2016 Faaliyet Raporu
KOMİTELERİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Kredi Komitesi’nin Faaliyetleri ile İlgili Bilgiler

Başkan
Hüseyin AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Üyeler
Yusuf DAĞCAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Salim ALKAN
Yönetim Kurulu Üyesi

Yedek Üyeler
Feyzi ÇUTUR
Yönetim Kurulu Üyesi

Metin ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

Komite; Bankacılık Kanunu, Esas Sözleşme ve BDDK tarafından düzenlenen mevzuatta belirlenen görev ve yetkileri yerine getirir. Yönetim Kurulu’nun kendisine devrettiği yetkiler çerçevesinde kredi açar ve kararlar alır. Yönetim Kurulu’nca kredilerle ilgili verilen diğer görevleri yerine getirir.

Kredi Komitesi 2016 yılında 36 toplantı yaparak 735 adet karar almıştır.

Denetim Komitesi’nin Faaliyetleri ile İlgili Bilgiler

Üyeler
Muharrem KARSLI
Yönetim Kurulu Başkanı

Feyzi ÇUTUR
Yönetim Kurulu Üyesi

Komite, Banka’nın kendi sorumluluğunda bulunan denetim ve gözetim faaliyetlerine yardımcı olur, BDDK tarafından düzenlenen mevzuatla belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar ile Uyum programının yürütülmesi ve bu konularla ilgili olarak düzenlenen mevzuatla belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirir.

Kurumsal Yönetim Komitesi’nin Faaliyetleri ile İlgili Bilgiler

Üyeler
Muharrem KARSLI
Yönetim Kurulu Başkanı

Mustafa ÇETİN
Yönetim Kurulu Üyesi

Bilgehan KURU
Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı

Hüseyin Alper DUMAN
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi

Komite, Banka’nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izler ve denetler. Bu konuda Yönetim Kurulu’na öneriler sunar ve iyileştirme çalışmaları yapar, yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirir ve kaydını tutar.

Ücretlendirme Komitesi’nin Faaliyetleri ile İlgili Bilgiler

Üyeler
Feyzi ÇUTUR
Yönetim Kurulu Üyesi

Metin ÖZDEMİR
Yönetim Kurulu Üyesi

Komite, ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesinden sorumludur. Ücret politikalarının Banka’nın etik değerleri ve stratejik hedefleri ile uyumunu sağlamak üzere ücretlendirme politikası ve uygulamalarını, risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek önerilerini Yönetim Kurulu ile paylaşır.