrası yapılacak kısmi süreli çalışmalar hakkında” yayınladığı yönetmelik kapsamında, her iki izin türü için de uygulama esasları belirlenerek mevzuat düzenlemeleri ve gerekli sistem çalışmaları tamamlanmıştır. 31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 243 (halen 38 personel yarı zamanlı olarak çalışmaktadır) personele yarı zamanlı çalışma izni, 13 personele kısmi süreli çalışma izni kullandırılmıştır/kullandırılmaktadır.

Ziraat Bankası ile Öz Finans-İş Sendikası arasında, 1 Ocak 2017 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren ve 31 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli olan 2. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

Ziraat Finans Grubu projesi kapsamında yurt içi iştiraklerde, kariyer yolları, ücret matrisleri ve insan kaynakları mevzuatının Banka ile uyumlaştırma çalışmaları tamamlanarak uygulamaya alınmıştır. Banka ile ortak IT alt yapı çalışmaları çerçevesinde yurt içi iştirak ücretlerinin ortak ücret modülü üzerinde takibi sağlanmıştır.

Banka’dan geçici görev ile yurt dışı şube/temsilciliklerde görevlendirilen Expat personel ile yerel personel için ülke koşulları göz önünde bulundurularak Banka’nın kariyer uygulamalarına uygun yapıda ücret matrisleri oluşturulmuş ve kullanıma alınmıştır.

Ziraat Bankası Bireysel Performans Prim Sistemi
2013 yılında, Banka’nın pazarlama ve satış odaklı yeni organizasyon yapısı ve stratejisi ile uyumlu olarak oluşturulan bireysel performans prim sistemi; başarıyla artan kazanç prensibi doğrultusunda, artan performans ve verimliliği ödüllendiren bir yapı ile üstün performans gösteren çalışanların daha yüksek kazanç elde etmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bireysel performans değerlendirmelerine göre yapılan dönemsel performans prim ödemeleriyle; müşteri odaklı iş modelinin güçlendirilmesi, pazarlama ve etkinlik odaklı çalışma anlayışının yerleştirilmesi, çalışanların motive edilerek kurumsal bağlılıklarının artırılması, kurum hedefleri ile uyumlu bireysel başarıların maddi olarak ödüllendirilmesi amaçlanmıştır.

Dönemsel prim bütçesi, Banka’nın kârlılığı ve faaliyet sonuçları dikkate alınarak, toplam aylık ücret ödemelerinin %8’ini geçmeyecek şekilde belirlenmiş ve halen aynı şekilde uygulanmaya devam edilmektedir. Söz konusu bütçe, objektif olarak değerlendirilmiş, somut ve sayısal olarak ölçülebilir kriterler doğrultusunda, üçer aylık dönemlerde Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında çalışanlara bireysel performans primi olarak ödenmektedir. Banka strateji ve hedefleri doğrultusunda pazarlama ağırlıklı olarak kurgulanan sistemde primler, daha fazla katkı sağlayan çalışanların daha yüksek prim elde etmesine imkan sağlayacak şekilde;

  • Şube segmenti ve ölçek grubu,
  • Üçer aylık dönemler sonundaki sayısal performans ölçüm sonuçları doğrultusunda belirlenen bireysel performans karnelerine göre oluşturulan sıralamalar,
  • Performans prim katsayıları  esas alınarak çalışanlara dağıtılmaktadır.

Prim hesaplamalarında, şube segment ve ölçeğine, bireysel performans sırasına ve görev pozisyonuna göre, iş birimlerinin ortak çalışması ile belirlenmiş farklı katsayılar kullanılmaktadır. Pazarlama grubu çalışanlarına, her dilimde sayısal performans puanları ile doğru orantılı olarak farklılaşan tutarda prim hesaplanmaktadır. Banko sorumlusu personele de görev aldığı bankonun performansı üzerinden prim hesaplanmaktadır.

Sektördeki diğer bankalarda olduğu gibi Ziraat Bankası’nda da performans prim sistemi, yüksek performansın ödüllendirilmesi ve esas olarak satış kadrolarının verimliliğini artırmak amacıyla tasarlanmıştır. Bununla birlikte, şubelerdeki operasyon kadroları ve Genel Müdürlük çalışanlarına da belirlenen kriterler doğrultusunda bireysel performans primi ödenmektedir.

2017 yıl sonu itibarıyla Banka genelinde dördüncü yetkinlik değerlendirmesi uygulamasına başlanmıştır. Yetkinlik değerlendirme sonuçlarının ilerleyen dönemlerde bireysel performans sistemine, eğitim planlamalarına ve kariyer yönetimine doğrudan etki etmesi hedeflenmektedir.

2018 Projeksiyonu
Ziraat Finans Grubu çatısı altında hem Banka’da, hem de iştiraklerde görev yapan personel için pozisyonlarına uygun kariyer olanakları ve çağdaş çalışma koşulları sunulmaya 2018 yılında da devam edilecektir.

Destek Asistanı görev pozisyonundaki personelin, Banka kültürü ve uygulamalarına kısa sürede adapte olduğu gözlenmiş ve bu personel hakkında genel izlenim olumlu olmuştur. Bu nedenle, 2018 yılında oluşacak Banka personel ihtiyacının karşılanması amacıyla söz konusu personelin önemli bir kısmının Bankacılık Unvan Grubuna, ayrıca personel temininin hızlı bir şekilde sağlanması amacıyla dış kaynak personelin kademeli olarak Banka kadrosuna geçirilmesi planlanmaktadır.

Unvanda yükselme sınavı, İnsan Kaynakları Uygulama Esas ve Usulleri çerçevesinde yılın ikinci yarısında düzenlenecektir.

Yönetici aday havuzunda yer alan çalışanların, ihtiyaçlar dahilinde Şube Yöneticiliğine/Yöneticiliğe atanmasına devam edilecektir.