Bankamız Tarihçesi

Bankamızın Kuruluşu

19. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı İmparatorluğu'nda, ticaret ve finansmanda batılı modellerin benimsenmesiyle birlikte, yabancı bankalar ülke toprakları içinde faaliyet göstermeye başlamıştı. O dönemlerde ülkede henüz, ulusal niteliğe sahip bir bankacılık sisteminin kurulması için yeterli sermaye birikimi oluşmamıştı ve bir kaynak oluşturma aracı olarak milli bankaların varlığından söz edilemiyordu.

Bu durumdan en çok zarar gören kesim ise çalışan nüfusun büyük çoğunluğunu oluşturan çiftçilerdi. Çünkü tamamen kendi kaderine terkedilmiş tarım kesiminde, geçim sıkıntısı içinde bulunan büyük bir çiftçi topluluğu başvurabilecekleri kurumsal bir finansal yapı olmadığı için, sürekli olarak özel şahıs kredilerine muhtaç durumdaydı. Kredileri verenler, bu işi meslek edinmiş faizci kimselerin yanı sıra, tarım gereçlerini satan tüccar, toptancı, ihracatçı, komisyoncu, kabzımal ve köy bakkalı gibi çeşitli ticaret erbabı ve esnaflardı. Bu tür yüksek faizli özel şahıs kredilerine Tefeci veya Murabaha Kredileri denilmekteydi.Memleket Sandıkları adını ahşap kasalardan almaktaydı.

Sandıkla ilgili işler katılımcı köylüler tarafından seçilen 2'si Müslüman, 2'si Hristiyan 4 kişilik sandık eminlerince yönetilmekteydi. Günlük işlemlerin yazıldığı yevmiye defteri, tüm hesapların kayıtlı olduğu defter-i kebir ve eldeki nakit paralar bu ahşap kasalarda saklanırdı. Daha sonraları güvenlik nedeniyle bu sandıkların yerine yöredeki ustalar tarafından demirden yapılan ilkel kasalar kullanılmaya başlanıldı.

1867 yılında "Memleket Sandıkları Nizamnamesi"nin yürürlüğe girmesiyle Osmanlı Devleti'nin her yanında (Rusçuk, Eski Cuma ve Lefkoşe sandıkları ilk örneklerdendir) sandıklar faaliyete başlamış ve uzun yıllar başarıyla hizmet vermiştir.

Kredilendirme işlemleri sonucu elde edilen gelirlerinden giderlerin düşülmesi suretiyle ulaşılan sandık karının 2/3'ü sandığın bulunduğu yörenin okul, yol, köprü gibi ortak kullanıma açık temel gereksinimlerinin yapım ve onarımında kullanılmıştır. Bu yönüyle Memleket Sandıkları ülkenin imarına da katkıda bulunmuşlardır. Ancak izleyen yıllarda sandıkların işleyişinde gözlenen bozulmalar, Memleket Sandıkları'nın etkinliklerini azaltmıştır. Sandıkları merkezi yönetime bağlayarak olumsuzlukları giderebileceğini düşünen hükümet, 1883'te aynı amaçlar doğrultusunda "Menafi Sandıkları"nı kurmuştur. Menafi Sandıkları'na geçilmesiyle idare yeniden düzenlenmiş, kayıt ve muhasebe işleri çağdaş ve ilmi esaslara uygun olarak yürütülmeye başlanmış ve merkezi hükümetin doğrudan denetimine tabi tutulmuştur. Bu yeni yapılanma; sandıkların idaresine nispeten ciddi, bilimsel denetime açık bir işleyiş kazandırsa da tamamen yeni, çağdaş bir örgütlenmeye duyulan gereksinimin önünü alamamıştır.

Menafi Sandıkları'nın ihtiyaca cevap vermediği, esasen idari yönden revizyon gerektiği ve kaynaklarının sınırlı olduğu gerçekleri de eklenince, mevcut örgütlenmenin bir banka şeklinde organize edilmesi fikir ve eğilimi olgunlaşmış, II. Abdülhamit nezdinde de bu konu üzerinde ciddiyetle düşünülmüştür. Sadrazam Kamil Paşa'nın Bakanlar Kurulu ve II. Abdülhamit'e sunduğu mazbatada Menafi Sandıkları'nın artık fonksiyonlarını yerine getirememeleri sebebiyle kaldırılarak bunların yerine Ziraat Bankası kurulması gerekliliği kaleme alınmıştır. Söz konusu mazbatanın II. Abdülhamit'in olur ve onayıyla yürürlüğe girmesiyle 15 Ağustos 1888'de Menafi Sandıkları'nın yerine işlevlerini üstlenecek modern finans kuruluşu olarak Ziraat Bankası resmen kurulmuş, o tarihte faaliyette bulunan Menafi Sandıkları da banka şubelerine dönüştürülerek faaliyete başlamıştır. O güne kadar Menafi Sandıkları'nın mali kaynağını oluşturan menafi hisseleri bankaya devredilmiş ve bundan sonraki hisseler de bankanın sermayesine tahsis edilmiştir. Bu adımla birlikte, teşkilatlı tarımsal kredi tarihimizde yeni bir dönem başlamıştır.

DevamıGizle
Bankamız Tarihçesi

Savaş Döneminde Ziraat Bankası

Ekonominin giderek kötüleştiği 1900'lü yıllarda Osmanlı İmparatorluğu önce Trablusgarp'ı sonra da Balkanlardaki topraklarını kaybetmiştir. Avrupa'da patlayıp tüm dünyayı saran büyük savaş 600 yıllık bir imparatorluğu sona yaklaştırmaktadır.

İşte o zor günlerde, 23 Mart 1916'da Ziraat Bankası için yeni bir yasa çıkarılır. Yasanın 1. maddesinde "Ziraat Bankası çiftçilere kolaylık sağlamak ve tarımın gelişmesine yardımcı olmak için kurulmuştur" denilmektedir. Ziraat Bankası bu amaçla tahvil çıkartabilecek, tarım işletmelerine ortak olabilecek, tohumluk, hayvan, tarım aletleri ve benzeri malzemeleri temin edip peşin ya da kredili olarak çiftçilere verebilecek, gereğinde satın aldığı toprakları çiftçilere dağıtabilecektir.

İmparatorluğun başkentinin müttefik güçleri tarafından işgal edilmesiyle Anadolu'ya çıkan Mustafa Kemal Paşa önderliğinde yaklaşık 3 yıl sürecek bir ölüm kalım savaşı başlar. Milli mücadele çerçevesinde Anadolu'da oluşmaya başlayan Kuvâ-i Milliye müfrezeleri mali yönden desteklenmek ihtiyacındadır. Ayrıca yeterli kaynaklardan yoksun bulunan maliyeyi, özel idareleri ve askeri birlikleri de desteklemek gerekmektedir. İşte bu dönemde Ziraat Bankası şube ve sandıklarından nakdi yardımlar yapılmış ve karşılığında birer senet alınmıştır. Banka teşkilatı, bu kutsal mücadeleye imkanları ölçüsünde canla başla maddi yardımda bulunmaktan çekinmemiştir. Ziraat Bankası, Kurtuluş Savaşı'nda Hazine'ye önemli hizmetler vermiş, Mustafa Kemal'in talimatı üzerine bankaya ait altınlar, İstanbul'dan Ankara'ya gizlice getirilmiştir. Öte yandan Ziraat Bankası, geniş ölçüde personelini cepheye göndermekle de Kurtuluş Savaşı'nı desteklemiştir.

Bankamız Tarihçesi

Ziraat Bankası şubeleri tarafından yapılan bu yardımlar ile sadece bu kutsal mücadeleyi yönetenlere değil, kurtuluş hareketine katılan tüm Türk köylüsüne de olabildiğince katkı sağlanmaya çalışılmıştır.

Mustafa Kemal Paşa'nın direktifiyle çıkarılan Mükellefiyet-i Ziraiye Nizamnamesi bankanın cephede savaşan çiftçi askerlerinin ailelerine yapacağı yardımların esaslarını belirlerken, gümrüklerdeki ziraat alet ve edevatıyla tohumlukların dağıtılması görevini de Ziraat Bankası'na vermiştir.

O yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye'de de en çok insan kaybına neden olan dönemin salgın hastalığı sıtmanın, bilinen en etkili ve tek ilacı "Kinin"in halka dağıtımı da Ziraat Bankası'nca yapılmıştır. Sıtma salgını 1924 yılında felaket boyutuna ulaştı. Köylüler, tarlalarını terk ederek oraklarını, harmanlarını, yüz üstü bıraktılar. Kasabalarda, şehirlerde fakir-zengin tüm halk bu hastalıktan etkilendi. Sıtmadan korunmakta ve sıtmalı hastaları tedavi etmekte kullanılan bir ilaç olan kinin, hükümet tarafından fakir halka dağıtılması için taşraya gönderilmeye başlandı. Yurt dışından alınan kininin ithalatı Sağlık Bakanlığı tarafından yapılırken, ithal edilen kininlerin dağıtımını Ziraat Bankası üzerine aldı. Kinin dağıtımı Ziraat Bankası şubelerince defter kaydı tutularak yapılmıştır. Ziraat Bankası çalışanları sınırlı olanaklarına rağmen üstlendikleri bu zor görevleri eksiksiz bir şekilde yerine getirebilmek için tüm Kurtuluş Savaşı boyunca ve sonrasında olağanüstü bir çaba harcamışlardır.

DevamıGizle
Bankamız Tarihçesi

Artan Şube Sayısı ve Savaş Sonrasındaki Rolü

1923'de tarımda çalışanlara yardım etmekle görevli olan Ziraat Bankası şube ve sandıklarının sayısı 110'dan 300'e çıkartılmıştır. Bankaya bu dönemde 2 milyon TL'ye yakın bir sermaye sağlanmış ve banka özellikle düşmandan kurtarılan vatan bölgelerine geniş bir şekilde kredi vermeye başlamıştır.

1920'li yıllarda yanmış,yıkılmış ve yokluk içindeki ülkede, savaştan önce de sayıları zaten az olan sanayi kuruluşları çalışamaz hâle gelmiş, bireysel girişime dayalı tezgah üretimi yok olup gitmiş, ulaşım nerdeyse durma noktasına gelmiştir. Bu zorlukların aşılmasına yardımcı olması için Ziraat Bankası'nın şube sayıları çok kısa sürede artırılarak kredi olanakları genişletilmiştir.

1924 Mart'ında TBMM'de kabul edilen Ziraat Bankası bütçe kanunuyla banka bir Anonim Ortaklık hâline getirilmiştir.

1929'daki tüm dünyayı sarsan ekonomik krizin ve ardından gelen ll. Dünya savaşı'nın neden olduğu olumsuz etkilerin en az zararla atlatılmasında Ziraat Bankası'nın yapıcı katkıları büyük olmuştur. Ekmeğin bile karneyle satıldığı sıkıntılı günlerde devlet zorunlu tasarruf politikaları uygulamakta ve herkesi de bu yola teşvik etmektedir. Ziraat Bankası da halkı tasarrufa özendirmek için mevduata çeşitli olanaklar sunar. Yine bu dönemde ilk kez çıkarılan kumbaralarla tutumlu bir yeni neslin yetiştirilmesi amaçlanır. Aynı yıllarda Ziraat Bankası'nın katkılarıyla çiftçilere yeni tarım teknikleri öğreterek verimi arttırmaya amaçlayan çeşitli tarım kursları da açılır.

Bankamız Tarihçesi

1937 yılında kabul edilen bir yasayla iktisadi devlet teşekkülü statüsüne alınan Ziraat Bankası'na yönetiminde kısmi özerklik verilerek daha rahat bir hizmet verme olanağı sağlanmıştır. Aynı kanunla 1868 yılında yine Mithat Paşa tarafından küçük tasarrufların küçük yatırımlara aktarılması amacıyla kurulmuş olan İstanbul Emniyet Sandığı bankanın bünyesi içine alınmıştır.

Savaşın olumsuz etkilerinin giderek azaldığı 1950 sonrasında köyü ve köylüyü kalkındırmak adına tarım alanında yeni yeni hamleler planlanırken daima Ziraat Bankası'nın kaynak ve olanakları göz önünde bulundurulur.

Banka; köklü yapısı, sağlam prensiplere dayanan yönetimi ve deneyimli yetişmiş personeliyle karşılaştığı güçlükleri aşmayı hep başarmıştır. 1963 yılında yurdun dört bir yanında hizmet veren şube sayısı 630'a ulaşmıştır.

DevamıGizle
Bankamız Tarihçesi

Tarımda Öncülükler

Her alanda hızlı bir gelişme gösteren Banka, ortak olduğu bir Türk-Amerikan şirketinin ilk yerli traktörünü üretmeye başlamasıyla Türk tarımında yeni bir dönemin açılmasına öncülük eder. Pulluk ve karasabanın bırakılıp traktör ve biçer döğer döneminin başlatılması doğal gübre yerine kimyevi gübre kullanılır olması, sağlıklı ve verimli tohumluklar sağlanması ve haşere mücadelesi için verilen destekler bu yolda atılan yeni adımlar ve atılımlar olur. Tarla ıslahı ve sulama konularında yapılan yatırımlara destek verilir. Meyvecilik alanlarında verilen krediler meyveciliğin gelişmesini ve ihracatın çeşitlendirilmesini sağlar. Çiftçilerin örgütlenmesi sonucunda kurulan kooperatifler için gerekli kaynak bankanın olanaklarıyla karşılanır. Damızlık hayvan ithaline yardımcı olunarak meraların ıslah edilmesi et ve süt besiciliğin geliştirilmesi, bunlarla ilgili sanayilerin kurulması sağlanır.

Arıcılıktan ipekböcekçiliğine kadar birçok alanda özendirici krediler Ziraat Bankası imkânlarıyla sağlanır.

Köylünün büyük gereksinimi olan tarım makine ve gereçlerinin yurt içinde yapılmasına mali destek sağlanır. Böylece daha önceleri ancak devlet çiftliklerinde görülen çeşitli modern tarım makine ve araçları bankanın ucuz kredi olanaklarıyla özel tarım alanlarında da kullanılmaya başlanmış ve hızla yaygınlaşmıştır. Bu sayede üretim artmış, tarlalar yeniden ekime hazır hâle getirilip çiftçiye 2. ürün alabilme olanağı sağlanmıştır.

DevamıGizle
Bankamız Tarihçesi

Her Dönemin Bankası

Zaman içerisinde herkesin ve her kesimin bankası olabilmek amacıyla hizmetlerini yaygınlaştıran Ziraat Bankası, ülkeye değer katma amacı doğrultusunda faaliyetlerini geliştirmeye devam etmektedir.

1863 yılında mütevazi bir yardımlaşma sandığı olarak kurulup zaman içinde büyük atılımlarla gelişen Ziraat Bankası bugün ülkenin en değerli aktifleri arasında yer almaktadır.

DevamıGizle

Bankamız Tarihinin Kilometre Taşları

 • Mithat Paşa tarafından Pirot kasabasında bugünkü Ziraat Bankası'nın temelini oluşturan Memleket Sandıkları kuruldu (20 Kasım).
 • 3-12 ay vadeli ve kişi başına azami 20 liralık ilk tarımsal kredi uygulaması başladı.
 • Memleket Sandıkları Nizamnamesi yürürlüğe girdi.
 • Ülkemizde ilk kez teşkilatlı kredi sistemi mevzuatı oluştu.
 • Edirne vilayetinde bir Ziraat Bankası kurulması için iki yabancıya hükümetçe izin verildi ancak sonuç başarısız oldu.
 • Banka yabancı ortak konusunda ilk girişimde bulundu.
 • Menafi Sandıkları, Memleket Sandıkları'nın yerini aldı.
 • Aşar vergisine ''Menafi Hissesi'' zammı yapılarak sandıklara daimi ve istikrarlı bir mali kaynak yaratıldı.
 • Sandıklar güçlü ve sürekli bir yapıya kavuşturuldu.
 • Ziraat Bankası Nizamnamesi yürürlüğe girdi (28 Ağustos).
 • Ziraat Bankası Umum Müdürlüğü faaliyete geçti (17 Eylül).
 • Mikail PORTAKALYAN Banka Umum Müdürlüğü görevine getirildi.
 • İlk defa faiz karşılığı mevduat kabul edildi.
 • Nominal sermayesi 10 milyon TL olan Ziraat Bankası hükümetin himayesinde ve Ticaret ve Nafia Nezareti'nin kontrolü altında bir devlet müessesesi oldu.
 • Bankanın teftiş hizmetlerini kendi müfettişleri görmeye başladı.
 • Hazineye ilk kredi verildi.
 • Banka faaliyetleri daha etkin bir şekilde denetlenmeye başlandı.
 • Ziraat Bankası Kanunu çıkarıldı (23 Mart).
 • Emil Kautz, Genel Müdürlük görevine getirildi.
 • Tarımsal işletmelere kredi, tahvil ve kefalet karşılığı avans kullandırılmaya başlandı.
 • İlk devlet tahvili satışı yapıldı.
 • Bugünkü Mevduat Sertifikası benzeri "Tevdiatı Nakdiye Senetleri" çıkarıldı.
 • Zirai alacaklarda ilk toplu erteleme yapıldı.
 • İlk tohumluk kredisi verildi.
 • İzmir'i işgal eden Yunanlılar burada ayrı bir Ziraat Bankası İdare Merkezi oluşturarak, işgalleri altına giren şube ve sandıkları bu merkeze bağladılar.
 • Kurtuluş Savaşı sırasında oluşturulan Kuvâ-yi Milliye müfrezelerinin giderlerinin karşılanabilmesi için Ziraat Bankası sandıklarından para alınıp askerlere teçhizat sağlandı.
 • İşgal, Banka bünyesini olumsuz şekilde etkiledi.
 • Ankara'da TBMM'nin açılmasıyla birlikte, TBMM'nin nüfuzu altındaki topraklarda bulunan şube ve sandıkların idaresi görevi; Ziraat Bankası Ankara Şubesi'ne verildi (23 Nisan).
 • Böylece Ziraat Bankası Milli Mücadele'de yerini aldı.
 • 23 Haziran 1920'de Ahmet Kemal ILGAZ, Genel Müdürlük görevine getirildi.
 • 06 Aralık 1920'de Hüseyin Avni ŞUŞUD, Genel Müdürlük görevine getirildi.
 • İzmir teşkilatı Ankara'ya tabi oldu (9 Eylül). İstanbul teşkilatı Ankara'ya tabi oldu.
 • Milli Mücadele'nin kazanılması ile Banka tekrar bütünlüğüne kavuştu (23 Ekim).
 • Abdülkadir Zeki GÜÇLÜ, Genel Müdürlük görevine getirildi.
 • 13 Ekim 1923'te Emil KAUTZ, Genel Müdürlük görevine getirildi.
 • İlk tahsil senedi çıkarıldı.
 • Ziraat Bankası'nı, kaynaklarını günlük ihtiyaçlara harcayan hükümetlerin siyasi etkisinden kurtarmak, gerçek sahipleri olan çiftçilerin eline ve yönetimine teslim etmek ve tarımsal kredilerle sınırlanmış olan faaliyetlerini genişletmek amacıyla; TBMM'de 444 sayılı Bütçe Kanunu kabul edildi (19 Mart).
 • Banka organları Umumi Heyet, Umumi Heyet Müfettişleri, İdare Meclisi ve Umum Müdürlük biçiminde oluşturuldu.
 • Prof. Leon MORF, Genel Müdürlük görevine getirildi.
 • Bütçe Kanunu ile Ziraat Bankası bir devlet müessesesi olmaktan çıkarıldı ve Anonim Şirket hâline geldi.
 • Umumi Heyet'in yetkilerini genişletmek üzere "Sermayesinin Tamamı Devlet Tarafından Verilmek Suretiyle Kurulan İktisadi Teşekküllerin Teşkilatıyla İdare ve Murakebeleri Hakkında Kanun" kabul edildi.
 • 3202 sayılı Kanun'da yer alan Murakıplar Heyeti 3460 sayılı Kanun'la kaldırılarak, bu görev Başbakanlığa bağlı olarak kurulan Umumi Murakebe Heyeti'ne verildi.
 • Nusret M. MERAY, Genel Müdürlük görevine getirildi.
 • Banka, bugünkü adıyla Yüksek Denetleme Kurulu tarafından denetlenmeye başlandı.
 • 3202 sayılı Kanun'da hazırlanacağı belirtilen ve 198 maddeden oluşan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası (TCZB) Tüzüğü tamamlanarak yürürlüğe girdi.
 • TCZB Tüzüğü, Genel Müdürlük birimlerinde büyük çapta bir yeniden yapılanmayı gündeme getirdi.
 • "Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce Denetlenmesinin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanun" ile "Umumi Heyet", TBMM Genel Kurulu ve onun adına hareket eden "Kamu İktisadi Teşebbüsleri Karma Komisyonu" oluştu.
 • Umumi Murakebe Heyeti'nin görevini Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu üstlendi.
 • Hamburg Temsilciliği açıldı.
 • Kıbrıs'ta Lefkoşe, Gazi Magosa ve Güzelyurt Şubeleri açıldı.
 • Alınan yeni bir Yönetim Kurulu kararıyla, "Yurt düzeyinde yaygın Ziraat Bankası teşkilatının verimli ve etkili bir yönetime kavuşması için gereken tedbirleri almak, faaliyetlerini yakından izlemek ve Genel Müdürlük'te oluşan kararların şubelerce tam ve doğru olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla" Ege (İzmir), Marmara (İstanbul), İç Anadolu (Ankara), Doğu Anadolu (Erzurum) ve Güneydoğu Anadolu (Diyarbakır) Bölge Müdürlükleri kuruldu.
 • Artan şube sayısının bir gereği olarak merkezi yönetimden, yerinden yönetime geçilmeye başlandı.
 • Rahmi ÖNEN, Genel Müdürlük görevine getirildi.
 • Bankamız tarihini sergilemek amacıyla Genel Müdürlük Şeref Salonu'nda Ziraat Bankası Müzesi açıldı.
 • Bu müze, Türkiye'nin ilk banka müzesi olma özelliği taşımaktadır.
 • New York Temsilciliği, şubeye dönüştürüldü.
 • Duisburg, Berlin, Münih, Stuttgart ve Rotterdam Temsilcilikleri açıldı.
 • Gelişen teknolojiyi bankacılık hizmetlerine uyarlamak ve daha hızlı, kaliteli ve verimli hizmetler sunabilmek amacıyla Ankara ve İstanbul'da olmak üzere toplam 7 şubede "Bank 86" adı altında geliştirilen proje kapsamında otomasyon ortamına geçildi.
 • Antalya ve Mersin Serbest Bölge Şubeleri kuruldu.
 • Güneydoğu Anadolu Projesi Kredileri (GAP) Müdürlüğü kuruldu.
 • Ş.Coşkun ULUSOY, Genel Müdürlük görevine getirildi.
 • GAP bölgesi üreticilerine, bölgenin özelliklerine uygun kredi desteği verilmeye başlandı.
 • Euromoney dergisinin, "Özkaynak Büyüklüğüne Göre İlk 500 Banka" sıralamasında Ziraat Bankası 452. oldu.
 • Tarımı desteklemede ilk kez bir bölge tek başına ele alınarak yeni bir anlayışın temelleri atıldı.
 • Bankanın ihtiyaç duyduğu nitelikli personelin yetiştirilmesi amacıyla Bankacılık Okulu öğretime açıldı.
 • Bankers Trust International Ltd. liderliğindeki diğer katılımcı bankalar aracılığıyla Hazine garantisi olmaksızın 140 milyon dolarlık Temmuz 2001 vadeli, değişken faizli tahvil ihracı gerçekleştirildi.
 • Bankamızda ilk Yatırım Fonu (Fon I) kuruldu.
 • Ziraat Altın adı altında altın satışına başlandı.
 • İlk tüketici kredisi verildi.
 • İlk kredi kartı verildi.
 • Bingöl-Muş Kırsal Kalkınma Projesi başlatıldı.
 • Ankara, İstanbul ve İzmir Bölgesi Dış Muameleler Şubelerimizin Genel Müdürlüğümüz üzerinden "Remote Work Station" olarak SWIFT-1 Sistemi'ne bağlanması sağlandı.
 • Özel Tarımsal Krediler, Bireysel Bankacılık ve Bankacılık Kartları Müdürlükleri kuruldu.
 • "Self Servis Bankacılık" uygulaması başlatıldı.
 • ATM'lerin yanında, Türkiye'de ilk kez hizmete sunulan Yabancı Para Bozma Makinaları, Self Servis Danışma Terminalleri ve Sesli Mesaj Sistemleri ile bu proje; ülkenin ilk "İnsansız Elektronik Şube" mantığında çalışan ve 24 saat hizmet verme amacına yönelik bir atılım oldu.
 • Tahvil-Bono alım / satımına başlandı.
 • Hisse Senedi alım satım işlemlerine başlandı.
 • Zirai kredi müşterileri müşterek borçlu ve kefillerin mağduriyetinin önlenmesi amacıyla Başak Sigorta ile imzalanan protokol çerçevesinde sigortalanmaya başlandı.
 • Fon II, III ve IV kuruldu.
 • İthal Süt Hayvancılığı Projesi başlatıldı.
 • Banka SWIFT'e geçerek dış işlemlerde de etkin olma isteğini ortaya koydu, ayrıca yeni ürünlerle her kesime hitap etmeyi amaçladı.
 • İstanbul Şubesi'ne bağlı olarak İstanbul Takas İşlemleri Merkezi faaliyete geçti.
 • Tarım sektöründeki işletme kredilerine bir yıllık vade dönemi tanındı.
 • Ziraat Bank Moscow, Kazkommerts Ziraat International Bank (KZI Bank), Turkmen Turkish Commercial Bank (TTC Bank) ve Uzbekistan Turkish Bank (UT Bank) kuruldu ve faaliyete geçti.
 • Ziraat Bankası Euromoney dergisinin "İlk 500 Banka" sıralamasında 202., net kâra göre 41., öz kaynak kârlılığına göre dünya 1.'si, ve ''Dünyanın En Hızlı Gelişen İlk 50 Bankası'' sıralamasında da 12. oldu.
 • Günün gelişen teknolojileri kullanılarak açık sistem mimarisi üzerine "Ziraat 2001" projesi taşındı. Bu proje Ankara'da 86 şubede, Microsoft Windows NT ve SQL veri tabanı üzerinden kullanılmaya başlandı.
 • Sofya Şubesi açıldı.
 • Stuttgart, Hannover, Frankfurt ve Duisburg Temsilcilikleri, şube olarak faaliyete geçti. Bankanın yazılım atağı, yeni ürün ve hizmetlerin sunumunu kolaylaştırdı.
 • 1999 yıl sonu itibarıyla iştirak sayısı 21'e ulaştı.
 • Osman TUNABOYLU, Genel Müdürlük görevine getirildi.
 • Dövize endeksli, spot ve gün içi kredi uygulamaları başlatıldı.
 • Üsküp Şubesi faaliyete geçti.
 • Turkish-Ziraat Bank Bosnia D.D., VISA ve EUROPAY lisansı alarak Ziraat Kart A.Ş. koordinatörlüğünde Bosna-Hersek'te ilk kez "VISA acquiring" ve "issuing" işlemlerine başladı.
 • Berlin ve Münih Temsilcilikleri şube olarak faaliyete geçti.
 • Ziraat Bankası'nın teşkilat ağı daha da genişledi.
 • 25 Kasım 2000 tarihinde kabul edilen 4603 sayılı kanunla T.C. Ziraat Bankası, Anonim Şirket hâline getirildi.
 • Kamu bankalarının yeniden yapılandırılmaları kapsamında, Ziraat Bankası 2001 yılından başlayarak büyük bir değişim içine girdi.
 • Şubat 2001 Krizi'nin ardından kamu bankaları, Vural Akışık başkanlığında ortak bir yönetim kurulu tarafından yönetilmeye başlandı.
 • Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Dr. Niyazi Erdoğan atandı.
 • Bankanın organizasyon yapısı, çağdaş bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerine göre tamamen değiştirildi.
 • Operasyon ağırlıklı bankacılık anlayışına, pazarlama nosyonu eklendi.
 • Emlak Bankası, Ziraat Bankası ile birleştirilerek kapatıldı.
 • 37 adet merkez şube seçilerek, merkezi yönetimin bazı yetkileri bu şubelere devredildi.
 • Banka çalışanları özel hukuk hükümlerine göre çalıştırılmaya başlandı.
 • Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Safa Ocak atandı.
 • Krizden sonra ilk krediler verilmeye başlandı.
 • Kamu Bankaları Ortak Yönetim Kurulu Başkanlığı'na M. Zeki Sayın atandı.
 • Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'ne Can Akın Çağlar atandı.
 • Misyonunu başarı ile tamamlamasının ardından, Kamu Bankaları Ortak Yönetimi uygulaması sona erdi.
 • Ziraat Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Prof. Dr. İlhan Uludağ atandı.
 • Ziraat Bankası 145. yılına girdi.
 • Bankamız Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlhan Uludağ'ı kaybettik.
 • Ziraat Bankası, Yunanistan'da Atina ve Gümücine şubelerini açtı.
 • Ziraat'ten Yüzyılın Kârı: Ziraat Bankası; net 3.55 milyar TL kârla, bugüne kadar bir Türk şirketinin elde ettiği en yüksek kâr rakamını açıkladı.
 • Ziraat Bankası, Türkiye Kupası'nın isim hakkını satın aldı.
 • Bankamız Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Muharrem KARSLI atandı.
 • 15.07.2011 tarihinde Hüseyin Aydın Bankamız Genel Müdürü olarak atandı.
 • Yeni organizasyon yapısına geçildi, Şube ve Müşteri segmentasyonu yapıldı.
 • Operasyon Merkezi faaliyete başladı.
 • Ziraat Bankasının kuruluşunun 150. yılı kutlandı.
 • Batum / Gürcistan Şubesi açıldı.
 • Ziraat Bankası tarihindeki ilk sendikasyon anlaşması imzalandı.
 • Ziraat Bankası tarihinde ilk defa uluslararası piyasalarda tahvil ihracı gerçekleştirdi.
 • Katılım Bankası kurulması için faaliyet izni alındı.
 • Ziraat Bankası 2014 yılı kurumlar vergisi rekortmeni oldu.
 • Ziraat Katılım Bankası faaliyete başladı.
 • Ziraat Bank Azerbaycan ASC faaliyete başladı.
 • Ziraat Bank Montenegro AD faaliyete başladı.
 • Ziraat Bankası Avrupa'nın en sağlam 2. bankası seçildi.
 • 3. kez sendikasyon anlaşması imzalandı (1,1 milyar USD - 41 banka katılımı)
 • Ziraat Bankası Türkiye'nin en sevilen banka markası seçildi.
 • Ziraat Finans Grubu'nun Yeni Üyesi Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. faaliyetlerine başladı.
 • Ziraat Bankası üst üste 2. kez Türkiye'nin en sevilen banka markası seçildi.
 • Ziraat Bankası Türkiye'nin marka değeri en çok artıran banka markası oldu.
 • Gürcistan'da JSC Ziraat Bank Georgia kuruldu.
 • Özbekistan'da UTBANK hisselerinin tamamı alınarak Ziraat Bank Özbekistan faaliyete geçti.
 • Ziraat Bankası üst üste 2. kez Türkiye'nin Marka Değerini En Çok Arttıran Bankası oldu.
 • Ziraat Bankası, "Türkiye'nin Lovemark'ları" araştırmasında 3 kez üst üste Türkiye'nin En Sevilen Bankası seçildi.
 • Ziraat Bankası Sanat Koleksiyonu "Işık ve Renk" Dijital Sergisi İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde sanat severlerle buluştu.
 • Ziraat Bankası, Brand Finance'in "Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası" 2019 yılı araştırmasında Türkiye'nin En Değerli Banka Markası seçildi.
 • Ulus Genel Müdürlük Binasının restorasyonu tamamlandı.
 • Tarihi Genel Müdürlük Binasının Restorasyon sürecinde yenilenen Ziraat Bankası Müzesi yeni yüzüyle tekrar ziyarete açıldı.
 • Ziraat Bankası Çukurambar Sanat Galerisi açıldı.
 • Ziraat Bankası'nın ödenmiş sermayesi 6,1 milyar TL'den 13,1 milyar TL'ye çıkarıldı.
 • Ziraat Bankası'nın aktif büyüklüğü 2019 yılına göre %45 artışla 943 milyar TL'ye ulaştı.
 • Ziraat Bankası iştiraki olan Ziraat Bank Özbekistan'ın 4.şubesi Semerkant'ta açıldı.
 • Tiflis şehrinde açılan Gldani ve Varketili Şubeleri ile Gürcistan'daki şube sayımız 7'ye, yurt dışı iştirak ve şube sayımız ise 113'e ulaştı.
 • Ziraat Bankası, 22 ülkeden 38 bankanın katılımıyla 1,1 milyar ABD Doları tutarında sendikasyon kredisi sağladı.
 • Ziraat Bankası, "Türkiye'nin Lovemark'ları" araştırmasında üst üste 5.kez Türkiye'nin En Sevilen Bankası seçildi.
 • Bankamız, Brand Finance araştırmasında Türkiye'nin En Değerli Banka Markası ve ülkemizin en değerli ikinci markası seçildi.
 • Yeşil, Sosyal, Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Belgesi (Green, Social, Sustainable Finance Framework) hazırlandı ve Bankanın internet sitesinde yayınlandı.
 • Ankara Ulus Tarihi Genel Müdürlük Binamızda yer alan ve gerçekleştirilen restorasyon süreci sonrasında 20 Kasım 2019'da yenilenen yüzüyle tekrar ziyarete açılan Ziraat Bankası Müzesi'nin Sanal Turu internet üzerinden erişime açıldı.  
  https://www.ziraatbank.com.tr/tr/Sayfalar/ziraatbankasimuzesi-sanaltur.aspx
 • Tarım sektörüne sunduğu finansman desteğine Eylül 2020'de uygulamaya koyduğu "Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var" projesiyle devam etti.
 • Ziraat Bankası'nın aktif büyüklüğü 2020 yılına göre %45 artışla 1,37 trilyon TL'ye ulaştı.
 • Ziraat Bankası'nın tarım kredileri 2020 yılında %24 artarken son 5 yılda tarımsal üreticilere kullandırdığı kredi hacmi 202 milyar TL'yi aştı
 • Tarım sektörünün desteklenmesi amacıyla kurulan lisanslı depoculuk sistemiyle Türkiye Ürün İhtisas Borsası kapsamında yapılan elektronik ürün senedi işlemleri 20 milyar TL'ye ulaştı. Söz konusu hacmin ortalama %75'i Ziraat Bankası tarafından gerçekleştirildi.
 • Ziraat Bankası Çin EximBank'tan 400 milyon dolarlık kredi anlaşması imzaladı.
 • "Söğüt Altın Madeni" Projesi ile altın üretimine destek verilerek ülke ekonomisine katkıda bulunuldu.
 • Ziraat Bankası 5 yıl vadeli 600 milyon $ tutarlı sürdürülebilir Eurobond ihracı gerçekleştirdi.
 • Ziraat Bankası tarımsal sulamada modern basınçlı sulama sistemlerinin kullanımının yaygınlaştırılması ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlamak amacıyla uzun vadeli "Tasarruflu Sulama Kredisi"ni uygulamaya koydu.
 • Uluslararası bankalardan 1,33 milyar dolarlık dev sendikasyon kredisi sağlandı.
 • 26.03.2021 tarihinde Alpaslan Çakar Bankamız Genel Müdürü olarak atandı.
 • 40.yılını kutlayan Ziraat Bankkart voleybol takımımız ligde ve Avrupa'da göstermiş olduğu başarı ile 2020-2021 Axa Sigorta Efeler Ligi Şampiyonu oldu.
 • Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Bankamız arasında imzalanan protokol ile Bankacılık Okulumuzda verilecek eğitimler uluslararası standartlara göre revize edilerek Finansal Eğitim İşbirliği projesi hayata geçirildi.
 • Ziraat Finans Grubu iştiraklerinden, Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın halka arzı gerçekleştirildi.
 • Ziraat Finans Grubu'nun Kazakistan'daki 8.şubesi Türkistan'da açıldı.
 • Ziraat Finans Grubu'nun Özbekistan'daki 5.şubesi Fergana açıldı.
 • Ziraat Bank Azerbaycan ASC'nin 6. Şubesi Azadlık'ta hizmete açıldı.
 • Ziraat Finans Grubu'nun Bulgaristan'daki 5.şubesi Burgaz açıldı.
 • Ziraat Bankası, "Türkiye'nin Lovemark'ları" araştırmasında üst üste 6.kez Türkiye'nin En Sevilen Bankası seçildi.
 • Bankamız Yurt Dışı İştiraklerinden Ziraat Bank Azerbaycan ASC'nin 7.şubesi Bakü'de açıldı.
 • Bankamız, Fast Company Dergisinin özel araştırmasında "Global Dijital Çalışanlar" çözümü ile Türkiye'nin En İnovatif 50 Şirketi arasında yer aldı.
 • European Museum Forum tarafından düzenlenen "Avrupa Yılın Müzesi Ödülü 2022"de; Göbeklitepe Örenyeri, Van Urartu Müzesi ve Tunceli Müzesi ile birlikte Türkiye'nin İlk Bankacılık Müzesi olan Ziraat Bankası Müzesi de finale kaldı.