2016 Faaliyet Raporu
İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI

2016 Faaliyetleri
Ziraat Bankası uluslararası sermayenin de faaliyet gösterdiği rekabet yoğun bir sektörde, en güçlü ulusal banka konumunu her yıl daha da ileriye taşımaktadır. Banka, sektöründeki çok özel ve seçkin konumunu; rakipsiz pazar bilgisi ve deneyimi ile müşterilerine doğru zamanda, doğru kanaldan, doğru değer önerileri sunan üst düzey insan kaynağına borçlu olduğunun bilinciyle, benimsediği çağdaş insan kaynakları yönetim sistemini 2016 yılında da uygulamaya devam etmiştir.

Bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerini yerine getirerek, modern ve güvenilir bankacılık hizmeti sunmayı amaçlayan Banka, 2016 yılsonu itibarıyla toplam 25.015 çalışanı ile hizmet vermektedir. 2016 yılında 807 kişi istihdam edilmiş ve çalışanların yaş ortalaması 34,8 olarak gerçekleşmiştir. 2016 yılsonu itibarıyla çalışanların %87’si ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora eğitimine sahip olup, hizmet yılı ortalaması ise 10,5’tir.

Ziraat Bankası; kendilerine bankacılık kariyerinde ilerleme hedefleyen gençlere, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2016 yılında da kapılarını açmıştır. 2014-2015 yıllarında gerçekleştirilen işe alım sınavları sonucunda yedek olarak belirlenen 572 Banko/Servis Görevlisi unvanlı personel ile 24 Avukat unvanlı personel Ziraat Bankası ailesine katılmıştır.

Banka, benimsediği şeffaf kariyer yönetimi anlayışı doğrultusunda, yönetim kadrolarını kendi bünyesinde yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda 2016 yılında yürütülen yükselme uygulamaları çerçevesinde yazılı sınav ve/veya mülakat sınavında başarı gösteren 2.869 çalışan bir üst unvana yükselmeye hak kazanmıştır. Sınavlarda başarı oranı %49 olarak gerçekleşmiştir.

25.000’i aşkın çalışanıyla büyük bir aile olan Ziraat Bankası’nda çalışanların iş memnuniyeti ön planda tutulmakta ve çalışanlara bankacılığın farklı alanlarında kendilerini geliştirebilecekleri kariyer fırsatları sunulmaktadır. Bu kapsamda, Banka’nın İç Kontrolör unvanlı personel ihtiyacını karşılamak amacıyla, Bankacılık unvan grubundan İç Kontrolörlüğe geçiş mülakatı 22-26 Şubat 2016 tarihlerinde gerçekleştirilmiş, 20 personel İç Kontrolör unvanına atanmıştır.

Yetkili görev pozisyonunda çalışan Yönetmen unvanlı personelin Şube Yöneticiliğine/Yöneticiliğe hazırlanması amacıyla 2016 yılının Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere iki kez YÖNAP sınavı düzenlenmiş, bu programlardan ilki olan Teknik YÖNAP programını başarı ile tamamlayan 43 personel Yönetici havuzuna alınmıştır. Saha YÖNAP programının mülakatları ise 2017 yılında gerçekleştirilecektir. YÖNAP programlarını başarı ile tamamlayan personelden kısa süre içerisinde 200’ü aşkın çalışan şubelere/birimlere Yönetici pozisyonlarında atanmıştır.

Banka’nın belli bir oranda kadrolu güvenlik görevlisi personel istihdam etme gereği ve 2015 yılında güvenlik görevlisi kadrosuna geçirilen personelin önemli bir kısmının 2017 yılında Banka personel ihtiyacının karşılanması amacıyla Bankacılık Unvan Grubuna geçirilmesinin planlanması nedeniyle, Kadrolu Güvenlik Görevlisi ihtiyacını gidermek için, firma üzerinden Banka’ya 5 yıl ve üzerinde hizmet vermiş, Özel Güvenlik Görevlisi unvanlı 188 personel 30 Aralık 2016 itibarıyla kadroya geçirilmiştir.

Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Yönetmeliği ekinde yer alan Kariyer Yolları, Görev Pozisyonları ve Görevlendirme Tabloları yeniden düzenlenerek 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerli olacak şekilde tüm personele duyurulmuştur.

Banka personelinin motivasyonunu yükseltmek, operasyonel yükü minimize etmek, sürecin hızlı, etkin ve sağlıklı bir şekilde yönetimini sağlamak amacıyla yılda iki defa yapılan Fin@rt Nakil Talep uygulaması Aralık-Ocak ve Haziran-Temmuz aylarında personelin kullanımına açılmıştır. Aralık-Ocak döneminde geçerli olan 812 talebin 564’ü, Haziran-Temmuz döneminde ise geçerli olan 1.274 talebin 873’ü gerçekleştirilerek olumlu sonuçlandırılmıştır.

Disiplin Kurulu Bölüm Başkanlığı kapatılarak görevleri İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığına devredilmiş, revize edilen Disiplin Yönetmeliği, İK Yönetmeliğine entegre edilmiştir.

Banka-Ziraat Katılım Bankası A.Ş. ve Banka-Ziraat Teknoloji A.Ş. arasında Personel Devir Protokolleri imzalanmış, bu sayede Ziraat Finans Grubu içerisinde personelin şirketler arasındaki yer değişikliklerinin tüm özlük hakları korunarak kolayca yapılması sağlanmıştır.

Ziraat Finans Grubu kapsamında Ziraat Katılım Bankası çalışanlarının sosyal güvenlik açısından TZHEMSAN’a tabi olmaları için gerekli Vakıf Senedi değişikliği yapılmış ve süreç tamamlanarak ilgili personelin sosyal güvenlikleri TZHEMSAN olarak düzenlenmiştir.

Ziraat Bankası’nda, sosyal güvenlik yönünden Emekli Sandığı’na tabi (4/c) olarak çalışan personelin özlük ve hizmet bilgileri ile intibaklarına ilişkin tüm bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumunun Hizmet Takip Programına (HİTAP) aktarılmış, söz konusu personele ilişkin tüm verilerin programa entegrasyonu tamamlanmıştır.

23 Ağustos 2013 tarihinde kurulan ve 9 Eylül 2014 tarihinde Banka’yla Toplu İş Sözleşmesi yapmaya yetkili kılınan Öz Finans-İş Sendikası ile Banka arasında yürütülen görüşmeler sonucunda 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerli olacak şekilde Toplu İş Sözleşmesi yenilenmiştir.

“30 Aralık 2016 tarihinde imzalanan Toplu İş Sözleşmesine uygun olarak 2017 yılı ücret ayarlamaları yapılmıştır.

2016 yılı içerisinde ücret ve ödemeler konusunda sistemsel uygulamalara geçilmiştir. Bu kapsamda;

  • Banka’dan ayrılan personele yapılan Kıdem Tazminatı, İzin Ücreti, Makul Yarar gibi ödemelerin, sistemsel olarak bordro üzerinden gerçekleştirilmesi çalışmaları yapılmıştır.
  • 1 Ocak 2017 tarihinde yürürlüğe girecek olan “Otomatik Katılım Sistemi” ile ilgili bordro tahakkuk program çalışmaları yılın ikinci yarısında tamamlanmıştır.
  • Banka’dan geçici görev ile yurt dışı iştiraklerde görevlendirilen Expat personele ait ücret düzenlemelerinde yol haritası oluşturulmuş ve standart ücretler belirlenmiştir. Ayrıca yurt dışı iştiraklerin yerel personeline uygulanacak ücretler konusunda ülke ihtiyaçları da göz önüne alınarak Banka uygulamalarına eşdeğer yapıda standart ücretler tayin edilmiştir.

Ayrıca Ziraat Finans Grubu bünyesinde yer alan tüm yurt içi/yurt dışı iştiraklere, insan kaynakları mevzuatlarının hazırlanması, kariyer yönetimi ve ücret sistemlerinin oluşturulması konularında danışmanlık desteği verilmiştir. Yurt içi iştiraklerin Humanist sistemi altyapısının kurulum çalışmalarına başlanmıştır.

Ziraat Katılım Bankası A.Ş.’nin Şubat 2016’da gerçekleştirilen işe alım yazılı sınavı ile Nisan 2016’da gerçekleştirilen mülakatları için organizasyon desteği sağlanmıştır.

1 Kasım 2016 yılında resmi olarak kurulan ve Banka iştiraki olan Ziraat Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’ye kuruluş aşamasından bu zamana insan kaynaklarına ilişkin danışmanlık ve destek hizmeti verilmiştir.

Ziraat Bankası Bireysel Performans Prim Sistemi
2013 yılında, Banka’nın pazarlama ve satış odaklı yeni organizasyon yapısı ve stratejisi ile uyumlu olarak oluşturulan bireysel performans prim sistemi; başarıyla artan kazanç prensibi doğrultusunda, artan performans ve verimliliği ödüllendiren bir yapı ile üstün performans gösteren çalışanların daha yüksek kazanç elde etmesini sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Bireysel performans değerlendirmelerine göre yapılan dönemsel performans prim ödemeleriyle; müşteri odaklı iş modelinin güçlendirilmesi, pazarlama ve etkinlik odaklı çalışma anlayışının yerleştirilmesi, çalışanların motive edilerek kurumsal bağlılıklarının artırılması, kurum hedefleri ile uyumlu bireysel başarıların maddi olarak ödüllendirilmesi amaçlanmıştır.

Dönemsel prim bütçesi, Banka’nın kârlılığı ve faaliyet sonuçları dikkate alınarak, toplam aylık ücret ödemelerinin %8’ini geçmeyecek şekilde belirlenmiş ve halen aynı şekilde uygulanmaya devam edilmektedir. Söz konusu bütçe, objektif olarak belirlenmiş, somut ve sayısal olarak ölçülebilir kriterler doğrultusunda, üçer aylık dönemlerde Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında çalışanlara bireysel performans primi olarak ödenmektedir. Banka strateji ve hedefleri doğrultusunda pazarlama ağırlıklı olarak kurgulanan sistemde primler, daha fazla katkı sağlayan çalışanların daha yüksek prim elde etmesine imkan sağlayacak şekilde;

  • Şube segmenti ve ölçek grubu,
  • Üçer aylık dönemler sonundaki sayısal performans ölçüm sonuçları doğrultusunda belirlenen bireysel performans karnelerine göre oluşturulan sıralamalar,
  • Performans prim katsayıları 

esas alınarak çalışanlara dağıtılmaktadır.

Prim hesaplamalarında, şube segment ve ölçeğine, bireysel performans sırasına ve görev pozisyonuna göre, iş birimlerinin ortak çalışması ile belirlenmiş farklı katsayılar kullanılmaktadır. Pazarlama grubu çalışanlarına, her dilimde sayısal performans puanları ile doğru orantılı olarak farklılaşan tutarda prim hesaplanmaktadır. Banko sorumlusu personele de görev aldığı bankonun performansı üzerinden prim hesaplanmaktadır.

Sektördeki diğer bankalarda olduğu gibi Ziraat Bankası’nda da performans prim sistemi, yüksek performansın ödüllendirilmesi ve esas olarak satış kadrolarının verimliliğini artırmak amacı ile tasarlanmıştır. Bununla birlikte, şubelerdeki operasyon kadroları ve Genel Müdürlük çalışanlarına da belirlenen kriterler doğrultusunda bireysel performans primi ödenmektedir.

Hali hazırda sayısal performans ölçümü yapılan Genel Müdürlük birimlerinin yanı sıra, Genel Müdürlük satış birimleri için oluşturulan sayısal performans sistemi sonuçları doğrultusunda bu birimlerde de bireysel performans primi farklılaştırması planlanmaktadır.

2016 yılsonu itibarıyla Banka genelinde ikinci yetkinlik değerlendirmesi uygulamasına başlanmıştır. Yetkinlik değerlendirme sonuçlarının ilerleyen dönemlerde bireysel performans sistemi ve kariyer yönetiminde dikkate alınması öngörülmektedir.

2017 Projeksiyonu
Ziraat Finans Grubu kapsamında hem Banka’da, hem de iştiraklerde görev pozisyonuna uygun kariyer olanakları ve çağdaş çalışma koşulları sunulmaya 2017 yılında da devam edilecektir.

Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilmesi planlanan işe alım sınavı ile Ziraat Finans Grubu kapsamında Ziraat Bankası iştiraklerinde görevlendirilmek üzere personel istihdam edilecektir.

Personel temininin hızlı bir şekilde sağlanması için 2017 yılında kademeli olarak dış kaynak personelin Banka kadrosuna geçirilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca 2015 yılsonu itibarıyla Banka kadrosunda istihdam edilmeye başlanan kadrolu Güvenlik Görevlisi personelin Banka kültürü ve uygulamalarına kısa sürede adapte olması ve bu personel hakkında genel olarak izlenimlerin olumlu olması nedenleriyle söz konusu personelin 2017 yılında Banka personel ihtiyacının karşılanması amacıyla önemli bir kısmının Bankacılık Unvan Grubuna, Banka’da mevcutta görev yapan firma personellerinin ise bulunduğu birim/illerde Banka kadrosuna geçirilmesi planlanmaktadır.

Unvanda yükselme sınavı İnsan Kaynakları Uygulama Esas ve Usulleri çerçevesinde yılın ikinci yarısında düzenlenecektir.

2016 Aralık ayında gerçekleştirilen Saha YÖNAP programının mülakatları 2017 yılında yapılacaktır. İlgili programlar kapsamında başarılı olan Yetkili görev pozisyonundaki personelin, 2017 yılında da ihtiyaçlar dahilinde Şube Yöneticiliğine/Yöneticiliğe atanmalarına devam edilecektir.

“Personel Görev Pozisyon ve Yer Değişikliği” ile ilgili talep ve görüşlerin Fin@rt uygulaması üzerinden alınmasına yönelik çalışmalar kapsamında Aralık-Ocak ve Haziran-Temmuz dönemleri itibarıyla personelin nakil talepleri değerlendirmeye alınmaya devam edilecektir.

Ziraat Finans Grubu üyeleri arasındaki sinerjinin ve yurt dışı birimlerin operasyonel etkinliğinin artırılması hedefiyle yapılan dönüşüm çalışmaları çerçevesinde, tüm yurt içi/yurt dışı birimlerin personel-görev pozisyonu eşleştirmesi, ücret sistemi ve diğer özlüklerin revizyonu çalışmaları 2017 yılı içerisinde tamamlanacaktır.