2022 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
GRI İÇERİK ENDEKSİ

Materiality Disclosure Service 2021

Kullanım bildirimi

Ziraat Bankası 01/01/2022 - 31/12/2022 raporlama dönemini GRI Standartları’na uygun olarak raporlamıştır.

GRI 1

GRI 1: Kuruluş 2021

Uygulanan GRI Sektör Standardı

Bulunmamaktadır

“Content Index - Essentials Service” hizmeti için GRI Hizmetleri, GRI içerik endeksinin Standartlarla tutarlı ve açık bir şekilde sunulduğunu ve 2-1’den 2-5’e, 3-1 ve 3-2 numaralı açıklamalarına ilişkin referansların rapordaki bölümlerle uyumlu olduğunu onaylamaktadır.

 

GRI Standardı

Bildirimler

Sayfa Numarası/Doğrudan Kaynak

Verilmeyen Bilginin Açıklanması

GRI 2: Genel Bildirimler 2021

2-1 Organizasyon detayları

1, 12

 

2-2 Kuruluşun sürdürülebilirlik raporlamasına dâhil olan kuruluşlar

1, 153

 

2-3 Raporlama dönemi, sıklığı ve temas noktası

1, 111-112

 

2-4 Önceki dönem raporuna ait düzeltmeler

Önceki raporlarda sağlanan bilgilere ilişkin yeniden düzenlenen bir beyan bulunmamaktadır.

 

2-5 Dış Güvence

1, 116-117, 148-151, 298-301

 

2-6 Faaliyetler, Değer Zinciri ve Diğer İş İlişkileri

12-13, 30-31, 62-98, 128-131

 

2-7 Çalışanlar

22-25, 32-33, 87-91

 

2-8 Çalışan Olmayan İşçiler

Ziraat Bankası’nda insan kaynakları tam zamanlı çalışanlardan oluşmaktadır.

 

2-9 Yönetişim Yapısı ve Bileşimi

120-121, 124-125, 128-129,

 

2-10 En Yüksek Yönetim Organının Atanması ve Seçilmesi

Yönetim Kurulu üye seçiminde aranacak asgari niteliklere ilişkin olarak Ziraat Bankası; Bankacılık mevzuatı, TTK ve SPK’nın öngördüğü düzenlemeler çerçevesinde hareket etmektedir.

 

2-11 En Yüksek Yönetişim Organı Başkanı

Yönetim Kurulu Başkanı’nın icra görevi bulunmamaktadır.

 

2-12 Etki Yönetiminin Gözetilmesinde En Yüksek Yönetişim Organının Rolü

30-31, 37, 118-121

 

2-13 Etkileri Yönetme Sorumluluğunun Delegasyonu

118-125, 128-131

 

2-14 Sürdürülebilirlik Raporlamasında En Yüksek Yönetişim Organının Rolü

30-31

 

2-15 Çıkar Çatışmaları

133-137

 

2-16 Kritik Konuların İletişimi

62-84

 

2-17 En Yüksek Yönetişim Organının Toplu Bilgisi

88-91

 

GRI 2: Genel Bildirimler 2021

2-18 En Yüksek Yönetişim Organının Performansının Değerlendirilmesi

30-31, 120, 128-130

 

2-19 Ücretlendirme Politikaları

89, 118-126, 128

 

2-20 Ücret Belirleme Süreci

89, 128

 

2-21 Yıllık Toplam Tazminat Oranı

Banka Gizlilik Politikası Gereği Açıklanmamaktadır.

 

2-22 Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi Bildirimi

4-7, 8-11, 30-31

 

2-23 Politika Taahhütleri

141-143, 13, 30

 

2-24 Politika Taahhütlerinin Entegrasyonu

118-125, 128-139

 

2-25 Olumsuz Etkileri İyileştirmeye Yönelik Süreçler

30-33, 38-39, 62-84

 

2-26 Tavsiye Alma ve Endişeleri Dile Getirme Mekanizmaları

13, 25, 31, 35, 56, 74, 81, 86, 97

 

2-27 Yasalara ve Yönetmeliklere Uyum

Herhangi bir ceza ya da yaptırım bulunmamaktadır.

 

2-28 Kurumsal Üyelikler

99

 

2-29 Paydaş Katılımı Yaklaşımı

37-39

 

2-30 Toplu İş Sözleşmesi

89

 

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-1 Öncelikli Konuları Belirleme Süreci

30-31, 34-36, 38-39

 

3-2 Öncelikli Konuların Listesi

30-31, 34-36
Önceki raporlama dönemlerine göre öncelikli unsurlar ve unsur çerçevelerinde belirgin değişiklikler olmamıştır.

 

İSTİKRARLI BÜYÜME

Ekonomik Performans

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

4-11, 34-36, 38-39, 49-51

 

GRI 201: Ekonomik Performans 2016

201-1 Üretilen ve Dağıtılan Doğrudan Ekonomik Değer

22-25, 62-84, 144

 

201-2 Mali Sonuçlar ve İklim Değişikliğinden Kaynaklanan Diğer Riskler ve Fırsatlar

43-44, 58, 98, 100

 

201-3 Tanımlanmış Fayda Planı Yükümlülükleri ve diğer Emeklilik Planları

181-183, 333-335

 

201-4 Devletten Alınan Mali Yardım

Ziraat Bankası’nın rapor tarihi itibarıyla yararlanmış olduğu herhangi bir devlet teşviki bulunmamaktadır.

 

Piyasa Varlığı

GRI 202: Piyasa Varlığı 2016

202-1 Standart Giriş Düzeyi Ücretinin Cinsiyete Göre Yerel Asgari Ücrete Göre Oranları

Ziraat Bankası’nda tüm çalışanların standart başlangıç seviyesi ücretleri yerel asgari ücretin üzerindedir.

 

202-2 Yerel topluluktan işe alınan üst düzey yönetimin oranı

Ziraat Bankası’nın üst yönetiminin tamamı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır.

 

Dolaylı Ekonomik Etkiler

GRI 203: Dolaylı Ekonomik Etkiler 2016

203-1 Desteklenen altyapı yatırımları ve hizmetleri

34-39, 62-84

 

203-2 Önemli dolaylı ekonomik etkiler

34-39, 62-84

 

SORUMLU BANKACILIK

Satın Alma Uygulamaları

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

4-11, 34-36, 38-39, 57-59, 100-113

 

GRI 204: Satın Alma Uygulamaları 2016

204-1 Yerel tedarikçilere yapılan harcamaların oranı

31, 37, 39, 80

 

Yolsuzlukla Mücadele

GRI 205: Yolsuzlukla Mücadele 2016

205-1 Yolsuzlukla ilgili riskler açısından değerlendirilen operasyonlar

116-117, 148, 152, 298, 302

 

205-2 Yolsuzlukla mücadele politikaları ve prosedürleri hakkında iletişim ve eğitim

116-117, 148, 152, 298, 302

 

205-3 Yolsuzluğa dair alınan önlemler

116-117, 148, 152, 298, 302

 

Etik ve Uyum

GRI 206: Rekabete Aykırı Davranış 2016

206-1 Rekabete aykırı davranış, tröst ve tekel uygulamalarına yönelik yasal işlemler

116-117, 148, 152, 298, 302

 

Vergi

GRI 207: Vergi 2019

207-1 Vergiye Yaklaşım

183-185

 

207-2 Vergi yönetişimi, kontrolü ve risk yönetimi

183-185

 

207-3 Paydaş katılımı ve vergiyle ilgili kaygıların yönetimi

183-185

 

207-4 Ülke bazında raporlama

183-185

 

GRI 301: Materyaller 2016

301-1 Ağırlık veya hacim olarak kullanılan malzemeler

Bankanın faaliyetleri doğrudan olarak belirtilen maddeyi kapsamamaktadır.

 

301-2 Kullanılan geri dönüştürülmüş girdi malzemeleri

Bankanın faaliyetleri doğrudan olarak belirtilen maddeyi kapsamamaktadır.

 

301-3 Geri kazanılmış ürünler ve ambalaj malzemeleri

Bankanın faaliyetleri doğrudan olarak belirtilen maddeyi kapsamamaktadır.

 

Enerji

GRI 302: Enerji 2016

302-1 Kuruluş içindeki enerji tüketimi

22, 100-109

 

302-2 Kuruluş dışındaki enerji tüketimi

22, 100-109

 

302-3 Enerji yoğunluğu

22, 100-109

 

302-4 Enerji tüketiminin azaltılması

22, 100-109

 

302-5 Ürün ve hizmetlerin enerji gereksinimlerinde azalma

22, 100-109

 

Su ve Atıksular

GRI 303: Su ve Atıksular 2018

303-1 Paylaşılan bir kaynak olarak suyla etkileşimler

22, 100-113

 

303-2 Su tahliyesiyle ilgili etkilerin yönetimi

22, 100-113

 

303-3 Su çekme

22, 100-113

 

303-4 Su tahliyesi

22, 100-113

 

303-5 Su tüketimi

22, 100-113

 

Biyoçeşitlilik

GRI 304: Biyoçeşitlilik 2016

304-1 Korunan alanların ve korunan alanların dışında yüksek biyoçeşitlilik değerine sahip alanların içinde veya bitişiğinde sahip olunan, kiralanan, yönetilen operasyonel sahalar

22, 100-113

 

304-2 Faaliyetlerin, ürünlerin ve hizmetlerin biyolojik çeşitlilik üzerindeki önemli etkileri

22, 100-113

 

304-3 Korunan veya restore edilen habitatlar

22, 100-113

 

304-4 IUCN Kırmızı Liste türleri ve ulusal koruma listesi operasyonlardan etkilenen alanlarda yaşam alanları olan türler

22, 100-113

 

Emisyonlar

GRI 305: Emisyonlar 2016

305-1 Doğrudan (Kapsam 1) sera gazı emisyonları

22, 100-113

 

305-2 Dolaylı enerji (Kapsam 2) sera gazı emisyonları

22, 100-113

 

305-3 Diğer dolaylı (Kapsam 3) sera gazı emisyonları

22, 100-113

 

305-4 sera gazı emisyon yoğunluğu

22, 100-113

 

305-5 Sera gazı emisyonlarının azaltılması

22, 100-113

 

305-6 Ozon tabakasına zarar veren maddelerin (ODS) emisyonları

22, 100-113

 

305-7 Azot oksitler (NOx), kükürt oksitler (SOx) ve diğer önemli hava emisyonları

22, 100-113

 

Atıklar 

GRI 306: Atıklar 2020

306-1 Kaliteye ve varış yerine göre su tahliyesi

22, 100-113

 

306-2 Türüne ve bertaraf yöntemine göre atıklar

22, 100-113

 

306-3 Önemli dökülmeler

22, 100-113

 

306-4 Tehlikeli atıkların taşınması

22, 100-113

 

306-5 Su deşarjlarından ve/veya akışından etkilenen su kütleleri

22, 100-113

 

Tedarikçi Çevre Değerlendirmesi

GRI 308: Tedarikçi Çevre Değerlendirmesi 2016

308-1 Çevre kriterlerine göre izlenen yeni tedarikçiler

31, 37, 39, 80

 

308-2 Tedarik Zincirindeki Olumsuz Çevresel Etkiler ve Alınan Önlemler

31, 37, 39, 80

 

GELİŞEN ORGANİZASYON VE MUTLU ÇALIŞANLAR

İstihdam

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

4-11, 34-36, 38-39, 54-55, 62-67

 

GRI 401: İstihdam 2016

401-1 Yeni Çalışanların İşe Alınması ve Çalışan Devri

23, 87-92

 

401-2 Geçici veya Yarı Zamanlı Çalışanlara Sağlanmayan Tam Zamanlı Çalışanlara Sağlanan Haklar

Ziraat Bankası’nda insan kaynakları tam zamanlı çalışanlardan oluşmaktadır.

 

401-3 Ebeveyn İzni

23, 87-92

Gizlilik Kısıtlamaları: Banka uygulamaları çerçevesinde bu metrik kapsamında nicel veri girişi bulunmamaktadır.

Çalışan / Yönetim İlişkileri

GRI 402: Çalışan / Yönetim İlişkileri 2016

402-1 İlgili Asgari İhbar Süreleri

23, 87-92

 

İş Sağlığı ve Güvenliği

GRI 403: İş Sağlığı ve Güvenliği 2018

403-1 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

92
https://www.ziraatbank.de/tr/corona-virusu--covid-19--salgini-ile-ilgili-onemli-duyuru

 

403-2 Tehlike Tespiti, Risk Değerlendirmesi ve Olay Soruşturması

92
https://www.ziraatbank.de/tr/corona-virusu--covid-19--salgini-ile-ilgili-onemli-duyuru

 

403-3 İş Sağlığı Hizmetleri

92
https://www.ziraatbank.de/tr/corona-virusu--covid-19--salgini-ile-ilgili-onemli-duyuru

 

403-4 İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda İşçi Katılımı, Danışma ve İletişim

92
https://www.ziraatbank.de/tr/corona-virusu--covid-19--salgini-ile-ilgili-onemli-duyuru

 

403-5 İş Sağlığı ve Güvenliği Konusunda İşçi Eğitimi

92
https://www.ziraatbank.de/tr/corona-virusu--covid-19--salgini-ile-ilgili-onemli-duyuru

 

403-6 İşçi Sağlığının Teşviki

92
https://www.ziraatbank.de/tr/corona-virusu--covid-19--salgini-ile-ilgili-onemli-duyuru

 

403-7 İş İlişkileriyle Doğrudan Bağlantılı İş Sağlığı ve Güvenliği Etkilerinin Önlenmesi ve Azaltılması

92
https://www.ziraatbank.de/tr/corona-virusu--covid-19--salgini-ile-ilgili-onemli-duyuru

 

403-8 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kapsamındaki İşçiler

92
https://www.ziraatbank.de/tr/corona-virusu--covid-19--salgini-ile-ilgili-onemli-duyuru

 

403-9 İş Sebepli Yaralanmalar

92
https://www.ziraatbank.de/tr/corona-virusu--covid-19--salgini-ile-ilgili-onemli-duyuru

Gizlilik Kısıtlamaları: Banka uygulamaları çerçevesinde bu metrik kapsamında nicel veri girişi bulunmamaktadır.

403-10 İş Sebepli Hastalıklar

92
https://www.ziraatbank.de/tr/corona-virusu--covid-19--salgini-ile-ilgili-onemli-duyuru

Gizlilik Kısıtlamaları: Banka uygulamaları çerçevesinde bu metrik kapsamında nicel veri girişi bulunmamaktadır.

Eğitim ve Gelişim

GRI 404: Eğitim ve Gelişim 2016

404-1 Çalışan Başına Yıllık Ortalama Eğitim Saati

23, 35, 54, 87-92

 

404-2 Çalışan Becerilerini Yükseltme Programları ve Geçiş Yardım Programları

23, 35, 54, 87-92

 

404-3 Düzenli Performans ve Kariyer Gelişim Değerlendirmesi Alan Çalışan Yüzdesi

23, 35, 54, 87-92

 

SORUMLU BANKACILIK

Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

4-11, 34-36, 38-39, 57-59, 62-67

 

GRI 405: Çeşitlilik ve Fırsat Eşitliği 2016

405-1 Yönetişim Organlarının ve Çalışanlarının Çeşitliliği

38, 52

 

405-2 Kadınların Temel Maaş ve Ücretlerinin Erkeklere Oranı

Ziraat Bankası’nda taban maaş ve ücret tespitlerinde cinsiyete dayalı ayrımcılık yapılmamaktadır.

 

Ayrımcılığın Önlenmesi

GRI 406: Ayrımcılığın Önlenmesi 2016

406-1 Ayrımcılık Olayları ve Alınan Düzeltici Önlemler

Raporlama döneminde ayrımcılık vakasına rastlanmamıştır.

 

Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı

GRI 407: Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı 2016

407-1 Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Özgürlüğünün Risk Altında Olabileceği Faaliyetler ve Tedarikçiler

Örgütlenme ve toplu sözleşme hakkının risk altında olduğu bir vaka gözlenmemiştir.

 

Çocuk İşçi

GRI 408: Çocuk İşçi 2016

408-1 Çocuk İşçilik Olayları Açısından Önemli Risk Altındaki Faaliyetler ve Tedarikçiler

Ziraat Bankası’nda hiçbir surette çocuk işçi istihdam edilmemektedir.

 

Zorla ve Zorunlu Çalıştırma

GRI 409: Zorla ve Zorunlu Çalıştırma 2016

409-1 Zorla veya Zorunlu Çalıştırma Olayları Açısından Önemli Risk Altındaki Operasyonlar ve Tedarikçiler

2022 yılında zorla veya cebren çalıştırma vakasına rastlanmamıştır.

 

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİK ALT YAPILAR

Güvenlik Uygulamaları

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

4-11, 34-36, 38-39, 52-53, 62-67

 

GRI 410: Güvenlik Uygulamaları 2016

410-1 İnsan hakları politikaları veya prosedürleri konusunda eğitim almış güvenlik personeli

92, 132

 

GLOBAL BANKA

Yerel Toplulukların Hakları

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

4-11, 34-36, 38-39, 56-57, 62-67

 

GRI 411: Yerel Toplulukların Hakları 2016

411-1 Yerli halkların haklarını içeren ihlal olayları

Raporlama döneminde uygunsuzluk olmamıştır.

 

Yerel Topluluklar

GRI 413: Yerel Topluluklar 2016

413-1 Yerel topluluk katılımı, etki değerlendirmeleri ve geliştirme programları ile operasyonlar

2, 3, 18-19, 37, 93-95

 

413-2 Yerel topluluklar üzerinde önemli ölçüde mevcut ve olası olumsuz etkileri olan operasyonlar

2, 3, 18-19, 37, 93-95

 

Tedarikçi Sosyal Değerlendirmesi

GRI 414: Tedarikçi Sosyal Değerlendirmesi 2016

414-1 Sosyal kriterler kullanılarak taranan yeni tedarikçiler

31, 37, 39, 80

 

414-2 Tedarik zincirindeki olumsuz sosyal etkiler ve alınan önlemler

31, 37, 39, 80

 

Kamu Politikası

GRI 415: Kamu Politikası 2016

415-1 Siyasi katkılar

Ziraat Bankası, tarafsızlık prensibini benimsemiş olup, bu konudaki politikalarıyla tarafsızlığını hassasiyetle korumaktadır.

 

PLATFORM BANKACILIĞI 

Müşteri Sağlık ve Güvenliği

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

4-11, 34-36, 38-39, 57-59, 62-67

 

GRI 416: Müşteri Sağlık ve Güvenliği 2016

416-1 Ürün ve hizmet kategorilerinin sağlık ve güvenlik etkilerinin değerlendirilmesi

Bankanın faaliyetleri doğrudan olarak belirtilen maddeyi kapsamamaktadır.

 

416-2 Ürün ve hizmetlerin sağlık ve güvenlik etkilerine ilişkin uyumsuzluk vakaları

Raporlama döneminde uygunsuzluk olmamıştır.

 

Pazarlama ve Etiketleme

GRI 417: Pazarlama ve Etiketleme 2016

417-1 Ürün ve hizmet bilgileri ve etiketleme için gereklilikler

https://www.ziraatbank.com.tr/en/Investor-Relations-ZB/Documents/second-party_opinion.pdf

 

417-2 Ürün ve hizmet bilgileri ve etiketleme ile ilgili uyumsuzluk vakaları

Raporlama döneminde uygunsuzluk olmamıştır.

 

417-3 Pazarlama iletişimleriyle ilgili uyumsuzluk vakaları

Raporlama döneminde uygunsuzluk olmamıştır.

 

GELİŞMİŞ TEKNOLOJİK ALTYAPILAR

Müşteri Gizliliği

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

4-11, 34-36, 38-39, 52-53, 62-67

 

GRI 418: Müşteri Gizliliği 2016

418-1 Müşteri gizliliğinin ihlali ve müşteri verilerinin kaybıyla ilgili doğrulanmış şikayetler

Raporlama döneminde müşteri gizliliğinin ihlali ve müşteri verilerinin kaybı ile ilgili herhangi bir şikayet olmamıştır.

 

GELECEĞİN İŞ MODELİ

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

4-11, 34-36, 38-39, 51-52, 62-84

 

VERİMLİ VE YALIN SÜREÇLER

GRI 3: Öncelikli Konular 2021

3-3 Öncelikli Konuların Yönetimi

4-11, 34-36, 38-39, 53-54, 62-84

 

up
down