2016 Faaliyet Raporu
BANKANIN MALİ DURUMU, KÂRLILIK VE BORÇ ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Finansal yapının güçlendirilmesi kapsamında hedeflerini istikrarlı büyüme, sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik olarak belirleyen Ziraat Bankası, 2016 yılında izlediği aktif-pasif yönetimi stratejileri ile özkaynaklarla uyumlu bilanço yapısını güçlendirmiş, sermaye yeterliliği, kârlılık ve verimlilik kapsamında olumlu seyir devam etmiştir.

Banka’nın toplam aktifleri 2016 yılsonunda 357,8 milyar TL, özkaynakları ise 38,4 milyar TL’ye yükselmiştir. Banka özkaynaklarının sürdürülebilir kârlılıkla desteklenmesine önem verilmiştir. 2016 yılında Banka’nın özkaynaklarının bilanço içerisindeki payı %11 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Özkaynak yönetiminde önemli bir husus olan kârlılığın sürdürülebilir olmasını amaçlayan Banka, net kârını 2016 yılında %27,4’lük bir artışla 6,6 milyar TL’ye yükseltmiştir. Özkaynak ve aktif kârlılıkları 2016 yılsonunda sırasıyla %18,7 ve %2,0 olarak gerçekleşmiştir. Banka’nın sermaye yeterlilik oranı %14,5 seviyesindedir.

Banka Müşterisi Hizmet Modeli kapsamında tarım sektörü öncelikli olmak üzere tüm reel sektöre finansal çözümler sunularak kredilerin bilanço payı artırılmaktadır. Müşteri ağırlıklı bilançoya sahip olmak stratejisi çerçevesinde 2016 yılsonunda nakdi krediler %25 artarak 232,6 milyar TL olmuş, aktifteki payı ise %65 olarak gerçekleşmiştir

Menkul değerler portföyünün 2015 yılında %21 olan aktif payı %19’a gerilemiştir. Banka’nın 2016 yılında takipteki krediler oranı %1,8 seviyesinde gerçekleşmiştir. Banka’nın takipteki alacakları ile ilgili aktif varlıklarında herhangi bir satış yapmaksızın takip rasyosunu sektör ortalamasının altında tutması, iyi bir aktif kalitesine sahip olduğunun göstergesidir.

Banka’nın ülkenin tasarruf dengesine katkıda bulunmayı amaçlayan anlayışı, tabana yaygın ve düşük maliyetli kaynak sağlama hedefi doğrultusunda, toplam mevduat 223 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Ziraat Bankası toplam mevduattaki sektör liderliğini 2016 yılında da devam ettirmiştir. Mevduatın pasifteki payı %62, mevduat dışı kaynakların payı ise %21 olmuştur. 2016 yılında kaynak çeşitliliği ve derinliğini sağlamaya odaklı yönetim anlayışı çerçevesinde uluslararası kuruluş ve bankalardan alınan krediler, post finansman kredileri, banka tahvil-bono ihraçlarıyla kaynak yapısındaki çeşitlendirmeye devam edilmiştir.

Banka, karlılıktan daha çok verimliliğe odaklanmakta olup, faaliyetlerinde, verimliliği öncelikli bir kültür haline getirmeye çalışmaktadır. Sektörün en geniş şube ve ATM ağına sahip banka olarak, bu hizmet ağının etkinliğini ve verimliliğini daha fazla artırmayı, kendi ölçeğindeki bankalar arasında en düşük maliyet gelir rasyosuna sahip banka konumunu sürdürmeyi hedeflemektedir.