Çeyiz Hesabı nedir?

Çeyiz hesabı, müşterilerin tasarruf eğilimlerini artırarak uzun vadeli birikim yapmalarını sağlayan ve şartların sağlanması koşulu ile devlet katkısının da birikime eklenmesi ile toplumu tasarrufa teşvik eden bir üründür. Bankamızda birikimli mevduat olarak açılacak olan ürün asgari 3 yıl vadeli olarak açılabilecektir.

Tüm Ziraat Bankası şubelerinden Çeyiz Hesabı açabilir miyim?

​​Evet, bütün yurtiçi şubelerimizden Çeyiz Hesabı açtırarak birikim yapmaya başlayabilirsiniz.​

Yabancı para cinsinden Çeyiz Hesabı açabilir miyim?

​​Çeyiz Hesabı yalnızca TL cinsinden açılabilir.​

Çocuğum adına çeyiz hesabı açabilir miyim?

Çeyiz Hesabı 18 yaşından büyükler adına açılabilmekte olup, 18 yaşından küçükler adına veli veya vasisi tarafından çeyiz hesabı açılabilecektir.

Çeyiz Hesabı ortak (müşterek) açılabilir mi?

Çeyiz Hesabı ortak hesap olarak açılamaz.

Kimler Çeyiz Hesabı açabilir?

24 yaşını doldurmamış ve hiç evlenmemiş tüm Türk vatandaşları/veya 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28. Maddesi kapsamına giren kişiler Bankamızda çeyiz hesabı açabilirler.

Devlet katkısını ne zaman alırız?

Düzenli ödemelerini minimum 36 ay aksatmadan tamamlayan katılımcı, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliği yaptığı zaman Devlet Katkısını hak eder. Evlilik tarihinden itibaren altı ay içerisinde uluslararası aile cüzdanı ve ilk evliliği olduğuna dair ilçe nüfus müdürlüklerinden alacağı belge ile çeyiz hesabının bulunduğu Şubemize başvurur. Banka ay içerisinde yapılan başvuruları takip eden ayın ilk on işgünü içerisinde Bakanlığa iletir. Bakanlığın uygun bulmasının ardından hak edilen Devlet Katkısı tutarı ilgili hesaba aktarılır.

Devlet katkısı tutarı nasıl hesaplanır?

Devlet katkısının hesaplanmasında, evlilik tarihindeki birikim esas alınır. Devlet Katkısı katılımcı tarafından çeyiz hesabına yapılan düzenli ödeme sürelerine göre hesaplanır; Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi;

  • 36 ila 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'sidir. Ancak, ödenecek tutar 26.396,32 Türk Lirasını geçemez.
  • 48 ila 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 22'sidir. Ancak, ödenecek tutar 30.457,28 Türk Lirasını geçemez.
  • 60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 25'idir. Ancak, ödenecek tutar 36.548,75​​ Türk Lirasını geçemez


Devlet katkısını beklerken hesabımdan ne kadar faiz getirisi sağlarım, faizini çekebilir miyim?

Bankanın Çeyiz Hesabı için belirlemiş olduğu faiz oranı üzerinden hesaplanan net faiz tahakkuku her bir yıllık dönemin sonunda anaparaya eklenecektir. Her bir yıllık dönem sonunda Çeyiz Hesabı için belirlenen ve ilan edilen faiz oranı ile güncellenecektir. Yönetmelik gereği her bir yıllık dönem içinde hesaptan 2 defa para çekilebilmektedir. Ancak para çekilişinin ardından hesapta kalan tutar ilgili süreye kadar birikmiş olması gereken asgari tutarın altına düşemez.

Düzenli ödemeleri kaç ay boyunca ve en az ne kadar yapmam gerekir?

Katılımcı ödemelerini en az 36 ay boyunca düzenli olarak yapmalıdır. Düzenli aylık ödemelere ilişkin 2023 yılı için alt sınır 630,51​ TL, üst sınır 6.305,22​ TL’dir. Üç aylık ödeme planı seçildiğinde bu sınırların üç katı geçerlidir. İstenildiği takdirde bu limitler dâhilinde düzenli ödeme talimatı verilebilecektir. Belirlenen tutarın, yeniden değerleme oranı ile güncellenen asgari limitin altında kalması durumunda bu tutar aynı oranda güncellenecektir. Alt limitler bu düzenli ödemeler aylık ödeme planının seçilmesi halinde bir yıllık dönem içinde üç defadan fazla, ü​ç aylık ödeme planının seçilmesi halinde bir defadan fazla aksatılamaz​.​​

​​


Kaç yaşını geçersem devlet katkısı alamam?

​​Katılımcı, 27 yaşını doldurmadan ilk evliliğini yapmadı ise düzenli ödeme yapılmış olsa dahi Devlet Katkısı alamayacaktır.​

En geç kaç yaşında devlet katkısı alabilirim?

Çeyiz hesabı açıp, en az 36 ay boyunca düzenli ödemelerini yapan, 27 yaşını doldurmadan önce evlenen ve evlilik tarihinden sonraki 6 ay içinde devlet katkısı almak üzere başvuran katılımcı Bakanlığın uygunluğu ile devlet katkısı alabilir.

En geç kaç yaşında Çeyiz Hesabı açabilirim?

24 yaşını doldurmadan 25 yaşına girmeden önce çeyiz hesabı açılabilir. Örneğin 01.07.2023 tarihinde Şubemize başvuran bir müşteri 01.07.1999​ tarihinden sonra doğmuş ise Bankamızda Çeyiz Hesabı açtırabilir.

Çeyiz Hesabım için her ay bir kere ödeme yapmam yeterli midir?

Çeyiz Hesabı açılışıyla beraber 1. ödemeniz gerçekleşmiş sayılır ve 2. ödeme döneminiz bir sonraki ay başlar. Ödemelerinizin düzenli kabul edilebilmesi için her bir dönem içerisinde asgari birikim tutarını sağlamış olmanız gerekmektedir.

Örneğin, 15/03/2017 de açılmış bir hesap için ödeme yapmanız gereken ilk dönem 15/04/2017-14/05/2017 dir. 15/04/2017 -14/05/2017 arasında yapacağınız ek bir ödeme bu döneme ait sayılır. 15/05/2017-14/06/2017 arasında ödeme yapılmaz ise ilgili dönemin ödemesi aksatılmış olacaktır. 3 aylık ödeme planları için 3 katı geçerlidir.

Ödemeleri aksatırsam ne olur?

Katılımcı aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde üç defadan fazla düzenli ödemeyi aksatamaz. Katılımcı üç aylık ödeme planını seçmesi halinde bir dönem içerisinde bir defadan fazla düzenli ödemeyi aksatamaz. Belirlenen şartlardan herhangi birinin ihlali durumunda hesap, çeyiz hesabı statüsünden çıkartılarak kapatılır ve hesaba Devlet Katkısı ödenmez.Hesabın 3 yıldan önce kapanması durumunda, önceki dönemlerde tahakkuk etmiş olan brüt faiz tutarı anaparadan düşüldükten sonra kalan tutar müşteriye ödenecektir. Hesabın vadesi 3 yılı geçtiği takdirde tahakkuk etmiş faizlerle beraber mevcut bakiye vadesiz hesaba aktarılacaktır.

Ödeme düzenini kendim belirleyebilir miyim?

Aylık ya da üç aylık olarak belirlenebilmektedir. Düzenli ödemeler, alt ve üst sınırlar dâhilinde kalınmak kaydıyla, farklı tutarlarda yapılabilir. Katılımcılar ilgili ay veya üç aylık dönem içerisinde toplamda üst sınırı geçmeyecek şekilde birden fazla ödeme yapabilir. Sözleşme dâhilinde yapılan ödemeler toplamı alt sınıra ulaştığı veya alt sınırı geçtiği durumda katılımcı ilgili ay veya üç aylık dönem için düzenli ödemesini tamamlamış sayılır. Düzenli ödemeler ilgili ayın veya üç aylık dönemin ilk işgünü ile son işgünü arasında yapılabilir.

Evlenmeden önce Çeyiz Hesabımdan katkı almam mümkün mü?

Evlenmeden çeyiz hesabından Devlet katkısı alınamaz. Devlet katkısının hak edilebilmesi için katılımcı aile cüzdanı ve ilk evliliğine dair 25.04.2016 tarihli 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 44. Maddesi gereğince ilçe nüfus müdürlüğünden alacağı belgeyi Bankaya ibraz etmelidir.

Çeyiz Hesabını istediğim zaman kapatabilir miyim?

Çeyiz Hesabı istenildiği zaman kapatılabilir. Ancak hesabın 3 yıldan önce kapanması durumunda, önceki dönemlerde tahakkuk etmiş olan brüt faiz tutarı anaparadan düşüldükten sonra kalan tutar müşteriye ödenecektir. Hesabın vadesi 3 yılı geçtiği takdirde Devlet katkısı hak edilmeden de olsa müşteri talebi ile kapatıldığında tahakkuk etmiş faizlerle beraber hesabın mevcut bakiyesi vadesiz hesaba aktarılacaktır.

Hesabımdan istediğim zaman para çekebilir miyim?

Bir dönem içerisinde çeyiz hesabından en fazla iki defa çekim hakkı tanınır. Çekim hakkının kullanılması halinde çeyiz hesabında kalan bakiyenin, çeyiz hesabının açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından az olmaması gerekir.

Hesabıma toplu para yatırabilir miyim?

Her ödeme döneminde çeyiz hesabına yönetmelikte belirtilen üst sınır kadar tutar yatırabilir. Ayrıca açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere 2023 yılı için 94.578,50​​ TL'ye kadar yatırılabilir.


2023 yılı için Çeyiz Hesabında açılış tutarı, düzenli ödeme tutarları ile ilgili sınırlar nelerdir?

Aylık ödemelere ilişkin alt sınır 630,51 TL üst sınır 6.305,22 TL'dir.

Üç aylık ödemelere ilişkin alt sınır 1.891,56 TL üst sınır 18.915,74 TL'dir.

Açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere azami 94.578,50​ TL'ye kadar para yatırılabilir.

Bu tutarlar her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak 04.01.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılır.
Birden fazla Çeyiz Hesabı açabilir miyim?

​​Bankamızda birden fazla çeyiz hesabı açılamamaktadır. Başka bankalar nezdinde birden fazla çeyiz hesabı açılması durumunda hesaplar birleştirilemez ve Bakanlık tarafından yalnızca başvurulan ilk hesaba Devlet Katkısı ödenir.

Çeyiz Hesabını faizsiz olarak açabilir miyim?

Çeyiz Hesabı faizsiz olarak da açılabilmektedir. Hesaba herhangi bir faiz tahakkuku gerçekleşmeyecek yalnızca yapmış olduğunuz birikim tutarı üzerinden devlet katkısı hesaplanacaktır.

Bankanızda açmış olduğum devlet katkılı çeyiz hesabım var. Ayrıca faizsiz Çeyiz Hesabı açabilir miyim?

Katılımcılara sadece tek çeyiz hesabı için Devlet Katkısı ödenmesi sebebiyle Bankamızda ikinci bir çeyiz hesabı açılamamaktadır.