2022 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
YÖNETİM KURULU BAŞKANI’NIN DEĞERLENDİRMESİ

BİRÇOK ÜLKEDE YÜKSELEN ENFLASYON, SIKILAŞAN MALİ KOŞULLAR, DEVAM EDEN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI VE ÇİN’DE YENİDEN ARTIŞ GÖSTEREN COVID-19 VAKALARI GİBİ ZORLUKLAR, YIL BOYUNCA KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜMÜ BASKILAMAYI SÜRDÜRMÜŞTÜR.

Burhaneddin TANYERİ
Yönetim Kurulu Başkanı

Değerli paydaşlarımız,

Raporumuzu yayına hazırladığımız bu dönemde, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş ilimiz merkezli meydana gelen deprem felaketi, tüm ülkemizi olduğu gibi Ziraat camiasını da derinden üzmüştür. Bu vesileyle afette hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarımıza ve yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, geride kalan yakınlarına ve ülkemize baş sağlığı temenni ediyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Küresel ekonomi 2022 yılında çeşitli güçlüklerle karşı karşıya kalmaya devam etmiştir.
Birçok ülkede yükselen enflasyon, sıkılaşan mali koşullar, devam eden Rusya-Ukrayna savaşı ve Çin’de yeniden artış gösteren Covid-19 vakaları gibi zorluklar, yıl boyunca küresel ekonomik görünümü baskılamayı sürdürmüştür. Pandemiyle ilgili mali destekler azalırken, enflasyon birkaç on yılın en yüksek seviyelerine ulaşarak küresel düzeyde para politikalarında sıkılaşmaya ve hanehalkının satın alma gücünde gerilemeye yol açmıştır. Sonuç olarak küresel iktisadi faaliyet, beklentilerin çok daha üzerinde bir ivmeyle yavaşlamıştır.

Rusya-Ukrayna savaşının henüz sonuçlanmaması, bölgesel tedarik zincirlerinde aksaklıklara, yükselen enerji fiyatlarının da girdi maliyetlerini artırmasına neden olmuştur. Salgının olumsuz etkileri çoğu ülkede hafiflemiş olsa da özellikle Çin’de ekonomik aktivite bozulmaya devam etmiştir.

Bu gelişmeleri dikkate alan IMF, 2023 Ocak ayında yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu güncellemesinde küresel ekonomiye yönelik tahminlerinde revizyona gitmiştir. Raporda, 2022 yılı için %3,4 seviyesinde küresel büyüme tahmini açıklanırken, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin projeksiyonlar sırasıyla %2,9 ve %3,1 öngörülmüştür.

IMF, 2023 Ocak ayında yayınladığı Küresel Ekonomik Görünüm Raporu güncellemesinde, 2022 yılı için %3,4 seviyesinde küresel büyüme tahmini açıklanırken, 2023 ve 2024 yıllarına ilişkin projeksiyonlar sırasıyla %2,9 ve %3,1 öngörülmüştür.

ABD Merkez Bankası (Fed), 2022 Aralık ayı toplantısında politika faizini 50 baz puan arttırarak %4,25-%4,50 aralığına yükseltmiştir. Enflasyonda kaydedilen sınırlı iyileşmenin desteği ile faiz artırım hızı yavaşlamıştır. Fed’in faiz artırım sürecini 2023 yılında da sürdürmesi beklenmektedir.

Euro Bölgesi ve İngiltere’de de merkez bankaları Aralık ayında politika faizlerini 50’şer baz puan yukarı çekmiştir. Avrupa Merkez Bankası (ECB), Haziran ayında %0 düzeyinde olan politika faizini yıl sonunda %2,5’e çıkartırken, İngiltere Merkez Bankası (BoE) da 2022 başında %0,25 olan politika faizini %3,5’e yükseltmiştir.

Birçok uluslararası kuruluş tarafından mevcut belirsizlik ortamının önümüzdeki dönemlerde de tüm dünyayı etkilemeye devam edeceği öngörülmektedir. Ayrıca bu çok boyutlu sorunların sürdürülebilirlik, çevre ve iklim değişikliği ile mücadele, arz güvenliği gibi konularda küresel düzeyde iş birliği olanaklarını kısıtlayabileceği de tahmin edilmektedir.

Türkiye ekonomisi, jeopolitik riskler ve yüksek enflasyon ile bozulan küresel ekonomik görünüme rağmen güçlü büyümesini sürdürebilmiştir.

Türkiye ekonomisi, küresel ekonomik görünüme rağmen oldukça yüksek bir performans göstermeyi başarmıştır.
Salgın sonrası göreceli bir toparlanma eğilimine giren, ancak jeopolitik riskler ve yüksek enflasyon ile bozulan küresel ekonomik görünüme rağmen, Türkiye ekonomisi güçlü büyümesini sürdürebilmiştir.

2022 Şubat ayının sonlarına doğru başlayan Rusya-Ukrayna savaşıyla beraber bölgesel tedarik zincirlerinde meydana gelen aksamalar, bu iki ülkenin küresel düzeyde önemli tedarikçileri olduğu ham madde ve gıda ürünleri arzını tehlikeye sokmuştur. Artan küresel ham madde ve enerji fiyatları Türkiye’deki üretim birimleri için risk oluşturmasına karşın bu unsurların Türkiye ekonomisinin büyüme performansı üzerindeki etkileri sınırlı olmuş, 2022 yıl sonunda Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) %5,6 artmıştır.

Bu büyüme performansında, temel amacı makroekonomik ve finansal istikrarı güçlendirmek olan Türkiye Ekonomi Modeli kapsamında Kredi Garanti Fonu (KGF) paketleri ile ihracatçılara ve turizm sektörüne sağlanan finansman olanakları belirleyici olmuştur.

Yıl içerisinde daha yüksek seyreden TÜFE’nin artış hızı, Türkiye Ekonomi Modeli’nin içerdiği enflasyonla mücadele önlemlerinin etkisi ile yıl sonunda %64,27 olarak gerçekleşmiştir.

AVRUPA MERKEZ BANKASI, HAZİRAN AYINDA %0 DÜZEYİNDE OLAN POLİTİKA FAİZİNİ YIL SONUNDA %2,5’E ÇIKARTIRKEN, İNGİLTERE MERKEZ BANKASI DA 2022 BAŞINDA %0,25 OLAN POLİTİKA FAİZİNİ %3,5’E YÜKSELTMİŞTİR.

Bankacılık sektörü, bütün olumsuzluklara rağmen başarılı bir faaliyet dönemi geçirmiştir.
Bankacılık sektörü özelinde 2022 yılına baktığımızda, kârlılık oranlarının yüksek seyrettiği, tatminkâr özsermaye getirisine ulaşıldığı, operasyonel giderlerin başarıyla kontrol altında tutulduğu görülmektedir.

Sektörün toplam aktifleri 2021 yıl sonuna oranla %55,7 artarak 14,3 trilyon TL’ye, dönem net kârı geçen yılın yaklaşık 5 katına çıkarak 431,6 milyar TL’ye yükselmiş, özkaynaklar ise %96,9 oranında artışla 1.406 milyar TL olarak kaydedilmiştir.

Bankacılık sektörünün sermaye yeterliliği, risklere karşı güçlü görünümünü sürdürmüş, sektörün sermaye yeterlilik rasyosu (SYR) yıl sonu itibarıyla %19 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Ziraat Bankası’nın 2022 yılı performansında sağlam mali yapısı önemli rol oynamıştır.
Ziraat Bankası, uzun vadeli verimli büyüme stratejisini, her türlü piyasa koşulunda uygulama yetkinliğine ve gücüne sahiptir. Bankamız, 2022 yılında da istikrarlı duruşunu korumuş, vizyoner bir bakış açısıyla kararlı adımlar atmaya devam etmiş, başarılı bir mali ve operasyonel performans sergilemiştir.

Müşterilerimize sunduğumuz değeri güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızı sürdürdüğümüz 2022 yılında, çok sayıda göstergede sektör ortalamalarını aşarak aktif kalitemizi koruduk, küresel ve ulusal anlamda zor olarak nitelendirilebilecek koşullarda mali gücümüzü pekiştirerek büyümeyi başardık.

Faaliyetlerimizi stratejilerimiz ve hedeflerimiz paralelinde yürüterek, Bankamızın aktif büyüklüğünü 2022 yıl sonu itibarıyla %68,6 artırarak 2.312 milyar TL’ye ulaştırdık. Aynı dönemde öz kaynaklarımız %108,5 artışla 202,5 milyar TL, net kârımız ise %553,2 artışla 41 milyar TL oldu.

Ziraat Bankası, uzun vadeli verimli büyüme stratejisini, her türlü piyasa koşulunda uygulama yetkinliğine ve gücüne sahiptir.

HEDEFLERİMİZE ULAŞMAK ÜZERE KAYDETMEKTE OLDUĞUMUZ İLERLEMELER, BİZİ ÇOK DAHA GÜÇLÜ VE REKABETÇİ KONUMLARA TAŞIYACAK, ÜRETTİĞİMİZ TOPLAM KATMA DEĞERİ ARTIRMAMIZA İMKÂN SUNACAKTIR.

Gelecekte de iş fırsatlarını doğru değerlendirme ve performansımızı yükseltme odağıyla çalışmalarımızı yürüteceğiz.
Ziraat Bankası olarak her zaman olduğu gibi sağlam, güvenilir ve şeffaf bankacılığın en iyi uygulamalarına imza atmayı gelecek dönemlerde de sürdürmeye kararlıyız.

Küresel ve bölgesel jeopolitik risklere rağmen, stratejimiz ve iş modelimiz kapsamında orta ve uzun vadede karşımıza çıkacak büyüme olanaklarını en doğru şekilde değerlendirmeye odaklanıyoruz.

Hedeflerimize ulaşmak üzere kaydetmekte olduğumuz ilerlemeler, bizi çok daha güçlü ve rekabetçi konumlara taşıyacak, ürettiğimiz toplam katma değeri artırmamıza imkân sunacaktır. Bunun için gerekli olan maddi ve entelektüel sermayeye fazlasıyla sahip bulunuyoruz.

2022 yılı performansımıza katkıda bulunan tüm paydaşlarımıza, şahsım ve Yönetim Kurulu adına teşekkür eder, saygılarımı sunarım.

up
down