2022 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
ENTEGRE FAALİYET RAPORU HAKKINDA

RAPORUN KAPSAMI
Entegre faaliyet raporu, Ziraat Bankası’nın 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 dönemine ilişkin ekonomik, çevresel ve sosyal performansını, bütüncül bir anlayışla ele almaktadır. Rapor Banka’nın bankacılık faaliyetleri ile yurt içi ve yurt dışı iştiraklerini içermektedir.

Raporda, Ziraat Bankası’nın kurumsal stratejisi, geleceğe dönük öngörü ve hedefleri ile uzun vadeli değer yaratma becerisi, çok yönlü olarak ve entegre bir bakış açısıyla ele alınmaktadır.

Rapor, BDDK ve Türk Ticaret Kanunu’nun faaliyet raporlamasına ilişkin asgari gereklilikleriyle uyumludur.

2022 yılı entegre faaliyet raporu, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) tarafından önerilen Uluslararası Entegre Raporlama Çerçevesi ile GRI tarafından yayımlanan GRI Standartları, “in accordance to” seçeneğine uyumlu olarak hazırlanmıştır. Rapor içeriği, GRI Standartları’nda açıklanan ve başta önceliklendirme ilkesi olmak üzere içerik belirlemeye ilişkin yöntemlere göre derlenmiştir. Performans bildirimleri temel olarak GRI Standartları açıklamaları kapsamında sunulmuştur.

Rapor, Ziraat Bankası’nın yönetişim anlayışı, sürdürülebilirlik yaklaşımı, paydaşlarıyla kurduğu etkileşim, öncelikli konuları ve ürettiği ekonomik, sosyal ve çevresel değer hakkında ayrıntılı bilgiler içermektedir. Raporda Banka’nın faaliyetleri, IIRC tarafından önerilen sermaye ögeleri sınıflaması paralelinde, altı farklı sermaye ögesi çerçevesinde ele alınmıştır. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında, Banka’nın doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunduğu unsurlar belirlenmiş ve rapora yansıtılmıştır.

Raporda yer verilen finansal göstergeler, Ziraat Bankası’nın bağımsız denetimden geçmiş, solo ve konsolide finansal tablolarında açıklanan verilerdir.

RAPORUN DÖNEMİ
Bu rapor, aksi belirtilmediği sürece, 1 Ocak 2022-31 Aralık 2022 dönemini kapsamaktadır.

Bu raporda yer alan veriler, Ziraat Bankası’nın önümüzdeki dönemlerde yayınlayacağı entegre faaliyet raporları için kıyaslama ölçütü oluşturmaktadır.

RAPORLAMA DÖNGÜSÜ
Ziraat Bankası, entegre faaliyet raporunu yıllık bazda yayınlamaktadır. Banka, ileriki yıllarda da faaliyetlerini yıllık olarak raporlamayı planlamaktadır.

GERİ BİLDİRİM
Gelecekte raporumuzu nasıl geliştirebileceğimiz hakkındaki görüşleriniz bize yol gösterecektir. Her türlü görüş ve önerinizi: sustainability@ziraatbank.com.tr e-posta adresimize iletebilirsiniz.

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA AMAÇLARI (SKA)
Ziraat Bankası’nın hizmet döngüsü kapsamında SKA’na katkıda bulunduğu öngörülen faaliyetleri, bu raporun farklı bölümlerinde detaylı olarak ele alınmıştır. Ziraat Bankası’nın önceliklendirdiği SKA’lar aşağıdaki gösterimde renkli olarak vurgulanmıştır.

 

up
down