2018 Faaliyet Raporu
BANKANIN MALİ DURUMU, KÂRLILIK VE BORÇ ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Hedeflerini istikrarlı büyüme, sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik olarak belirleyen Ziraat Bankası 2018 yılında da izlediği aktif-pasif yönetimi stratejileri ile özkaynaklarla uyumlu bilanço yapısını güçlü tutmaya devam etmiştir.

Banka’nın toplam aktifleri 2018 yıl sonunda 537 milyar TL, özkaynakları ise 57 milyar TL’ye yükselmiştir. Banka özkaynaklarının sürdürülebilir kârlılıkla desteklenmesine önem verilmiştir. 2018 yılında Banka’nın özkaynaklarının bilanço içerisindeki payı %10,7 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Özkaynak yönetiminde önemli bir husus olan kârlılığın sürdürülebilir olmasını amaçlayan Banka’nın özkaynak ve aktif kârlılıkları 2018 yıl sonunda sırasıyla %15,2 ve %1,6 olarak gerçekleşmiştir. Banka’nın sermaye yeterlilik oranı %14,82 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Banka Müşterisi Hizmet Modeli kapsamında, tarım sektörü öncelikli olmak üzere tüm reel sektöre finansal çözümler sunularak kredilerin payı artırılmaktadır. Müşteri ağırlıklı bilançoya sahip olmak stratejisi çerçevesinde 2018 yıl sonunda toplam nakdi krediler %25 artarak 372 milyar TL olmuş, aktifteki payı %69 olarak gerçekleşmiştir. Menkul değerler portföyünün 2017 yılında %16 olan aktif payı %17’ye yükselmiştir. Banka’nın 2018 yılında takipteki krediler oranı %2 seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka’nın takipteki alacakları ile ilgili aktif varlıklarında herhangi bir satış yapmaksızın takip rasyosunu sektör ortalamasının yaklaşık yarısı seviyesinde tutması, iyi bir aktif kalitesine sahip olduğunun göstergesidir.

Banka’nın ülkenin tasarruf dengesine katkıda bulunmayı amaçlayan anlayışı, tabana yaygın ve düşük maliyetli kaynak sağlama hedefi doğrultusunda, toplam mevduat 331 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Ziraat Bankası toplam mevduattaki sektör liderliğini 2018 yılında da devam ettirmiştir. Mevduatın pasifteki payı %62, mevduat dışı kaynakların payı ise %22 olmuştur. 2018 yılında kaynak çeşitliliği ve derinliğini sağlamaya odaklı yönetim anlayışı çerçevesinde repo, sendikasyon, uluslararası kuruluş ve bankalardan alınan krediler, post finansman kredileri, eurobond ve banka tahvil-bono ihraçlarıyla kaynak yapısındaki çeşitlendirmeye devam edilmiştir.

Banka’nın 2018 yılında da en önemli gelir kalemini 53 milyar TL ile faiz gelirleri oluşturmaktadır. Yıl içinde gerçekleştirilen kredi faaliyetleri sonucunda kredilerden alınan faizlerin toplam faiz gelirleri içindeki payı %77 olarak gerçekleşmiştir. Net faiz marjında iyileştirmelerin yapılmasına yönelik çalışmalar devam etmiş, net faiz gelirinde 2018 yılında %30 artış gerçekleşmiştir. Banka’nın faiz dışı gelirlerinin artırılmasına yönelik çalışmaların sonucunda, net ücret ve komisyon gelirlerinde 2018 yılında %19’luk bir artış gerçekleşmiştir.