2022 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
KOMİTELERİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

KREDİ KOMİTESİ’NİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

BAŞKAN
Alpaslan ÇAKAR
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

ÜYELER
Burhaneddin TANYERİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Feyzi ÇUTUR
Yönetim Kurulu Üyesi

YEDEK ÜYELER
Faruk ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Fazlı KILIÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

Komite’nin görev ve faaliyetleri; Bankacılık Kanunu, Esas Sözleşme ve BDDK tarafından düzenlenen mevzuatta belirlenen görev ve yetkileri yerine getirmek, Yönetim Kurulu’nun kendisine devrettiği yetkiler çerçevesinde kredi açmak, kararlar almak ve Yönetim Kurulu’nca kredilerle ilgili verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Kredi Komitesi 2022 yılında 26 toplantı yaparak 1.064 karar almıştır.

DENETİM KOMİTESİ’NİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

ÜYELER
Mahmut KAÇAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Fazlı KILIÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

Komite’nin görev ve faaliyetleri; Banka’nın kendi sorumluluğunda bulunan denetim ve gözetim faaliyetlerine yardımcı olmak, BDDK tarafından düzenlenen mevzuatla belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar ile Uyum programını yürütmek ve bu konularla ilgili olarak düzenlenen mevzuatla belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmektir.

Denetim Komitesi 2022 yılında 25 toplantı yaparak 65 karar almıştır.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ’NİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

BAŞKAN
Dr. Ahmet GENÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

ÜYE
Serruh KALELİ
Yönetim Kurulu Üyesi

Komite’nin görev ve faaliyetleri; Banka’nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek ve denetlemek, bu konuda Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak ve iyileştirme çalışmaları yapmak, yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını tutmaktır.

ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ’NİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

ÜYELER
Faruk ÇELİK
Yönetim Kurulu Üyesi

Veysi KAYNAK
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Komite’nin görev ve faaliyetleri; ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izlemek ve denetlemek, ücret politikalarının Banka’nın etik değerleri ve stratejik hedefleri ile uyumunu sağlamak üzere ücretlendirme politikası ve uygulamalarını, risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek önerilerini Yönetim Kurulu ile paylaşmaktır.

BİLGİ SİSTEMLERİ STRATEJİ KOMİTESİ’NİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Bilgi Sistemleri Strateji Komitesi, Yönetim Kurulu adına BS strateji planı doğrultusunda BS yatırımlarının uygun bir şekilde yapılıp yapılmadığının ve Banka’nın iş hedefleri ile BS hedeflerinin birbiriyle uyumluluğunun gözetimini yürütür.

BAŞKAN
Fazlı KILIÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

ÜYELER
Emrah GÜNDÜZ
Genel Müdür Yardımcısı

Dr. İlker MET
Grup Başkanı

Ahmet ACAR
Grup Başkanı

Bayram TUZCU
Ziraat Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü
Dr. Ertuğrul Umut UYSAL
Bölüm Başkanı

Mehmet TARCAN
Bölüm Başkanı

Sedat YILMAZ
Bölüm Başkanı 

BİLGİ GÜVENLİĞİ KOMİTESİ’NİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

BAŞKAN
Fazlı KILIÇ
Yönetim Kurulu Üyesi

ÜYELER
Emrah GÜNDÜZ
Genel Müdür Yardımcısı

Dr. İlker MET
Grup Başkanı

Bayram TUZCU
Ziraat Teknoloji A.Ş. Genel Müdürü

Dr. Ertuğrul Umut UYSAL
Bölüm Başkanı

Himmet AKSOY
Bölüm Başkanı

İbrahim KONAK
Bölüm Başkanı

Ahmet Burak ERKOL
Bölüm Başkanı

Özcan ASANOĞLU
Bölüm Başkanı

Uğur Can AYGIN
Bölüm Başkanı

Aysun OKYAY
Bölüm Başkanı

Komite’nin görev ve faaliyetleri; BDDK tarafından düzenlenen mevzuatta belirlenen görev ve yetkileri yerine getirmek, bilgi güvenliği faaliyetlerini koordine etmek, bilgi güvenliği politikasının oluşturulması ve uygulanması faaliyetlerini yönetmektir.

KREDİ İZLEME VE RİSK YÖNETİMİ KOMİTESİ’NİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

BAŞKAN
Recep TÜRK
Genel Müdür Yardımcısı

ÜYELER
Mehmet Şükrü TAŞCI
Genel Müdür Yardımcısı

S. Şamil YILDIZ
Grup Başkanı

Ahmet FAKI
Bölüm Başkanı

Hasan ÖZTAŞ
Bölüm Başkanı

Uğur Can AYGIN
Bölüm Başkanı

Rehber BİRKAN
Bölüm Başkanı

Komite’nin görev ve faaliyetleri; kredi portföyünün periyodik olarak değerlendirilmesi, alınacak aksiyonların belirlenmesi ve izleyen dönemlere ilişkin stratejilerin oluşturulması, finansal risklere ilişkin izleme ve değerlendirme yapılması, alınabilecek aksiyonların belirlenmesi, bunlara yönelik koordinasyonun sağlanması ve Banka genelinde risk kültürünün geliştirilmesidir.

GİDER YÖNETİMİ VE VERİMLİLİK KOMİTESİ’NİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

BAŞKAN
Emrah GÜNDÜZ
Genel Müdür Yardımcısı

ÜYELER
Yasin ÖZTÜRK
Grup Başkanı

Ahmet ACAR
Grup Başkanı

Hüseyin ÖZUYSAL
Grup Başkanı

Komite’nin görev ve faaliyetleri; Banka’nın aktif-pasif, gelir-gider kalemlerinin gelişiminin belirlenen bütçe ile uyumu, piyasa koşullarında ve parametrelerdeki değişikliklere göre projeksiyonlar yapılması, verimlilik alanlarının belirlenerek gelişme alanlarının ortaya çıkarılması, operasyonel ve satın alma maliyetlerinin, reel gelir performansı ile birlikte değerlendirilerek optimum seviyede tutulması ile Banka hizmetlerinin müşterilere daha düşük maliyet ve daha yüksek müşteri memnuniyeti ile sunulmasıdır.

VERİ YÖNETİŞİM KOMİTESİ’NİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Veri Analitiği Bölüm Başkanı, ilgili İş Birimleri ve Ziraat Teknoloji BT Mimari Grup Müdürü komitenin doğal üyesi olup Komite’de gündem doğrultusunda ilgili Veri Sponsoru (Genel Müdür Yardımcıları), Ziraat Teknoloji Genel Müdürü, Grup Yöneticileri/Servis Yöneticileri, Teftiş Kurulu Başkanlığı, İç Kontrol Bölüm Başkanlığı, Uyum Bölüm Başkanlığı ve Hukuk Müşavirliği de yer almaktadır.

Komite’nin görev ve faaliyetleri; veri sahipliği ve sorumlulukları kapsamında olası uyuşmazlıkların çözümünü sağlamak, veri kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin ve kalite gelişiminin takibini sağlamak ve yasal regülasyonlara uyum konusunda (KVKK, BDDK vb.) alınacak aksiyonları desteklemektir.

BİLGİ PAYLAŞIM KOMİTESİ’NİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Komite, İç Kontrol Bölüm Başkanlığı, Uyum Bölüm Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ve Veri Analitiği Bölüm Başkanlığı birim temsilcilerinden oluşmakta olup Paylaşımdan Sorumlu İlgili İş Birimi ile Varlık Sahibi İş Birimi paylaşım özelinde komitede yer almaktadır. Komiteye Veri Analitiği Bölüm Başkanlığı başkanlık etmektedir.

Komite’nin görev ve faaliyetleri; BDDK’nın Sır Niteliğindeki Bilgilerin Paylaşılması Hakkında Yönetmeliği doğrultusunda, banka sırrı ve müşteri sırrı niteliğindeki bilgilerin paylaşımını koordine etmek ve gelen paylaşım taleplerinin uygunluğunu değerlendirerek bu değerlendirmeleri kayıt altına almaktır.

up
down