2021 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
RİSK TÜRLERİ İTİBARIYLA UYGULANAN RİSK YÖNETİMİ POLİTİKALARINA İLİŞKİN BİLGİLER İLE RİSK YÖNETİMİ AÇIKLAMALARI

Risk yönetimi faaliyetleri, Banka genelinde risk kültürünün yerleştirilmesi, sistem ve insan kaynağının sürekli olarak iyileştirilmesi suretiyle risk yönetimi fonksiyonunun iyi uygulamalara yaklaştırılması temel ilkesiyle sürdürülmektedir.

Risk yönetimi faaliyetleri; kredi riski, piyasa riski, operasyonel risk, bilanço riskleri, kredi riski kontrol birimi ve validasyon temel başlıklarını kapsamakta olup, söz konusu risklerin yönetimine ilişkin politika ve uygulama usulleri her bir risk türü bazında, Yönetim Kurulu tarafından onaylanan yönetmelik ve kararlar uyarınca gerçekleştirilmekte, faaliyetler risk türlerinin ilişkili olduğu tüm birimlerin katkıları ile eşgüdüm halinde yürütülmektedir.

Bankaların İç Sistemleri ve İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci Hakkında Yönetmelik kapsamında maruz kalınan/kalınabilecek riskleri karşılamak için gerekli olan sermayenin tespit edilmesini ve sermaye gereksiniminin/düzeyinin stratejik amaçlar paralelinde değerlendirilmesini sağlayacak bir sistemin kurulması ve idame ettirilmesi amacıyla İçsel Sermaye Yeterliliği Değerlendirme Süreci oluşturulmuştur. BDDK’nın uygulama esasları doğrultusunda yapılan analizler, risk bazında stres testleri/senaryo analizleri ile de desteklenmektedir. Bu kapsamda yılsonları itibarıyla ilgili diğer Birimlerin de katkılarıyla hazırlanan Stres Testi ve İSEDES Raporları Yönetim Kurulu onayının ardından BDDK’ya iletilmektedir.

KREDİ RİSKİ
Kredi riski; borçlunun yapılan sözleşme gereklerine uymayarak yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirememesinden dolayı maruz kalınabilecek kayıp olasılığını ifade eder.

Kredi riski yönetimi; Bankanın maruz kaldığı kredi risklerinin ortaya konması, söz konusu risklerin tanımlanması, ölçümü, izlenmesi, kontrolü ve raporlanmasına ilişkin faaliyetleri içermektedir.

Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik çerçevesinde kredi riskinin ölçümü, Standart Yaklaşım yöntemi kullanılarak yapılmakta ve sonuçlar yasal raporlara konu edilmektedir. Bu kapsamda kredi riskine esas tutar, solo ve konsolide bazda aylık olarak BDDK’ya raporlanmaktadır. Kredi riski kapsamında ele alınan karşı taraf kredi riskinin ölçümü ise Gerçeğe Uygun Değerine Göre Değerleme yöntemi kullanılarak yapılmaktadır.

Ocak 2014 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren İçsel Derecelendirme Bildirim Genelgesine uygun olarak İçsel Derecelendirme Bildirimleri TBB Risk Merkezine aylık olarak raporlanmaktadır. Kredi risk faktörlerine içsel ve dışsal şoklar uygulanarak senaryo analizi ve stres testleri yapılmaktadır. Ayrıca, Banka’da kredi riskine esas tutar hesaplamalarının ileri ölçüm yöntemleri ile de yapılabilmesini teminen Gelişmiş Yöntemlerle Kredi Riski Yönetimi Projesi yürütülmektedir. Gelişmiş Yöntemlerle Kredi Riski Yönetimi kapsamında içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşım çerçevesinde gerçekleştirilen IRB model çalışmalarının uyumluluğunu, doğruluğunu ve sağlamlığını değerlendiren model validasyonlarının gerçekleştirilmesi, makroekonomik modellerin oluşturulması, IRB modellerinin TFRS-9’a uygun hale getirilmesi ve sonuçların implementasyonu projesi yürütülmektedir.

2021 yılı ilk çeyrekte Risk Yönetimi Bölüm Başkanlığı bünyesinde Kredi Riski Kontrol Birimi oluşturularak İçsel Derecelendirmeye Dayalı yönetilen tüm faaliyetler ilgili birimin görev kapsamına alınmıştır. Model geliştirme faaliyetlerinin tamamlanmasının ve modellerin validasyon süreçlerinden geçirilmesinin ardından, kredi riskine esas tutarın ve beklenen kredi zararının yeni oluşturulan model parametreleriyle hesaplanabilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.

Tüm model çıktılarının ve IRB model validasyon testlerinin tamamlanmasının ardından, Temel ve Gelişmiş IRB yöntemleriyle hesaplanan kredi riskine esas tutar, standart yaklaşım sonuçlarıyla birlikte sistem üzerinden alınabilir durumdadır.

Yönetim Kurulu onaylı müşteri segmentleri bazında kredi riski limit ve sinyal değerleri ve portföy bazında bankacılık hesaplarından kaynaklanan karşı taraf kredi riski ve alım satım hesaplarından kaynaklanan karşı taraf kredi riski limit ve sinyal değerleri tespit edilmiş olup, aylık periyotta takip edilmektedir. Bankanın segment ve portföy bazında taşıyabileceği risk ağırlıklı varlıkları, söz konusu limitlerle sınırlandırılmıştır.

PİYASA RİSKİ
Piyasa riski; bankanın alım-satım faaliyetlerine konu ve gerçeğe uygun değerle değerlenen hesap ve pozisyonlarında takip edilen ve piyasa fiyatlarındaki hareketlerden kaynaklı olarak bilanço içi ve dışı kur, emtia, faiz oranı ve hisse senedi pozisyon riski nedeniyle maruz kalabileceği zarar ihtimalini ifade eder.

Bankanın karşılaşabileceği piyasa risklerinin ortaya konulabilmesi amacıyla, risk ölçümü ve izleme faaliyetleri gerçekleştirilmekte ve sonuçları Bankanın stratejik karar alma sürecinde dikkate alınmaktadır.

Piyasa riski kapsamında, Bankanın alım satım stratejisi paralelinde belirlenen piyasa riskine esas portföyün bugünkü değerini etkileyen piyasa gelişmeleri, günlük olarak takip edilmekte, piyasalardaki aşağı ve yukarı yönlü olağan ve olağan dışı hareketlerin portföy üzerindeki etkileri analiz edilmektedir.

Bankanın günlük faaliyetleri yürütülürken, finansal gücünün; piyasalardaki dalgalanma artışından önemli ölçüde etkilenmesini önlemek amacıyla, erken uyarı süreci kapsamında sinyal değerleri takip edilmekte ve risk seviyeleri, limitlerle sınırlandırılmaktadır.

Piyasa riskine esas tutar, yasal sermaye yeterlilik rasyosuna dâhil edilmek üzere Standart Metot yöntemiyle hesaplanmakta ve raporlanmaktadır. Ayrıca, piyasa riskinin ölçümü “Riske Maruz Değer” bazlı içsel model ile de günlük olarak yapılmaktadır. Diğer taraftan kullanılan modellerin etkinliğini ölçmek amacıyla geriye yönelik test analizleri düzenli olarak gerçekleştirilmektedir.

OPERASYONEL RİSK
Operasyonel risk, yetersiz veya başarısız iç süreçler, insanlar ve sistemlerden ya da harici olaylardan kaynaklanan ve yasal riski de kapsayan zarar etme olasılığını ifade eder. Operasyonel riske esas tutar Temel Gösterge Yaklaşımı yöntemi ile hesaplanmaktadır.

Banka organizasyonunu kapsayan öz değerlendirme çalışması yapılmaktadır.

Banka çalışanları, operasyonel riske ilişkin Banka mevzuatında yer alan esas ve usulleri dikkate alarak, karşılaşılabilecek operasyonel risklere duyarlı bir şekilde, zarar olasılığını azaltacak çalışma ortamının tesis edilmesine yönelik politikaları göz önünde bulunduran bir sorumluluk anlayışı içinde görevlerini yerine getirir.

Operasyonel risklere ilişkin Yönetim Kurulu onaylı sinyal ve limitler içsel düzenlemeler kapsamında tesis edilmiş olup, periyodik olarak takip edilmektedir.

Bilgi Teknolojileri kapsamında gerçekleşen riskler ve alınan aksiyonlar ayrıca takip edilmekte olup operasyonel riske ilişkin Üst Yönetime yapılan raporlarda yer almaktadır.

Destek hizmeti kuruluşlarından sağlanan hizmetlerin sürekliliğini teminen, hizmet alımlarından kaynaklanabilecek riskler, BDDK tarafından yayımlanan “Bankaların Destek Hizmeti Almalarına İlişkin Yönetmelik” kapsamında değerlendirilmektedir.

İş Sürekliliği Planı kapsamında, faaliyetlerde meydana gelebilecek kesintilerin yaratabileceği muhtemel riskler ile bunların potansiyel etkilerinin değerlendirildiği “İş Etki Analizi” çalışmaları yapılmakta olup ayrıca portföy saklama hizmeti veri tabanına ilişkin analizler de yapılmaktadır.

BİLANÇO RİSKLERİ
Bilanço riskleri kapsamında Banka’nın varlık, yükümlülük ve bilanço dışı hesaplarından kaynaklanan risklerinin etkin bir şekilde yönetilmesi hedeflenmektedir. Banka’nın karşılaşabileceği likidite ve bankacılık hesaplarından kaynaklanan faiz oranı risklerinin ortaya konulabilmesi amacıyla, risk ölçümü ve izleme faaliyetleri gerçekleştirilmekte ve sonuçları Banka’nın stratejik karar alma sürecinde dikkate alınmaktadır.

Likidite Riski, fonlamaya ilişkin likidite riski ile piyasaya ilişkin likidite riskinden oluşmaktadır. Fonlamaya ilişkin likidite riski, Bankanın öngörülebilen ya da öngörülemeyen tüm nakit akışı gereksinimini, günlük operasyonları ya da finansal yapıyı etkilemeksizin gereğince karşılayamaması sonucu bankanın zarar etme olasılığını ifade eder. Piyasaya ilişkin likidite riski, piyasalarda derinliğin olmaması veya aşırı dalgalanma nedeniyle bankanın herhangi bir pozisyonunu, piyasa fiyatlarından kapatamaması veya dengeleyememesi sonucu maruz kalabileceği zarar olasılığını ifade eder. Faiz oranı riski ise faiz oranlarında meydana gelen değişimlerin, faiz hassasiyeti olan varlıklarda, yükümlülüklerde ve ayrıca bilanço dışı işlemlerde ortaya çıkarabileceği değer kayıpları olarak tanımlanmaktadır.

Likidite ve Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı risklerine ilişkin yasal rasyoların takibi yapılmakta olup, bunlara ilaveten likidite riski kapsamında; kaynak ve kullanımlar arasındaki vade uyumsuzlukları, varlık ve yükümlülüklerin kontrata dayalı vadeleri yanında davranışsal vadeleri, Bankanın normal günlük faaliyetlerini sürdürmesine elverecek nakit ve nakit benzeri birincil derece likit rezerv düzeyi, beklenmedik likidite ihtiyaçlarının giderilmesinde kullanılabilecek Merkez Bankası likidite kolaylıkları, düşük fiyat riskiyle nakde dönüştürme potansiyeline sahip ikincil derece rezervlerin ve organize piyasalardan borçlanma imkanlarının takibi yapılmakta, ayrıca senaryo ve duyarlılık analizi çalışmaları kapsamında olası en kötü durumda Bankanın likidite ihtiyacının değerlendirilebilmesi amacıyla stres testi uygulanmaktadır. Bankacılık Hesaplarından Kaynaklanan Faiz Oranı riski kapsamında; sabit ve değişken faizli kaynak ve kullanımlar arasındaki oran ve vade uyumsuzlukları, varlık ve yükümlülüklerin kontrata dayalı vadeleri yanında davranışsal vadeleri, muhtemel aşağı ve yukarı yönlü, olağan ve olağan dışı faiz oranı değişikliklerinin, net faiz geliri ile varlık ve yükümlülüklerin cari değeri üzerindeki etkileri analiz ve takip edilmektedir.

Ayrıca, erken uyarı süreci kapsamında sinyal değerleri takip edilmekte ve risk seviyeleri limitlerle sınırlandırılmaktadır. Risk limitleri; likidite durumu, hedeflenen getiri düzeyi ve risk iştahı gözetilerek belirlenmekte ve Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girmektedir.

KREDİ RİSKİ KONTROL BİRİMİ
Kredi Riski Kontrol Birimi, Banka’nın derecelendirme sistemlerinin tasarımı veya seçimi, uygulamaya konulması, gözetimi, performansı, sonuçlar hakkında düzenli analizler yapılması ve analizlerin sonuçlarının raporlanmasından sorumlu faaliyetleri ile TFRS 9 Beklenen kredi riski zararı hesaplanması kapsamında, Banka’nın Temerrüt Olasılığı (TO), Temerrüt Halinde Kayıp (THK) Temerrüt Tutarı (TT) içsel modellerini geliştirmek, performanslarını izlemek, geleceğe yönelik beklentilerine ilişkin parametrelerin senaryo bazlı makroekonomik modellerini geliştirme faaliyetlerini yürütmektedir.

Banka’nın gerek kredi politikalarının belirlenmesi ve bilanço yönetimi alanlarında, gerekse de müşteri odaklı stratejilerin belirlenmesinde olumlu katkılar sağlayacak olan “Gelişmiş Yöntemlerle Kredi Riskinin Yönetimi Projesi” kapsamında, içsel derecelendirmeye dayalı yaklaşımla kredi riskinin hesaplanmasına ilişkin PD, LGD, EAD modelleme çalışmaları tamamlanmıştır.

TFRS-9 karşılık hesaplamalarında kullanılacak yeni geliştirilen makroekonomik modelleme ve IRB modellerinin TFRS-9 entegrasyonu çalışmaları devam etmektedir. 

VALİDASYON
Banka’nın maruz kaldığı risklerin doğru ölçülmesi ve yönetilmesi amacıyla içsel olarak kullanılan derecelendirme modellerinin ve diğer ölçüm metodolojilerinin doğruluğu, tutarlılığı ve yeterliliği ile risk modellerinin istikrarlılığının ve çıktı (risk tahminleri, derecelendirme notları) performanslarının değerlendirilebilmesi ve sonuçların düzenli aralıklarla üst yönetime raporlanması amacıyla validasyon biriminin sorumluluğu altındaki faaliyetler yürütülmektedir.

Bu kapsamda, IRB modelleri ve TFRS-9 entegrasyonu başta olmak üzere IRB modellerinin, yönetimsel modellerin, İSEDES, operasyonel risk ve piyasa riski modelleri gibi Banka karar alma süreçlerinde kullanılan içsel modellerin validasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve tespit edilen bulgular neticesinde gerekli aksiyonların alınabilmesi hedeflenmektedir.

Validasyon faaliyetlerinde, veri kalitesi kontrolü ile başlayan süreç model başlangıç validasyonları ve rapor hazırlanması, bulguların değerlendirilmesi ve gerekli aksiyonların alınması, nihai validasyon raporu ve dokümantasyon, süreç validasyonu ve periyodik validasyon çalışmalarından oluşmaktadır.

Geliştirilen IRB modellerinin validasyonu için danışmanlık hizmeti alınmış olup Banka’nın validasyon birimi, nicel ve nitel kontrol noktaları dikkate alınarak yapılan başlangıç validasyonu çalışmasını 2021 yılında tamamlamıştır. Başlangıç validasyonları tamamlanan modellerin ilerleyen dönemlerde süreç ve periyodik validasyon çalışmaları da gerçekleştirilecektir.

up
down