2019 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
ZİRAAT BANKASI VE ÇEVRE

ZİRAAT BANKASI SERA GAZI ENVANTERİ İLE İLGİLİ ÇALIŞMA, 2019 YILI GENEL MÜDÜRLÜK VE YURT İÇİ ŞUBELER ENERJİ VERİLERİ TOPLANARAK TAMAMLANMIŞTIR.

ZİRAAT BANKASI 2019 YILI SERA GAZI SALIMLARI
Ziraat Bankası sera gazı envanteri ile ilgili çalışma, 2019 yılı Genel Müdürlük ve yurt içi şubeler enerji verileri toplanarak tamamlanmıştır.

Sera gazı emisyonlarının kapsamı için GHG Protokolü ve ISO 14064-1:2006 Standardında Kapsam 1 ve Kapsam 2’de tarif edilen hususlar ele alınmıştır. Belirlenmiş sınırlar içerisinde sera gazı hesaplamaları için IPCC, TIER-1 Metodolojisi, ulusal veri bulunan faaliyet verileri için (elektrik) TIER-2 Metodolojisi uygulanmıştır. Hesaplamalarda kullanılan KIP (Küresel Isınma Potansiyeli) katsayıları IPCC AR5 değerlendirme raporundan alınmıştır.

Ziraat Bankası sera gazı emisyonlarının kaynaklarına göre dağılımında elektrik kaynaklı emisyonlar %58 (2018 yılında %62) ile birinci sırada yer alırken, şirket araçlarından kaynaklanan emisyonlar %19 ile ikinci sırada, binalarda kullanılan yakıtlar ise %14 ile üçüncü sırada yer almaktadır. Soğutucu gazlardan (F-gazları) kaynaklanan emisyonlarda 2018 yılında görülen artış eğilimi devam etmektedir (2017 %4, 2018 %8, 2019 %9).

2019 yılında Banka’nın Kapsam 1 emisyonları 2018 yılına göre (29.015 tCO2e) %16 civarında artış göstererek 33.780 tCO2e olarak gerçekleşmiştir.

Söz konusu emisyonların %45’i dizelden, her biri %22 olmak üzere doğalgaz ve F-gazlarından oluşmaktadır.

Ziraat Bankası’nın dolaylı sera gazı salımları 2018 yılına göre %1,94 artış göstermiştir. Bu artışın %0,54’lük payı elektrik tüketimindeki artıştan kaynaklanırken geriye kalan %1,40’lik kısım ise elektrik emisyon katsayısından kaynaklanmaktadır.

2019 yılı sera gazı envanteri 81.534 tCO2e olarak gerçekleşmiş olup bir önceki yıla göre (75.857 tCO2e) %7,48 oranında artmış, ancak 2015’ten bu yana gerçekleşen sera gazı salımlarının altında kalmıştır.

Ziraat Bankası sera gazı yoğunluğundaki (tCO2e/Milyon TL ciro) azalış devam etmekte olup (2018 yılında 0,14, 2019 yılında 0,13), etkin enerji yönetimi uygulamaları ile desteklenmesi hedeflenmektedir.

DOLAYLI SERA GAZI SALIMLARI DEĞİŞİMİ


Dolaylı Sera Gazı Salımları (Kapsam 2)

2018

2019

%

Dolaylı Enerji Tüketimi

Dolaylı Sera Gazı Salımları (tCO2e)

Dolaylı Enerji Tüketimi

Dolaylı Sera Gazı Salımları (tCO2e)

Kapsam 2 Değişim

Satın alınan elektrik (kWh)

92.460.676

46.841

92.956.203

47.754

1,94

Toplam

 

46.841

 

47.754

1,94

ZİRAAT BANKASI, BELİRLİ YATIRIM KREDİLERİNDE UYGULANMAK ÜZERE ÇEVRESEL VE SOSYAL RİSK YÖNETİM SİSTEMİ OLUŞTURULMASI İÇİN 2017 YILINDA BAŞLADIĞI ÇALIŞMALARA 2019 YILINDA DA DEVAM ETMİŞTİR.

PROJE FİNANSMANI FAALİYETLERİ VE ÇEVRE
Ziraat Bankası, ülke ekonomisine büyük katkısı olan ve istihdam artırıcı özelliği bulunan havalimanı, otoyol, köprü gibi altyapı projelerinin yanı sıra yenilenebilir enerji projelerine de finansman desteği sağlamaktadır.

Banka, proje finansmanı kapsamında özel kredi sözleşmeleri düzenlemekte, çevresel ve sosyal risk değerlendirmesi gerçekleştirmektedir.

Ziraat Bankası’nın taraf olduğu proje finansmanı çalışmaları kapsamında, IFC veya EBRD’nin finansör olarak yer aldığı konsorsiyumlarda, kredi sözleşmelerine IFC Performans Standartları, EBRD Performans Standartları ve Ekvator Prensiplerine Uyum Taahhütleri eklenmektedir. İlgili projeler haricinde 8 adet projede Ekvator Prensiplerine Uyum aranmaktadır. Bu gibi durumlarda, Teknik ve Çevre Danışmanları tarafından hazırlanan raporlar ile söz konusu kriterlere uyum takip edilmektedir. 2019 yılında bu kriterlerin karşılanamadığı bir durumla karşılaşılmamıştır.

Ziraat Bankası tarafından hazırlanan sözleşmelerde müşterilerin bağlı bulundukları kanun ve mevzuat çerçevesinde çevresel ve sosyal konulara dair beyan ve taahhütler alınmasının yanı sıra beyan ve taahhütlere uyulmaması temerrüt hali olarak düzenlenmektedir.

Müşteri taahhütleri, çevre danışmanları veya yatırımcıdan temin edilen periyodik raporlarla düzenli olarak takip edilmektedir.

2019 yıl sonu itibarıyla 5 projede ağaç dikimi taahhüdü bulunmaktadır. Bu kapsamda;

  • Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planı çerçevesinde 5.000 hektar alanın ağaçlandırılması taahhüdü alınmıştır (minimum 10 milyon ağaç).
  • Tesis etki alanı çevresine kredi vadesi süresinde 31 Aralık 2020 sonunda toplam 5 milyon olacak şekilde yıllık minimum 1.666.666 adet, 10 yılın sonunda da 10 milyon adet ağaç dikilmesi hedeflenmektedir.
  • 2.940 hektar alanın ağaçlandırılması taahhüdü alınmıştır.
  • Ağaçlandırma planı çerçevesinde toplamda 4.951.580 adet ağaç dikilecektir.
  • Çevresel ve Sosyal Aksiyon Planı kapsamında, ağaç kesimini gerektiren bir işlem gerçekleşmesi durumunda firmanın kesime konu ağacın 4 katı kadar ağaç dikme taahhüdü bulunmaktadır.

Ziraat Bankası, kurumsal sosyal sorumluluk politikası çerçevesinde, belirli yatırım kredilerinde uygulanmak üzere Çevresel ve Sosyal Risk Yönetim Sistemi oluşturulması için 2017 yılında başladığı çalışmalara 2019 yılında da devam etmiştir.

Bu kapsamda, Banka’nın “Kredilendirme Faaliyetlerinde Çevresel ve Sosyal Etki Yönetimi Politikası” oluşturulması ve bu amaca yönelik prosedürler belirlenerek bunların kredi süreçlerine entegre edilmesine yönelik çalışmalar 2020 yılında da devam edecektir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ ÇALIŞMALARI
Ziraat Bankası binalarında, 2019 yılında ozon tabakasına zarar vermeyen R410A soğutucu gazı kullanan, enerji verimliliği yüksek inverter teknolojisine sahip 473 adet klima sisteminin kurulumu yapılmıştır.

Banka, ısıtma maliyetini düşürmek ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla kurulumunu gerçekleştirdiği klimaların 132 adedini; hem enerji tasarrufu hem de konfor şartlarını maksimize eden yeni nesil VRF sistem standardına uygun olarak tedarik etmiştir. Kurulan sistemlerde toplam 3,84 ton R410A soğutucu gaz kullanılmıştır.

Enerji tasarrufu ve enerji kaynaklarının verimli kullanımı konusunda gerçekleştirilen uygulamalar kapsamında, bilgisayarların enerji sarfiyatının optimize edilmesi hedeflenen Green IT uygulamaları doğrultusunda, Banka bünyesinde mesai saatleri dışında açık kalan bilgisayarın kapatılması için kullanıcılara belirlenmiş saatlerde uyarı mesajları gitmekte, müdahale olmayan durumlarda bilgisayarlar otomatik olarak kapatılmaktadır.

Jeneratörlerin uzaktan ve merkezi olarak izlenmesi sağlanarak elektrik kesintisi durumunda devreye girip girmedikleri kontrol edilmektedir. Aynı zamanda yakıt durumları da uzaktan izlenmekte ve olası bir elektrik kesintisinde Kesintisiz Güç Kaynakları ile eşleştirilmektedir.

Türkiye’nin en yaygın ATM ağlarından birine sahip olan Ziraat Bankası, ATM kabin girişlerinde biyometrik sistemlerinin kullanılması projesini tamamlamıştır. Proje kapsamında ATM kabin sıcaklığı ve enerji tüketimi ile ilgili veriler merkezden izlenmekte, söz konusu veriler ile kullanım ayarlaması yapılarak enerji harcama miktarının düşürülmesi sağlanmaktadır.

Ziraat Veri Merkezi’nde iklimlendirme için “freecooling” uygulanmaktadır. Dış ortam iklimsel kaynakları kullanılarak serbest soğutma yapılmakta olan Merkez’de geleneksel iklimlendirme uygulamalarına göre enerji tasarrufu sağlanarak enerji, daha sürdürülebilir bir şekilde tüketilmektedir.

ZİRAAT BANKASI’NDA ATIK YÖNETİMİ
Ziraat Bankası şubelerinde kullanım dışı kalan boş tonerler ve drum üniteleri üretici firma sorumluluğunda imha edilmektedir. 2019 yılında toplam 14.340 kg (9.800 adet) atık ürün akredite olmuş ve geri dönüşüm şirketi tarafından imha edilmiştir.

Banka birimleri ve şubelerinde bulunan arızalı BT ekipmanları Banka servis merkezlerinde toplanarak tamir ve yenileme yapılmak suretiyle tekrar kullanıma kazandırılmaktadır. Atık BT malzemeleri, sistem kabini ve klima gibi sac ağırlıklı malzemeler, akü ve hurda ATM cihazları Çevre Bakanlığı’ndan taşıma ve işleme ruhsatı bulunan şirketlere satılmaktadır. Böylelikle atıklar, çevreye zarar vermeleri engellenerek geri dönüşüme girilmesi suretiyle hammadde olarak değerlendirilmektedir.

Son kullanım tarihini doldurmuş yangın tüplerinin kimyasallarının değiştirilmesi işleminde, kimyasalı toplama ve bertaraf etmeye yetkili şirketlerle çalışılmaktadır.

Ayrıca, Banka hizmet binalarına ait cam, plastik, kağıt vb. atıklar için belediyelerle iş birliği yapılarak toplanmaları sağlanmaktadır.

Ziraat Bankası’nda Sıfır Atık Yönetim Sistemi’ne geçilmesi kapsamında gerekli çalışmalar sürdürülmektedir.

ZİRAAT BANKASI’NDA HAYATA GEÇİRİLEN ÜRÜN VE HİZMET SÜREÇLERİNİN DİJİTALLEŞTİRİLMESİ PROJELERİ 2019 YILINDA DA KAĞIT TASARRUFUNA YÖNELİK ÖNEMLİ KAZANIMLARIN SAĞLANMASINI DESTEKLEMİŞTİR.

KAĞIT TASARRUFU İLE ÇEVREYE KATKI
Ziraat Bankası’nda hayata geçirilen ürün ve hizmet süreçlerinin dijitalleştirilmesi projeleri 2019 yılında da kağıt tasarrufuna yönelik önemli kazanımların sağlanmasını desteklemiştir.

Kağıt tasarrufu ve atık kağıt geri dönüşümü çalışmalarından satırbaşları
Ziraat Bankası’nda yasal saklama süreleri sona ermiş evrak ve atık kağıtlar, geri dönüştürme amaçlı olarak anlaşmalı yetkili firmalara satılmaktadır. Bu kapsamda 2019 yılında yaklaşık 1.250 ton atık kağıt geri dönüştürülmüştür.

Matbu olarak tutulan yevmiye defteri ve defter-i kebir kayıtları 2015 yılından itibaren elektronik ortamda tutulmaya başlanmıştır. Söz konusu uygulamayla Ziraat Bankası’nda yıllık 1 milyon adet üzerinde A4 kağıt tasarrufu sağlanmıştır.

Merkezden toplu ekstre gönderimi projesi kapsamında, ekstre gönderilmesi gereken ya da tarafına ekstre gönderilmesini isteyen müşterilere ekstreleri e-posta ile ulaştırılmakta olup, bu uygulama ile 2019 yılında 31 milyonu aşkın A4 kağıt tasarrufu sağlanmıştır.

2019 yılı itibarıyla, Operasyon Merkezi tarafından gerçekleştirilen işlemlere ilişkin 369.633 adet dekont e-postası gönderilmiştir. Diğer taraftan, gerçekleştirilen 216.059 adet e-fatura ödemesiyle kâğıt tasarrufuna önemli katkı sağlanmıştır.

2019 yılında 18.693 adet Banka dışı yazışma KEP sistemi üzerinden e-imza ile gönderilerek 37 bin adedi aşkın kağıt tasarrufu sağlanmıştır.

İpotek fek işlemlerinin elektronik ortamda gerçekleştirilmesi sonucunda 2019 yılında sağlanan kağıt tasarrufu 308 bin adedi aşmıştır. 

2018 yılında devreye alınan e-ipotek projesi kapsamında,  kurumsal ve 01.04.2019 tarihinden itibaren konut kredilerinin teminatını teşkil edecek gayrimenkul ipoteklerinin tescil talepleri elektronik ortamda ilgili Tapu Müdürlüğüne gönderilmeye başlanmıştır. Bu sayede, Tapu Müdürlüklerine gönderilen resmi senet ve Genel Kredi Sözleşmesi nüshasına gerek kalmamıştır.  2019 yılında bu kapsamda, kurumsal ve konut kredilerine yönelik elektronik ipotek işlemlerinde 4 milyon adedi aşan sayıda A4 sayfası tasarrufu sağlanmıştır.
Ziraat Bankası, sanal kredi dosyası projesi ile kredi değerlendirme, teklif ve kullandırma aşamalarında temin edilen, hazırlanan tüm belgelerin sisteme taranması ve sistem üzerinden oluşturulmasını amaçlamaktadır. Proje ile 2019 yılında 8 milyon sayfadan fazla kâğıt tasarrufu sağlandığı hesaplanmıştır.

KREDİ TAHSİS KARARI SÜRECİNDE, MEVZUATA GÖRE DİĞER KURUM VE KURULUŞLARDAN SAĞLANAN BİLGİ VE BELGELERİN İLGİLİ KURUMLARDAN ELEKTRONİK ORTAMDA ALINMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR 2019 YILINDA DA SÜRDÜRÜLMÜŞTÜR.

Kredi tahsis kararı sürecinde, mevzuata göre diğer kurum ve kuruluşlardan sağlanan bilgi ve belgelerin ilgili kurumlardan elektronik ortamda alınmasına yönelik çalışmalara 2019 yılında da devam edilmiştir.

Uygulanmakta olan denetim modeli kapsamında tüm şube raporlarının sistem üzerinden düzenlenmesi sayesinde fiziki belge/rapor gönderimine son verilmiştir. Şube denetimlerinin yanında tüm Genel Müdürlük Birimleri için de denetim raporlarının sistem üzerinden hazırlanması ve takip edilmesi sağlanmıştır. Bununla birlikte kullanılmakta olan e-imza ve sanal arşiv uygulaması ile tüm denetim ve inceleme/soruşturma raporları fiziki bir doküman arşivine ihtiyaç duyulmaksızın ana bankacılık yazılımı üzerinde dijital ortamda arşivlenmektedir. Denetim ve kontrol raporlarının sisteme aktarılması ile yıllık yaklaşık 180 bin adet A4 kâğıt tasarrufu sağlanmıştır.

Kurum içi yazışmaların elektronik ortamdan gönderilmesi kapsamında 2019 yılında yaklaşık 1.909 bin adet A4 kâğıt tasarrufu sağlanmıştır.

ZİRAAT KULELERİ: LEED SERTİFİKA HEDEFİ
Ziraat Bankası, Ataşehir’de konumlanan İstanbul Uluslararası Finans Merkezi yerleşkesinde inşa edilecek Ziraat Kuleleri’ni uluslararası çevresel standartlar ışığında tasarlayarak LEED Sertifikası’nı almayı hedeflemektedir.

TÜRK MİMARLIK TARİHİ AÇISINDAN BÜYÜK ÖNEM TAŞIYAN BİNALARA SAHİP OLAN ZİRAAT BANKASI BU YAPILARI GELECEĞE TAŞIMAK ADINA TİTİZ BİR KORUMA ÇALIŞMASI YÜRÜTMEKTEDİR.

ZİRAAT BANKASI’NIN YURT DIŞI İŞTİRAKLERİNDE ÇEVRE KORUMAYA YÖNELİK AKSİYONLARDAN ÖRNEKLER

Ziraat Bank Montenegro AD, yatırım kredisi kapsamında küçük hidroelektrik santralleri, rüzgar parkları, güneş enerjisi projeleri gibi çevre dostu projeleri finanse etme imkânı sunmaktadır.

Turkmen Turkish JSC Bank, Türkmenistan’ın ağaçlandırılması faaliyetleri kapsamında bugüne kadar 400 binden fazla ağaç dikmiş, bu ağaçların bakımını da üstlenmiştir.

107 Adet Hizmet Noktasında Tadilat
Fiziki hizmet noktalarında sürekli iyileştirme çalışmaları kapsamında; tesisat, elektrik aksamı, teçhizat, mobilya, tefrişat gibi inşaat projelerinde kullanılan malzemeler Ar-Ge kapsamında incelenerek malzemelerin işlevselliği, geri dönüştürülme özellikleri dikkate alınmakta ve çevreye etkisi gözetilerek zararı asgariye indirecek konseptler seçilmektedir. Banka’da sürdürülebilirlik konsepti kapsamında 2019 yılında 107 adet hizmet binası tadilatı gerçekleştirilmiştir.

Ziraat Bankası Kültürel Mirası Koruyor.
Ankara ve İstanbul’un yanı sıra pek çok ilde Türk mimarlık tarihi açısından büyük önem taşıyan binalara sahip olan Ziraat Bankası, söz konusu binaları geleceğe taşımak adına titiz bir koruma çalışması yürütmektedir. 1910’dan sonra inşa edilen hâlihazırda 42 adet tescilli binaya sahip olan Banka, kültürel mirasın korunması adına binaların aslına uygun olarak tadilatlarını gerçekleştirmenin yanı sıra özgün mimari tasarımına bağlı kalmaktadır.