2018 Faaliyet Raporu
2018 YILI DEĞERLENDİRMESİ: STRATEJİLER, GELİŞMELER VE GELECEĞE DAİR HEDEFLER

Yönettiği varlıkların gerektirdiği sorumluluk bilinciyle faaliyetlerini sürdüren Ziraat Bankası, ülke ekonomisine katkıda bulunmaya ve tüm ekonomik unsurları kesintisiz olarak desteklemeye 2018 yılında da devam etmiştir.

Müşterilerinin tüm finansal gereksinimlerini her zaman doğru değer önerileri ile karşılamaya odaklanan Banka, 2018 yılında da özelleştirilmiş ürün ve hizmetler tasarlamış, dijital kanallarında yenilikler gerçekleştirmiş, hizmet sunum süreçlerini geliştirmiştir.

Çalışanları katma değeri yüksek iş süreçlerine yönlendirmek, basit süreçleri düşük maliyet ile gerçekleştirmek üzere Robotik Süreç Otomasyonu 2018 yılında uygulamaya alınmıştır.

Merkezi operasyon süreçlerinin de optimum maliyetler ile yürütülebilmesi için, Banka şubeleri ile Operasyon Merkezi’nin ortak çalıştığı “Operasyon Merkezi Her Yerde Projesi” hayata geçirilmiştir.

Bilgi güvenliği ve sistem güvenliği alanlarında; gelişmiş yeni nesil zararlı yazılımların uçtan uca kontrol edilerek engellenmesine, network tehdit izleme sistemlerinin kurulmasına ve siber güvenlik merkezi altyapısına ilişkin yatırımlar tamamlanmıştır.

Ziraat Finans Grubu içerisinde bilgi sistemleri ve süreç denetimlerinin web tabanlı entegre bir sistem ile sürdürülebilmesi için yapılan çalışmalar 2018 yılında da devam etmiştir. ZiraatBank BH d.d. ve Ziraat Katılım Bankası’nda web tabanlı denetim modüllerinin 2019 yılında tamamlanması planlanmaktadır.

Yeni Ekonomi Programı kapsamında, kamu bankaları portföy yönetim şirketlerinin birleşmesine yönelik süreç başlatılmıştır. Halk Portföy Yönetimi ve Vakıf Portföy Yönetimi şirketlerinin satın alma ve Ziraat Portföy çatısı altında birleştirilme çalışmalarının 2019 yılı Ocak ayı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.

537 milyar TLZiraat Bankası, 2018 yılında %23,7 büyüme sağladığı toplam aktiflerini 537 milyar TL’ye ulaştırmıştır.

Ziraat Bankası’nın uzun yıllardır sürdürdüğü başarılı mali performansı, iş stratejilerini titizlikle uygulamasının bir sonucudur. Banka, 2018 yılında %23,7 büyüme sağladığı toplam aktiflerini 537 milyar TL’ye ulaştırmıştır. Toplam aktifler içerisinde kredilerin payı %69 olmuştur. Yıl sonu itibarıyla Banka’nın aktif kârlılığı %1,6, özkaynak kârlılığı ise %15,2 olarak gerçekleşmiştir.

Yoğun rekabetin yaşandığı bir sektörde faaliyet gösteren Ziraat Bankası’nın gelecek dönemlerde de temel hedefi; en güçlü ulusal banka konumunu daha da ileriye taşımak ve tüm iş kollarında müşterilerine sunduğu bankacılık ürün ve hizmetlerinde önemli gelişmeler kaydetmektir.

Kurumsal/Girişimci Bankacılık

Ziraat Bankası, firmaların finansal güçlerini artıracak kredi fırsatları ile yeni ürün ve hizmetler sunarak sorumluluk sahibi bir ekonomik aktör olarak davranmaya devam etmiş, finansal sistem içindeki büyüklüğünü teyit eden sonuçlar almıştır.

Ziraat Bankası, 2018 yılında da “Lider Banka” olma vizyonu çerçevesinde ülke ekonomisine katma değer sağlayan sektörlerin önde gelen firmalarının oluşturduğu müşteri portföyüne yüksek kalitede bankacılık hizmeti sunmuştur. Müşterilerinin “Moral Bankası” olma stratejisiyle faaliyetlerinin nakit akışları ile uyumlu olacak şekilde devam edebilmesi için yapılandırma/yeniden vadelendirme dahil finansal çözümler üreten Banka, kurumsal segmentte hizmet verdiği müşteri sayısını 6.200’e yükseltmiştir.

2018 yılında Ziraat Bankası’nın kurumsal segment müşterilerine ait nakit krediler 145 milyar TL, gayrinakdi krediler 102 milyar TL seviyesine ulaşmış, toplam krediler ise 2017 yılına göre %34 artarak 247 milyar TL olmuştur.

Banka’nın dış ticaret hacmindeki gelişimi 2018 yılında da devam ederek 56 milyar ABD doları büyüklüğe ulaşmıştır.

Ziraat Bankası, piyasalarda yaşanan gelişmeler çerçevesinde, firmaların faaliyetlerini sağlıklı sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları kaynağın uygun piyasa koşullarıyla tüm kredi kanallarından karşılanmasına yönelik gayretini 2018 yılında artırarak sürdürmüştür. Banka, ülke ekonomisine ivme veren katma değeri yüksek yatırımların proje finansmanına sağladığı katkı ile bu alandaki öncü rolünü pekiştirmiştir.

Banka’nın Bankkart markası ile üye işyeri alanında önemli gelişmeler yaşanmış, ayrıca tahsilat, ödeme, DBS gibi nakit akışı sağlayan çözümlerin ve mevduat hacminin artırılmasına yönelik çalışmalar 2018 yılında da ivme kazanarak devam etmiştir.

%34Ziraat Bankası’nın kurumsal segment müşterilerine verdiği toplam krediler 2017 yılına göre %34 artarak 247 milyar TL olmuştur.

KOBİ’lere uygun koşullarda kefalet desteği

Ziraat Bankası ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında 31 Ağustos 2018 tarihinde yeni bir protokol imzalanmıştır. Ülkemizdeki ticaret ve üretim hayatında önemli yere sahip olan KOBİ’lerden, özellikle yeterli teminatı bulunmayan firmalar için uygun koşullarda işletme sermayesi finansmanı ve kefalet desteği sağlanmasının amaçlandığı söz konusu protokol kapsamında, oda mevduatlarının kabulü ve KOBİ Destek Kredisi kullandırımları yapılmaktadır.

Banka nezdinde Hazine destekli KGF kefaleti ile kullandırılacak krediler için yeni portföy limitleri açılmakta ve kullandırım yapılmaya devam edilmektedir.

KOSGEB-Faiz Destekli Makine Teçhizat Kredisi

KOSGEB veri tabanında kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan işletmelerin yerli ve yeni makine-teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanmasına yönelik olarak KOSGEB ve Ziraat Bankası arasında protokol imzalanmıştır.

Bu çerçevede uygulamaya alınan “KOSGEB-Faiz Destekli Makine Teçhizat Kredisi” ürünü ile KOBİ’lere uygun koşullarda finansal destek sağlanması amacıyla “KOSGEB Iğdır İli Merkez İlçesi Acil Destek Kredisi” ve “KOSGEB Şanlıurfa Acil Destek Kredisi” ürünleri kullandırılmıştır.

İmar Barışı Kredisi

7143 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un” 16. maddesi kapsamında, imar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara Yapı Kayıt Belgesi verilmek suretiyle vatandaşların imar sorunlarının çözümlenmesi amaçlanmıştır. Bu doğrultuda oluşturulan İmar Barışından faydalanmak isteyen bireysel, girişimci ve kurumsal segment müşteriler için İmar Barışı Kredisi ürünü devreye alınmıştır.

Ziraat Bankası, bir yandan tarım sektörüne finansman desteğini sürdürürken, diğer yandan sektörün yapısal sorunlarının çözümüne ve finansa erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik projeler geliştirmektedir.

Tarım Sektörünün Finansmanı

Çiftçilerin doğrudan finansa erişimine sağlanan kolaylık

Ziraat Bankası, bir yandan tarım sektörüne finansman desteğini sürdürürken, diğer yandan sektörün yapısal sorunlarının çözümüne ve finansa erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik projeler geliştirmektedir. Bu kapsamda başta T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum, kuruluş ve tarımsal örgütlerle çalışmalar yürütülmektedir.

Tarım değer zincirinin en önemli halkasını oluşturan, özellikle küçük ölçekli işletme sahibi çiftçilerin doğrudan finansa erişiminin kolaylaştırılması, Banka’nın yürüttüğü çalışmaların başında gelmektedir. Söz konusu amaca yönelik olarak kredi ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve çiftçilerin tarımsal varlıklarından alternatif teminat unsurları geliştirmesi yönünde projeler üretilmektedir.

Ziraat Bankası’nın önümüzdeki dönem hedef üretim konuları arasında; sözleşmeli üretim modeli, işletmelerin tarımsal mekanizasyon düzeyinin artırılması, tarımsal üretimde katma değer yaratacak ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yatırım projeleri ile lisanslı depoculuk ve soğuk hava deposu yatırımları başta olmak üzere tarım işletmelerinin kendi ürünlerini depolama, işleme, paketleme, pazarlama kapasitelerini artırmaya yönelik yatırım ve faaliyetler öne çıkmaktadır.

746 bin müşteriTARIM SEKTÖRÜNÜN FİNANSMANINA YÖNELİK OLARAK  KULLANDIRILAN KREDİLER TOPLAMI 2018 YILI SONU İTİBARIYLA 60,7 MİLYAR TL’YE, KREDİLİ MÜŞTERİ SAYISI 746 BİNE ULAŞMIŞTIR.

Tarım sektörünün finansmanına sağlanan 60,7 milyar TL tutarında kredi

2018 yılında Ziraat Bankası kaynaklarından tarım sektörünün finansmanına yönelik olarak yaklaşık 443 bin müşteriye 35,9 milyar TL kredi kullandırılmış, portföye 67 bin civarında yeni müşteri kazandırılmıştır.

Banka kaynaklarından kullandırılan tarım kredilerinin bakiyesi 2018 yıl sonu itibarıyla 58,8 milyar TL’ye, kredili müşteri sayısı 672 bin kişiye ulaşmıştır.

Banka’nın tarımsal kredi portföyünün %35’ini 20,5 milyar TL ile yatırım kredileri, %65’ini ise 38,3 milyar TL ile işletme kredileri oluşturmaktadır.

Ayrıca 2018 yılında Ziraat Bankası, muhtelif kurumlar tarafından sağlanan fonlardan, ilgili kurumlarca belirlenen 9 bin üzerinde kişiye yapılan 54,2 milyon TL tutarındaki kredi ödemesine aracılık etmiştir. Bu kapsamda aracılık edilen fon kaynaklı kredi ödemelerinin bakiyesi yıl sonu itibarıyla 1,9 milyar TL olmuş, müşteri sayısı da 74 bini aşmıştır.

Sonuç olarak, Ziraat Bankası’nın tarım sektörünün finansmanına yönelik olarak kendi kaynaklarından kullandırdığı krediler ile aracılık ettiği fon kaynaklı kredilerin toplamı 2018 yılı sonu itibarıyla 60,7 milyar TL’ye, kredili müşteri sayısı 746 bine ulaşmıştır.

2018 yılında 345 bini aşkın üretici ve firmaya, yıllık %0 ile %8,25 arasında değişen faiz oranları ile 27,5 milyar TL tutarında sübvansiyonlu (faiz indirimli) kredi kullandırılmıştır.

Tarımsal nitelikli kredilerde düşük faiz

Tarım sektöründe faaliyet gösteren Ziraat müşterileri, faiz indirimli kredilere ilişkin yayımlanan kararname ve tebliğ doğrultusunda, üretim konuları bazında belirlenen sübvansiyon oranları dahilinde kredi kullanmaya devam etmektedir.

2018 yılında bu kapsamda 345 bini aşkın üretici ve firmaya, yıllık %0 ile %8,25 arasında değişen faiz oranları ile 27,5 milyar TL tutarında sübvansiyonlu (faiz indirimli) kredi kullandırılmıştır.

Tarımsal sanayi-üretici iş birliğine finansal model katkısı

Ziraat Bankası’nın 2018 yıl sonu itibarıyla bitkisel üretim, tohumluk üretimi, etlik piliç yetiştiriciliği, biber ve domates yetiştiriciliği ve şeker pancarı üretimi gibi konularda faaliyet gösteren 21 firma ve üreticinin yürüttüğü sözleşmeli üretim faaliyetinin finansmanı kapsamında, 5.534 sözleşmeli üretici üzerinde 74,2 milyon TL sözleşmeli üretim kredisi bakiyesi bulunmaktadır.

Bitkisel üretim kredileri

2018 yılında, bitkisel üretim konusunda, Ziraat Bankası’nca toplam 210 binin üzerinde müşteriye 12,5 milyar TL tutarında kredi kullandırılmıştır. Muhtelif konu başlıklarında yapılan kullandırımlar sonucunda, bitkisel üretim konusundaki kredilerin bakiyesi yıl sonu itibarıyla 17,4 milyar TL’ye, kredili müşteri sayısı yaklaşık 280 bine ulaşmıştır.

Bitkisel üretim başlığı altında, 2018 yılında yaklaşık 9 bin Ziraat Bankası müşterisine 1 milyar TL tutarında seracılık kredisi kullandırılmıştır. Son 14 yılda 105 binin üzerinde müşteriye sera inşası, modernizasyonu, üretim faaliyetleri gibi ihtiyaçlarının finansmanı için sağlanan kredi tutarı yaklaşık 6 milyar TL’ye ulaşmıştır.

Hayvansal üretim kredileri

Ziraat Bankası tarafından 2018 yılında, hayvansal üretim konusunda, muhtelif başlıklar altında, 175 binin üzerinde müşteriye 14,9 milyar TL tutarında kredi kullandırılmıştır. Bu konuda kullandırılan kredilerin bakiyesi yıl sonu itibarıyla 22,6 milyar TL, kredili müşteri sayısı 254 bin olmuştur.

Su ürünleri kredileri

Aynı dönemde, Banka tarafından su ürünleri konusunda, muhtelif başlıklar altında, 2 binin üzerinde müşteriye 360,6 milyon TL tutarında kredi kullandırılmıştır. 2018 yıl sonu itibarıyla belirtilen konuda kullandırılan kredilerin bakiyesi 480,8 milyon TL’ye, kredili müşteri sayısı yaklaşık 3 bine ulaşmıştır.

Tarımsal mekanizasyon kredileri

Ziraat Bankası, tarımsal işletmelerin mekanizasyon düzeyinin, üretimde verimliliğin ve kârlılığın artırılması amacıyla traktör ve tarımsal mekanizasyon kredileri kullandırmaktadır. 2018 yılında 37 bin müşteriye 2,46 milyar TL tutarında traktör, 20 bin müşteriye 519,2 milyon TL tutarında tarımsal mekanizasyon kredisi sağlanmıştır.

Yıl sonu itibarıyla 210 bine yakın müşterinin toplam 8,47 milyar TL tutarında traktör kredisi, yaklaşık 50 bin müşterinin 1 milyar TL tutarında mekanizasyon kredisi bulunmaktadır.

Ülkemizdeki yaşlı traktör parkının gençleştirilmesi amacıyla, mülkiyeti asgari son 5 yıldır kendisine ait olan ve 10 yaşın üzerindeki (10 yaş dahil) traktörünü yenilemek isteyen üreticilere, 96 aya varan vadelerle kullandırılan Yenilenen Traktör Kredisi tutarı, 2018 yılında 11,3 milyon TL olmuştur.

Gerçek/tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin faaliyetlerini verimlilik ve kârlılık içinde sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları küçük tarım alet ve ekipmanlarının satın alımına yönelik olarak azami 25.000 TL’ye kadar kullandırılan Küçük Ekipman Kredisi’nden 2018 yılında 11 binin üzerinde müşteri faydalanmış, bu kapsamda 196,6 milyon TL kredi kullandırılmıştır.

Genç Çiftçi Akademisi

Gençlerin tarıma olan ilgisini artırmak, başvuru koşullarını taşıyan gençlere belirli konularda tarımsal üretim ve yatırım yapmayı öğretmek, eğitimli ve bilinçli genç çiftçiler yetiştirmek, gençlere tarım alanında girişimcilik bilinci kazandırmak üzere Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi eğitim programı uygulamaya konmuştur.

22 Ekim 2018 tarihinde Ankara’da, büyükbaş süt hayvancılığı eğitimiyle başlayan program kapsamında 2018 yılında Ankara, Bursa, Şanlıurfa ve Adana illerinde toplam 5 sınıf açılmıştır. 2018 yıl sonu itibarıyla 81 katılımcının eğitime devam ettiği program 2019 yılında farklı üretim konularını da kapsayacak şekilde ülke genelinde yaygınlaştırılacaktır.

Ziraat Bankası bireysel bankacılık başlığı altında 2018 yılında müşterilerine çok sayıda yeni ürün sunmuş; kurum anlaşmaları gerçekleştirmiş ve hayatı kolaylaştıran bankacılık uygulamalarına imza atmıştır.

Bireysel Bankacılık

Son yıllarda gerçekleştirilen yeniden yapılanma çalışmalarının önemli bir bileşeni olarak müşteri memnuniyetine odaklanan Ziraat Bankası, öğrenciden emekliye, tüccardan girişimciye, ev hanımından çiftçiye kadar çeşitlilik gösteren, büyük bir bireysel kitlenin bankasıdır.

Ziraat Bankası, yurdun dört bir yanındaki şube ağının yanı sıra ATM’leri, internet ve mobil bankacılık uygulamalarını çağrı merkezini kapsayan geniş dağıtım kanalları üzerinden de bireysel müşterilerine hizmet götürmektedir.

47,8 milyar TL2018 yılında konut kredilerinde 12,9 milyar TL kullandırım tutarı ile konut portföyü 47,8 milyar TL OLMUŞTUR.

Bireysel müşterilerin hayatına dokunan kredi ürünleri

Ziraat Bankası, müşteri sayısını ve kredi hacmini artırmaya devam ettiği 2018 yılında, bireysel kredi ürünlerine müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya yönelik çok sayıda yeni ürün eklemiş, mevcut ürünlerini geliştirmiş ve kredi portföyünü genişletmiştir.

2018 yılında bireysel krediler alanında yürütülen başlıca faaliyetlere ve alınan sonuçlara yer verilmiştir.

Banka, toplumu tasarrufa yönlendirme amacı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’nca çıkarılan Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkılı Konut Hesabı ürünlerini pazarlamaya devam etmiştir.

32,1 milyar TLZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ BAKİYESİ, 2019 YILINDAKİ 20,9 MİLYAR TL KULLANDIRIM TUTARI İLE TOPLAM 32,1 MİLYAR Tl’YE ULAŞMIŞTIR.

 • Konut kredilerinde 12,9 milyar TL kullandırım tutarı ile konut portföyü 47,8 milyar TL seviyesinde korunmuştur.
 • İhtiyaç kredisi, 20,9 milyar TL kullandırım tutarı ile toplam 32,1 milyar TL; taşıt kredisi ise 129,3 milyon TL kullandırım tutarı ile toplam 184 milyon TL bakiyeye ulaşmıştır.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzalanan protokol kapsamında; birikmiş prim borcu bulunan sigortalıların, prim borçlarının ödenerek yaşlılık aylığına hak kazanabilmelerine ilişkin Bağ-Kur Prim Borcu Kredisi ürünü kapsamında, 1 Mart 2018-31 Ağustos 2018 tarihleri arasında, yaklaşık 43 bin kişiye 1,2 milyar TL kredi kullandırımı sağlanmıştır.
 • İmar barışından faydalanmak isteyen Bireysel, Girişimci ve Kurumsal segment müşteriler için oluşturulan İmar Barışı Kredisi ürünü 3 Ağustos 2018 tarihi itibarıyla devreye alınmıştır. Bu ürün kapsamında 20 binin üzerinde bireysel müşteriye 315,3 milyon TL kredi kullandırılmıştır.
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından, satışı Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilmiş projelerden 2016/2017 yıl sonuna kadar satın alınmış ve geri ödemeleri halihazırda devam eden konut ve işyerleri sahibi müşterilerden borçlarını peşin olarak kapatmak isteyenler için kampanyalar düzenlenmiştir. Borcun defaten kapatılması kaydıyla 24 Nisan 2018-18 Mayıs 2018 tarihleri arasındaki %20 İndirimli Kapama Kampanyası, 21 Eylül 2018-19 Ekim 2018 tarihleri arasındaki %24 İndirimli Kapama Kampanyası çerçevesinde, 2.500 kişiye 180 milyon TL kredi kullandırımı sağlanmıştır.
 • Bedelli Askerlik uygulamasından faydalanmak isteyen gerçek kişi müşteriler için oluşturulan Bedelli Askerlik Kredisi ürünü kapsamında 23 Ekim 2018-2 Kasım 2018 tarihleri arasında 5 binden fazla kişi 68,8 milyon TL kredi kullanmıştır.
 • Toplumu tasarrufa yönlendirme amacı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’nca çıkarılan Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkılı Konut Hesabı ürünleri pazarlanmaya devam edilmiş, 2018 yıl sonunda Çeyiz Hesabı’nda 60 milyon TL ve 22.300 adede, Konut Hesabı’nda ise yaklaşık 70 milyon TL bakiye ve 20.500 adede ulaşılmıştır.
 • SGK ile yapılan protokol kapsamında, 2018 yılı 4. çeyrek sonu itibarıyla 4,6 milyon emekli müşteriye toplam 1,74 milyar TL promosyon ödemesi gerçekleştirilmiştir.

Ziraat Bankası’nda devam eden Dijital Dönüşüm Programı çerçevesinde ele alınan Dijital Kredi’ye ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır.

Bireysel Bankacılık segmentinde yürütülen diğer müşteri odaklı çalışmalar

Ziraat Bankası’yla aktif olarak kredili çalışmakta olan firmaların sahip olduğu tamamlanmış veya inşaatı devam etmekte olan birinci el konutları satın alacak müşterilere, firma katkı paylı fiyatlama modeli ile konut kredisi kullanma imkanı sunulan “Firma Katkı Paylı 2019” uygulaması 17 Aralık 2018 tarihi itibarıyla devreye alınmıştır.

Söz konusu uygulama ile müşterilerin aylık %0,98 faiz oranı ile kredi kullanarak konut sahibi olmalarının yanı sıra Banka ile çalışan firmaların konut satışlarında artış sağlanması suretiyle nakit akışlarının devamlılığı ve Banka’ya kredilerini geri ödeme yükümlülüklerinin hafifletilmesi amaçlanmıştır.

Dünyada olduğu kadar ülkemiz için de hayati bir önem taşıyan enerjiyi verimli kullanma çerçevesinde oluşturulan Enerji Verimliliği ve Yenilenebilir Enerji Geliştirme, Destekleme ve Uygulama Eylem Planı çerçevesinde 3 adet yeni ürün oluşturulmuştur:

 • Enerji Verimliliği Yönetim Kredisi
 • Bireysel Enerji Verimliliği Kredisi
 • Yeşil Ev Konut Kredisi

Banka’da devam eden Dijital Dönüşüm Programı çerçevesinde ele alınan Dijital Kredi’ye ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. Bu çalışmalar, söz konusu kredinin kullandırımının hem internet bankacılığı hem de mobil bankacılık uygulaması üzerinden yapılabilmesine yönelik olarak yürütülmüştür.

Kredili Mevduat Hesabı (KMH) bulunan müşterilere, merkezden gerçekleştirilen KKB ve Banka değerlendirmelerinin yapılmasının ardından, dijital kanallar aracılığı ile limit artış teklifi sunulmuş, onayları alınan yaklaşık 305 bin müşterinin KMH limitleri artırılmıştır.

Banka’nın bireysel segment kırılımları; kaynak temininin önemi, müşterilerin varlık yönetiminde tercih ettikleri ilk Banka olma hedefinin sürdürülmesi, yüksek varlığı bulunan müşterilerin portföy yönetiminde önceliklendirilmesi ve ayrıcalıklı hizmet sunulabilmesi hedefleri doğrultusunda revize edilmiştir.

Yaşam Boyu Bankacılık çalışmaları kapsamında sunulacak ürün, hizmet, teklif ve fırsatların doğru müşteri grubuna, doğru pazarlama/satış stratejisi ile doğru kanaldan sunulması, müşteriler ile Banka arasındaki kuvvetli bağın daha da güçlendirilmesi ve müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılmasını teminen, mevcut segment hesaplamalarına ilave olarak Kuşak Segmenti hesaplamalarına başlanmıştır.

912 bin katılımcıOtomatik Katılım Sistemi kapsamında, yıl sonu itibarıyla aktif katılımcı sayısı 912 bine, fon büyüklüğü ise 1,1 MİLYAR  TL’ye ulaşmıştır.

Geniş kapsamlı sigortacılık faaliyetleri

25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6740 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında; 45 yaş altındaki tüm kamu çalışanları ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı bir işyerinde çalışan tüm özel sektör çalışanları T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım sistemine dahil edilmektedir.

Otomatik Katılım Sistemi’nin uzun soluklu bir tasarruf aracı olması nedeni ile Ziraat Bankası’nın sisteme kazandıracağı işverenler ve dolayısıyla çalışanları, Ziraat Finans Grubuna kârlılık, müşteri sadakati ve yeni müşteri edinimi hususlarında uzun vadede önemli katkılar sağlayacaktır. Bu çerçevede, Ekim, Kasım, Aralık döneminde toplam 23.744 adet Mahalli İdare, KİT ve özel firma ile sözleşme imzalanmış, Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren Otomatik Katılım Sistemi’ne 912 bin aktif katılımcı dahil edilmiştir. Sistemde 1,1 milyar TL büyüklüğe ulaşan Banka, %18 pazar payı ile sektör liderliğini sürdürmektedir.

Ziraat Finans Grubu’nun ortak operasyon stratejisi doğrultusunda, operasyonel işlemlerin merkezileştirilme çalışmaları kapsamında; şubelerce Finart ekranları üzerinden satışı yapılan (Yakut, Güldüren Yarınlar, Çiftçime BES vb.) Bireysel Emeklilik planlarına ait başvuru formlarının kontrol ve onay işlemleri, Operasyon Merkezi aracılığı ile yapılmaya başlanmıştır.

Uzun süreli kredi hayat poliçelerinde, müşterinin ayrılması durumunda, gider payı tutarının Ziraat Sigorta ve Emeklilik, komisyon tutarının da Banka tarafından ödenmesine ilişkin sistem altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.

Emekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan 55-75 yaş arasındaki müşterilere yönelik olarak “EDS-Emekli Destek Sigortası” ürünü 2018 Şubat ayında şubelerden satılmaya başlanmıştır.

Ziraat Bankası’nın sigorta ürün yelpazesinde yer alan Genişletilmiş Kasko ürününe alternatif olarak, müşterilere daha hesaplı bir kasko ürünü sunma ve parça değişimi gerektiren hallerde, öncelikle eşdeğer yedek parçanın kullanılması teşvik edilerek yerli yedek parça üretiminin artışına da destek olma amacıyla “Alternatif KASKO (Genişletilmiş-Muafiyetli)” adı altında yeni bir ürün geliştirilmiştir. Bu çalışmalar kapsamında, teminat gücü ve hasar anındaki memnuniyet düzeyi ile Ziraat markasını yansıtan “Hususi Araç Genişletilmiş KASKO” ürününün ismi de “Aracım Ziraat Güvencesinde” olarak değiştirilmiştir.

İşyerim Ziraat Güvencesinde ürünü kapsamında güvence altına alınan riskler, %30 prim indirim imkanı ile “Üye İşyerim Ziraat Güvencesinde” adı altında sadece Ziraat Bankası üye işyeri sahibi müşterilere sunulmuştur.

İşyerim Ziraat Güvencesinde ürünü kapsamında güvence altına alınan riskler, %30 prim indirim imkanı ile “Üye İşyerim Ziraat Güvencesinde” adı altında sadece Ziraat Bankası üye işyeri sahibi müşterilere sunulmuştur.

Banka’nın stratejik sigorta ürünleri arasında, üretim adetleri açısından faiz dışı gelir kazancında öne çıkan ve hem fiyat hem de teminat kapsamı ile sektördeki benzer ürünlerden ayrıştığı için satış kabiliyeti yüksek olan “Eşya Paket Sigortası” ürününe, ek bir prim alınmaksızın “Elektronik Cihaz Teminatı” eklenmiştir. Ayrıca, Trafik Sigortası ile birlikte satılabilecek şekilde “Trafik Sigortası-Ekstra Koruma Paketi” de poliçelere ilave edilmiştir.

Bankkart’ın lansmanıyla birlikte kredi kartı adedi, cirosu ve yaygınlığında hızlı bir gelişim sağlandığı görülmüştür.

Kazandıran ve bütçe dostu özelliklerle donatılan Bankkart

5,9 milyon2018 yıl sonu itibarıyla Ziraat Bankası’nın kredi kartı adedi 5,9 milyon, kredi kartı adet pazar payı %9 olmuştur.

Ziraat Bankası, sektörel eğilimleri ve Banka’nın dinamiklerini göz önünde bulundurarak 2016 yıl sonunda geniş kapsamlı ödeme sistemleri gelişim projesi başlatmıştır.

Projenin amacı, gelişmiş teknolojik altyapıya sahip kart ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırabilmek, müşterilere avantajlar sağlayacak yeni ürün özellikleri ve hizmetler sunabilmek, dijital kanallarda müşteri odaklı süreç ve altyapı revizyonlarını gerçekleştirmek üzere çalışmalar yürütmek olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Banka’nın yeni kart markası olan Bankkart, 2018 yılı ilk çeyreğinde piyasaya sunulmuştur.

Bankkart’ın lansmanıyla birlikte kredi kartı adedi, cirosu ve yaygınlığında hızlı bir gelişim sağlandığı görülmüştür. 2018 yıl sonu itibarıyla Ziraat Bankası’nın kredi kartı adedi 5,9 milyon, kredi kartı adet pazar payı %9 ve aylık ciro pazar payı %4,7 olarak gerçekleşmiştir. Banka kartı adedi 32,3 milyona ulaşan Banka, %21 aylık alışveriş ciro pazar payı ile sektör liderliğini sürdürmüştür. Söz konusu gelişimin orta ve uzun vadede de devam edeceği öngörülmektedir.

55-75 yaşEmekli maaşını Ziraat Bankası’ndan alan 55-75 yaş arası müşterilere yönelik “EDS-Emekli Destek Sigortası” ürünü 2018 Şubat ayında sunulmaya başlanmıştır.

Türkiye’de bir ilk olarak banka kartı ve kredi kartının tek plastikte birleştiği, kazandıran ve bütçe dostu özelliklerle donatılan Bankkart’ın hem müşteri beklentilerinin karşılanmasına, hem de ülkemizin nakitsiz toplum stratejisine olumlu katkılar sunacağı düşünülmektedir.

Ziraat Bankası’nın 2018 dördüncü çeyrek itibarıyla üye iş yeri sayısı 308 bin adet, terminal sayısı 341 bin adettir. Son 3 ay toplam üye iş yeri cirosu 16,4 milyar olarak gerçekleşen Banka’nın Aralık ayı ciro pazar payı %7,8 olmuştur.

Operasyon Merkezi

Ziraat Bankası’nda 2018 yılı faaliyet döneminde 185 milyon adet işlem Operasyon Merkezi’nden yapılmış, genel merkezileşme oranı %99 olarak gerçekleşmiştir.

Operasyonel verimlilik ve standardizasyonun sağlanması ile şubeler ve Ziraat Finans Grubu’na bağlı birimler üzerindeki iş yükünün azaltılması kapsamında 2018 yılında yürütülen çalışmalar kronolojik olarak aşağıda belirtilmiştir:

%99Ziraat Bankası’nda 2018 yılında 185 milyon işlem Operasyon Merkezi’nden yapılmış, genel merkezileşme oranı %99 olmuştur.

 • Operasyon Merkezi havuzlarının belirli şubelere açılarak, şubelerde görevli çalışanlardan daha fazla verim alınması, tam zamanlı çalışma (FTE) altyapısının kurulması ve kapalı lokasyon şubelerinin daha verimli hale getirilmesi ile ilgili olarak yürütülen “Operasyon Merkezi Her Yerde Projesi” 2018 1. çeyrek itibarıyla tamamlanmıştır. Her performans döneminde kriterlere uygun şubelerin belirlenerek çalışma kapsamına alındığı projede, 2019 1. çeyrek dönemi için 150 şube kapsama dahil edilmiştir.
 • Tapu tahsilatlarının kısa sürede tamamlanması amacıyla işlemler, “Tapu Hızlı Tahsilat” başlığıyla Operasyon Merkezi’nde anlık olarak gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
 • Şubelerce yürütülmekte olan Banka’nın kredi kartlarına ilişkin tahsilat işlemleri, Operasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Söz konusu işlemlerin Finart iş akışı üzerinden Merkeze gönderilebilmesini sağlamak üzere İş Talep Girişi ekranına “Kredi Kartı Tahsilat-Bankamız” adı altında yeni bir işlem tipi eklenmiştir.
 • ZFG Grup İçi Havale Altyapısı (ODAK HUB Kapalı Devre Transfer Sistemi) kurulmasına yönelik uygulama geliştirme talebi iletilerek çalışmalara başlanmıştır.
 • Tahsil şubesi Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ilçelerde olan senetlerin Merkezden elektronik olarak (senetlerin fiziksel olarak notere götürülmesine gerek kalmadan) protesto edilmesi sağlanmış, tüm Ankara şubeleri uygulama kapsamına alınmıştır.
 • Aselsan halka arzı kapsamında yoğun olarak gerçekleştirilen Ziraat Yatırım hesap açılış işlemlerinin Operasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
 • Şubelerce Finart ekranları üzerinden satışı yapılan Bireysel Emeklilik planlarına ait başvuru formlarının kontrol ve onay işlemleri, Operasyon Merkezi aracılığı ile yapılmaya başlanmıştır.
 • Muhasebat Genel Müdürlüğü ve Banka tarafından yürütülen e-tahsilat Projesi kapsamındaki İmar Barışı gibi tahsilatlar, Ziraat Bankası aracılığıyla yapılmaya başlanmıştır. Şube kanalından yapılan tahsilatların %90’ı kasadan nakit olarak gerçekleştiğinden, söz konusu proje müşteri ve ürün kazanımı fırsatı oluşturmakta ve Banka’ya yüklü miktarda nakit akışı sağlamaktadır.
 • Yeni Mobil Bankacılık uygulaması üzerinden Muhasebat Genel Müdürlüğü tahsilatlarının yapılabilmesi mümkün hale getirilmiştir.
 • Serbest tutarlı haciz aktarma işlemlerinin Operasyon Merkezi’ne alınması çalışmaları kapsamında; haciz aktarım iş tipinde Genel Müdürlüğe yapılan tebligatlar için aktarım işlemlerinin yapılması sağlanmıştır.
 • Takasbank tarafından yürütülen “Kaydi Altın Transfer Sistemi” projesi devreye alınmış, müşterilerin diğer bankalarda bulunan vadesiz altın mevduatını Banka’ya veya Banka’daki vadesiz altın mevduatını diğer bankalara EFT benzeri bir sistem ile transfer edebilmeleri sağlanmıştır.
 • Operasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilen uygulamalar için uluslararası standartlarda başarılı proje ve çalışmaları ödüllendiren kuruluşlar tarafından 2 yıl üst üste ödül kazanılmış olup, bu yıl da dünyanın saygın uluslararası iş ödülleri programı olan Stevie Awards ödül töreninde Ziraat Bankası, “Yılın En İyi Yeni Ürünü veya Hizmeti - İş Bilgilendirme Çözümü” kategorisinde “OM HER YERDE ” projesi ile altın ödülün sahibi olmuştur.
 • Merkezden yürütülen ve standart formatta olan işlemlerin robotik entegrasyon ile gerçekleştirilmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında robotik süreçlerle ilgili geliştirmeler tamamlanmış, Kasım ayı itibarıyla vergi ve SGK işlemlerinin, robotik süreç entegrasyonu ile otomatik olarak yapılması sağlanmıştır.
 • Müşterilerin internet ve mobil bankacılık üzerinden Operasyon Merkezi’ne doğrudan işlem talimatı gönderebilmesine yönelik satın alma süreci tamamlanarak entegrasyon çalışmalarına başlanmıştır.
 • Banka’da kullanıcı gruplarında tanımlı olan, ancak son bir yıl içerisinde kullanılmayan ekranlar belirlenerek ekran sadeleştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ayrıca aynı ekran adına sahip ekranlar da tespit edilerek aksiyon alınması için ilgili iş birimleri ile paylaşılmıştır.
 • Resmi kurumlardan yapılacak bildirimlerde e-tebligat sistemine geçilmesine yönelik çalışmalar tamamlanmıştır.

Ziraat Bankası, kredi işlemlerinde operasyonel sürecin, müşteri memnuniyetini dikkate alarak, standartlara uygun, etkin ve hızlı yürütülmesini hedeflemektedir.

Kredi ve Dış Ticaret Operasyonları

Ziraat Bankası, kredi işlemlerinde operasyonel sürecin, müşteri memnuniyetini dikkate alarak, standartlara uygun, etkin ve hızlı yürütülmesini hedeflemektedir.

Bu doğrultuda, 2018 yılında yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmiştir:

Elektronik ortamda onama ipoteği tesis ve tescil işlemlerinde;

 • Sektörde ilk ve öncü Banka olmak,
 • Merkezi süreçler ile standartları sağlamak,
 • Müşteri memnuniyetini artırmak,
 • Verimliliği yükseltmek ve sürekli kılmak,

Nakit YönetimiBanka, 2018 yılında müşteri odaklı, etkin ve verimli nakit yönetimi uygulamalarını tüm hızıyla sürdürmüştür.

amaç ve hedefleri baz alınarak, kredilerin teminatını teşkil eden gayrimenkul ipoteği tesis işlemlerinin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile birlikte kurulan elektronik ortam üzerinden yürütülmesini öngören e-ipotek projesine ilişkin devam eden çalışmalar doğrultusunda, 30 Kasım 2017 tarihi itibarıyla tüm şubeler uygulama kapsamına alınmıştır.

Kurumsal kredilerde, arazi alım, işletme edindirme vb. özellikli ürünlerin teminatını oluşturmak üzere mevcut gayrimenkul malik/maliklerinin satış yoluyla el değiştirerek yeni malik tarafından Banka lehine ipotek verilecek işlemler ile bireysel kredilerde konut kredilerinin teminatını oluşturan gayrimenkuller üzerine elektronik ortamda Banka lehine ipotek tesis edilmesine yönelik sistemsel çalışmalar tamamlanmıştır. Pilot uygulamaya geçilerek, tüm şubeler nezdinde yaygınlaştırmalar devam etmektedir.

 • Kurumsal kredi kullandırımlarının merkezi olarak yapılmasına yönelik sistemsel geliştirme çalışmaları tamamlanarak, yetki düzeylerine göre onaylanmış olan otorize nakdi kredi ile YP nakdi kredi kullandırım işlemleri Kredi Operasyonları bünyesinde gerçekleştirilmektedir.
 • Ziraat Bankası ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) arasında imzalanan 17 Mayıs 2002 tarihli protokole göre Banka’nın TOKİ mülkiyetindeki gayrimenkullerin başvuru, satış ve satış sonrası işlemlerine yönelik yürüttüğü aracılık işlemleri kesintisiz olarak devam etmektedir.
 • 7269 sayılı Kanun ve anılan Kanunun bazı maddelerini değiştiren 1051 Sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun ve afetlere ilişkin hükümler taşıyan diğer kanunlar kapsamında, T.C. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından hak sahibi olarak belirlenen afetzedelerin borçlandırılması ve söz konusu borçlandırmalara ilişkin tahsilat işlemleri, Banka ile anılan Kurum arasında 17 Aralık 2012 tarihinde imzalanan protokole göre gerçekleştirilmektedir. Protokol kapsamında, ilgili Başkanlığın AFAD Hazır Konut Kredisi ürününe aracılık edilmeye başlanmıştır.

Etkin ve verimli nakit yönetimi ürünleri

Ziraat Bankası, bankacılık ürün ve hizmetlerinin sektör ile rekabet edebilir ve müşteri ihtiyaçlarını karşılayabilir durumda olmasını hedeflemekte, bu alandaki faaliyetleri ile maliyetsiz kaynak ve çapraz satış olanakları yaratmaktadır. Banka, 2018 yılında müşteri odaklı, etkin ve verimli nakit yönetimi uygulamalarını tüm hızıyla sürdürmüştür.

Ziraat Bankası Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS)’nde 2018 yıl sonu itibarıyla anlaşma sağlanan ana firma sayısı 474’e ulaşmış, tahsilat hacmi önceki yıla göre %89, sisteme dahil olan bayi sayısı ise %161’lik bir artış göstermiştir.

Ziraat Bankası Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS)’nde 2018 yıl sonu itibarıyla anlaşma sağlanan ana firma sayısı 474’e ulaşmış, toplam tahsilat hacmi bir önceki yıla göre %89, sisteme dahil olan bayi sayısı ise %161’lik bir artış göstermiştir.

Fatura ve diğer ödemelerine aracılık edilen anlaşmalı kurum sayısı 635 olan Ziraat Bankası, müşterilerine şubelerinin yanında ATM, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve Otomatik Ödeme kanallarından da ödeme kolaylığı sunmaktadır.

Anlaşmalı kurumların dahil olduğu Kurumsal Tahsilat Sistemi kapsamında 2018 yılında 180 milyon adet ve 233 milyar TL tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. 2018 yılı itibarıyla Banka’da 10 milyon adet otomatik ödeme talimatı bulunmaktadır.

Ayrıca Ziraat Bankası, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel ödeme, elektronik çek/senet, muhasebe entegrasyonları, havuz hesap ve nakit toplama hizmetleri de sunmaya devam etmektedir.

2018 yılında bedelli askerlik ödemelerinin tahsilatı kapsamında, tüm ödemelerin %60’ı Ziraat Bankası kanalıyla yapılmıştır. Öte yandan, 2019 yılına uzatılan İmar Barışı ödemelerinde de 2018 yılında yapılan tahsilatların %63’üne Banka tarafından aracılık edilmiştir.

KKB ile yapılan protokol doğrultusunda, müşterilere hem kendilerinin hem de ticari ilişkide bulundukları diğer kişilerin finansal durumlarını, kredi ve borç limitlerini ve kredi notlarını sorgulayabilmelerini sağlayan Findeks Paket satışları şubeler aracılığı ile devam etmiş, 2018 yılı boyunca 75.000 adet, 8,5 milyon TL tutarında paket satılmıştır.

Dijital Bankacılık

Ziraat Bankası, iş süreçlerinde teknolojiyi yoğun bir biçimde kullanmak üzere modern altyapı sistemlerine yatırım yapmaya devam etmektedir.

Alternatif dağıtım kanallarını bankacılık ürün ve hizmet sunum sürecine artan oranda entegre etmeye yönelik yoğun çalışmaları yürüten Ziraat Bankası’nın dijital müşteri sayısı, 2018 yıl sonunda 10,5 milyona ulaşmıştır.

2018 yılı içerisinde, Marka Kart Projesi kapsamında Bankkart Mobil ve üye işyeri platform uygulamaları ile www.bankkart.com.tr, www.bankkartpos.com.tr siteleri müşterilere sunulmuştur.

Dijital Kanallar Yeni Önyüz Projesi çerçevesinde kurumsal web sitesi www.ziraatbank.com.tr’nin yanında; kolay, anlaşılır ve kullanıcı dostu ara yüzleri ve işlem akışları ile yenilenen mobil uygulama ve internet şubesi müşterilerin kullanımına açılmıştır.

Sektörde en fazla ATM sayısına sahip banka olarak hizmet vermekte olan Ziraat Bankası’nın ATM sayısı 2018 sonu itibarıyla 7.155 adede ulaşmıştır. Ayrıca, çalışmaları devam etmekte olan “Yeni ATM Yazılımı” projesi kapsamında 2018 yıl sonu itibarıyla 11 pilot ATM müşterilerin hizmetine sunulmuştur.

Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankalarıyla 4 Nisan 2018 tarihinde imzalanan protokol ile “Ücretsiz Ortak ATM Kullanımı” sistemi hayata geçirilmiştir. Buna göre; Para Çekme, Bakiye Sorgulama, Şifre işlemlerine ilave olarak Para Yatırma, Kredi Kartı Borç Ödeme, Kredi Kartı Borç Sorgulama ve Kredi Kartı Limit Görüntüleme işlemleri söz konusu bankalara ait yaklaşık 15 bin adet ATM’den, bu bankaların müşterileri tarafından işlem limitleri dahilinde ücretsiz yapılabilmektedir.

Ziraat Bankası, yaygın şube ağını ve güçlü mevduat tabanını koruyarak bireysel segmentte taban mevduat kazanımı hedefini sürdürmüş ve çekirdek mevduat ile kaynak yapısını güçlendirmeye devam etmiştir.

%39 artışZiraat Bankası’nın altın mevduat büyüklüğü 2017 yılına göre %39 oranında artış göstermiştir.

Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık

Ziraat Bankası uluslararası ve ulusal para, döviz ve sermaye piyasalarında önemli ve etkin bir oyuncu olarak yer almayı sürdürmektedir.

Yeni piyasa koşullarına uygun finansal çözümler

2018 yılı, ekonomik ve siyasal açıdan yoğun bir gündemin etkili olduğu ulusal ve uluslararası piyasalarda hareketli ve dalgalı bir yıl olmuştur. Ziraat Bankası, Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık iş kolunda, değişen piyasa koşulları paralelinde Banka bilançosundaki aktif ve pasif yönetim stratejisini proaktif ve hızlı bir biçimde revize ederek likidite, faiz ve kur riskini en aza indirecek şekilde bilanço yönetimi gerçekleştirmiştir. Müşterilerine yeni koşullara uygun olarak finansal çözümler sunmaya devam eden Banka, yaygın şube ağı ve etkin müşteri ilişkileri yönetimi ile yürütmekte olduğu iş modeli sayesinde döviz işlemleri hacmini geçtiğimiz yıla göre %9 civarında artırmış, türev ürünler ile kur riskinden ve faiz riskinden korumak üzere müşterilerine finansal çözümler sunmuştur.

Ziraat Bankası, geniş muhabir ağının desteği ile mevduatın yanı sıra, mevduat dışı finansman kaynaklarından da her alanda faydalanmıştır. Uluslararası sözleşmeler tahtında kredi ve finansman işlemleri ile tahvil-bono ihraçları yoluyla sağlanan fonlama, Banka kaynaklarının çeşitlendirilmesi stratejisine katkı sağlamaya devam etmiştir. Ziraat Bankası uluslararası ve ulusal para, döviz ve sermaye piyasalarında önemli ve etkin bir oyuncu olarak yer almayı sürdürmektedir.

Mevduatta güçlenen kaynak yapısı

Ziraat Bankası, yaygın şube ağını ve güçlü mevduat tabanını koruyarak bireysel segmentte taban mevduat kazanımı hedefini sürdürmüş ve çekirdek mevduat ile kaynak yapısını güçlendirmeye devam etmiştir. Bununla birlikte, Ağustos ve Kasım aylarını içeren dönemde mevduat vadelerinin uzatılmasının teşvik edilmesine yönelik yapılan stopaj düzenlemesinin de desteği ile Türk lirası ve yabancı para mevduatta ortalama vade uzatılmış ve kaynak yapısının güçlenmesi sağlanmıştır.

Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihraçlarında tek banka

Türk lirası ve yabancı para mevduatın yanı sıra, altın mevduatında da kazanımlara devam edilmiş ve Banka’nın altın mevduat büyüklüğü 2017 yılına göre %39 oranında artış göstermiştir. Müşterilerinin yoğun olarak işlem yaptığı altın alım-satım işlemleri ile 2018 yılı boyunca yaklaşık 137 ton işlem hacmini yöneten Ziraat Bankası, müşterilerine tüm kanallardan sürekli hizmet verilmesini sağlamıştır. Bunun yanı sıra “Altın Vakti” kampanyaları ile yaklaşık 1,5 ton hurda altın müşterilerden toplanarak ekonomiye kazandırılmıştır. Banka’nın altın mevduatı sektör payı da bu doğrultuda artarak %17 seviyesinden %19,5 seviyesine yükselmiştir.

Ziraat Bankası, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması amacı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilk kez 2017 yılında gerçekleştirilen Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihraçlarındaki aracılık işlemlerine, tek banka olarak 2018 yılında da devam etmiştir. Banka, her talep toplama döneminde, yaygın şube ağı sayesinde 81 ilde bulunarak yatırımcıların talebini toplamış ve yaklaşık 27 bin müşteriden toplanan hurda altının mali sisteme kazandırılmasına aracı olmuştur. 22 ya da 24 ayar fiziki altını olan vatandaşların, altın birikimleri üzerinden getiri elde etmelerini sağlayan bu ihraçla bankacılık sistemi dışında bulunan fiziki altınlar ekonomiye kazandırılmıştır.

“Altın Tahvili” ve “Altına Dayalı Kira Sertifikası”nın hayata geçirilmesinde öncü rol oynayan Ziraat Bankası, 2019 yılında da bu sürece dahil olan diğer aracı bankalarla birlikte bu ihraçlardaki aracılık faaliyetlerini sürdürecektir.

Gerçek ve tüzel kişilere yabancı para cinsi tahvil ihraçları

2018 yılında Hazine ve Maliye Bakanlığı, öncelikle bireysel yatırımcılara odaklanarak, gerçek ve tüzel kişilere yabancı para cinsi tahvil ihraçları gerçekleştirmeye başlamıştır. Eylül ve Ekim aylarında, 5 hafta boyunca talep toplama yöntemi ile özellikle yurt dışı yerleşik yatırımcıları hedefleyen Avro cinsinden tahvil ve kira sertifikası ihraçlarında, sadece Ziraat Bankası aracılığı ile talep toplanmıştır. Aralık ayında ise, Banka’nın da dahil olduğu toplamda 10 banka aracılığı ile Avro ve ABD doları devlet tahvili ihracı gerçekleştirilmiştir. Halen devam eden ihraçlarda da Banka tarafından müşterilerden talep toplama işlemleri yürütülmektedir.

Türk DİBS piyasa yapıcılığında aktif rol

Ziraat Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Türk DİBS piyasa yapıcılığı konumunu 2018 yılında da başarılı bir şekilde sürdürmüş ve ikincil piyasalarda da aktif bir şekilde rol oynamıştır. Ana aktif yönetim stratejisi doğrultusunda bilanço yönetimine devam eden Banka, kredilerin bilanço payının artırılmasını ve menkul kıymetlerin payının korunmasını sağlamıştır. Bu çerçevede, 2017 yıl sonunda %16 seviyesinde olan menkul kıymetlerin toplam aktif içindeki payı 2018 sonu itibarıyla %17 seviyesinde gerçekleşmiştir.

İTMKZiraat Bankası, 2018 yılında portföyünde bulunan konut kredilerinden kaynaklı nakit akımlarının teminat olarak kullanıldığı ilk İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihracı, yurt içi piyasalarda gerçekleştirmiştir.

İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihracı

Ziraat Bankası’nın ana stratejilerinden bir diğeri, farklı sermaye piyasaları araçları kullanılarak kaynak yapısının güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesidir. Bu doğrultuda, 2018 yılında Banka portföyünde bulunan konut kredilerinden kaynaklı nakit akımlarının teminat olarak kullanıldığı ilk İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) ihracı, yurt içi piyasalarda gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası A.Ş. tarafından Varlığa Dayalı Menkul Kıymet ihraç etme amacıyla kurulmuş olan Varlık Finansmanı Fonu, Ziraat Bankası’nın 5 yıl vadeli ve 1 milyar TL tutarındaki ihracına konu olan menkul kıymetlerin alıcısı olmuştur. Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası Varlık Finansmanı Fonu tarafından, eş zamanlı olarak ihraç yapan diğer bankalar ile Banka tarafından ihraç edilen İTMK’lar satın alınıp, bu menkul kıymetler dayanak varlık olarak kullanılarak 3 milyar 150 milyon TL tutarında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara satışı başarıyla tamamlanmıştır. İTMK ihracıyla Ziraat Bankası’na, sabit faizli ve 5 yıl vadeli Türk lirası cinsinden kaynak temin edilmiştir.

Kaynak çeşitliliği yaratmak ve müşteri tabanını genişletmek amacıyla, önceki yıllarda olduğu gibi 2018 yılında da yurt içi piyasada nitelikli yatırımcılara bono ve tahvil ihraçları gerçekleştirilmeye devam edilmiştir.

Sermaye piyasalarının geliştirilmesine yönelik menkul kıymet ihraçları

Ziraat Bankası, konut kredilerinden kaynaklı nakit akımlarının teminat olarak kullanılması ile yurt dışı piyasalardan teminatlı menkul kıymet ihracı yolu ile kaynak sağlanmasına imkan tanıyan İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (Covered Bond) Programı’nın kurulumunu 2018 yılında tamamlamıştır. Önümüzdeki dönemde gerek yurt içi gerekse yurt dışı piyasalarda benzer menkul kıymet ihraçları ile sermaye piyasalarının geliştirilmesi, Banka stratejisi olmaya devam edecektir.

Kaynak çeşitliliği yaratmak ve müşteri tabanını genişletmek amacıyla, önceki yıllarda olduğu gibi 2018 yılında da yurt içi piyasada nitelikli yatırımcılara bono ve tahvil ihraçları gerçekleştirilmeye devam edilmiştir. Ziraat Bankası 2018 yılında, yurt içinde 19 milyar TL olarak belirlenmiş ihraç tavanı çerçevesinde, yaklaşık 12,6 milyar TL tutarındaki itfaya karşılık 10,2 milyar TL tutarında bono ihracı gerçekleştirmiştir.

Banka kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve uygun maliyetli, uzun vadeli kaynak teminine yönelik çalışmaların sürdürülmesi kapsamında, uluslararası sermaye piyasalarından borçlanma amacıyla; Ziraat Bankası’nın 4 milyar ABD doları tutarındaki GMTN (Global Medium Term Notes) programı, Mart ayında güncellenmiştir. Bu kapsamda, GMTN programı dahilinde tahsisli satış (private placement) şeklinde ihraçlar ile yurt dışı kaynak sağlanmaya 2018 yılı içerisinde devam edilmiştir.

130 milyon ABD doları2018’de Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası’ndan 130 milyon ABD dolarını aşan tutarda kaynak ile KOBİ ve daha büyük ölçekli müşterilere finansman sağlanmıştır.

Yatırımcılarla yakın ilişkiler

Ziraat Bankası 2018 yılında, küresel ve bölgesel ekonomi ile sermaye piyasalarındaki gelişmelerin takibi, Banka’nın, Türk bankacılık sektörünün ve ülke ekonomisinin yurt dışı yatırımcılara en etkin ve doğru şekilde anlatımı amacıyla Asya ve Avrupa’da toplam 6 konferansa katılım göstermiştir. Yıl boyunca, yurt dışında ve Banka’da yapılan toplantılarda 150’nin üzerinde uluslararası kuruluş ile görüşülmüştür.

Dış finansmanda etkin ve verimli yönetim

Ziraat Bankası, geniş müşteri tabanı ve yaygın şube ağı çerçevesinde uluslararası finans kuruluşlarından önemli tutarlarda dış finansman sağlamakta, temin ettiği kaynakları bilançosunda etkin ve verimli bir biçimde yönetmektedir. 2018 yılında, Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile yapılan anlaşmalar kapsamında 130 milyon ABD dolarını aşan tutarda kaynak ile KOBİ ve daha büyük ölçekli müşterilere finansman sağlanarak, bu müşterilerin üretim, verimlilik ve istihdamlarını artırması yoluyla büyümelerine destek verilmiş ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sunulmuştur.

sendikasyonZiraat Bankası, 2018 yılında, %130’un üzerinde bir yenileme oranı ile sendikasyon kredisi sağlamıştır. 22 ülkeden 44 bankanın katılıdığı kredinin toplam büyüklüğü yaklaşık 1,4 milyar ABD doları tutarındadır.

Sendikasyon yöntemi ile altıncı borçlanma işlemi

2017 yılı Nisan ayında ABD doları ve Avro cinsinden Ziraat Bankası tarafından temin edilmiş sendikasyon kredisi geri ödenerek, 4 Nisan 2018 tarihinde %130’un üzerinde bir yenileme oranı ile sendikasyon kredisi sağlanmıştır. 22 ülkeden 44 bankanın katılımıyla 367 gün ve 731 gün vadeli olarak ABD doları ve Avro cinsinden sağlanan kredinin toplam büyüklüğü yaklaşık 1,4 milyar ABD doları tutarındadır.

Ziraat Bankası’nın güçlü fonlama yapısını çeşitlendirmeyi hedefleyen bu işlem, dış ticaretin finansmanı amacıyla Banka’nın uluslararası piyasalardan sendikasyon yöntemi ile temin ettiği altıncı borçlanma işlemi olmuştur. Mevduat alanındaki lider konumunu uluslararası piyasalardan temin ettiği fonlarla çeşitlendiren ve güçlendiren Ziraat Bankası, dış ticaretin finansmanı alanında müşterilerini çok çeşitli finansal ürün ve hizmetlerle etkin bir şekilde desteklemeyi hedeflemektedir.

China Development Bank ile ikili kredi anlaşması

Ziraat Bankası, mevduat dışı kaynak çeşitliliğini artırma stratejisi doğrultusunda uluslararası kuruluşlardan ikili kredi yoluyla kaynak teminine 2018 yılında da devam etmiştir. Bu kapsamda China Development Bank ile yapılan müzakereler neticesinde sağlanan 3 yıl vadeli toplam 600 milyon ABD doları tutarlı kredi paketinin 400 milyon ABD doları tutarındaki ikinci dilimi, Şubat 2018 tarihinde Banka hesaplarına aktarılmıştır.

Kaynak çeşitliliğini artırma ve uzun vadeli alternatif kaynaklar yaratma amaçları doğrultusunda bir seküritizasyon programı olan DPR’ın (Diversified Payment Rights-Çeşitlendirilmiş Ödeme Yükümlülükleri) kurulumu çalışmaları Ziraat Bankası tarafından yürütülmektedir. Program ile Banka’ya gelen döviz havaleleri teminat gösterilmek suretiyle kredi temini veya bono ihracı yoluyla kaynak sağlanması hedeflenmektedir.

Gelişen ve güçlenen muhabir banka ağı

Ziraat Bankası, 140’tan fazla ülkede 1.800’ün üzerinde finansal kurum ile tesis ettiği muhabir ağını, müşteri talepleri ve küresel piyasalardaki konjonktür ve trendler doğrultusunda çeşitlendirmekte ve genişletmektedir. Gelişen ve güçlenen muhabir ağı sayesinde müşterilerine dünyanın pek çok noktasında dış ticaret olanağı sunan Banka, yurt dışında olduğu kadar yurt içinde yerleşik muhabir bankalarıyla da ilişkilerini geliştirmeye ve işlem hacimlerini artırmaya önem vermektedir.

2018 yıl sonu itibarıyla dış ticaret alanında lider bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası’nın müşteriler tarafından dış ticaret işlemlerinde tercih edilmesinin ve bu alanda aldığı payı sürekli yükseltmesinin temelinde, muhabir bankalarla sağladığı güçlü ve sürdürülebilir işbirliği ile sunduğu hizmetin kalitesi ve yüksek ürün çeşitliliği bulunmaktadır. Dış ticaret işlemi gerçekleştiren müşteri sayı da her geçen gün artan Banka, müşterilerinin dış ticaretin finansmanı ihtiyaçlarını karşılamak için akreditif iskontosu, avalli bono/ poliçe iskontosu gibi ürünler sunmakta, Hermes, Coface, Serv, Sace gibi ihracat sigorta kuruluşları ile yakın işbirliği içinde çalışarak, müşterilerine orta ve uzun vadeli ülke kredisi imkanı sağlamaktadır.

Güçlü muhabir ağı sayesinde alternatif finansman kaynaklarına kolaylıkla erişim sağlayan Ziraat Bankası, muhabir bankalardan uygun maliyet ve koşullarla fon temin edebilme başarısını 2018 yılında da sürdürmüştür. The Export Import Bank of Korea (KEXIM) ve The Export-Import Bank of the Republic of China (Tayvan Exim) ile yenilenen anlaşmalar kapsamında, Çin, Tayvan ve Güney Kore ile bağlantılı müşterilerin işletme sermayesi ve yatırım finansmanı ihtiyaçlarına yönelik olarak orta/uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman imkanları sunulmuştur. Başarılı şekilde yürütülen bu finansman sürecinin, çeşitlendirilecek yeni finansman yöntemleri ile güçlendirilerek önümüzdeki yıllarda da sürdürülmesi hedeflenmektedir.

Yurtdışı Şube Bankacılığı

Ziraat Bankası, faaliyette bulunduğu ülkelerde uluslararası bankacılık stratejisi ve vizyonu doğrultusunda şekillendirdiği Yurtdışı Şube Bankacılığı alanındaki çalışmalarını;

 • Ülkemiz girişimcileri ve firmaları başta olmak üzere faaliyet gösterilen coğrafyalarda tüm müşterilere hızlı, modern ve kaliteli hizmet sunulması,
 • Banka’nın, Türkiye ile faaliyet gösterdiği ülkeler arasındaki dış ticaretten aldığı payın artırılması, bu ülkelerarası ticaretin finansmanında etkin rol alınması,
 • Şubelerin sağlıklı ve verimli bilanço yapısı ile sürdürülebilir kârlılığının devamının sağlanması,
 • “Ziraat Finans Grubu” temel anlayışı çerçevesinde etkin bir sinerji oluşturulması

ana hedefleriyle yürütmektedir.

Güçlü muhabir ağı sayesinde alternatif finansman kaynaklarına kolaylıkla erişim sağlayan Ziraat Bankası, muhabir bankalardan uygun maliyet ve koşullarla fon temin edebilme başarısını 2018 yılında da sürdürmüştür.

“Dünyanın her yerinde Ziraat hep yanınızda”

Uzak DoğuZiraat Bankası, 2018 yılında, Çin, Tayvan ve Güney Kore ile bağlantılı iş yapan müşterilerine orta/uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman imkanları sunmuştur.

Ziraat Bankası, “Dünyanın her yerinde, Ziraat hep yanınızda” sloganı doğrultusunda, hizmet sunduğu bütün coğrafyalarda mevcut ve potansiyel iş fırsatlarını değerlendirmektedir.

Bugün olduğu gibi gelecek dönemde de hem Türkiye’nin hem de faaliyet gösterdiği bölgelerin en güçlü ve etkin bankası olmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Banka’nın 2018 yılında bu kapsamda sağladığı gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

Ziraat Bankası, “Dünyanın her yerinde, Ziraat hep yanınızda” sloganı doğrultusunda, hizmet sunduğu bütün coğrafyalarda mevcut ve potansiyel iş fırsatlarını değerlendirmektedir

Londra Şubesi, Londra finans merkezinin dinamiklerine ve gerekliliklerine uygun olarak ürün ve hizmet yelpazesini, özellikle yapılandırılmış finansman ve dış ticaretin finansmanı alanlarındaki etkinliğini artıracak şekilde yeniden şekillendirmiştir. Londra Şubesi, uluslararası finans piyasalarına erişimde önemli bir temas noktası konumundadır.

Yunanistan’da, Atina, Gümülcine ve İskeçe olmak üzere 3 şube ile hizmet sunulmaktadır. Ziraat Bankası Yunanistan’da, kurumsal bankacılık ve dış ticaretin finansmanı gibi bankacılık hizmetlerini odağına alarak, iki ülke arasındaki ticaretin gelişiminde aktif rol oynamaktadır.

Bulgaristan’da, Bulgaristan Yöneticiliği’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Sofya, Filibe (Plovdiv), Kırcaali ve Varna’da 4 şube ile kurumsal ve bireysel segmentte hizmet sunulmaktadır. Şubesiz bankacılık ve alternatif dağıtım kanalları alanında, ATM ve internet bankacılığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

Kosova’da, Priştine Şubesi 8 Haziran 2015 tarihinde faaliyete başlamıştır. Kurumsal ve bireysel müşterilere, yaygın bir ürün yelpazesi ile hizmet verilen Kosova’da 2018 yılında Prizren ve İpek (Peja) şehirlerinde açılan yeni şubelerle hizmet ağı daha da genişletilmiştir.

KKTC’de, ürün yelpazesi çeşitlendirilerek ve hizmet kalitesi sürekli artırılarak, müşteri ve piyasa odaklı faaliyetler 8 şube ile sürdürülmektedir. KKTC şubeleri kurumsal ve bireysel bankacılık ürünlerini Türkiye standartlarında müşterilerine sunmakta, KKTC’nin ekonomik gelişmesine önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir.

BahreynBanka’nın Körfez Bölgesi’ndeki ikinci hizmet noktası olan Bahreyn Şubesi, uluslararası finansal piyasalara erişimde aktif rol oynamaktadır.

Irak’ta, Bağdat ve Erbil Şubeleri ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimine destek vermektedir.

Suudi Arabistan Cidde Şubesi 2011 yılında faaliyete başlamıştır. Başta Türk müteahhitlik firmalarının teminat mektubu ihtiyaçları olmak üzere, ülkede faaliyet gösteren Türk ve Suudi kurumsal müşterilerin bankacılık ihtiyaçlarının karşılanması, Türk-Suud dış ticaretine aracılık edilmesi ve geliştirilmesi hedefiyle, şubenin ürün ve hizmet yelpazesinin genişletilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

Ziraat Bankası’nın Körfez Bölgesi’ndeki ikinci hizmet noktası olan Bahreyn Şubesi, uluslararası finansal piyasalara erişimde aktif rol oynamaktadır.