2019 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
KOMİTELERİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

KREDİ KOMİTESİ’NİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Başkan
Hüseyin AYDIN
Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür

Üyeler
Yusuf DAĞCAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

Feyzi ÇUTUR
Yönetim Kurulu Üyesi

Yedek Üyeler
Yusuf BİLMEZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Nihat ÖMEROĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Komite’nin görev ve faaliyetleri; Bankacılık Kanunu, Esas Sözleşme ve BDDK tarafından düzenlenen mevzuatta belirlenen görev ve yetkileri yerine getirmek, Yönetim Kurulu’nun kendisine devrettiği yetkiler çerçevesinde kredi açmak, kararlar almak ve Yönetim Kurulu’nca kredilerle ilgili verilen diğer görevleri yerine getirmektir.

Kredi Komitesi 2019 yılında 28 toplantı yaparak 602 adet karar almıştır.

DENETİM KOMİTESİ’NİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Üyeler
Yusuf BİLMEZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Feyzi ÇUTUR
Yönetim Kurulu Üyesi

Komite’nin görev ve faaliyetleri; Banka’nın kendi sorumluluğunda bulunan denetim ve gözetim faaliyetlerine yardımcı olmak, BDDK tarafından düzenlenen mevzuatla belirlenen görev, yetki ve sorumluluklar ile Uyum programını yürütülmek ve bu konularla ilgili olarak düzenlenen mevzuatla belirlenen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmektir.

KURUMSAL YÖNETİM KOMİTESİ’NİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Başkan
Dr. Ahmet GENÇ
Yönetim Kurulu Başkanı

Üye
Mahmut KAÇAR
Yönetim Kurulu Üyesi

Komite’nin görev ve faaliyetleri; Banka’nın kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemek ve denetlemek, bu konuda Yönetim Kurulu’na öneriler sunmak ve iyileştirme çalışmaları yapmak, yaptığı tüm çalışmaları yazılı hale getirerek kaydını tutmaktır.

ÜCRETLENDİRME KOMİTESİ’NİN FAALİYETLERİ İLE İLGİLİ BİLGİLER

Üyeler
Feyzi ÇUTUR
Yönetim Kurulu Üyesi

Mehmet Nihat ÖMEROĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi

Komite’nin görev ve faaliyetleri; ücretlendirme uygulamalarını Yönetim Kurulu adına izlemek ve denetlemek, ücret politikalarının Banka’nın etik değerleri ve stratejik hedefleri ile uyumunu sağlamak üzere ücretlendirme politikası ve uygulamalarını, risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek önerilerini Yönetim Kurulu ile paylaşmaktır.

Yukarıda belirtilen komitelerden herhangi birisinde asil veya yedek üyelerden birisinin bulunmaması durumunda Yönetim Kurulu Üyelerinden Serruh KALELİ veya Faruk ÇELİK’in komitelere üye olarak katılması şeklinde görevlendirme yapılmıştır.