2017 Faaliyet Raporu
BANKANIN MALİ DURUMU, KÂRLILIK VE BORÇ ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Finansal yapının güçlendirilmesi kapsamında hedeflerini istikrarlı büyüme, sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik olarak belirleyen Ziraat Bankası 2017 yılında izlediği aktif-pasif yönetimi stratejileri ile özkaynaklarla uyumlu bilanço yapısını güçlendirmiş, sermaye yeterliliği, kârlılık ve verimlilik kapsamında olumlu seyir devam etmiştir.

Banka’nın toplam aktifleri 2017 yıl sonunda 434,3 milyar TL, özkaynakları ise 47 milyar TL’ye yükselmiştir. Banka özkaynaklarının sürdürülebilir kârlılıkla desteklenmesine önem verilmiştir. 2017 yılında Banka’nın özkaynaklarının bilanço içerisindeki payı %10,82 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Özkaynak yönetiminde önemli bir husus olan kârlılığın sürdürülebilir olmasını amaçlayan Bankanın Özkaynak ve aktif kârlılıkları 2017 yıl sonunda sırasıyla %18,3 ve %2 olarak gerçekleşmiştir. Banka’nın sermaye yeterlilik oranı 15,2 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Banka Müşterisi Hizmet Modeli kapsamında tarım sektörü öncelikli olmak üzere tüm reel sektöre finansal çözümler sunularak kredilerin payı artırılmaktadır. Müşteri ağırlıklı bilançoya sahip olmak stratejisi çerçevesinde 2017 yıl sonunda toplam nakdi krediler %28 artarak 298,3 milyar TL olmuş, aktifteki payı %69 olarak gerçekleşmiştir. Menkul değerler portföyünün 2016 yılında %19 olan aktif payı %17’ye gerilemiştir. Menkul değerlerin bilanço içerisindeki payının azaltılması çalışmaları önümüzdeki yıllarda da sürdürülecektir. Banka’nın 2017 yılında takipteki krediler oranı %1,6 seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka’nın takipteki alacakları ile ilgili aktif varlıklarında herhangi bir satış yapmaksızın takip rasyosunu sektör ortalamasının altında tutması, iyi bir aktif kalitesine sahip olduğunun göstergesidir.

Banka’nın ülkenin tasarruf dengesine katkıda bulunmayı amaçlayan anlayışı, tabana yaygın ve düşük maliyetli kaynak sağlama hedefi doğrultusunda toplam mevduat 266 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Ziraat Bankası toplam mevduattaki sektör liderliğini 2017 yılında da devam ettirmiştir. Mevduatın pasifteki payı %61,3, fonlar dahil mevduat dışı kaynakların payı ise %24 olmuştur. 2017 yılında kaynak çeşitliliği ve derinliğini sağlamaya odaklı yönetim anlayışı çerçevesinde uluslararası kuruluş ve bankalardan alınan krediler, post finansman kredileri, banka tahvil-bono ihraçlarıyla kaynak yapısındaki çeşitlendirmeye devam edilmiştir.

Banka’nın 2017 yılında da en önemli gelir kalemini 35,5 milyar TL ile faiz gelirleri oluşturmuştur. Yıl içinde gerçekleştirilen kredi faaliyetleri sonucunda kredilerden alınan faizlerin toplam faiz gelirleri içindeki payı %79’dan %80’e çıkmıştır. Banka’nın faiz dışı gelirlerin artırılmasına yönelik çalışmaların sonucunda, 2017 yılı net ücret ve komisyon gelirlerinde %35’lik bir artış olmuştur.