2019 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
RAPOR HAKKINDA

RAPORUN KAPSAMI

Entegre faaliyet raporu, Ziraat Bankası’nın 1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 dönemine ilişkin ekonomik, çevresel ve sosyal performansını, bütüncül bir anlayışla ele almaktadır. Bu rapor, Ziraat Bankası tarafından yayınlanan ilk entegre faaliyet raporudur. Rapor Banka’nın bankacılık faaliyetleri ile yurt içi ve yurt dışı iştiraklerini içermektedir.

Raporda, Ziraat Bankası’nın kurumsal stratejisi, geleceğe dönük öngörü ve hedefleri ile uzun vadeli değer yaratma becerisi, çok yönlü olarak ve entegre bir bakış açısıyla ele alınmaktadır.

2019 entegre faaliyet raporu, Ziraat Bankası’nın yönetişim anlayışı, sürdürülebilirlik yaklaşımı, paydaşlarıyla kurduğu etkileşim, öncelikli konuları ve ürettiği ekonomik, sosyal ve çevresel değer hakkında ayrıntılı bilgiler içermektedir. Raporda Banka’nın faaliyetleri, Uluslararası Entegre Raporlama Konseyi (IIRC) tarafından önerilen sermaye öğeleri sınıflaması paralelinde, altı farklı sermaye öğesi çerçevesinde ele alınmıştır. Ayrıca, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) kapsamında, Banka’nın doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunduğu unsurlar belirlenmiş ve rapora yansıtılmıştır.

Raporda yer verilen finansal göstergeler, Ziraat Bankası’nın bağımsız denetimden geçmiş, solo ve konsolide mali tablolarında açıklanan verilerdir.

RAPORUN DÖNEMİ

Bu rapor, aksi belirtilmediği sürece,

1 Ocak 2019-31 Aralık 2019 dönemini kapsamaktadır.

Bu raporda yer alan veriler, Ziraat Bankası’nın önümüzdeki dönemlerde yayınlayacağı entegre faaliyet raporları için kıyaslama ölçütü oluşturmaktadır.

RAPORLAMA DÖNGÜSÜ

Ziraat Bankası, entegre faaliyet raporunu yıllık bazda yayınlamaktadır. Banka, ileriki yıllarda da faaliyetlerini yıllık olarak raporlamayı planlamaktadır.