2022 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
5 YILLIK DÖNEME İLİŞKİN ÖZET FİNANSAL BİLGİLER

(Milyon TL)

Aktifler

2018

2019

2020

2021

2022

Nakit ve Nakit Benzerleri

46.237

57.389

91.038

222.061

391.244

Menkul Değerler Cüzdanı

88.681

130.335

225.621

341.401

588.320

Nakdi Krediler*

379.331

447.983

600.660

778.404

1.266.351

İştirakler, Bağlı ve Bir. Kon. Ed. Ort.

7.603

7.602

14.326

20.988

43.205

Maddi Duran Varlıklar

5.045

5.479

6.748

6.655

16.223

Diğer Aktifler

10.259

968

4.208

1.381

6.322

Toplam

537.156

649.756

942.601

1.370.890

2.311.665

 

 

 

 

 

 

Pasifler

2018

2019

2020

2021

2022

Mevduat

331.066

447.251

629.874

948.687

1.739.269

Para Piyasaları

68.351

49.275

116.401

176.699

85.063

Alınan Krediler

34.172

34.528

36.950

59.317

110.206

İhraç Edilen Menkul Kıymetler

15.430

13.106

14.355

26.162

27.768

Karşılıklar

2.832

3.819

7.059

9.060

48.739

Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları

-

9.566

13.048

21.428

28.949

Diğer Pasifler

21.830

16.080

25.583

32.405

69.191

Özkaynaklar

57.401

70.065

93.278

97.100

202.480

Toplam

537.156

649.756

942.601

1.370.890

2.311.665

 

 

 

 

 

 

Gelir Tablosu

2018

2019

2020

2021

2022

Faiz Gelirleri

53.054

65.602

69.476

101.998

220.630

Faiz Giderleri

31.138

40.290

34.862

62.230

99.147

Net Faiz Gelirleri

21.916

25.312

34.615

39.768

121.483

Net Ücret Komisyon Gelirleri

2.638

3.590

3.093

5.451

13.124

Temettü Gelirleri

291

1.060

1.119

138

268

Ticari Kâr/Zarar (Net)

-3.834

-7.817

-7.743

-11.044

1.915

Diğer Faaliyet Gelirleri

1.434

1.614

5.182

4.444

7.736

Beklenen Zarar ve Diğer Karşılık Giderleri

4.719

6.425

13.339

15.330

58.340

Diğer Faaliyet Giderleri

7.692

9.685

12.092

14.513

24.936

Vergi Öncesi Kâr

10.034

7.648

10.834

8.913

61.251

Vergi Karşılığı

2.073

1.461

3.009

2.622

20.158

Net Dönem Kârı

7.961

6.187

7.825

6.291

41.092

* Beklenen zarar karşılıkları hariçtir.

up
down