2022 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
BANKANIN MALİ DURUMU, KÂRLILIK VE BORÇ ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Hedeflerini istikrarlı büyüme, kredi ağırlıklı bilanço yapısı, sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik olarak belirleyen Ziraat Bankası 2022 yılında da izlediği aktif-pasif yönetimi stratejileri ile özkaynaklarla uyumlu bilanço yapısını güçlü tutmaya devam etmiştir. Sermaye yeterlilik oranı %16,5 seviyesindedir.
 
Müşteri ağırlıklı bilançoya sahip olmak stratejisi çerçevesinde 2022 yıl sonunda toplam nakdi krediler %63 artarak 1,266 trilyon TL olmuş, aktifteki payı %55 olarak gerçekleşmiştir. Menkul değerler portföyünün aktifteki payı %25 seviyesindedir. Ziraat Bankası, bilançosunu artan oranda müşteri odaklı hale getirirken, etkin kredi süreçleri ile kredi kalitesini proaktif olarak yönetmekte, selektif kredi politikası ile kaynakların etkin kullanımını ve gider yönetimini ön planda tutmaktadır.

Banka’nın 2022 yılında takipteki krediler oranı %1,1 seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka’nın takipteki alacakları ile ilgili aktif varlıklarında herhangi bir satış yapmaksızın takip rasyosunu sektör ortalamasının altında tutması, iyi bir aktif kalitesine sahip olduğunun göstergesidir. Sektöre göre düşük takip rasyosuna sahip olmasına karşın %85 seviyesindeki yüksek karşılık oranı ile aktif kalitesi güçlendirilmiştir.

Ziraat Bankası müşterileri ile etkileşimini müşteri beklentileri ve alışkanlıkları doğrultusunda planlamakta, müşteri odaklı iş modelini sürekli geliştirmektedir. Ziraat Bankası sağladığı kaynaklar ile reel sektöre ve ülkenin tasarruf dengesine olan katkısını sürdürmüş, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını anlayarak doğru çözümler geliştirmeye, dijital bankacılığa yatırımları ile hem hayatı kolaylaştıran ürünler ve hizmetler sunmaya devam etmiş hem de verimlilik artışı sağlamıştır.

Banka’nın ülkenin tasarruf dengesine katkıda bulunmayı amaçlayan anlayışı ve tabana yaygın kaynak sağlama hedefi doğrultusunda, toplam mevduat 1,739 trilyon TL seviyesine yükselmiştir. Ziraat Bankası kredilerde olduğu gibi mevduattaki sektör liderliğini 2022 yılında da devam ettirmiştir. Mevduatın pasifteki payı %75, mevduat dışı kaynakların payı ise %11 olmuştur. Banka, kaynak çeşitliliği ve derinliğini sağlamaya odaklı yönetim anlayışı çerçevesinde uluslararası kuruluş ve bankalardan alınan krediler, post finansman kredileri, sendikasyon kredisi, TL-YP repo, eurobond ihracı, yurt içi ve yurt dışı bankalardan sağlanan fonlar yoluyla kaynak yapısındaki çeşitlendirmeyi 2022 yılında da sürdürmüştür.

Finansal olarak güçlü özkaynak yapısına sahip olmayı önceliklendiren Ziraat Bankası’nın 2022 yılı içerisinde özkaynakları %109 oranında artarak 202 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.

Banka’nın 2022 yılında en önemli gelir kalemlerinden birini 220,6 milyar TL ile faiz gelirleri oluşturmuştur. Yıl içinde gerçekleştirilen kredi faaliyetleri sonucunda kredilerden alınan faizlerin toplam faiz gelirleri içindeki payı %55 olarak gerçekleşmiştir. Diğer önemli gelir kalemi olan net ücret komisyon gelirleri 2022 yılında önemli oranda artırılarak gelirler çeşitlendirilmiştir.

up
down