2016 Faaliyet Raporu
2016 YILI DEĞERLENDİRMESİ: STRATEJİLER, GELİŞMELER VE GELECEĞE DAİR HEDEFLER

Ziraat Bankası 2016 yılında da ülke ekonomisine katkıda bulunan, dışa bağımlılığı azaltacak, katma değeri yüksek, fizibilitesi uygun büyük ve orta ölçekli projelerin finansmanında yer almaya devam etmiştir.

Türkiye’nin 400’e yakın noktasında tek başına müşterilerine hizmet veren Ziraat Bankası, Ziraat Finans Grubu’nu oluşturan yurt içi ve yurt dışı iştirakleri ile toplumun bütün kesimlerinin yanında olmaya devam etmiştir. 2016 yılında Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Ziraat Finans Grubu ailesine katılarak faaliyetlerine başlamıştır.

Belirlemiş olduğu 7 temel stratejik hedef çerçevesinde, her segmentten müşterisine etkin dağıtım kanalları, deneyimli personeli ve güçlü teknolojik altyapısıyla finansal çözümler sunan Ziraat Bankası, ülke ekonomisinin büyümesine ve toplumsal refahın gelişmesine odaklı çalışmalar yürütmektedir.

2016 yılında Ziraat Bankası’nın toplam aktifleri %18,1 oranında artış göstererek 357,8 milyar TL’lik bir büyüklüğe ulaşmıştır. Toplam aktifler içerisinde krediler %65 ile en yüksek paya sahiptir. Sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik hedefi ile faaliyetlerini devam ettiren Ziraat Bankası, hem şubelerin ve çalışanların niteliklerini, hem de şube ve çalışan başına temel bilanço büyüklüklerini geliştirme çalışmalarını sürdürmektedir.

Ziraat Bankası, yüksek verimliliğe odaklı iş modeli ile ülkemizin her yerinde müşterilerinin bankacılık hizmet ve ürün ihtiyaçlarını doğru hizmet noktalarından, zamanında ve uygun koşullarla karşılamaya, önümüzdeki dönemlerde de devam edecektir.

%65ZİRAAT BANKASI BİLANÇOSUNUN EN BÜYÜK KALEMİ OLAN KREDİLER 2016 YILINDA TOPLAM AKTİFLERİN %65’İNİ OLUŞTURMUŞTUR.

Kurumsal/Girişimci Bankacılık

Ziraat Bankası, Türkiye’nin uzun vadeli gelişme ve kalkınma sürecine destek olmakta; istihdama ve genel anlamda ekonomik büyümeye katkı sağlamaktadır.

Ziraat Bankası 2016 yılında da sektörün lider, moral ve global bankası olma vizyonu kapsamında; özellikle ülke ekonomisine katkıda bulunan, dışa bağımlılığı azaltacak, katma değeri yüksek, fizibilitesi uygun büyük ve orta ölçekli projelerin finansmanında yer almaya devam etmiştir. 2016 yılı içerisinde Ziraat Bankası’nın finansmanında yer aldığı projelerden Osmangazi Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü trafiğe açılmış, Bayraktar ve Sancaktar askeri gemileri denize indirilmiştir. Desteklenen proje sayısı 2016 yılsonu itibarıyla 39’a, proje finansman büyüklüğü ise 12,3 milyar ABD dolarına ulaşmıştır.

Sürdürülebilir büyüme ve kârlılık temel hedefleri ve stratejileri doğrultusunda, müşterilerine sunduğu kaynak, ürün ve hizmetleri çeşitlendiren Ziraat Bankası, her sektörün önde gelen firmalarıyla yeni ilişkiler kurarak ve mevcut bağlarını güçlendirerek ülke ekonomisi içerisinde üstlendiği öncü rolünü sürdürmektedir.

Tarımsal üretim, tarımsal sanayi ve endüstriyel üretimin finansmanının yanı sıra ticari kesimin ihtiyacı olan finansmanın sağlanması da son dönemde Ziraat Bankası’nın varlığını ve rekabet gücünü daha fazla artırdığı iş kolları arasında öne çıkmaktadır.

Ziraat Bankası 20 kurumsal şube ile hizmet vermektedir.
Müşteri portföylerinin en verimli şekilde yönetilmesi ve aktif müşteri sayısının artırılması hedefiyle çalışan kurumsal şubeler, temsil ettikleri iş hacimleri ve müşteri sayısı ile Ziraat Bankası’nın bilançosu ve müşteri kompozisyonu içerisinde etkin rol üstlenmeyi, 2016 yılında da sürdürmüşlerdir.

Reel sektörün finansmanında gelişim kaydedilmiştir.
Ziraat Bankası, 2016 yılında reel sektörün finansmanında sektör ortalamalarının üzerinde bir gelişim kaydetmiştir. Kurumsal segmentte yer alan müşterilere kullandırılan nakdi krediler bir önceki yıla göre %25,6 artarak 85,7 milyar TL düzeyine, gayrinakdi krediler ise %31,5’lik bir artışla 69,5 milyar TL seviyesine ulaşmıştır.

Ziraat Bankası’nın global oyuncu olma stratejisinde önemli bir faktör olan dış ticaret işlem hacmi, 2016 yılında bir önceki yıla göre %14 artarak yaklaşık 36,6 milyar ABD dolarına ulaşmış, kurumsal segment müşterileri bu tutarın %80,7’lik kısmını oluşturmuştur. Banka, 2017 yılında dış ticaretin finansmanındaki güçlü rolünü sürdürmeyi amaçlamaktadır.

Banka’nın temel odağı, Ziraat Müşterileri’nin Ziraat Finans Grubu’nun tüm üyeleri ile çalışmasını sağlamaktır. Grup ölçeğindeki sinerjik işbirliği arttığı ölçüde, reel sektörün yurt içi ve yurt dışı iş imkânlarına yönelik finansman gereksinimleri çok daha etkin karşılanacak ve Ziraat Bankası’nın sektördeki öncü ve lider konumu daha da güçlenecektir.

%14ZİRAAT BANKASI’NIN DIŞ TİCARET İŞLEM HACMİ, 2016 YILINDA BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE %14 ARTARAK 36,6 MİLYAR ABD DOLARI MERTEBESİNE ULAŞMIŞTIR.

Kredi operasyonlarının merkezileştirilmesi çalışmaları yürütülmüştür.
Ziraat Bankası, sahadan alınan geri bildirimler ile kredi ürünlerinin ve sistemsel altyapının daha efektif kullanımı için gerekli güncelleme ve geliştirme çalışmaları gerçekleştirmektedir. Şubelerin daha etkin satış/pazarlama faaliyetleri yürütebilmesi amacıyla kredi operasyonları da operasyonel işlemlerin merkezileştirilmesi planları kapsamına alınmıştır. Özellikle ihracat taahhütlü kredilerin taahhüt tutarlarının sistemsel olarak doğru hesaplanması ve uygun biçimde kapatılmasını sağlayan çalışmalar yapılmıştır.

T.C. Merkez Bankası reeskont kredisi kapsamı genişletildiğinden; Banka tarafından taahhütname tutarı 100.000.000 ABD dolarından 500.000.000 ABD dolarına çıkartılmış ve kredinin kullandırım koşullarına uygun sistemsel çalışmalar başlatılmıştır.

Kurumsal/Girişimci Bankacılık Segmentinde 2016 Yılı Faaliyetlerinden Satırbaşları…
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Kredi Garanti Fonu ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol ile Oda ve Borsa üyelerine uygun koşullarda işletme sermayesi finansmanı sağlanabilmesine yönelik olarak “Nefes Kredisi” ürünü uygulamaya alınmıştır. Proje kapsamında toplam 2,5 milyar TL kredi kullandırımı hedeflenmektedir.

Yeni ve yerli makine alımı yapan, imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere uygun koşullarda finansmana erişimlerinin sağlanması amacıyla, KOSGEB işbirliği ile Yeni Yerli Makine Teçhizat Kredisi ürünü hayata geçirilmiştir.

Girişimci segmentte yer alan KOBİ nitelikli müşterilere 50.000 TL’ye kadar sıfır faizli işletme kredisi kullandırılması konusunda KOSGEB ile protokoller imzalanmış ve Sıfır Faizli İşletme Kredisi ürünü uygulamaya alınmıştır.

Tarımsal kesime finansman desteğini sürdürüren Ziraat Bankası, sektörün yapısal sorunlarının çözümüne ve finansa erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik projeler de geliştirmektedir.

Tarım Sektörünün Finansmanı

Tarım kesimine sürdürülebilir finansman modelleri
Ziraat Bankası, bir yandan tarım sektörüne finansman desteğini sürdürürken, diğer yandan sektörün yapısal sorunlarının çözümüne ve finansa erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik projeler geliştirmektedir. Başta T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum, kuruluş ve tarımsal örgütlerle çalışmalar yürüten Banka, bu kapsamda, tarım değer zincirinin en önemli halkasını oluşturan, özellikle küçük ölçekli işletme sahibi çiftçilerin her türlü finansman ihtiyacına hızlı ve düşük maliyetlerle çözüm üretmektedir. 

Söz konusu amaca yönelik kredi ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve çiftçilerin tarımsal varlıklarından alternatif teminat unsurları geliştirilmesi kapsamında çalışmalar yapılmaktadır.

Taşınır rehniTİCARİ İŞLEMLERDE TAŞINIR REHNİ KANUNU, ÇİFTÇİLERİN KREDİ İLE ALDIKLARI HAYVANLARIN, KREDİNİN TEMİNATINI OLUŞTURMAK ÜZERE REHİN ALINMASI, ÖNEMLİ BİR AÇILIM SAĞLAMIŞTIR.

Ziraat Bankası’nın önemli katkı sunduğu Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu çerçevesinde, çiftçilerin kredi ile aldıkları hayvanların, kredinin teminatını oluşturmak üzere rehin alınması, önemli bir açılım sağlamıştır. Diğer taraftan, uzun ömürlü ağaçların kayıt altına alınarak bir sicil oluşturulması ve bu kıymetli varlıkların teminat olarak değerlendirilebilmesi, özellikle meyve bahçesi, ceviz, badem gibi alanlarda üretim yapan çiftçilerin finansa erişiminde, uygulamaya yönelik önemli bir yeniliktir.

Önümüzdeki dönemde, özellikle lisanslı depoculuk ve soğuk hava deposu yatırımları, sözleşmeli üretim modeli, tarımsal mekanizasyon düzeyinin artırılması, yağlı tohumlu bitkiler, pamuk, zeytin, sertifikalı tohum üretimi gibi stratejik ürünlere yönelik yatırım ve faaliyetler, Ziraat Bankası’nın hedef üretim konuları arasında öne çıkacaktır.

Bu konuda ülke tarımının geleceğine yön verecek en önemli unsurun havza bazlı üretim modeli olacağı düşünülmektedir. Söz konusu üretim modelinin hayata geçmesi ile birlikte ülkemizde üretim deseni çok daha net şekilde ortaya çıkacak, yeni yatırımlarda da şüphesiz bu modele bağlı destekler ve uygulamalar son derece önemli olacaktır. Hazırlıklarını bu yönde sürdüren Ziraat Bankası, dün olduğu gibi bugün de geniş ürün ve hizmet gamı ile tarım sektörünün tüm finansal ihtiyaçlarına çözüm üretmeye devam etmektedir.

Ziraat Bankası’nın tarımsal nitelikli kredi portföyünün %37’sini 15,4 milyar TL ile yatırım kredileri, %63’ünü 26,6 milyar TL ile işletme kredileri oluşturmaktadır.

Banka kaynaklarından tarım sektörünün finansmanına 42 milyar TL kredi
Banka kaynaklarından tarım sektörünün finansmanına yönelik olarak kullandırılan kredilerin 2016 yılsonu bakiyesi 42 milyar TL’ye (2,1 milyar TL fon kaynaklı tarımsal krediler bakiyesi dahil edilmemiştir), kredili müşteri sayısı ise 589.282’ye ulaşmıştır.

2016 yılında Banka kaynaklarından 422.054 gerçek ve tüzel kişi müşteriye 27,2 milyar TL kredi sağlanmış, söz konusu kredilerin 7,8 milyar TL’si faiz indirimsiz olarak kullandırılmıştır.

Tarımsal nitelikli kredi portföyünün %37’sini 15,4 milyar TL ile yatırım kredileri, %63’ünü 26,6 milyar TL ile işletme kredileri oluşturmaktadır.

Tarım kredilerine düşük faiz
2016 yılında, faiz indirimli kredilere ilişkin yayımlanan kararname ve tebliğ doğrultusunda ve üretim konuları bazında belirlenen sübvansiyon oranları dahilinde, sektörde faaliyet gösteren müşteriler, yıllık %0 ile %8,25 arasında değişen faiz oranları ile kredi kullanmaya devam etmişlerdir.

2016 yılında tarım sektöründe faaliyet gösteren 320.758 adet üretici ve firmaya indirimli faiz oranları üzerinden 19,4 milyar TL kredi kullandırılmıştır.

Tarımsal sanayi-üretici işbirliğine finansal model katkısı
Banka’nın; bitkisel üretim, tohumluk üretimi, etlik piliç yetiştiriciliği, biber ve domates yetiştiriciliği, şeker pancarı üretimi vb. konularda faaliyet gösteren 37 firma ile yapılan sözleşmeler çerçevesinde 24.315 üreticide bulunan sözleşmeli üretim kredisi 2016 yılı bakiyesi 199 milyon TL’dir.

Tarımsal destekleme ödemelerine aracılık
2016 yılında 2.463.629 adet üretici ve birliğe toplam 10,1 milyar TL tutarındaki destekleme ödemesine aracılık edilmiştir. Önceki yıllarda uzun kuyruklar oluşturarak şube bankolarından paralarını alabilen müşterilerin artık yalnızca %14’ü şubeye gelerek destekleme ödemelerini çekmektedir. Kalan %86’lık kısım ise ATM, POS, mobil şube, internet şubesi gibi alternatif dağıtım kanallarını kullanarak paralarını değerlendirmektedir.

Hayvancılık örgütleri ile işbirliği
Ziraat Bankası; üyelerine ait işletmelerin sütünü toplayan ve pazarlayan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birlikleri ve Süt Üreticileri Birlikleri ile Hayvancılık Kooperatifleri Merkez Birliği’ne bağlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile protokol imzalayarak, söz konusu birliklere/kooperatiflere üye üreticilerin krediye erişimlerini kolaylaştıran çözümler sunmaya 2016 yılında da devam etmiştir.

Küçük Ekipman Kredisi
Gerçek/tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin faaliyetlerini verimlilik ve kârlılık içinde sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları küçük tarım alet ve ekipmanlarının satın alımına yönelik olarak yeni bir ürün sunulmuştur.

Genç Çiftçi Kredisi
T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar, tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amacını taşımaktadır. Ziraat Bankası, bu karara uygun olarak, proje geliştiren genç çiftçilere ekonomik ölçeğe uygun ve gelir elde etme kapasitesi daha yüksek işletmeler oluşturulması ve bu işletmeler için gerekli işletme sermayesi ihtiyacının karşılanması amacıyla Genç Çiftçi Kredisini uygulamaya sunmuştur.

Ziraat Bankası, müşterileri nezdinde güvenle özdeş olan kimliğini kaliteli, güler yüzlü, hızlı ve çağdaş hizmet ile daha da güçlendirmeye odaklıdır.

Bireysel Bankacılık

Ziraat Bankası müşteri memnuniyetini rekabetin ve çağdaş bankacılığın çok önemli bir konu başlığı olarak algılamaktadır. Banka, son yıllarda uygulamaya koyduğu ve ürün-hizmet sunum sürecini büyük oranda yeniden yapılandırmayı öngören alt ve üst yapı projeleriyle müşteri memnuniyetini önemli oranda artırmış bulunmaktadır.

Her Yerde Hizmet ZİRAAT BANKASI, BİREYSEL MÜŞTERİLERİNE 7/24 KESİNTİSİZ VE ERİŞİMİ KOLAY HİZMET SUNMAKTADIR.

Müşteri nezdinde güvenle özdeş olan kimliğini kaliteli, güler yüzlü, hızlı ve çağdaş hizmet ile daha da güçlendirmeye odaklı olan Ziraat Bankası, müşterileriyle olan ilişkisini kaliteli hizmet ve yüksek müşteri memnuniyeti ile pekiştirmeyi hedeflemektedir.

Ziraat Bankası, bireylere yönelik hizmet sunumunu;

 • şubeleri,
 • ATM’leri,
 • internet ve mobil bankacılık uygulamalarını,
 • çağrı merkezini

kapsayan geniş bir dağıtım ağı üzerinden yürütmektedir.

Ziraat Bankası’nda 2016 yılında, bireysel bankacılık işkolu kapsamında ihtiyaç ve eğilimlere yönelik çalışmalar, müşteri odaklı faaliyetler, süreç iyileştirmeleri ve yasal düzenlemelere uyum çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Bireysel bankacılık yapılanması dâhilinde, farklı bireysel bankacılık segmentlerinin ihtiyaç ve eğilimlerine yönelik çalışmalar, müşteri odaklı faaliyetler, süreç iyileştirmeleri ve yasal düzenlemelere uyum çalışmaları 2016 yılında da devam etmektedir.

%50ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ BAKİYESİ %50’YE YAKIN BİR ARTIŞLA 28,8 MİLYAR TL SEVİYESİNE YÜKSELMİŞTİR.

Bu kapsamda;

 • Emlak Konut GYO A.Ş. ve TOKİ ile imzalanan protokoller çerçevesinde, Ağustos-Eylül 2016 döneminde yaklaşık 250 milyon TL kredi kullandırımı gerçekleşmiştir.
 • Sosyal Güvenlik Kurumu ile imzalanan protokol kapsamında; birikmiş prim borcu bulunan sigortalıların, prim borçlarının ödenerek yaşlılık aylığına hak kazanabilmelerine ilişkin Bağ-Kur Prim Borcu Kredisi ürünü uygulamaya alınmıştır.
 • Bireysel kredi başvuru süreçlerinde optimizasyonun sağlanması ve satış başarısının, çalışma büyüklüklerinin, müşteri aktifliklerinin artırılması amacıyla; Banka’da ve diğer bankalarda ödeme problemi olmayan ve iletişim izni bulunan maaş müşterilerine yönelik olarak merkezden toplu değerlendirme yapılmak suretiyle müşterilere proaktif kredi limiti önermeye yönelik “Ön Onaylı Tüketici Kredisi“ ürünü uygulamaya alınmıştır.
 • Bankacılık hizmetlerinden alınan ücret ve komisyonlara ilişkin olarak, dijital bankacılık uygulamalarında giderek artan penetrasyon oranları ve kanal bazlı maliyetler de dikkate alınarak, daha önce kanallarda fiyatlanmayan bazı hizmet kalemleri de dahil olmak üzere ücretler revize edilmiştir. Banka, 2016 yılında faiz dışı gelirlerini en yüksek oranda artıran sektör oyuncularından olmuştur.
 • Konut kredilerinde 14 milyar TL (3,6 milyar TL fon kaynaklı konut kredileri bakiyesi dahil edilmemiştir) kullandırım yapılarak, konut kredisi bakiyesi yaklaşık %50 oranında artış ile 28,8 milyar TL seviyesine yükselmiştir. İhtiyaç kredisi bakiyesi ise yaklaşık %9 oranında artış ile 26,2 milyar TL’ye ulaşmıştır.
 • Banka dışındaki potansiyel değerlerin belirlenerek portföy kalitesine ve Banka gelirlerine katkı sağlama amaçlı analitik çalışmalar sonucu hesaplanan Banka Dışı Değer Segmentasyonu verileri güncellenerek 10,5 milyon müşteri için güncel bilgiler sisteme yüklenmiştir.
 • Gerçek Zamanlı Olay/Aksiyon yönetimi kapsamındaki analitik çalışmalar sonucunda belirlenen müşterilerin işlemleri/hesap hareketleri için anında aksiyon alınmasına yönelik yapı devreye alınmıştır.
 • Müşteri odaklı bakış açısı çerçevesinde Yaşam Boyu Bankacılık dünyası oluşturan Banka, “Miniklerin Artısı Ziraat’te, Gençlerin Artısı Ziraat’te, Çalışanın Artısı Ziraat’te, Emeklinin Artısı Ziraat’te müşteri sadakat programlarını hayata geçirmiş ve internet sitesi bu bakış açısı ile dizayn edilmiştir. Bu çerçevede, Ziraat Finans Grubu ürün ve hizmetleriyle sunulan avantajların yanında, çok çeşitli sektörlerin önde gelen firmaları ile yapılan işbirlikleri çerçevesinde, müşterilere finansal olmayan alanlarda da indirim ve avantajlar sağlanmıştır.
 • Engelsiz Bankacılık çalışmaları kapsamında, fiziksel engelli müşterilerin tanınmasına ve avantajlar sağlanmasına yönelik altyapı çalışmaları tamamlanarak devreye alınmıştır.
 • Müşteri iletişim verilerinin doğruluğunun sağlanabilmesine yönelik olarak, e-posta adresi teyit yapısı işleme konulmuştur. Şubeler aracılığı ile e-posta adres tanımlama/güncelleme işlemi yapan müşterilere doğrulama e-postası gönderilmekte ve doğrulama işlemini yapan müşterilerin e-postaları sisteme “teyitli” olarak kaydedilmektedir.  
 • Çeyiz Hesabı ile Devlet Katkılı Konut Hesabı ürünleri uygulamaya alınmıştır. 18 Nisan 2016 tarihinden itibaren Çeyiz Hesabı yürürlüğe girmiş, yılsonu itibarıyla 21.000’e yakın müşteriye toplam 15,3 milyon TL bakiyeli çeyiz hesabı açılmıştır. 26 Ağustos 2016 tarihinde ise Devlet Katkılı Konut Hesabı kullanıma sunulmuş, yılsonu itibarıyla 6.600’ün üzerinde müşteriye toplam 21 milyon TL’lik konut hesabı açılmıştır.
 • 9 Ağustos 2016 tarihli Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde, çek ürünü tüm yasal zorunlulukları sağlayacak şekilde düzenlenmiş ve müşterilerin karekodlu çek talebinde bulunmaları için gerekli olan Findeks üyeliği sistemleri tamamlanmıştır.

2016 yılında Ziraat Bankası’nda toplam 39.258.417.967 TL ve 1.564.280 adet bireysel kredi kullandırımı yapılmıştır.

Çeyiz Hesabı2016 YILINDA 21.000’E YAKIN MÜŞTERİYE TOPLAM 15,3 MİLYON TL BAKİYELİ ÇEYİZ HESABI AÇILMIŞTIR.

Bireysel kredilerde büyüme trendi sürüyor.
Ziraat Bankası, 2016 yılında da bireysel krediler segmentinde sektör payını artırmaya, büyük bir bireysel müşteri kitlesine, şubeleri ve elektronik hizmet kanalları üzerinden ulaşmaya devam etmiştir.

2016 yılında Ziraat Bankası’nda toplam 39.258.417.967 TL ve 1.564.280 adet bireysel kredi kullandırımı yapılmıştır.

Yıl içinde;

 • haftada ortalama 30.082 adet ve 754.969.576 TL,
 • günde ortalama 6.016 adet ve 150.993.915 TL,
 • saatte ortalama 752 adet ve 18.874.239 TL

tutarlı ireysel kredi tahsis edilmiştir.

2016 yılı Tahsis Merkezi yapısında toplam 430.054 adet ve 17.083.560.758 TL,

 • haftada ortalama 8.270 adet ve 328.530.015 TL,
 • günde ortalama 1.654 adet ve 65.706.003 TL

tutarlı bireysel kredi başvurusu değerlendirilmiştir.

Müşterilerin bireysel kredilerinin, yeni bir ödeme planına bağlanması ve/veya vade uzatımı suretiyle, sorunsuz bir biçimde geri dönüşlerinin sağlanması için 2016 yılında toplam 117.968 adet ve 1.377.688.268 TL tutarlı bireysel kredi ürünü yapılandırılmıştır.

Elektronik Hizmet Kanalları

Ziraat Bankası, müşterilerine sunduğu etkin ve kaliteli hizmet faaliyetlerini, geniş şube ağının yanı sıra elektronik hizmet kanalları üzerinden de yürütmektedir. 2016 yılında bu alanda kaydedilen sonuçlara aşağıda yer verilmiştir.

%6,932016’DA TOPLAM KREDİ KARTI ADEDİ 4 MİLYONA ULAŞAN ZİRAAT BANKASI’NIN KREDİ KARTI PAZAR PAYI %6,93 OLMUŞTUR.

Kredi Kartı
2016 yılsonu itibarıyla toplam kredi kartı adedi 4 milyona ulaşan Ziraat Bankası’nın adet bazında kredi kartı pazar payı %6,93, yıllık ciro pazar payı ise %3,31 olarak gerçekleşmiştir.

Bankkart
Banka’nın 2016 yılsonu itibarıyla banka kartı adedi 24,9 milyon olmuş, %19,83 yıllık alışveriş ciro pazar payı ile sektör liderliği devam etmiştir.

TSK Bankkart
31 Aralık 2016 itibarıyla TSK Bankkart (Çipli Banka Kartı) sayısı 1,2 milyondur.

Genç Bankkart   
31 Aralık 2016 itibarıyla Genç Bankkart (Çipli Banka Kartı) sayısı 2,4 milyona ulaşmıştır.

Üye İş Yeri ve POS
2016 yılsonu itibarıyla Ziraat Bankası’nın;

 • üye iş yeri sayısı 148 bin,
 • POS sayısı 109 bin,
 • ÖKC sayısı 58 bin (üye işyerlerinde kullanılmaktadır.)    
 • üye iş yeri ciro pazar payı %2,97

olarak gerçekleşmiştir.

Şubeler merkez iletişimini daha etkin hale getirme çalışmaları kapsamında Fin@rt iş akışı üzerinden “YAPTIRIM GİRİŞ” işlem tipi eklenerek tüm şubelere yaygınlaştırılmıştır.

Toplu havale/EFTTOPLU HAVALE/EFT TANIMLAMA TALEPLERİN HIZLA GERÇEKLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA, TOPLU HAVALE/EFT TANIMLAMALARI OPERASYON MERKEZİ TARAFINDAN GERÇEKLEŞTİRİLMEYE BAŞLANMIŞTIR.

Operasyon Merkezi

Ziraat Bankası, operasyonel maliyetlerin düşürülmesi amacıyla operasyonel şube segmentasyonu projesini yürütmüş ve bu kapsamda şubelerde geçerli olacak müşteri bekleme süreleri, banko başı işlem ve gişe dışı işlem oranı standartlarını belirlemiştir. Hizmet seviyelerinin standardize edilmesiyle birlikte hizmet kalitesinde ve müşteri memnuniyetinde artış sağlanmıştır.  

Artan verimlilik esasına göre faaliyet gösteren Operasyon Merkezi’nde 2016 yılında yaşanan gelişmelerden satırbaşları aşağıda özetlenmiştir:

 • Fatura/makbuz karşılığı ödenen kiralar hariç, kira sözleşmesi girişlerinin Merkezden gerçekleştirilmesi ve kiraların belirlenen tarihlerde otomatik olarak ödenmesi uygulaması yaygınlaştırılmıştır.
 • Kiralık Kasa İhbarnamelerinin Merkezden gönderimi projesi 19 Şubat 2016 tarihi itibarıyla tüm şubeler için (K.K.T.C. şubeleri hariç) devreye alınmış, şubelerce Kiralık Kasa ihbarnamesi gönderilmesine gerek kalmamıştır.
 • ATM İzleme ve Debit Kart İşlem Uygulamaları için kullanıcı tanım ve şifre talepleri Operasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
 • Müşteriler tarafından şubelere iletilen elektronik imzalı dokümanların “Yeni Şube İçi İş Talep Giriş” ve “İş Talep Girişi” ekranları aracılığıyla doğrulaması yapılarak Operasyon Merkezi’ ne gönderilmesi sağlanmıştır.
 • Şube yöneticilerinin izin, rapor gibi nedenlerle şubede bulunmadığı durumlarda şube işlemlerinin devamlılığını sağlamak amacıyla operasyon yetkilisi başta olmak üzere yetkili personele şube yöneticisi vekaleti tanımlanma işleminin sistem tarafından otomatik olarak gerçekleştirilmesi sağlanmıştır.
 • Müşterili işlemlerde şubelere iş talep girişi sırasında SLA verilmesi projesi kapsamında Merkezde gerçekleştirilen müşterili işlemlere ait tahmini müdahale sürelerinin iş talep giriş anında Şube Segmentine, İş Tipine, Öncelik Seçimine, Tutara, İşlem Adedine ve Müşteri Numarasına göre hesaplanarak şube çalışanlarına gösterilmesiyle ilgili çalışmalar tamamlanmış, pilot uygulama bazı şubelerde devreye alınmıştır.
 • Şubelerce; Merkeze eposta, iletişim, posta gibi farklı kanallarla gönderilen yaptırım uygulamalarına ilişkin bilgi ve belgelerin daha sağlıklı bir şekilde takip edilebilmesi; bankacılık işlemleri açısından önlem/yaptırım uygulanması gereken işlemlerin şubelerce tespiti halinde söz konusu işlemlerin Fin@rt iş akışı üzerinden Merkeze gönderilebilmesini sağlamak üzere İş Talep Girişi ekranına “YAPTIRIM GİRİŞ” işlem tipi eklenerek, söz konusu uygulama tüm şubelere yaygınlaştırılmıştır.
 • Toplu havale/EFT tanımlama sürecinin sadeleştirilerek taleplerin hızla gerçekleştirilmesi amacıyla, kurumsal/girişimci segmentte yer alan müşterilerin toplu havale/EFT tanımlama talepleri doğrudan Operasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
 • Şubelerin yığın yoğun işlemlerinin azaltılması amacıyla Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) tahsilatları Merkez tarafından toplu olarak yapılmakta olup, bu kapsamda şubelerce iş talep girişi ekranında “KURUMSAL ÖDEME/TAHSİLAT İŞLEMLERİ” işlem tipi altında “TOPLU MTV TANIMI” iş tipi seçilmesi sağlanmıştır.
 • MİY/MİA görev pozisyonundaki çalışanların da Operasyon Merkezine doğrudan iş talebi gönderebilmeleri tüm şubelerde uygulamaya alınmıştır.
 • Harcırah işlemlerinin takibi ve işin yürütülmesi Operasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilmeye başlanmıştır.
 • “İmza Yetkilisi Tescil” işlemlerinin T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) üzerinden tanımlanması işlemi Operasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilmeye başlanmış, pilot uygulama bazı şubelerde devreye alınmıştır.

TOKİ Destek HattıMÜŞTERİLERİN TOKİ İŞLEMLERİYLE İLGİLİ BİLGİ ALABİLECEĞİ 0850 281 00 00 NUMARALI TOKİ DESTEK HATTI 2016’DA DEVREYE ALINMIŞTIR.

Kredi ve Dış Ticaret Operasyonları

 • Kredilerin teminatını teşkil edecek olan gayrimenkul ipoteği tesis işlemlerinin, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile birlikte kurulacak olan elektronik ortam üzerinden yürütülmesini öngören e-ipotek projesi için söz konusu kurum ile protokol imzalanmış ve yazılım çalışmalarına başlanmıştır. Bu projeyle, ipotek fek işlemlerinde olduğu gibi, ipotek tesis işlemlerini de elektronik ortama taşıyan ilk banka olarak sektöre öncülük etmek hedeflenmektedir.
 • Kurumsal kredi kullandırımlarının merkezi olarak yapılmasına yönelik sistemsel geliştirme çalışmalarının yazılım kısmı  tamamlanmış olup, gerçek ortam testleri devam etmektedir. Bu kapsamda seçilen 3 pilot şubenin otorize nakdi kredi kullandırım işlemleri merkezi olarak gerçekleştirilmektedir. 2017 yılı sonuna kadar tüm şubelerin uygulamaya dahil edilmesi planlanmaktadır.
 • Kurumsal kredilerde gayrimenkul ipoteği teminat giriş işlemlerinin merkezileştirme çalışmaları tamamlanarak 46 şube pilot uygulamaya dahil edilmiştir. 2017 yılı içerisinde uygulamanın bütün şubelere yaygınlaştırılması hedeflenmektedir.
 • Müşterilerin KGF kefaleti taleplerinin merkezi olarak kontrol edilerek kuruma iletilmesine yönelik oluşturulan yapılanma, TOBB Nefes Kredisi Kampanyası kapsamında alınan yoğun talepleri de karşılayabilecek kapasiteye ulaşmıştır. KGF ve Banka sistemlerinin bu doğrultuda entegre edilmesi çalışmaları da sürdürülmektedir.
 • TOKİ taksit tahsilatlarının ATM’lerden yapılabilmesi sağlanmış; müşterilerin TOKİ işlemleriyle ilgili doğrudan ulaşabileceği ve bilgi alabileceği 0850 281 00 00 numaralı “TOKİ Destek Hattı” 2016 Kasım ayı içerisinde devreye alınmıştır.
 • Banka tarafından aracılık edilen TOKİ kaynaklı, şehit ailelerine, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimlerine yönelik faizsiz konut kredilerinin merkezden kullandırım işlemlerine 2016 Aralık ayı itibarıyla başlanmıştır.
 • Yurt dışında faaliyet gösteren şubelerin ilk aşamada ithalat/ihracat akreditifleri ve vesaik mukabili işlemlerinin merkezi olarak gerçekleştirilmesine yönelik projede test çalışmalarına ve pilot şube uygulamalarına başlanmıştır. Garanti mektubu operasyonları da Mart 2017 sonuna kadar kapsama dahil edilecektir. Bu çerçevede; Londra, Tiflis, Erbil, Cidde ve Atina şubeleri pilot şube olarak seçilmişlerdir. 2017 yılı sonuna kadar tüm yurt dışı şubelerin dış ticaret operasyonlarının merkezi yapıya dahil edilmesi planlanmaktadır. 

Nakit yönetiminde kaliteli hizmet ve teknolojik çözümler
Ziraat Bankası müşterilerinin ihtiyaçlarına yönelik nakit yönetimi çözümleri kapsamında, kalite ve teknoloji odaklı ürün ve hizmetler sunmaktadır.

Müşterilerin Banka’daki etkinliğini ve verimini artıran bu çözümler, müşteri memnuniyetine ve sadakatine katkıda bulunmakta, operasyonel maliyetlerin düşürülmesine ve Ziraat Bankası’nın kârlılığına da destek olmaktadır.

Ziraat Bankası’nda fatura ve diğer ödemelerine aracılık edilen anlaşmalı kurum sayısı 2016 yılsonu itibarıyla 437 olmuştur. Müşterilere şubelerinin yanı sıra ATM, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve otomatik ödeme kanallarından da ödeme kolaylığı sunulmaktadır.

Kurumsal Tahsilat Sistemi kapsamında, anlaşmalı kurumlar adına 2016 yılında gerçekleştirilen tahsilat adedi 115,9 milyon olurken, tahsil edilen tutar 141,5 milyar TL düzeyinde gerçekleşmiştir.

Ziraat Bankası Doğrudan Borçlandırma Sistemi’nde (DBS) 2016 yılında anlaşma sağlanan ana firma sayısı geçtiğimiz yıla oranla %25’lik bir artış ile 320’ye ulaşmıştır. Ayrıca ilgili dönemde toplam tahsilat hacmi de %51’lik bir artışla 2,5 milyar TL olmuştur.

Ayrıca, Doğrudan Borçlandırma Sistemi türev ürünü olan İskontolu DBS devreye alınarak, DBS anlaşması bulunan firmalara, fatura vadesinden önce finansman sağlama imkanı tanınmıştır. Bu kapsamda, iskonto edilen elektronik ve fiziki faturaların Merkezi Fatura Kayıt Sistemine bildirimi online bağlantı üzerinden gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Ürünü kullanacak firmalara, iskonto etmek istedikleri faturaları, şubeye uğramadan, internet bankacılığı üzerinden seçerek başvuru işlemi başlatabilme olanağı sağlanmıştır.

DBS anlaşması yapılan firmaların bayilerine sistemde yer alan faturalarına ilişkin toplu fatura ekstresi bildirimi yapılmaya, ayrıca ödeme vadesi gelen faturalara ilişkin, ödeme günü sabahında SMS ve e-posta bilgilendirme mesajları gönderilmeye başlanmıştır.

Ziraat Bankası nakit yönetimi hizmetleri dahilinde ayrıca; müşterilerinin ihtiyaçlarına özel ödeme ve elektronik çek/senet tahsilat çözümleri, özel okul tahsilat sistemi, hesap hareketleri entegrasyonları, web üzerinden online işlemler, havuz hesap ve nakit toplama hizmetleri de sunmaktadır.

2015 yılsonu itibarıyla 6,3 milyon olan Ziraat Bankası internet bankacılığı sahiplik adedi, 2016 yılsonunda %54 artış göstererek 9,7 milyona ulaşmıştır.

Dijital Bankacılık
Farklı müşteri gruplarının gereksinimlerini en uygun ürün ve çözümlerle, en doğru kanallar üzerinden cevaplamayı amaçlayan Ziraat Bankası, Türkiye’nin en büyük şube ağına sahip bankası olmanın yanı sıra, dijital kanalların da yoğun ve etkin kullanıldığı bir bankadır.

Bu alanda 2016 yılında yürütülen çalışmalar aşağıda özetlenmektedir:

Müşterilerin şubelere gitmesine gerek olmadan, Ziraat Bankası’nın tüm dijital kanalları üzerinden bireysel kredi ve kredi kartı başvurusu yapabilmeleri sağlanmıştır. Dijital bankacılık hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, tabletler için hazırlanan “Ziraat Tablet” uygulaması kullanıma alınmıştır.

2016’da Ziraat Bankası’nın faal ATM sayısı bir önceki yıla göre %4,6 artarak 6.869’a yükselmiş, para yatırmalı ATM sayısı ise 4.657 adede ulaşmıştır.

2015 yılsonu itibarıyla 6,3 milyon olan Ziraat Bankası internet bankacılığı sahiplik adedi, 2016 yılsonunda %54 artış göstererek 9,7 milyona ulaşmıştır. İnternet Bankacılığı müşterilerinin, e-Devlet şifresine ihtiyaç duymaksızın, İnternet Bankacılığı giriş bilgileriyle e-Devlet Kapısı’nda oturum açabilmesini sağlayan sistem hizmete sunulmuştur.

Banka’nın mobil bankacılık sahiplik adedinde bir önceki yıla göre %104 artış sağlanmış, mobil bankacılık kullanıcı sayısı 2015’teki 1,03 milyondan 2016 yılında 2,1 milyona çıkmıştır.

Mobil bankacılık işlem seti geliştirmelerine devam edilmiştir. Bu kapsamda Bankkart, kredi kartı, OGS/HGS, kredi hesapları ve ödeme talimatları başlıkları altında birçok yeni işlem hayata geçirilmiştir.

2016 yılsonu itibarıyla Ziraat Bankası’nın faal ATM sayısı bir önceki yıla göre %4,6 artarak 6.869’a yükselmiş, para yatırmalı ATM sayısı ise 4.657 adede ulaşmıştır.

Recycle (geri dönüşümlü) ATM çalışmalarının tamamlanarak yaygınlaştırılması sonucunda geri dönüşümlü ATM sayısı 1.702 adede yükselmiştir. 2016 yılında ayrıca 1.000 adet yeni ATM alım ihalesi gerçekleştirilmiş, bu kapsamda 200 adet para yatırmalı ATM hizmete alınmıştır.

Ziraat Bankası ATM’lerinde TROY kart ile işlem yapılabilmesi sağlanmıştır.

ATM işlem seti geliştirme çalışmaları kapsamında; bireysel kredi ve TOKİ kredisi taksit ödemelerinin, SİM kart bloke kaldırma işlemlerinin ve Bankkart şifre işlemlerinin ATM’lerden gerçekleştirilebilme olanağı tanınmıştır.

%1042016’DA ZİRAAT BANKASI’NIN MOBİL BANKACILIK SAHİPLİK ADEDİNDE %104 ARTIŞ SAĞLANMIŞ, MOBİL BANKACILIK KULLANICI SAYISI 2,1 MİLYONA ÇIKMIŞTIR.

Turkcell İş Ortağı P1M1 Firması ile Turkcell Finans Uygulaması (ATM tahsis programı) programının kurulumu tamamlanmış ve program kullanılmaya başlanmıştır. Ziraat Teknoloji tarafından güncel dataların yüklenmesi için yaygınlaştırma beklenmektedir.

T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından hazırlanan mevzuat gereği Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığında çalışma grubu oluşturulmuş, bu kapsamda Banka ATM parkının engelli müşteri kullanıma uygun hale getirilmesi çalışmalarına başlanmıştır.

Şube açılışları, firma ve kurumlarla imzalanmış protokoller, havalimanı-metro-AVM gibi Banka’nın bulunmadığı lokasyonlar ve ihtiyaçlar doğrultusunda yapılacak yeni tahsislere ait aksiyon planı belirlenmiş ve süreç başlatılmıştır.

Banka’nın ATM’si bulunmayan lokasyonlar ile ilgili olarak ATM Point firması ile ortak çalışma yürütülmesi ve ATM ağının revize edilerek daha uygun lokasyonlarda hizmet vermesinin sağlanması planlanmıştır.

Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık

Ziraat Bankası, belirlemiş olduğu strateji ve risk parametreleri kapsamında Banka’nın TL/YP likiditesi ile menkul değerler portföyünün yönetilmesi çalışmalarını sürdürmekte, sahip olduğu geniş muhabir işbirliği olanakları ile Türkiye’nin uluslararası ticaretinin çok büyük bir bölümüne aracılık etmekte ve finansal piyasalarda aktif rol üstlenmektedir.

Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık İş Birimi, bilanço yönetimindeki dinamik ve başarılı aktif-pasif yönetimi stratejisi ile faaliyetlerini yürütmektedir. İş Birimi bünyesinde Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı, Aktif-Pasif Yönetimi ve Ekonomik Araştırmalar Bölüm Başkanlığı, Hazine Operasyonları Bölüm Başkanlığı ve Ağustos ayında gerçekleştirilen organizasyon değişikliği ile iki ayrı birim olarak düzenlenen Finansal Kurumlar Bölüm Başkanlığı ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Başkanlığı faaliyet göstermektedir.

Reel sektör finansmanına ağırlık veren bilanço
Ziraat Bankası, 2016 yılında da ülkemizdeki ve dünyadaki ekonomik gelişmelere paralel, dinamik bir hazine yönetimi gerçekleştirmiştir. Sürdürülebilir kârlılık ve müşteri ağırlıklı bilanço yönetimi ile bilançonun daha az piyasa ve faiz riskine maruz bırakılması hedeflenmiş, menkul kıymet portföy ağırlıklı bir bilanço yapısından reel sektör finansmanına ağırlık veren bir bilançoya dönüşüm, Banka’nın aktif yönetim ana stratejisi olmaya devam etmiştir.

Ziraat Bankası Finansal Piyasalar Bölümü, müşterilerine spot ve vadeli döviz, kıymetli maden, kamu ve özel sektör bono/tahvil, kamu ve özel sektör eurobond alım-satım aracılık hizmetleri sunmaktadır. Bölüm ayrıca likidite, faiz ve kur risklerini yönetmek amacı ile Banka bilanço yönetimi bağlamında işlemler yürütmekte, likidite yönetimini gerçekleştirmekte ve piyasa koşulları çerçevesinde aktif ve pasif fiyatlama stratejilerini oluşturmaktadır. 

2016 yılında da Ziraat Bankası’nın ana stratejisi çerçevesinde portföy yönetimi sürdürülmüş, aktif içindeki Türk Lirası ve yabancı para cinsi toplam menkul kıymetler payı, 2015 yıl sonundaki %21,4 seviyesinden 2016 sonu itibarıyla %19,3 seviyesine gerilemiştir. Banka’nın temel aktif yönetim stratejisi; ağırlıklı olarak reel sektöre kullandırılanlar olmak üzere kredilerin bilanço payının artırılması ve menkul kıymetler payının azaltılması olarak tasarlanmıştır. Banka’nın menkul kıymetler portföyü risk-getiri dengesi gözetilerek yönetilmekte, bu çerçevede kredilerde büyüme sağlanırken, daha dengeli bir aktif yapısı oluşturulmaktadır.

Temel pasif yönetimi stratejisi ise, mevduat tabanının genişletilmesinin yanı sıra, mevduat dışı kaynakların çeşitlendirilmesi ve derinleştirilmesi üzerine kurulmuştur.  Kaynak yapısında çeşitliliğin sağlanması ve ortalama fonlama vadesinin uzatılmasının desteklenmesi çerçevesinde; Banka’nın Türk Lirası cinsi bono ve tahvil ihraçları sürdürülmüş ve 2016 yılında yaklaşık 7,7 milyar TL tutarındaki itfaya karşılık 7,6 milyar TL tutarında borçlanma gerçekleştirilmiştir.

Bono ve tahvil2016’DA ZİRAAT BANKASI, TÜRK LİRASI CİNSİ BONO VE TAHVİL İHRAÇLARINI SÜRDÜRMÜŞ; 7,7 MİLYAR TL TUTARINDAKİ İTFAYA KARŞILIK 7,6 MİLYAR TL TUTARINDA BORÇLANMA GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.

Müşteri odaklı organizasyonel yapılanma
Ziraat Bankası Finansal Piyasalar Bölümü, 2016 yılı içerisinde Banka’nın temel stratejisi ve iş modeline paralel olarak müşteri odaklı bir organizasyonel yapılanmaya gitmiş ve hazine ürünleri pazarlamasında, müşteri segmentasyonu aracılığıyla en uygun çözümü üretmeyi amaçlamıştır. Bu yeni yapılanma sonucunda, Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı altında 8 birim faaliyet göstermeye başlamıştır. Bu birimler; Trading İşlemleri, Yatırım Portföyü, Para Piyasaları, Türev İşlemler ve Kıymetli Maden, Kurumsal Hazine Çözümleri, Perakende Hazine Çözümleri, Kaynak Yönetimi Analiz ve Dış Finansmandır.

Yatırım Portföyü Birimi; TL ve YP cinsi menkul değerler portföyünün yönetiminin yanı sıra T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından belirlenen Türk DİBS Piyasa Yapıcısı bankalardan biri olan Banka’nın piyasa yapıcılığı konumunu 2016 yılında da başarılı bir biçimde sürdürmüştür. Birincil piyasalardaki aktivitesinin yanında gerek müşteriler, gerekse ulusal ve uluslararası bankalar ile yapılan alım-satım işlemleri ile ikincil piyasalarda da aktif bir şekilde faaliyet gösteren Birim, bu faaliyetleri sonucunda Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası’nda yüksek işlem hacmi elde etmeye 2016 yılında da devam etmiştir.

Ziraat Bankası Finansal Piyasalar Bölümü, 2016 yılında Banka’nın temel stratejisi ve iş modeline uygun, müşteri odaklı bir organizasyonel yapılanmaya gitmiştir.

Perakende ve Kurumsal Hazine Çözümleri Birimi; Banka’nın kurumsal, girişimci ve bireysel segment müşterilerine spot ve vadeli döviz alım-satım, kıymetli maden, repo, mevduat, türev işlemler ürünleri ile hizmet vermektedir. Banka’nın yaygın şube ağı, etkin müşteri ilişkileri yönetimi ve başarılı iş modeli sayesinde, 2016 yılında müşterilerle gerçekleştirilen döviz işlemleri hacminde bir önceki seneye göre %13 seviyesinde artış kaydedilmiştir.

%132016 YILINDA MÜŞTERİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN DÖVİZ İŞLEMLERİ HACMİNDE  %13 ARTIŞ KAYDEDİLMİŞTİR.

Türev İşlemler ve Kıymetli Maden Birimleri, Banka’nın faiz riskinden korunmasına odaklı bilanço yönetimi işlemleri gerçekleştirmenin yanı sıra müşterilere türev ürün hizmeti de sunmaktadır. Birim bu kapsamda, kaynak yönetiminde çeşitlilik sağlanması ve tasarrufu özendirici ürünlerde etkinliğin artırılması amacıyla altın bankacılığı faaliyetleri de yürütmektedir. Söz konusu faaliyetler sonucunda, 2016 yılı içerisinde altın mevduatı rakamı 18 tona yaklaşmış, Altın Vakti ürünüyle müşterilerin fiziki altın varlıklarının tasarruf ürününe dönüştürülmesi, 2016 yılı içerisinde bankacılık sistemine 900 kg altın kazandırmıştır. Ayrıca yatırım hesapları altında altın alım-satım işlemleri yapılmaya da devam edilmiştir.

Para Piyasaları İşlemleri Birimi, Banka’nın Türk Lirası ve yabancı para likiditesini yönetmekte, ulusal ve uluslararası para piyasalarında bilanço yönetimi amaçlı plasman, borçlanma, repo ve para takas işlemleri gerçekleştirmektedir. Söz konusu işlemler, Ziraat Bankası bilançosundaki büyümeye paralel olarak, maliyet ve getiri optimizasyonu çerçevesinde 2016 yılında da başarılı bir şekilde yürütülmüştür.

Trading İşlemleri Birimi, kurumsal segment ağırlıklı müşterilerin 2016 yılı döviz kuru fiyatlamalarını, artan hacimlerle gerçekleştirmiştir. Ulusal ve uluslararası pek çok bankaya gerek Türk Lirası karşılığı, gerekse yabancı para bazında alım-satım fiyatlaması sunarak sektör payını artıran Birim, önümüzdeki sene de müşteri derinleşmesinin yanı sıra, bankalar arası piyasadaki işlem hacimlerinde ve kârlılıkta artış hedeflemektedir.

Kaynak Yönetimi Analiz Birimi; Banka’nın mevduat ve mevduat dışı kaynaklarının dağılımını ve gelişimini izleme, detaylı maliyet hesaplamaları yapmanın yanı sıra sektör araştırmaları ile yeni ürün geliştirme faaliyetlerini de sürdürmektedir. Bu bağlamda 2016 yılı içerisinde, mevduat çeşitliliği oluşturmak ve uzun vadeli tasarrufları özendirmek amacıyla çeyiz ve konut hesabı ürünleri geliştirilmiştir.

Dış Finansman Birimi; Uluslararası Finans Kuruluşları (UFK) ile işbirliği yapılması ve ilişkilerin yürütülmesi kapsamında, Banka’nın özellikle girişimci segment müşterilerine kullandırılmak üzere dış kaynak imkanlarının araştırılması ve Banka’nın güçlü fonlama yapısının çeşitlendirilmesi faaliyetlerinde bulunmaktadır. 2016 yılında, AYB ile yürütülen projeler çerçevesinde; KOBİ ve daha büyük ölçekli müşterilerin finansmanına yönelik 200 milyon Avro tutarlı kredinin ilk dilimi olan 100 milyon Avro için AYB ile bir anlaşma yapılmıştır.

Ziraat Bankası sendikasyon kredisi, 4 Nisan 2016 tarihinde, 19 ülkeden 42 bankanın katılımıyla 367 gün vade ve sırasıyla 240,5 milyon ABD doları ve 762 milyon Avro tutarında yenilenmiştir.

200 milyon Avro200 MİLYON AVRO’LUK KREDİNİN İLK DİLİMİ OLAN 100 MİLYON AVRO İÇİN AYB İLE ANLAŞMA İMZALANMIŞTIR.

Uluslararası piyasalardan temin edilen fonlarla güçlenen lider konum
Ziraat Bankası’nın 2015 yılı Mart ayında ABD doları ve Avro cinsinden temin ettiği sendikasyon kredisi geri ödenmiştir. Kredi; 4 Nisan 2016 tarihinde, 19 ülkeden 42 bankanın katılımıyla 367 gün vade ve sırasıyla LIBOR + %0,85 ve EURIBOR + %0,75 maliyetle, 240,5 milyon ABD doları ve 762 milyon Avro tutarı ile yenilenmiştir. İşlemin koordinatör bankası Bank of America Merrill Lynch International Limited olmuştur.

Ziraat Bankası’nın güçlü fonlama yapısını çeşitlendirmeyi hedefleyen bu işlem, dış ticaretin finansmanı amacıyla Banka’nın uluslararası piyasalardan sendikasyon yöntemi ile temin ettiği dördüncü borçlanma işlemidir.

Ziraat Bankası, genişleyen ve çeşitlenen finansal ürün ve hizmetleriyle müşterilerini dış ticaretin finansmanı alanında etkin bir şekilde desteklemeye devam edecektir. 

GMTN Programı güncellendi.
Ziraat Bankası kaynaklarının çeşitlendirilmesi, uluslararası sermaye piyasalarından uygun maliyetli ve uzun vadeli kaynak temini çalışmaları doğrultusunda, Banka’nın 4 milyar ABD doları tutarındaki GMTN (Global Medium Term Notes) programı, 14 Mart 2016 tarihi itibarıyla güncellenmiştir. Bu kapsamda Banka, 29 Nisan 2014 tarihinde 500 milyon ABD doları tutarında, 5 yıl vadeli, yurt dışı tahvil (Eurobond) ihracı gerçekleştirmiştir. 25 Nisan 2021 itfa tarihli ihraç, %4,75 kupon oranı ile 6 ayda bir kupon ödemeli olarak fiyatlanmıştır.

Farklı para birimi ve farklı vadelerde ihraç yapmaya imkan tanıyan GMTN programı dahilinde, 2016 yılında yaklaşık 103 milyon ABD doları karşılığı “private placement” şeklinde ihraç ile yurt dışı kaynak sağlanmıştır.

Ziraat Bankası, farklı para birimi ve farklı vadelerde ihraç yapmaya imkan tanıyan GMTN programı dahilinde, 2016 yılında yaklaşık 103 milyon ABD doları karşılığı yurt dışı kaynak sağlamıştır.

Dış ticaret işlemlerinde değer yaratan hizmet ağı
Ziraat Bankası, dünyanın dört bir tarafında sağlam temeller üzerine kurmuş olduğu yaygın hizmet ağı, finansal kurumlar ve bankalarla tesis ettiği güçlü muhabirlik ilişkileri ve sağlam fonlama tabanı ile uluslararası bankacılık alanında güçlü ve saygın konuma sahiptir.

Ziraat Bankası’nın 2016 yılsonu itibarıyla 130’dan fazla ülkede yaklaşık 1.800 banka ile muhabirlik ilişkisi bulunmaktadır.

%21ZİRAAT BANKASI’NIN DIŞ TİCARET İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİREN MÜŞTERİ SAYISI BİR ÖNCEKİ YILA GÖRE YAKLAŞIK %21 ORANINDA ARTMIŞTIR.

Geniş muhabir banka ağını, müşteri talepleri ve dünya ekonomisindeki konjonktür ve trendlere paralel olarak çeşitlendiren Ziraat Bankası, müşterilerinin her türlü dış ticaret işlemine küresel ölçekte aracılık hizmetleri ve terzi işi çözümler sunmaktadır.

Ziraat Bankası’nın dış ticaret işlemlerinde artan oranda tercih edilmesinin temel nedenleri arasında; muhabirleriyle kurduğu sinerjik ve sürdürülebilir işbirliğinin yanı sıra sunduğu yüksek kaliteli hizmet ve katma değeri güçlü ürün çeşitliliği bulunmaktadır.

Ziraat Bankası’nın Türkiye’nin dış ticaret hacminden aldığı pay, istikrarlı bir biçimde yükselmeyi sürdürmüş ve Banka 2016 yılında bu alanda da lider bankalar arasındaki yerini korumuştur. Ülke dış ticaretindeki daralmaya karşın Banka’nın dış ticaret hacmi %14 büyüme göstermiştir. Ziraat Bankası’nın dış ticaret işlemi gerçekleştiren müşteri sayısı bir önceki yıla göre yaklaşık %21 oranında artmış, bu dönemde 160’tan fazla ülke işlemine aracılık edilmiştir.

Ziraat Bankası müşterilerinin dış ticaretin finansmanı ihtiyaçların karşılanması için akreditif iskontosu, avalli police iskontosu gibi ürünler sunmakta; Hermes, Coface, Serv, Sace gibi İhracat Sigorta Kuruluşları ile yakın işbirliği içinde çalışarak, müşterilerine orta ve uzun vadeli ülke kredisi imkanı sağlamaktadır.

Ziraat Bankası, geniş muhabir ağı sayesinde, her dönem alternatif  finansman kaynaklarına kolaylıkla, uygun maliyet ve koşullarla erişebilme başarısı göstermiştir. Banka bu başarısını, önümüzdeki yıllarda da çeşitlendireceği yeni finansman yöntemleri ile güçlendirerek sürdürmeyi hedeflemektedir.  

Yurt dışında konumunu güçlendirmeyi sürdüren Ziraat Bankası, küresel banka olma yolunda stratejik gördüğü coğrafyalarda yerini daha etkin kılarken, yeni ülkelerde var olma çalışmalarına da devam etmektedir.

En yaygın hizmet ağına sahip Türk bankası
Ziraat Bankası, dünyanın 19 ülkesinde, 99 noktada faaliyet göstermektedir. Ziraat Bankası’nın 8 uluslararası iştirak bankası, 23 yurt dışı şubesi ve 5 altşubesi ile 1 temsilcilikten oluşan geniş bir yurt dışı hizmet ağı bulunmaktadır.

Yurt dışında konumunu güçlendirmeyi sürdüren Ziraat Bankası, küresel banka olma yolunda stratejik gördüğü coğrafyalarda yerini daha etkin kılarken, yeni ülkelerde var olma çalışmalarına da devam etmektedir.

Ziraat Bankası’nın global hizmet noktaları,

 • ABD’de New York Şubesi,
 • İngiltere’de Londra Şubesi,
 • Gürcistan’da Tiflis Şubesi ile Batum ve Marneuli Altşubeleri,
 • Bulgaristan’da, Sofya Şubesi ile Filibe, Kırcaali ve Varna Altşubeleri,
 • Yunanistan’da, Atina, Gümülcine, İskeçe ve Rodos Şubeleri,
 • Irak’ta Bağdat ve Erbil Şubeleri,
 • Suudi Arabistan’da Cidde Şubesi,
 • Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, Lefkoşa, Girne, Gazimağusa, Güzelyurt, Gönyeli, Akdoğan, Yakın Doğu Üniversitesi, Karaoğlanoğlu, Karakum ve İskele Şubeleri,
 • Kosova’da Priştine Şubesi,
 • Bahreyn Şubesi,
 • İran’da Tahran Temsilciliği

ile 8 yurt dışı iştirak bankasından oluşmaktadır.

19 ülke, 99 noktaZİRAAT BANKASI, 8 İŞTİRAK BANKASI, 23 YURT DIŞI ŞUBE, 5 ALTŞUBE VE 1 TEMSİLCİLİĞİ İLE 19 ÜLKEDE, 99 NOKTADA FAALİYET GÖSTERMEKTEDİR.

Yurt Dışı Şube Bankacılığı

Yurt Dışı Şube Bankacılığı çalışmaları, Ziraat Bankası’nın uluslararası bankacılık stratejisi ve vizyonu doğrultusunda;

 • faaliyet gösterilen ülkelerdeki etkinliği her geçen gün artırmak,
 • bu ülkeler ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunmak,
 • dış ticaretin finansmanında güçlü rol ve yüksek pay almak,
 • ülkemiz girişimcileri ve firmaları başta olmak üzere faaliyet gösterilen coğrafyalarda tüm müşterilere hızlı, modern ve kaliteli hizmet sunmak,
 • “Ziraat Finans Grubu” temel anlayışı çerçevesinde etkin bir sinerji oluşturmak

ana hedefleriyle yürütülmektedir.

Ziraat Bankası, ülke ekonomisinin ve ülkeler arasındaki dış ticaretin geliştirilmesi,finansmana ulaşımın kolaylaştırılması ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konularında önemli rol oynamayı hedeflemektedir.

Dünyanın her yerinde Ziraat hep yanınızda
Ziraat Bankası, “Dünyanın her yerinde, Ziraat hep yanınızda” sloganı doğrultusunda, ülke ekonomisinin ve ülkeler arasındaki dış ticaretin geliştirilmesi, finansmana ulaşımın kolaylaştırılması ve ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi konularında önemli rol oynamayı hedeflemektedir.

Faaliyet gösterdiği her coğrafyada mevcut ve potansiyel fırsatları değerlendiren Ziraat Bankası, gelecek dönemde de Türkiye’nin ve bölgenin en güçlü ve etkin bankası olmak amacıyla çalışmaya devam etmektedir.

Bu kapsamda, 2016 yılı gelişmeleri aşağıda özetlenmiştir:

BahreynZİRAAT BANKASI BAHREYN ŞUBESİ 28 KASIM 2016 TARİHİNDE FAALİYETLERİNE BAŞLAMIŞTIR.

Ziraat Bankası’nın körfez bölgesindeki yeni noktası olan Bahreyn Şubesi 28 Kasım 2016 tarihinde faaliyetlerine başlamıştır. Şubenin körfez bölgesi ile Türkiye arasındaki ticaretin geliştirilmesine katkı sağlaması amaçlanmaktadır.

Londra Şubesi, Londra finans merkezinin dinamik ve gereklerine uygun olarak ürün ve hizmet yelpazesini, özellikle yapılandırılmış finansman ve dış ticaretin finansmanı alanlarındaki etkinliğini artıracak şekilde yeniden şekillendirmiştir.

KKTC’de, ürün yelpazesi genişletilerek ve hizmet kalitesi sürekli artırılarak, müşteri ve piyasa odaklı faaliyetler 10 şube ile sürdürülmektedir. Türkiye’de sunulan her türlü bankacılık hizmetinin yer aldığı KKTC şubeleri, ülkenin ekonomik gelişmesine önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir.

Ayrıca, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Küçük ve Orta Boy İşletmeleri Geliştirme Merkezi (KOBİGEM) ile teknolojik işbirliği çalışmaları başlatılmıştır. Bu işbirliği ile KKTC’de faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmana ulaşımının kolaylaştırılması amaçlanmaktadır. Çalışmanın 2017 yılı ilk yarısında tamamlanması hedeflenmektedir.

Yunanistan’da, Atina, Gümülcine, İskeçe ve Rodos olmak üzere 4 şube ile hizmet sunulmaktadır. Ziraat Bankası’nın ülkede, kurumsal kredilerden bireysel bankacılığa uzanan bir yelpazede müşterilerine sunduğu bankacılık ürün ve hizmetlerini sürekli bir şekilde genişletme hedefi bulunmaktadır.

Bulgaristan’da, Bulgaristan Yöneticiliği’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Sofya, Filibe (Plovdiv), Kırcaali ve Varna’da 4 şube ile hizmet sunulmaktadır. Şubesiz bankacılık ve alternatif dağıtım kanalları alanında, ATM ve internet bankacılığı hizmetlerinin yaygınlaştırılması çalışmaları devam etmektedir.

Irak Bağdat’taki ilk şubesinde 2008 yılında hizmet sunmaya başlayan Ziraat Bankası, 14 Şubat 2011 tarihinde kentteki ilk Türk bankası şubesi olarak Erbil şubesini hizmete sokmuştur. 2016 yılında, bölgede faaliyet gösteren Türk müteahhitlik şirketlerinin teminat mektubu işlemleri ile Türk şirketleri ve Irak’ta çalışan Türk işçilerin havale/transfer işlemlerine, artan hacimlerde aracılık edilmeye devam edilmiştir.

Gürcistan’da, 2001 yılından bu yana faaliyet göstermekte olan Tiflis şubesinin yanı sıra Banka’nın bölgesel gücünü artırma ve yakın coğrafyada büyüme temel hedef ve stratejisi doğrultusunda 2013 yılında Batum altşubesi faaliyete başlamıştır. Ülkede 3. şubenin Marneuli’de açılmasına yönelik çalışmalar tamamlanmış, Marneuli şubesi 18 Temmuz 2016 tarihinde faaliyete geçmiştir.

Suudi Arabistan Cidde Şubesi 14 Mart 2011 tarihinde faaliyete başlamıştır. Başta Türk müteahhitlik firmalarının teminat mektubu ihtiyaçları olmak üzere, ülkede faaliyet gösteren Türk ve Suudi kurumsal ve bireysel müşterilerin bankacılık ihtiyaçlarının karşılanması hedefiyle, şubenin ürün ve hizmet yelpazesinin genişletilmesi çalışmalarına devam edilmektedir.

Kosova Priştine Şubesi 8 Haziran 2015 tarihinde faaliyete başlamıştır. Şube, ülkedeki kurumsal ve bireysel müşteri kitlesine, yaygın ürün yelpazesi ile hizmet vermektedir.

Ziraat Bankası, doğru ve adil ücretlendirme, çağdaş çalışma koşulları ve bireysel gelişim olanakları sunarak insan kaynağına olan temel sorumluluğunu yerine getirmektedir.

İnsan Kaynakları ve Eğitim

Ziraat Bankası’nın en önemli sermayesi entelektüel gücünü oluşturan insan kaynağıdır. Banka, insan kaynakları alanında mümkün olan en çağdaş uygulamaları hayata geçirmeye, yeni istihdam yaratmaya ve insan kaynağının eğitim ve gelişimine kaynak aktarmaya odaklıdır.

Sürekli gelişim felsefesi ile çalışanlarını kariyerleri boyunca destekleyen Ziraat Bankası, doğru ve adil ücretlendirme, çağdaş çalışma koşulları ve bireysel gelişim olanakları sunarak insan kaynağına olan temel sorumluluğunu yerine getirmektedir.

25.01531 ARALIK 2016 İTİBARIYLA ZİRAAT BANKASI’NIN TOPLAM ÇALIŞAN  SAYISI 25.015’TİR.

Ziraat Bankası, benimsediği çağdaş insan kaynakları yönetim sistemini 2016 yılında da uygulamayı sürdürmüştür.

Ziraat Bankası’nın demografik yapısından satırbaşları

 • 31 Aralık 2016 itibarıyla Ziraat Bankası’nın toplam çalışan sayısı 25.015’tir.
 • 2016 yılında Ziraat Bankası 807 kişi istihdam etmiştir.
 • Ziraat Bankası’nda çalışanların %87’si yükseköğrenim, lisans, lisansüstü ve doktora mezunudur.
 • Banka’da yaş ortalaması 34,8, hizmet yılı ortalaması ise 10,5’tir.

Ziraat Bankası e-eğitimlerine 2016 yılında 226.942 kişilik katılım sağlanmıştır. E-öğrenme uygulaması ile 2016 yılında yaklaşık olarak 342 ağaç kurtarılmıştır.

 

2016 yılı eğitim faaliyetleri

Ziraat Bankası insan kaynağının görev pozisyonlarının gerektirdiği yetkinliklere ulaşması hedefiyle sürekli eğitim programları düzenlemektedir.

2016 yılı içerisinde toplam 25.015 personele eğitim verilmiş, personel başına ortalama 36,86 saat eğitim gerçekleştirilmiştir.

2016 yılında;

 • Ziraat Bankası’na yeni katılan personelin Banka’yı tanıması, kurum kültürüne adapte olması ve gerekli temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla “İlk Adım Eğitimleri”, 
 • Banka’nın hedef ve stratejileri doğrultusunda eğitim ihtiyaçlarını karşılamak veya yeni ürün/hizmet/mevzuat bilgisini aktarmak amacıyla “Gelişim Eğitimleri”,
 • bulundukları görevin gerektirdiği bilgi ve beceriyi kazandırmak ve bir üst göreve hazırlamak amacıyla “Kariyer Eğitimleri”,
 • mevzuattan kaynaklanan “Yasal Zorunluluk Eğitimleri” ana başlıklarında eğitimler düzenlenmiştir.

Maliyeti düşük, hızlı ve yaygın E-eğitimler
E-eğitimler; işgücü kaybı olmadan, düşük maliyetle ve kısa sürede daha fazla personele eğitim verme olanağı tanımakta, personelin çalıştığı yerden veya evinden erişimini sağlamakta, kişilerin kendi öğrenme hızına göre eğitim alabilmelerini mümkün kılmakta ve sınıf içi eğitimleri desteklemektedir.

Ziraat Bankası E-eğitimlerine 2016 yılında 226.942 kişilik katılım sağlanmıştır. Kullanıcı başına E-eğitimlerde geçirilen toplam süre 19,6 saattir. Personel tarafından en çok tercih edilen eğitimler sırasıyla Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Yükselme Sınavı, Temel Muhasebe ve Temel Ekonomi eğitimleri olmuştur. Ayrıca, 1.000 Şube Yöneticisi ve 778 YÖNAP katılımcısı “Kredi E-Simülasyon Eğitimi”ni tamamlamıştır. E-öğrenme uygulaması ile 2016 yılında yaklaşık olarak 342 ağaç kurtarılmıştır.

Sunulan staj olanakları ile geleceğin bankacılarının yetişmesine destek
Ziraat Bankası, 2015-2016 eğitim-öğretim döneminde 1.187 lise öğrencisi ile 38 üniversite öğrencisine Mesleki Beceri Eğitimi, 2.853 üniversite öğrencisine ise staj olanağı sağlamıştır.

Ziraat Bankası’nın 2016 yılı eğitim istatistikleri aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Eğitime Katılan Gerçek Kişi Sayısı

25.015

Program Sayısı

1.033

Personel Başına Düşen Ortalama Eğitim Saati

36,86

Eğitim Giderleri Toplamı/Yıllık (TL)

6.227.255