2018 Faaliyet Raporu
İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI

Ziraat Bankası, uluslararası sermayenin de faaliyet gösterdiği rekabet yoğun bir sektörde, en güçlü ulusal banka konumunu her yıl daha da ileriye taşımaktadır. Banka, sektöründeki çok özel ve seçkin konumunu; rakipsiz pazar bilgisi ve deneyimi ile müşterilerine doğru zamanda, doğru kanaldan, doğru değer önerileri sunan üst düzey insan kaynağına borçlu olduğunun bilinciyle, benimsediği çağdaş insan kaynakları yönetim sistemini 2018 yılında da uygulamaya devam etmiştir.

Bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerini yerine getirerek, modern ve güvenilir bankacılık hizmeti sunmayı amaçlayan Ziraat Bankası, 2018 yıl sonu itibarıyla toplam 24.647 çalışanı ile hizmet vermektedir. 2018 yılında 948 kişiye yeni istihdam sağlanmış, çalışanların yaş ortalaması 35,7, hizmet yılı ortalaması ise 11,5 olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu itibarıyla Banka çalışanlarının %86’sı ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora eğitimine sahiptir.

Ziraat Finans Grubu’nun (yurt içi ve yurt dışı ortaklıklar dahil) 2018 yıl sonu itibarıyla toplam çalışan sayısı 28.455’tir.

Ziraat Bankası, bankacılık kariyerinde ilerleme hedefleyen gençlere, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2018 yılında da kapılarını açmıştır. Ziraat Finans Grubu bünyesinde yer alan Şirketlerin ve Banka’nın Uzman Yardımcısı ihtiyacını karşılamak amacıyla, 11 Ağustos 2018 tarihinde yazılı, 5-18 Kasım 2018 tarihleri arasında mülakat bölümü gerçekleştirilen işe alım sınavı ile;

 • Ziraat Katılım Bankası (Uzman Yardımcısı) 80,
 • Ziraat Yatırım-Ziraat Portföy (Uzman Yardımcısı) 14,
 • Ziraat Bankası (Uzman Yardımcısı) 109,
 • Ziraat Teknoloji (Uzman Yardımcısı) 40

olmak üzere toplam 243 personel Ziraat Finans Grubu ailesine katılmıştır.

Ziraat Bankası’nın 2019 yılında oluşacak personel ihtiyacının karşılanması amacıyla Destek Asistanı kapsamındaki personelin önemli bir kısmının Bankacılık Unvan Grubuna geçirilmesinin planlanması nedeniyle, firma üzerinden Banka için 3 yıl ve üzerinde hizmet vermiş Şoför unvanlı 143 personel 1. çeyrekte, 5 yıl ve üzerinde hizmet vermiş Özel Güvenlik Görevlisi unvanlı 263 personel 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla ve BT Operasyon Bölüm Başkanlığı ve Müşteri İletişim Merkezinde 3 yıl ve üzerinde hizmet vermiş 387 dış kaynak personel ise 2018 yılı içerisinde çeşitli tarihlerde kadroya alınmıştır.

Ziraat Bankası, benimsediği şeffaf kariyer yönetimi anlayışı doğrultusunda, yönetim kadrolarını kendi bünyesinde yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda 2018 yılında yürütülen yükselme uygulamaları çerçevesinde yazılı sınavda başarı gösteren 3.132 çalışan bir üst unvana yükselmeye hak kazanmıştır. Sınavlarda başarı oranı %48,5 olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca Yönetici Aday Programı’nı başarı ile tamamlayan 100’ü aşkın personel şubelere/birimlere Yönetici pozisyonlarında atanmıştır.

Banka personelinin motivasyonunu yükseltmek, operasyonel yükü minimize etmek, sürecin hızlı, etkin ve sağlıklı bir şekilde yönetimini sağlamak amacıyla yılda iki defa yapılan Fin@rt Nakil Talep uygulaması Aralık-Ocak ve Haziran-Temmuz aylarında personelin kullanımına açılmıştır. Aralık-Ocak döneminde geçerli olan 1.652 talebin %38’i, Haziran-Temmuz döneminde ise geçerli olan 1.666 talebin %41’i olumlu sonuçlandırılmıştır.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) gereği; personel verilerinin kullanımı ve saklanması ile ilgili mevcut durumun değerlendirilmesi, KVKK gereği yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve olası risklerin tespiti/engellenmesi amacıyla çalışmalar yürütülmektedir. Söz konusu Kanun gereği tüm çalışanlar için kişisel verilerinin işlenme amacını, hukuki sebeplerini ve haklarını detaylı açıklayan bir “Aydınlatma Metni” hazırlanıp Banka Portalında yayınlanarak açık rızaları alınmıştır.

Ziraat Bankası ile Öz Finans-İş Sendikası arasında, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olan 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır.

Toplu İş Sözleşmesine uygun olarak 2019 yılı ücret ayarlamaları yapılmıştır.

Banka’nın yurt içi ve yurt dışı iştirakleri ile yurt dışı şube ve temsilciliklerinin 2018 yılı ücret matrisleri hazırlanarak uygulamaya alınmıştır.

Ziraat Finans Grubu kariyer uygulamaları doğrultusunda yurt içi iştiraklerde görev yapan personelin unvanda yükselme sınavları gerçekleştirilmiş, başarılı olan personelin bir üst unvana atanmaları sağlanmıştır.

Ziraat Bankası Bireysel Performans Prim Sistemi

2013 yılında, Banka’nın pazarlama ve satış odaklı yeni organizasyon yapısı ve stratejisi ile uyumlu olarak oluşturulan bireysel performans prim sistemi; başarıyla artan kazanç prensibi doğrultusunda, artan performans ve verimliliği ödüllendiren bir yapı ile üstün performans gösteren çalışanların daha yüksek kazanç elde etmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.

Bireysel performans değerlendirmelerine göre yapılan dönemsel performans prim ödemeleriyle; müşteri odaklı iş modelinin güçlendirilmesi, pazarlama ve etkinlik odaklı çalışma anlayışının yerleştirilmesi, çalışanların motive edilerek kurumsal bağlılıklarının artırılması, kurum hedefleri ile uyumlu bireysel başarıların maddi olarak ödüllendirilmesi amaçlanmıştır.

Dönemsel prim bütçesi, Banka’nın kârlılığı ve faaliyet sonuçları dikkate alınarak, toplam aylık ücret ödemelerinin %8’ini geçmeyecek şekilde belirlenmiştir. Söz konusu bütçe, objektif, somut ve sayısal olarak belirlenmiş, ölçülebilir kriterler doğrultusunda, üçer aylık dönemlerde Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında çalışanlara bireysel performans primi olarak ödenmektedir.

Banka strateji ve hedefleri doğrultusunda pazarlama ağırlıklı olarak kurgulanan sistemde primler, daha fazla katkı sağlayan çalışanların daha yüksek prim elde etmesine imkan sağlayacak şekilde;

 • Şube segmenti ve ölçek grubu,
 • Üçer aylık dönemlerde yapılan sayısal performans ölçüm sonuçları ile yetkinlik sonuçlarına göre oluşturulan bireysel sıralamalar,
 • Performans prim katsayıları esas alınarak

çalışanlara dağıtılmaktadır.

Prim hesaplamalarında, şube segment ve ölçeğine, bireysel performans sırasına ve görev pozisyonuna göre, iş birimlerinin ortak çalışması ile belirlenmiş farklı katsayılar kullanılmaktadır. Pazarlama grubu çalışanlarına, her dilimde bireysel performans puanları ile doğru orantılı olarak farklılaşan tutarda prim hesaplanmaktadır. Banko sorumlusu personele de görev aldığı bankonun performansı üzerinden bireysel performans puanına göre prim hesaplanmaktadır. Bunun yanı sıra, şubelerdeki operasyon kadroları ve Genel Müdürlük çalışanlarına da belirlenen kriterler doğrultusunda bireysel performans primi ödenmektedir.

Sektördeki diğer bankalarda olduğu gibi Ziraat Bankası’nda da performans prim sistemi, yüksek performansın ödüllendirilmesi ve esas olarak satış kadrolarının verimliliğini artırmak amacı ile tasarlanmıştır.

Çalışanların hedef bazlı performansının yanı sıra, yetkinliklerinin de değerlendirilerek sayısal performans puanına entegre edilebilmesi amacıyla başlatılan Bireysel Performans ve Yetkinlik Değerlendirme Sistemi projesi kapsamında şubeler, bölgeler ve Genel Müdürlük birimleri için pozisyon bazında yetkinlikler belirlenmiş ve sistem 2016 yılı başından itibaren tüm Banka’da uygulamaya alınmıştır. 2018 yılı Haziran ayından itibaren de çalışanların sayısal performans puanlarına yetkinlik puanları dahil edilerek performans primi hesaplamaları ve bu doğrultuda eğitim planlamaları yapılmaya başlanmıştır. İlerleyen dönemlerde Bireysel Performans ve Yetkinlik Değerlendirme Sistemi sonuçlarının kariyer yönetimine doğrudan etki etmesi hedeflenmektedir.

Bireysel Performans Prim Sistemi’nin Ziraat Finans Grubu’na bağlı tüm iştiraklerde yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

2019 Projeksiyonu

Ziraat Finans Grubu kapsamında çalışanlara 2019 yılında da kariyer olanakları ve çağdaş çalışma koşulları sunulmaya devam edilecektir.

Destek Asistanı görev pozisyonundaki personelin, Banka kültürü ve uygulamalarına kısa sürede adapte olması ve bu personel hakkında genel izlenimlerin olumlu olması nedenleriyle, söz konusu personelin Banka’nın 2019 yılında oluşacak personel ihtiyacının karşılanması amacıyla önemli bir kısmının Bankacılık Unvan Grubuna, dış kaynak personelin de kademeli olarak Banka kadrosuna geçirilmesine devam edilecektir.

Unvanda yükselme sınavı, İnsan Kaynakları Uygulama Esas ve Usulleri çerçevesinde yılın ikinci yarısında düzenlenecektir.

Yetkili görev pozisyonunda çalışan yönetmen unvanlı personelin Şube Yöneticiliğine/Yöneticiliğe hazırlanması amacıyla yaklaşık 250 personel, “Yönetici Aday Programı” eğitimlerine davet edilecek, yapılacak sınav ve mülakatlarda başarılı olanlar ihtiyaç olan yerlerde değerlendirilmek üzere Yönetici Havuzuna dahil edilecektir.

Yönetici aday havuzunda yer alan çalışanların Şube Yöneticiliğine/Yöneticiliğe ihtiyaçlar dahilinde atanmasına devam edilecektir.

Eğitim

Ziraat Bankası, yetkin ve nitelikli insan kaynağını sektöründe elde ettiği özel ve seçkin konumunu destekleyen en önemli unsurlar arasında değerlendirmektedir.

Türkiye’nin en yaygın hizmet ağına sahip bankası olan Ziraat Bankası, genç profesyonellere sunduğu avantajlı istihdam koşullarının yanı sıra yerel istihdamı da destekleyerek Türkiye ekonomisi için önemli oranda katma değer sağlamaktadır.

Çalışanlara sunulan mesleki ve kişisel gelişim olanakları

Ziraat Bankası, sürekli değişim felsefesi kapsamında insan kaynakları alanında da mümkün olan en çağdaş uygulamaları hayata geçirmeye, yeni istihdam yaratmaya ve insan kaynağının eğitim ve gelişimine kaynak aktarmaya odaklıdır. Banka, değerlerinin temsilcisi olarak gördüğü çalışanlarına yönelik sürekli mesleki ve kişisel gelişim imkânları sunarak rekabet üstünlüğünü korumayı hedeflemektedir.

2018 yılında Ziraat Bankası tarafından düzenlenen eğitimler ana başlıklar halinde aşağıda yer almaktadır:

 • Banka’ya yeni alınan personelin Banka’yı tanıması, kurum kültürüne adapte olması ve gerekli temel bilgi ve becerileri kazanması amacıyla “İlk Adım Eğitimleri”,
 • Banka’nın hedef ve stratejileri doğrultusunda eğitim ihtiyaçlarını karşılamak veya yeni ürün/hizmet/mevzuat bilgisini aktarmak amacıyla “Gelişim Eğitimleri”,
 • Çalışanlara bulundukları görevin gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırmak ve bir üst göreve hazırlamak amacıyla “Kariyer Eğitimleri”,
 • Mevzuattan kaynaklanan “Yasal Zorunluluk Eğitimleri”.

2018 yılı içerisinde toplam 24.646 çalışana eğitim verilmiş, çalışan başına ortalama 34 saat eğitim gerçekleştirilmiştir.

2018 yılı içinde çalışanlara sınıf içi eğitimlerin yanı sıra e-öğrenme, oyunlaştırma ve sanal sınıf gibi farklı dijital yöntemlerle eğitimler sunulmuştur.

İşgücü kaybı olmadan düşük maliyetle kısa sürede daha fazla personele eğitim verme imkanı tanıyan, çalıştıkları yerden veya evlerinden erişim sağlayabildikleri, sınıf içi eğitimleri destekleyen mevcut e-eğitimlerin bazıları yenilenmiş ve yeni eğitimler eklenmiştir. 2018 yılında kullanıcı başına yaklaşık 28 e-eğitim atanmış ve kullanıcı başına e-eğitimlerde geçirilen toplam süre 24 saat olarak gerçekleşmiştir. 2018 yıl sonu itibarıyla sistemde farklı konularda 100’ün üzerinde e-eğitim (etkileşimli e-eğitim, video, kitap özeti/makale, e-kitap vb.) bulunmaktadır.

2018 yılında en çok giriş yapılan e-eğitimler sırasıyla, Bilgi Güvenliği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, İş Sürekliliği ve Acil Durum Yönetim Sistemi, Yeni Kart Markamız eğitimleri olmuştur.

Sanal sınıf yöntemi ile çalışanların şubelerinden ayrılmadan, bilgisayarları başında, eğiticiyi canlı olarak görüntülü ve sesli şekilde izleyebildikleri, soru yöneltebildikleri eğitimler vermek mümkün kılınmıştır. Bu yöntemle 2.593 çalışanın şubelerinde, ekran başında eğitim alması sağlanmıştır.

Bu yöntemlere ek olarak, soru çözümleriyle öğrenmeyi kalıcı hale dönüştüren “ciddi-oyun” uygulaması akıllı telefonlar üzerinden kullanılmak üzere çalışanlara sunulmuştur. Güncel ekonomi, bankacılık, genel kültür, finansal terimler, bilgi güvenliği ve risk yönetimi konularını içeren soru havuzuyla kullanıma açılan uygulamaya çalışanlar yoğun ilgi göstermiştir. Uygulamada yer alan 821 soru yaklaşık 2,9 milyon kez çözülmüş, uygulamaya giriş yapan kişi sayısı 3.780, toplamda geçirilen süre 11.060 saat olarak gerçekleşmiştir.

e-öğrenme uygulamaları ile 2018 yılında yaklaşık olarak 344 ağaç kurtarılmıştır.

2018 yıl sonu itibarıyla 23.845 çalışanın İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası, 1.892 çalışanın da Temel İlkyardım Sertifikası bulunmaktadır.