2019 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
YILLIK FAALİYET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜŞÜ

YÖNETİM KURULUNUN YILLIK FAALİYET RAPORUNA İLİŞKİN
BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi Genel Kurulu’na

Sınırlı Olumlu Görüş
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası Anonim Şirketi’nin (“Banka”) 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ait tam set konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarını denetlemiş olduğumuzdan, bu hesap dönemine ilişkin yıllık faaliyet raporunu da denetlemiş bulunuyoruz.

Görüşümüze göre, Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde belirtilen konunun etkileri hariç olmak üzere, yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide ve konsolide olmayan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Banka’nın durumu hakkında denetlenen konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemeler, tüm önemli yönleriyle, denetlenen tam set konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlıdır ve gerçeği yansıtmaktadır.

Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı
Banka’nın 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin konsolide olmayan finansal tabloları hakkındaki 12 Şubat 2020 tarihli denetçi raporumuzun Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde açıklandığı üzere; 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Banka’nın denetlenen tam set konsolide olmayan finansal tabloları, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı hükümleri dışında, Banka yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle 952.000 bin TL tutarındaki kısmı geçmiş dönemlerde gider yazılan ve 122.000 bin TL tutarındaki kısmı cari yılda iptal edilen toplam 830.000 bin TL tutarında serbest karşılığı içermektedir.

Banka’nın 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin konsolide finansal tabloları hakkındaki 25 Şubat 2020 tarihli denetçi raporumuzun Sınırlı Olumlu Görüşün Dayanağı bölümünde açıklandığı üzere; 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla Grup’un denetlenen tam set konsolide finansal tabloları, BDDK Muhasebe ve Finansal Raporlama Mevzuatı hükümleri dışında, Grup yönetimi tarafından ekonomide ve piyasalarda meydana gelebilecek olumsuz gelişmelerin olası etkileri nedeniyle 982.000 bin TL tutarındaki kısmı geçmiş dönemlerde gider yazılan, 50.000 bin TL tutarındaki kısmı cari yılda gider yazılan ve 122.000 bin TL tutarındaki kısmı ise cari yılda iptal edilen toplam 910.000 bin TL tutarında serbest karşılığı içermektedir.

Yaptığımız bağımsız denetim BDDK tarafından 2 Nisan 2015 tarihli 29314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankaların Bağımsız Denetimi Hakkında Yönetmelik” (“BDDK Denetim Yönetmeliği”) ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (“KGK”) tarafından yayımlanan Türkiye Denetim Standartları’nın bir parçası olan Bağımsız Denetim Standartları’na (“BDS”lere) uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar kapsamındaki sorumluluklarımız, raporumuzun Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumlulukları bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. KGK tarafından yayımlanan Bağımsız Denetçiler için Etik Kurallar (“Etik Kurallar”) ve bağımsız denetimle ilgili mevzuatta yer alan etik hükümlere uygun olarak Banka’dan bağımsız olduğumuzu beyan ederiz. Etik Kurallar ve mevzuat kapsamındaki etiğe ilişkin diğer sorumluluklar da tarafımızca yerine getirilmiştir. Bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bağımsız denetim kanıtlarının, sınırlı olumlu görüşümüzün oluşturulması için yeterli ve uygun bir dayanak oluşturduğuna inanıyoruz.

Tam Set Konsolide ve Konsolide Olmayan Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz
Banka’nın 1 Ocak 2019 - 31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set konsolide ve konsolide olmayan finansal tabloları hakkında sırasıyla 25 Şubat 2020 ve 12 Şubat 2020 tarihli denetçi raporlarımızda sınırlı olumlu görüş bildirmiş bulunuyoruz.

Yönetim Kurulunun Yıllık Faaliyet Raporuna İlişkin Sorumluluğu
Banka yönetimi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun (“TTK”) 514 ve 516 ncı maddelerine ve 1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Bankalarca Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanmasına ve Yayımlanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”e (“Yönetmelik”) göre yıllık faaliyet raporuyla ilgili olarak aşağıdakilerden sorumludur:

a) Yıllık faaliyet raporunu bilanço gününü izleyen ilk üç ay içinde hazırlar ve genel kurula sunar.

b) Yıllık faaliyet raporunu; Banka’nın o yıla ait faaliyetlerinin akışı ile her yönüyle konsolide ve konsolide olmayan finansal durumunu doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtacak şekilde hazırlar. Bu raporda finansal durum, konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolara göre değerlendirilir. Raporda ayrıca, Banka’nın gelişmesine ve karşılaşması muhtemel risklere de açıkça işaret olunur. Bu konulara ilişkin yönetim kurulunun değerlendirmesi de raporda yer alır.

c) Faaliyet raporu ayrıca aşağıdaki hususları da içerir:

Yönetim kurulu, faaliyet raporunu hazırlarken Ticaret Bakanlığının ve ilgili kurumların yaptığı ikincil mevzuat düzenlemelerini de dikkate alır.

Bağımsız Denetçinin Yıllık Faaliyet Raporunun Bağımsız Denetimine İlişkin Sorumluluğu
Amacımız, TTK hükümleri ve Yönetmelik çerçevesinde yıllık faaliyet raporu içinde yer alan konsolide ve konsolide olmayan finansal bilgiler ile Yönetim Kurulunun Banka’nın durumu hakkında denetlenen konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin, Banka’nın denetlenen konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarıyla ve bağımsız denetim sırasında elde ettiğimiz bilgilerle tutarlı olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı hakkında görüş vermek ve bu görüşümüzü içeren bir rapor düzenlemektir.

Yaptığımız bağımsız denetim, BDDK Denetim Yönetmeliği ve BDS’lere uygun olarak yürütülmüştür. Bu standartlar, etik hükümlere uygunluk sağlanması ile bağımsız denetimin, faaliyet raporunda yer alan konsolide ve konsolide olmayan finansal bilgiler ve Yönetim Kurulunun Banka’nın durumu hakkında denetlenen konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarda yer alan bilgileri kullanarak yaptığı irdelemelerin konsolide ve konsolide olmayan finansal tablolarla ve denetim sırasında elde edilen bilgilerle tutarlı olup olmadığına ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığına dair makul güvence elde etmek üzere planlanarak yürütülmesini gerektirir.