2019 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
2019 YILI DEĞERLENDİRMESİ: GELİŞMELER VE GELECEĞE DAİR HEDEFLER

Ziraat Bankası, müşterilerinin tüm finansal ihtiyaçlarını her zaman doğru değer önerileriyle, zamanında, optimum fayda sağlayacak nitelikte ve müşteriyi odağına alan bir anlayışla karşılamayı hedeflemektedir.

Söz konusu hedefler doğrultusunda Banka, 2019 yılında da ürün ve hizmet çeşitliliğini artırmış, dijital kanallarını yenilemiş, hizmet sunum süreçlerini geliştirmiş, bu çalışmalarının sonucunda sürdürülebilir kârlılık ve büyüme yolunda önemli bir yol katetmiştir.

Dengeli bir bilanço yapısına ulaşmak üzere faaliyetlerini şekillendiren Ziraat Bankası’nın 2019 yıl sonu itibarıyla toplam aktifleri 650 milyar TL, özkaynakları 70 milyar TL olarak kaydedilmiştir. Özkaynaklarının sürdürülebilir kârlılıkla desteklenmesine önem veren Banka’nın 2019 yılı özkaynak kârlılığı %10,1, aktif kârlılığı ise %1,1 olmuştur.

Ziraat Bankası’nın 2019 sonu itibarıyla 448 milyar TL olarak kaydedilen toplam kredilerinin Banka aktifindeki payı %69 olarak gerçekleşmiştir.

Banka’nın toplam mevduatı 2019 yılında 447 milyar TL seviyesine yükselmiş, mevduatın pasifteki payı %69 olmuştur. Ziraat Bankası, toplam mevduattaki sektör liderliğini 2019 yılında da devam ettirmiştir.

ZİRAAT BANKASI, “LİDER BANKA” OLMA VİZYONU İLE ÜLKE EKONOMİSİNE KATMA DEĞER SAĞLAYAN SEKTÖRLERİN ÖNDE GELEN FİRMALARININ OLUŞTURDUĞU MÜŞTERİ PORTFÖYÜNE YÜKSEK KALİTEDE BANKACILIK HİZMETİ VERMEYE 2019 YILINDA DA DEVAM ETMİŞTİR.

KURUMSAL/GİRİŞİMCİ BANKACILIK

Ziraat Bankası ürün, hizmet ve dağıtım ağı çeşitliliği anlamında Türkiye’nin en güçlü bankasıdır. Düşük maliyetli fonlama gücü ve likidite avantajları, Banka’yı Kurumsal/Girişimci Bankacılık iş kolunda hızlı büyümeye odaklı bir hizmet sağlayıcı olarak konumlandırmıştır.

Banka, kurumsal müşterilerinin büyük tutarlı finansman taleplerine olduğu gibi küçük ölçekli işletmelerin de ürün ve hizmet ihtiyaçlarına aynı etkinlikle cevap vermekte; ekonomik döngünün her sektöründe ve her aşamasında rol alarak ulusal banka kimliğine uygun bir davranış sergilemektedir.

Ziraat Bankası, “Lider Banka” olma vizyonu ile ülke ekonomisine katma değer sağlayan sektörlerin önde gelen firmalarının oluşturduğu müşteri portföyüne yüksek kalitede bankacılık hizmeti vermeye 2019 yılında da devam etmiştir. Müşterilerinin faaliyetlerinin nakit akışları ile uyumlu olacak şekilde sürdürülmesi için yapılandırma/yeniden vadelendirme dahil çeşitli finansal çözümler üreten Banka’nın, kurumsal segmentte hizmet verdiği müşteri sayısı 6.400’e yükselmiştir.

2019 yılında Ziraat Bankası’nın kurumsal segment müşterilerine ait nakit krediler 160 milyar TL seviyesine ulaşmış, gayrinakdi krediler ise 98 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Banka’nın Türkiye dış ticaret hacminden aldığı pay %14 olmuştur.

Ülke ekonomisine ivme veren katma değeri yüksek yatırımların proje finansmanına sağladığı katkı ile bu alanda öncü rol üstlenen Ziraat Bankası, firmaların faaliyetlerini sağlıklı biçimde sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları kaynağın, uygun koşullarla, tüm kredi kanallarından karşılanmasına yönelik gayretini 2019 yılında da sürdürmüştür.

MÜŞTERİLERİN TİCARİ İŞLEMLERİNİ KOLAYLAŞTIRMAK AMACIYLA, ZİRAAT BANKASI’NIN ÖDEME GARANTİSİNİ İÇEREN HAZIR ÇEK ÜRÜNÜ OLUŞTURULMUŞTUR.

Banka; Bankkart markası ile kurumsal segment firmalardaki pazar payını artırmış, ayrıca tahsilat, ödeme, DBS gibi nakit akışı sağlayan çözümlere yönelik çalışmalarına aralıksız devam etmiştir.

Müşterilerin ticari işlemlerini kolaylaştırmak, piyasa itibarlarını güçlendirmek ve ticareti hayatı destekleyerek yeni bir boyut kazandırmak amacıyla, Ziraat Bankası’nın ödeme garantisini içeren Hazır Çek ürünü oluşturulmuştur. Hazır Çek, mevcut çek karnesi özelliklerine sahip, aynı zamanda çek yaprağı üzerinde Banka’nın garanti ettiği basılı tutarın tamamının, hesapta yeterli bakiye olmasa dahi ödeneceği bir çek ürünüdür. Söz konusu ürün kapsamında müşteriler, mevcut çek uygulamasından farklı olarak, tahsis edilen hazır çek limiti ile her bir çek yaprağı özelinde Banka garantisini sağlayan çek karnesi talebinde bulunabilecektir.

KOBİ’LERE UYGUN KOŞULLARDA KEFALET DESTEĞİ
Ülkemizdeki üretim ve ticaret başta olmak üzere hemen hemen tüm sektörlerde faaliyet gösteren ve ekonominin can damarı olan KOBİ’lere, uygun koşullarda işletme sermayesi finansman desteği sağlanması amaçlanmaktadır. Bu amaca yönelik olarak, program ortağı bankalar ile beraber Ziraat Bankası’nca KOBİ Değer Kredisi ve KOBİ Değer Kredisi 2 ürünleri uygulamaya alınmıştır.

Ayrıca, KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılmasını ve uygun koşullarda kredi kullanabilmelerini teminen, KGF teminatlı kredi imkânı sağlayan yeni finansman paketi “KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programı” hayata geçirilmiştir.

2019 yılı ikinci çeyreğinde, ülkemizde istihdam ve üretimin artırılmasında önemli role sahip KOBİ ve KOBİ dışı tüm işletmeleri desteklemek, işletmelerin üzerindeki finansman yükünü hafifletmek amacıyla, Ekonomi Değer Kredisi (EDK) ürünü devreye alınmıştır. Bu ürün, enflasyona endeksli ve T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca sağlanan Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde, KGF teminatlı işletme sermayesi finansman desteği imkânı sağlayarak, ekonomimize değer katmayı hedeflemektedir.

Sanayileşmenin itici gücü olan ham madde-ara malı imalat sanayii ve makine imalat sanayinde stratejik konumdaki ham madde-ara malına ve en temel üretim malı girdisi makineye artan talebin yurt içinden yerli üretimle karşılanmasını teminen yeni bir ürün olarak “İVME Finansman Paketi” kapsamında 13,6 milyar TL kredi kullandırımı gerçekleşmiştir.

KGF kaynaklı COSME ve KGF destek kredileri kapsamındaki kullandırım ve başvurular devam etmektedir.

KOSGEB-FAİZ DESTEKLİ MAKİNE TEÇHİZAT KREDİSİ
KOSGEB veri tabanında kayıtlı, imalat sanayinde faaliyet gösteren ve KOSGEB desteklerinden yasaklı olmayan işletmelerin yerli ve yeni makine-teçhizat alımları için uygun koşullarda finansal destek sağlanmasına yönelik olarak, KOSGEB ve Ziraat Bankası arasında imzalanan protokol ile “KOSGEB-Faiz Destekli Makine Teçhizat Kredisi” ürünü oluşturulmuştur.

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km araç satın alacak müşteriler için, 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketi devreye alınmıştır. Paket kapsamındaki kredi kullandırımları devam etmektedir.

Ziraat Bankası, Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümesi ve gelişmesi için üretim altyapısının yanında, mevcut istihdama da sağlıklı ve sürdürülebilir katkı sağlanması gerektiğinin bilincindedir. Bu bilinçten hareketle Banka, bankacılık sektörünün reel sektöre sağladığı imkânlara yenilerini eklemek üzere çalışmalar yapmaktadır. Bu doğrultuda 31 Ekim 2019 tarihinde devreye alınan İstihdam Odaklı İşletme Kredisi (İSTOD) kapsamında 2 binden fazla müşteriye yaklaşık 3 milyar TL kredi kullandırılmıştır.

ZİRAAT BANKASI, KOBİ VEYA DAHA BÜYÜK ÖLÇEKLİ FİRMALARIN FİNANSMANINDA KULLANILMAK ÜZERE ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARINDAN UYGUN KOŞULLARDA KAYNAK SAĞLAMAYA 2019 YILINDA DA DEVAM ETMİŞTİR.

ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARINDAN KOBİ’LERE SAĞLANAN KREDİLER
Ziraat Bankası, KOBİ veya daha büyük ölçekli firmaların finansmanında kullanılmak üzere uluslararası finans kuruluşlarından uygun koşullarda kaynak sağlamaya 2019 yılında da devam etmiştir.

Bu çerçevede imzalanan anlaşmalarda, çevresel ve sosyal kontrol kriterlerine ilişkin özel hükümler bulunmasının yanı sıra Türkiye’deki çevre mevzuatına genel itibarıyla uyum da şart koşulmaktadır. Anlaşmalarda ayrıca, çevreye duyarlı veya kapsam dışı bırakılması gereken sektörlerin listeleri de yer almaktadır.

Söz konusu kredi anlaşmaları gereği, KOBİ’lere kullandırılan alt kredilerde Ziraat Bankası’nın genel kredi sözleşmesine ek olarak bir zeyilname imzalatılmaktadır. Söz konusu belge ile ilgili finans kuruluşunun öngördüğü çevre ve sosyal koşullara uyumun sağlanması konusunda müşteri taahhüdü alınmaktadır. Raporlama döneminde Ziraat Bankası’nın iş birliği içinde olduğu uluslararası finans kuruluşları, zaman zaman Banka’ya ve kredi müşterilerine yönelik denetimler de gerçekleştirmiştir.

Uluslararası finans kuruluşlarıyla yapılan kredi anlaşmalarının niteliği ve hedef kitleleri hakkındaki bilgiler aşağıda özetlenmiştir.

DÜNYA BANKASI KREDİLERİ
Dünya Bankası ile 2013 yılında imzalanan kredi anlaşması ile enerji verimliliği yatırımlarının finanse edilmesi amaçlanmıştır. Proje gereği olarak Ziraat Bankası, enerji verimliliği yatırımlarında müşterilerine teknik destek vermek amacıyla bir danışmanlık firması ile de iş birliğine gitmiştir. Kredi kullandırımlarına 2019 yılında da devam edilmiştir.

AVRUPA YATIRIM BANKASI KREDİLERİ
Ziraat Bankası, 2019 yılında da Avrupa Yatırım Bankası’ndan sağladığı kaynaklarla KOBİ ve daha büyük ölçekli işletmelerin finansmanını sürdürmüş, böylece söz konusu işletmelerin üretim, verimlilik ve istihdam artışına katkıda bulunarak büyümelerine destek vermiştir.

IPARD KREDİSİ
Ziraat Bankası, Avrupa Yatırım Bankası ile kırsal kalkınma projelerinin finansmanı için 2014’te imzaladığı 100 milyon avro tutarındaki IPARD projesi kapsamında kredi kullandırılmasına 2019 yılında da devam ederek yıl sonu itibarıyla söz konusu proje hedeflerini tamamlamıştır. Mikro işletmeler, KOBİ’ler ve daha büyük ölçekli firmalara yönelik bu kaynak ile kırsal bölgelerin finansmana erişim güçlüklerinin ortadan kaldırılmasına katkı sağlanmıştır.

Ziraat Bankası, 2020 yılında da uluslararası finans kuruluşları ile yeni projeler gerçekleştirerek KOBİ veya daha büyük ölçekli firmaların finansmanında kullanmak üzere kaynak sağlamaya devam edecektir.

ZİRAAT BANKASI; SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİ, KONTROLLÜ ÖRTÜ ALTI TARIMI, İŞLETMELERİN TARIMSAL MEKANİZASYON DÜZEYİNİN YÜKSELTİLMESİ, TARIMDA VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN TEKNOLOJİ KULLANIMI KONULU PROJELERE ÖNCELİK VERMEKTEDİR.

TARIM SEKTÖRÜNÜN FİNANSMANI

Tarım sektörüne sunduğu güçlü finansman desteğini sürdüren Ziraat Bankası, sektörün yapısal sorunlarının çözümüne ve finansa erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik projeler geliştirerek ilgili Bakanlıklar, kurum, kuruluş ve tarımsal örgütlerle çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda, tarımsal değer zincirinin en önemli halkasını oluşturan küçük ölçekli işletme sahibi çiftçilerin doğrudan finansa erişiminin kolaylaştırılması ve bu amaca yönelik kredi ürünlerinin çeşitlendirilmesi konusundaki çalışmalar ağırlık kazanmıştır.

Ziraat Bankası; sözleşmeli üretim modeli, kontrollü örtü altı tarımı, işletmelerin tarımsal mekanizasyon düzeyinin yükseltilmesi, tarımda verimliliği artırmak için teknoloji kullanımı konulu projelere öncelik vermektedir.

Ayrıca, tarımsal üretimde katma değer yaratacak ve ülkemizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek yatırım projeleri ile lisanslı depoculuk ve soğuk hava deposu yatırımları başta olmak üzere, tarım işletmelerinin kendi ürünlerini depolama, işleme, paketleme, pazarlama kapasitelerini artırmaya yönelik yatırım ve faaliyetler de Banka’nın hedef üretim konuları arasında öne çıkmaktadır.

TARIM SEKTÖRÜNÜN FİNANSMANINA BANKA KAYNAKLARINDAN 64,3 MİLYAR TL KREDİ
2019 yılında Ziraat Bankası kaynaklarından tarım sektörünün finansmanına yönelik olarak toplam 486 bin müşteriye 43,3 milyar TL kredi kullandırılmış, portföye 60.420 yeni müşteri kazandırılmıştır.

Banka kaynaklarından kullandırılan tarım kredilerinin bakiyesi 2019 yılı itibarıyla 64,3 milyar TL’ye, kredili müşteri sayısı 682 bin kişiye ulaşmıştır.

Banka’nın tarımsal kredi portföyünün %34’ü yatırım kredilerinden, %66’sı işletme kredilerinden oluşmaktadır.

Diğer taraftan, 2019 yılında muhtelif kurumlar tarafından sağlanan fonlardan, ilgili kurumlarca belirlenen 6.500’ün üzerinde kişiye yapılan 80,4 milyon TL tutarındaki kredi ödemesine aracılık edilmiştir. 2019 yılı sonu itibarıyla bu kapsamda aracılık edilen fon kaynaklı kredi ödemelerinin bakiyesi 1,9 milyar TL olmuş, müşteri sayısı 70 bini geçmiştir.

Bir bütün olarak değerlendirildiğinde, Ziraat Bankası’nın tarım sektörünün finansmanına yönelik olarak kendi kaynaklarından kullandırdığı krediler ile aracılık ettiği fon kaynaklı kredilerin toplamı 2019 yılı sonu itibarıyla 66,2 milyar TL’ye; kredili müşteri sayısı ise yaklaşık 754 bine ulaşmıştır.

TARIMSAL NİTELİKLİ KREDİLERE SAĞLANAN UYGUN FAİZ ORANLARI
Sektörde faaliyet gösteren Ziraat Bankası müşterileri, faiz indirimli kredilere ilişkin yayımlanan kararname ve tebliğ doğrultusunda, üretim konuları bazında belirlenen sübvansiyon oranları dahilinde, uygun faiz oranlarıyla kredi kullanmaya devam etmişlerdir.

2019 yılında tarım sektöründe faaliyet gösteren yaklaşık 347 bin üretici ve firmaya 31,4 milyar TL tutarında sübvansiyonlu (faiz indirimli) kredi kullandırılmıştır.

SÖZLEŞMELİ TARIMSAL ÜRETİM FAALİYETİNİN FİNANSMANI
Ziraat Bankası’nın 2019 yılı sonu itibarıyla bitkisel üretim, tohumluk üretimi, etlik piliç yetiştiriciliği, biber ve domates yetiştiriciliği, şeker pancarı üretimi gibi konularda faaliyet gösteren 11 firma ve üreticinin yürüttüğü sözleşmeli üretim faaliyetinin finansmanı kapsamında, 18 binden fazla sözleşmeli üretici üzerinde 92,7 milyon TL sözleşmeli üretim kredisi bakiyesi bulunmaktadır.

BİTKİSEL ÜRETİM KREDİLERİ
2019 yılında, bitkisel üretim konusunda, Ziraat Bankası tarafından 225 bini aşkın müşteriye 16,3 milyar TL tutarında kredi kullandırılmıştır. Muhtelif konu başlıklarında yapılan kullandırımlar ile 2019 yılı sonu itibarıyla bitkisel üretim konusundaki kredilerin bakiyesi 19,8 milyar TL’ye, kredili müşteri sayısı 270 bine ulaşmıştır.

HAYVANSAL ÜRETİM KREDİLERİ
Ziraat Bankası’nın 2019 yılında, muhtelif başlıklar altında yaklaşık 190 bin müşteriye kullandırdığı hayvansal üretim kredileri toplamı 17 milyar TL’dir. 2019 yılı sonu itibarıyla hayvansal üretim konusunda kullandırılan kredilerin bakiyesi 26,3 milyar TL, kredili müşteri sayısı 276 bin olmuştur.

SU ÜRÜNLERİ KREDİLERİ
Aynı dönemde, Banka tarafından su ürünleri konusunda, muhtelif başlıklar altında, sayıları 2 bini aşan müşteriye 378,2 milyon TL tutarında kredi kullandırılmıştır. 2019 yılı sonu itibarıyla belirtilen konuda kullandırılan kredilerin bakiyesi 552,7 milyon TL, kredili müşteri sayısı yaklaşık 3 bin olarak kaydedilmiştir.

2019 YILINDA ZİRAAT BANKASI 3.500 CİVARI KİŞİYE TOPLAM 313 MİLYON TL TUTARINDA MODERN BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİ KREDİSİ KULLANDIRMIŞTIR.

MODERN SULAMA SİSTEMLERİNE DESTEK
2019 yılında Ziraat Bankası 3.500 civarı kişiye toplam 313 milyon TL tutarında modern basınçlı sulama sistemleri kredisi kullandırmıştır. Kullandırılan krediler yaklaşık 298 bin dönüm arazinin modern basınçlı sulama sistemleri ile sulanmasını sağlamıştır. Damlama ve yağmurlama sistemleri ile %30-%40 arasında su tasarrufu elde edilmektedir.

TARIMSAL MEKANİZASYON KREDİLERİ
Ziraat Bankası, tarımsal işletmelerin mekanizasyon düzeyi ile üretimde verimlilik ve kârlılığın artırılması amacıyla traktör ve tarımsal mekanizasyon kredileri kullandırmaktadır. 2019 yılında 25 bine yakın müşteriye 1,9 milyar TL tutarında traktör, yaklaşık 20 bin müşteriye 545,4 milyon TL tutarında tarımsal mekanizasyon kredisi sağlanmıştır.

2019 yılı sonu itibarıyla Banka’nın sayıları 200 bine yaklaşan müşterilerinin toplam 7,7 milyar TL tutarında traktör kredisi, yaklaşık 63 bin müşterisinin ise 1,3 milyar TL tutarında mekanizasyon kredisi bulunmaktadır.

Türkiye’deki yaşlı traktör parkının gençleştirilmesi amacıyla, mülkiyeti asgari son 5 yıldır kendisine ait olan ve 10 yaşın üzerindeki (10 yaş dahil) traktörünü yenilemek isteyen üreticilere, 96 aya varan vadelerle Yenilenen Traktör Kredisi kullandırılmaktadır. Bu kapsamda 2019 yılında kullandırılan kredi tutarı 4,2 milyon TL olmuştur.

Gerçek/tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin faaliyetlerini verimlilik ve kârlılık içinde sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları küçük tarım alet ve ekipmanlarının satın alımına yönelik olarak azami 50.000 TL’ye kadar Küçük Ekipman Kredisi sağlanmaktadır. Söz konusu krediden 2019 yılında 11.956 Ziraat müşterisi faydalanmış, bu kapsamda 266,3 milyon TL kredi kullandırılmıştır.

KREDİ PAKETLERİ
2019 yılında;

 • Seralarda yapılan tarımsal üretimin artırılması, yeni sera kurulumu ve mevcut seraların modernizasyonu amacıyla Seracılık Kredi Paketi oluşturulmuş ve paket dahilinde yaklaşık 15 bin üreticiye 2,9 milyar TL,
 • Yoğun ithalatı yapılan ve stratejik bitkisel üretim konularından olan soya fasulyesi, mısır ve ayçiçeğinin yerli üretimini teşvik etmek ve ithalatını azaltmak için, Soya Fasulyesi, Mısır ve Ayçiçeği Kredi Paketi oluşturulmuş ve paket kapsamında 17 bin üreticiye 1,2 milyar TL,
 • Küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık işletmelerinin girdi maliyetlerini azaltmak amacıyla Kendi Yemini Yetiştiren Hayvancılık İşletmeleri Kredi Paketi çıkarılmış ve paket dahilinde 17 bini aşkın üreticiye 1,4 milyar TL

olmak üzere toplam 5,5 milyar TL kredi kullandırılmıştır.

TARIM SİGORTALARI
2019 yılında büyüme kaydeden Türkiye tarım sigortaları segmentinde, TARSİM poliçe sayısı %18,87’lik artış ile 2 milyon adede, prim üretimi ise %19’luk artış ile 2,4 milyar TL’ye ulaşmıştır. Segmentteki en kayda değer büyümeyi, %62 prim üretim oranı ile bitkisel üretim alanı sağlamıştır.

Ziraat Bankası’nın tarım sektörünün zirai risklere karşı korunması konusunda iş birliği içinde çalışmalar yürüttüğü iştiraki Ziraat Sigorta A.Ş. ise 2019 yılında tarım sigortalarındaki lider şirket konumunu sürdürmüştür. Ziraat Sigorta, TARSİM toplam prim üretiminin %58,6’sını gerçekleştirmiştir.

ZİRAAT BANKASI’NIN 2018 YILI EYLÜL AYINDA GENÇ ÇİFTÇİ AKADEMİSİ ADIYLA HAYATA GEÇİRDİĞİ SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ GELİŞEREK BÜYÜMEYE DEVAM ETMEKTEDİR.

GENÇ ÇİFTÇİ AKADEMİSİ
Ziraat Bankası’nın 2018 yılı Eylül ayında Genç Çiftçi Akademisi adıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi gelişerek büyümeye devam etmektedir. Bugüne kadar 10 binin üzerinde başvuru alan proje kapsamında 6 üniversiteyle iş birliği yapılmıştır. Düzenlenen süt sığırı yetiştiriciliği, seracılık ve koyunculuk konulu eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcıların sayısı 300’e yaklaşmıştır.

2019 yılı içinde süt sığırı yetiştiriciliği konusunda 9 grubun, seracılık konusunda 5 grubun ve koyunculuk konusunda 1 grubun eğitimi tamamlanmıştır.

Adana, Antalya, Bursa ve İzmir illerinde süt sığırı yetiştiriciliği, koyun-keçi yetiştiriciliği, seracılık ve sığır besiciliği konularında başvuru alınmaya devam edilmektedir.

ZİRAAT BANKASI ÜLKE ÇAPINA YAYILMIŞ ŞUBE AĞINI ETKİN OLARAK KULLANARAK ÖĞRENCİDEN EMEKLİYE, TÜCCARDAN GİRİŞİMCİYE, EV HANIMINDAN ÇİFTÇİYE ZENGİN BİR ÜRÜN YELPAZESİ İLE HİZMET SUNMAKTADIR.

BİREYSEL BANKACILIK

Rekabetin çok yoğun yaşandığı bir segment olan bireysel bankacılık, Ziraat Bankası’nın en büyük müşteri kitlesine sahip olduğu iş koludur.

Banka; ülke çapına yayılmış şube ağını etkin olarak kullanarak öğrenciden emekliye, tüccardan girişimciye, ev hanımından çiftçiye kadar çeşitlilik gösteren, büyük bir bireysel kitleye, zengin bir ürün yelpazesi ile hizmet sunmaktadır.

Yurdun dört bir yanındaki şube ağının yanı sıra ATM’lerini, internet ve mobil bankacılık uygulamalarını ve çağrı merkezini kapsayan geniş dağıtım kanallarına sahip olan Ziraat Bankası, bireysel müşterilerinin finansman ihtiyaçlarını karşılamayı 2019 yılında da sürdürmüştür.

BİREYSEL MÜŞTERİLERE SUNULAN ÜRÜNLERİ ÇEŞİTLENDİRMEK VE ZENGİNLEŞTİRMEK ÜZERE YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

 • Toplumu tasarrufa yönlendirme amacı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca çıkarılan Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkılı Konut Hesabı ürünlerinin pazarlamasına devam edilmiştir. 2019 sonu itibarıyla Çeyiz Hesabı 14 bin müşteri ve 72 milyon TL, Konut Hesabı ise 4.700 müşteri ve 69 milyon TL bakiyeye ulaşmıştır. Ayrıca 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapan müşterilerin Banka’ya devlet katkısı için yaptıkları başvurular alınmaya başlanarak Bakanlığa iletilmiş ve devlet katkısı hak eden müşterilerin hesaplarına yatırılmıştır.
 • Ziraat Bankası; kaynak tabanını derinleştirmek, müşteri davranış ve ihtiyaçlarına göre finansman ürünlerini çeşitlendirmek ve zenginleştirmek yönünde geniş çaplı çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda 22 Nisan 2019 tarihi itibarıyla müşterilere sunulan Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı ve Enflasyon Korumalı ürünlerin pazarlama faaliyeti devam etmiş ve hesapların vadeleri yenilenmeye başlamıştır. 2019 Eylül ayı sonunda Enflasyon Endeksli-Faiz Korumalı hesapların bakiyesi 230 bin müşteride 25,6 milyar TL, Enflasyon Korumalı hesapların bakiyesi 23 bin müşteride 1,8 milyar TL olmuştur.
 • Ziraat Bankası ve diğer bankalardaki kredi kartı borçlarını ödemekte zorlanan müşteriler için 9 Ocak 2019 tarihi itibarıyla Birleştiren İhtiyaç Kredisi ürünü oluşturulmuştur. Bu ürünle, mevcut ve yeni müşterilerin finansal yapılarının daha sağlıklı ve yönetilebilir hale getirilmesinin yanı sıra, Banka’nın kredi kartı müşteri tabanının genişletilmesi, pazar payının artırılması ve müşteri bazında kârlılığın çeşitlendirilmesi amacı güdülmektedir.
 • Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yürütülen, satışı Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleştirilmiş projelerde satın alınmış ve geri ödemeleri hâlihazırda devam eden konut ve işyerleri sahibi müşterilerden, borçlarını peşin olarak kapatmak isteyenler için, Nisan 2019 ve Ekim 2019 döneminde 2 kez olmak üzere İndirimli Kapama Kampanyası düzenlenmiştir.
 • Banka’da devam eden Dijital Dönüşüm Programı çerçevesinde planlanan Dijital Kredi ürünü, Ocak 2019’da devreye alınmıştır.
 • İmar barışından faydalanmak isteyen müşteriler için İmar Barışı Kredisi ürünü hayata geçirilmiştir.
 • Şubelerde kullandırılan bireysel kredilerin ve bu kredi ile birlikte satışı yapılan ürünlerin sözleşme ve formlarına, İnternet Şubesi/Ziraat Mobil üzerinden onay verilmesine ilişkin geliştirmeler tamamlanarak, tüm şubelerde uygulamaya alınmıştır.
 • Müşterilerin mevcut konut ihtiyaçlarını ötelemeksizin, sadece içinde bulunulan ekonomik koşullarla değil, bugünden geleceğe doğru gelişmelere ve beklentilere göre de uygun maliyetle ev sahibi olmaları amacıyla, değişken faizli konut kredisi ürünü olan “Enflasyona Endeksli Konut Kredisi” oluşturulmuştur.
 • Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km araç satın alacak müşterilere yönelik Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketi, 1 Ekim 2019 tarihi itibarıyla devreye alınmıştır.

BİREYSEL BANKACILIK SEGMENTİNDE YÜRÜTÜLEN DİĞER ÇALIŞMALAR
Ziraat Bankası’yla aktif olarak kredili çalışan firmaların sahip olduğu tamamlanmış veya inşaatı devam etmekte olan birinci el konutları satın alacak müşterilere, firma katkı paylı fiyatlama modeli ile konut kredisi kullanma imkânı sunulan Firma Katkı Paylı 2019 uygulaması, 17 Aralık 2018 tarihi itibarıyla başlatılmıştır.

SİGORTACILIK ALANINDA YÜRÜTÜLEN GENİŞ KAPSAMLI FAALİYETLER
25 Ağustos 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6740 sayılı “Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” kapsamında; 45 yaş altındaki tüm kamu çalışanları ve Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) kayıtlı bir işyerinde çalışan tüm özel sektör çalışanları, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen takvim doğrultusunda Bireysel Emeklilik Otomatik Katılım sistemine dahil edilmektedir.

Uzun soluklu bir tasarruf aracı olan Otomatik Katılım Sistemi’ne Ziraat Bankası tarafından kazandırılacak yeni işverenler ve dolayısıyla çalışanlarının, Ziraat Finans Grubu’na kârlılık, müşteri sadakati ve yeni müşteri edinimi açılarından uzun vadede önemli katkılar sağlayacağı öngörülmektedir.

Bu çerçevede sözleşme imzalanan Mahalli İdare, KİT ve özel firma sayısı 31 Aralık 2019 itibarıyla toplam 45 bin adet olmuştur. Kanun’un yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 975 bin aktif katılımcıya ve 2 milyar TL büyüklüğe ulaşılan Otomatik Katılım Sistemi’nde Ziraat Bankası, %16 pazar payı ile sektör liderliğini devam ettirmektedir.

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ’NE KAZANDIRILMASINA YÖNELİK HAZIRLANAN ÜRÜN LİSTESİNE, 18-26 YAŞ ARASINDAKİ MÜŞTERİLERE SUNULMAK ÜZERE “GENÇLERE BES” (FAİZSİZ) PLANI EKLENMİŞTİR.

Faiz hassasiyeti olan müşterilerin Bireysel Emeklilik Sistemi’ne kazandırılmasına yönelik hazırlanan ürün listesine, 18-26 yaş arasındaki müşterilere sunulmak üzere “Gençlere BES” (Faizsiz) planı eklenmiştir.

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında oldukça önemli bir yere sahip olan güneş enerjisinin elektrik üretiminde kullanılması amacıyla yatırım yapan müşterilerin, montajı tamamlanan ve çalışır vaziyetteki tesislerinde meydana gelebilecek zarar ve hasarların güvence altına alınması amacıyla “Güneş Enerji Santralleri İşletme Dönemi Sigortası” ürünü satışa sunulmuştur.

Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi altındaki Devlet Destekli Alacak Sigortası Havuzu kapsamında oluşturulan “Devlet Destekli Alacak Sigortası” ürünü için SBM entegrasyonu sağlanana kadar Ziraat Sigorta A.Ş. tarafından, Yönetmelik kapsamına giren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (KOBİ), teklif/poliçe düzenlenebilmektedir.

Eczane Paket Sigortası ürününe, yürütülen mesleki faaliyetten kaynaklı olarak 3. şahısların zarar görmesi durumunu güvence altına almak üzere “Mesleki Sorumluluk Teminatı” ilave edilmiş, mevcut prime ek prim tutarları ile alternatifli teminat bedelleri seçilerek poliçe düzenlenebilmesi sağlanmıştır. Ayrıca; Taşınan Kupür/Reçete limiti ve emtia bedeli içindeki müşterinin seçebileceği en üst teminat bedeli, 10.000 TL’den 50.000 TL’ye yükseltilmiştir.

Serbest olarak satışa sunulan BES ve Şube İçi Dijital Kredi kapsamında yapılan çalışma ile sigorta ürünlerine ilişkin sözleşme ve formların dijital onaylarının alınabilmesiyle kâğıt tasarrufunda önemli bir adım atılmıştır.

Sigorta ürün paket alternatiflerinin çeşitlendirilmesi amacıyla, Özel Sağlık Sigortası ürününe Başak Serisi Paket 3 ile yeni bir paket, Özel Konut Sigortası’na ise isteğe bağlı Elektronik Cihaz İlk Ateş teminatı ilave edilmiştir.

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek ve ticari araç satın alacak müşterilere kullandırılacak Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Paketi çerçevesinde, “Yerli Üretime Özel Genişletilmiş Kasko (K04)” adı altında yeni bir kasko ürünü geliştirilmiştir.

İstihdam Odaklı İşletme Kredisi (İSTOD) paketine ilişkin yönerge kapsamında, müşterilere daha iyi hizmet sunabilmek adına istihdamına katkı sağlanan personele, ücretsiz olarak 1 yıllık ferdi kaza sigortası yapılacaktır. Bu doğrultuda “İstihdama Özel Ferdi Kaza Sigortası” ürünü 7 Kasım 2019 tarihi itibarıyla satışa sunulmuştur.

ZİRAAT BANKASI, HEM BANKA HEM DE KREDİ KARTI ÖZELLİKLERİNİ BULUŞTURARAK “TEK KARTTA AKTİF VE PASİF YÖNETİMİ” İMKÂNI TANIYAN BANKKART BAŞAK’I 2019’DA MÜŞTERİLERİNE SUNMAYA BAŞLAMIŞTIR.

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİYLE FARK YARATAN BANKKART BAŞAK
Ziraat Bankası, hem banka hem de kredi kartı özelliklerini buluşturarak “Tek Kartta Aktif ve Pasif Yönetimi” imkânı tanıyan Bankkart Başak’ı 2019 ilk çeyreğinde girişimci ve kurumsal müşterilerine sunmaya başlamıştır.

Ülkemizin makroekonomik öncelikleri dikkate alınarak piyasa koşullarına göre tasarlanmış, ticari alışverişi destekleyen, sektördeki diğer ürünlerden pozitif özellikleri bakımından ayrışan, ekonomik hayata yeni bir bakış açısı getiren Bankkart Başak’ın kurumsal kart adedi, 2019 dönem sonu itibarıyla 474 bine ulaşmıştır.

Bankkart Başak; kredi kartı ve banka kartı özelliklerinin yanı sıra ticari hayatı destekleyen pek çok özellikle donatılmıştır. Aşağıda detayları verilen bu özelliklerden;

 • Mikro DBS ile yaygın bayi ve satış ağına sahip küçük ölçekli ana firmaların alacaklarının garanti altına alınması,
 • Bayi Özel Limit ile tedarikçi-bayi nakit akış süreçlerinin optimizasyonu,
 • Sektör Bazlı Harcama ile ek kart sahiplerinin harcama yapabilecekleri sektörlerin yönetimi,
 • Detay Raporlama ile firmalara tesis edilmiş tüm Bankkart Başak’lara ait harcama bilgilerine kolayca erişilebilmesi

sağlanmıştır.

Şubat 2019 döneminde hayata geçirilen proje kapsamında Bankkart Başak olarak revize edilen Ziraat Bankası kurumsal kartının lansmanı ile birlikte 474 bin kart sayısına ve toplam 3,78 milyar TL risk bakiyesine ulaşılmıştır.

OPERASYON MERKEZİ
Ziraat Bankası, operasyonel süreçlerin sadeleştirilerek merkezileştirilmesi, arka ofis işlemlerinin azaltılarak dijitalleştirilmesi hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir. Banka’nın bu kapsamda, iş süreçleri ve sistem akışı ile ilgili 2019 yılında gerçekleştirdiği başlıca geliştirme faaliyetlerine aşağıda yer verilmiştir:

 • Vergi /SGK/Telefon tahsilatlarının kısa sürede tamamlanması amacıyla Hızlı İşlem Tipleri devreye alınmıştır. Barkod/Karekod içeren tahakkuk fişi sistem tarafından okunduğunda tahsilatlar otomatik olarak gerçekleşmektedir.
 • Banka’nın kurumsal tahsilat altyapısının Ziraat Katılım tahsilat yapısına entegrasyonu ile Ziraat Katılım müşterilerine Ziraat Bankası altyapısı kullanılarak tüm kanallardan fatura/borç ödeme imkânı sağlanmıştır.
 • Müşterilerin internet ve mobil üzerinden doğrudan Operasyon Merkezi’ne işlem talimatı gönderebilmesi, hesaplarını yönetebilmesi, işlem yapabilmesi ve anlık olarak izleyebilmesi için “OPİ-Operasyonda İnovasyon” uygulaması hayata geçirilmiştir.
 • 14 ekran üzerinden yapılan kurum/vergi tahsilat işlemleri tek ekran altında birleştirilmiştir.
 • Operasyon Merkezi Evde projesi kapsamında kullanıcılar home office çalışmaya başlamıştır.
 • İcra müdürlüklerinin UETS Sistemi üzerinden gönderdiği haciz bildirimlerine ilişkin otomasyon çalışmaları tamamlanmış, yapılan çalışma ile verilerin manuel girilmesi yerine xml entegrasyonu ile sisteme otomatik olarak aktarımının yapılması sağlanmıştır.
 • Ziraat Yatırım hesap açma ve sözleşme güncelleme süreçlerine ilişkin sözleşme ve formların İnternet Şube/Ziraat Mobil üzerinden onaylanabilmesi için E-Onay sistemi hayata geçirilmiştir.
 • Tüm kanallarda vergi ödemelerinin kolay ve hatasız gerçekleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılmıştır.
 • Ayrıca 2019 yılı faaliyet döneminde 191 milyonun üzerinde işlem Operasyon Merkezi’nden yapılmış, genel merkezileşme oranı %99,68 olarak gerçekleşmiştir.

ZİRAAT BANKASI, BANKACILIK ÜRÜN VE HİZMETLERİNİN SEKTÖR İLE REKABET EDEBİLİR DURUMDA, ETKİN VE VERİMLİ OLMASINI HEDEFLEMEKTEDİR.

MÜŞTERİ ODAKLI NAKİT YÖNETİMİ UYGULAMALARI
Ziraat Bankası, bankacılık ürün ve hizmetlerinin sektör ile rekabet edebilir durumda, etkin ve verimli olmasını hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri ile maliyetsiz kaynak ve çapraz satış olanakları yaratan Banka, 2019 yılında da müşteri odaklı nakit yönetimi uygulamalarını tüm hızıyla sürdürmüştür.

Ziraat Bankası Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS)’nde 2019 yılı itibarıyla anlaşma sağlanan ana firma sayısı 642’ye ulaşmıştır. Toplam tahsilat hacmi bir önceki yıla göre %43, sisteme dahil olan bayi sayısı ise doğrudan gelir desteği kapsamında yapılan alacak tahsilat modelinin katkısıyla %144 oranında bir artış göstermiştir.

Ayrıca, yaygın bayi ve satış ağına sahip küçük ölçekli ana firmaların alacaklarının garanti altına alınması veya hizmet verdiği sektörde diğerlerine kıyasla daha küçük hacmi olan, taksitli kredi kullanma alışkanlığı bulunan, taksit ötelemeyi tercih edebilen bayilerin de sisteme dahil edilebilmesi için Mikro DBS (MDBS) ürünü devreye alınmıştır. Bu kapsamda imzalanan Mikro DBS Protokolü sayısı 687 olmuştur.

Sistemde var olan faturaların zamanından önce tahsilatını sağlamaya yarayan İskontolu DBS ürününün kullandırımları yapılarak Banka’nın faiz gelirlerine katkı sağlanmıştır.

Fatura ve diğer ödemelerine aracılık edilen anlaşmalı kurum sayısı 675 adet olan Ziraat Bankası, müşterilerine şubelerinin yanında ATM, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve Otomatik Ödeme kanallarından da ödeme kolaylığı sunmaktadır.

Anlaşmalı kurumları içeren Kurumsal Tahsilat Sistemi kapsamında 2019 yılında 218,8 milyon adet ve 238,8 milyar TL tutarında tahsilat gerçekleştirilmiştir. 2019 yıl sonu itibarıyla Ziraat Bankası’nda kurum ödemeleri için 10,9 milyon adet otomatik ödeme talimatı bulunmaktadır. Ayrıca Ziraat Bankası, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel ödeme, elektronik çek/senet, muhasebe entegrasyonları, havuz hesap ve nakit toplama hizmetleri de sunmaya devam etmektedir.

TEKNOLOJİYİ BANKACILIK ÜRÜN VE HİZMET SUNUM SÜRECİNE ARTAN ORANDA ENTEGRE ETMEYE YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTEN ZİRAAT BANKASI, MODERN ALTYAPI SİSTEMLERİNE YATIRIM YAPMAYI 2019 YILINDA DA SÜRDÜRMÜŞTÜR.

DİJİTAL BANKACILIK
Ziraat Bankası, alternatif dağıtım kanalları kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla iş süreçlerinde teknolojiyi yoğun bir biçimde kullanmaktadır.

Teknolojiyi bankacılık ürün ve hizmet sunum sürecine artan oranda entegre etmeye yönelik çalışmalar yürüten Ziraat Bankası, modern altyapı sistemlerine yatırım yapmayı 2019 yılında da sürdürmüştür.

Banka’nın 2019 yıl sonunda dijital müşteri sayısı 14 milyon, aktif mobil bankacılık kullanıcı sayısı 9,1 milyon, aktif internet şube kullanıcısı ise 1,9 milyon olmuştur.

POS + ÖKC adedi bakımından yaklaşık 525 bin adetle sektörde en fazla cihaza sahip banka olarak hizmet veren Ziraat Bankası, 2019 sonunda 566 bin üye işyeri sayısına, 13,7 milyar TL toplam üye işyeri cirosuna ulaşmıştır.

Yurt dışı menşeli kartların ülkemizdeki POS ve ATM’lerden, kendi yerel para birimlerinde işlem yapmalarına imkân sağlayan DCC (Dinamik Kur Dönüşümü) uygulaması 2019 yılı itibarıyla hayata geçirilmiştir. Türkiye’nin ve Ziraat Bankası’nın döviz pozisyonuna katkı sağlayacak bu kanal ile Banka’nın yabancı para kaynak tabanı genişletilmektedir.

Yine 2019 ile birlikte Ziraat Bankası’nın POS ve ATM’lerinde Rusya Federasyonu Milli Kartı “MIR Kart” kabulüne ilişkin süreç tamamlanarak devreye alınmıştır. Böylece Türk-Rus ekonomik ilişkilerinin derinleşmesi bakımından önemli bir aşama kaydedilerek turizm kaynaklı döviz gelirlerine katkı sunacak bir atılım gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda MIR kart logolu kartlarla Ziraat Bankası’nın fiziki üye işyerlerinde alışveriş yapılabilmesinin yanında, tüm Ziraat Bankası ATM’lerinde TL nakit çekim, bakiye sorgulama hizmetleri de sunulmaya başlanmıştır.

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN BİR YAKLAŞIM: ENGELSİZ BANKACILIK
Ziraat Bankası, engelli müşterilerinin ürün ve hizmetlere daha kolay ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla sistematik çalışmalar yürütmektedir.

Engelsiz Bankacılık çalışmaları kapsamında:

 • 931 adet şubede iç ve dış mekan zeminlerinde görme engelliler için hissedilebilir yüzey uygulaması, engelli vatandaşların şubelere geldiklerinde yardım için kullanacakları çağrı butonu, dış kapıya yapıştırılmak üzere Braille alfabesi baskılı bilgilendirme panosu
 • 40 adet şube ve Genel Müdürlük binalarında engellilerin kullanabileceği asansör

bulunmaktadır.

Ziraat Bankası’nın 2019 yılında 81 ayrı ilde 210 adet Engelsiz ATM cihazı bulunmaktadır.

ZİRAAT BANKASI, HAZİNE YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI BANKACILIK İŞ KOLUNDA, DEĞİŞEN PİYASA KOŞULLARI PARALELİNDE PROAKTİF VE HIZLI BİR BİÇİMDE REVİZE ETTİĞİ STRATEJİSİNİ UYGULAYARAK, BAŞARILI BİR BİLANÇO YÖNETİMİ GERÇEKLEŞTİRMİŞTİR.

HAZİNE YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI BANKACILIK

Ziraat Bankası, hazine yönetimi ve uluslararası bankacılık iş kolunda, değişen piyasa koşulları paralelinde proaktif ve hızlı bir biçimde revize ettiği stratejisini uygulayarak, başarılı bir bilanço yönetimi gerçekleştirmiştir.

Bankacılık sektörünün öncüsü Ziraat Bankası, 2019 yılında global ve yerel finans piyasalarında yaşanan gelişmelere karşı bilanço yönetimini likidite, faiz ve kur riskini minimize ederek, proaktif bir strateji ile yürütmüştür.

Banka, yaygın şube ağı ile güçlü mevduat tabanını koruyarak bireysel segmentte taban mevduat kazanımını sürdürmüş, çekirdek mevduat ile kaynak yapısını güçlendirmiştir. Türk lirası ve yabancı para mevduatın yanı sıra altın mevduatında da hatırı sayılır kazanımlar elde edilmiş ve altın mevduat büyüklüğü 2018 yılına göre %50 oranında artış göstermiştir. Bunun yanında, “Altın Vakti” kampanyaları ile müşterilerden yaklaşık 2 ton hurda altın da toplanarak ekonomiye kazandırılmıştır.

ALTIN TAHVİLİ VE ALTINA DAYALI KİRA SERTİFİKASI ARACILIK İŞLEMLERİ
Ziraat Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilk kez 2017 yılında ihracı gerçekleştirilen Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihraçlarındaki aracılık işlemlerine 2019 yılında devam etmiştir. Öte yandan 2017 Ekim ayında ihraç edilmiş olan Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikaları Ekim ayında itfa olmuş, müşteriler itfa bedelleri karşılığında tekrar Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası’na yatırım yapmış ya da itfa bedellerini fiziki altın veya vadesiz altın mevduatı olarak tahsil etmişlerdir.

TÜRK DİBS PİYASA YAPICILIĞINDA SÜRDÜRÜLEN BAŞARILI KONUM
Ziraat Bankası, Türk DİBS piyasa yapıcılığı konumunu 2019 yılında da başarılı bir şekilde sürdürmüş ve ikincil piyasalarda da aktif bir rol oynamıştır. Ana aktif yönetim stratejisi doğrultusunda bilanço yönetimine devam eden Banka, kredilerin bilanço payının artırılmasını ve menkul kıymetlerin payının korunmasını sağlamıştır. Bu çerçevede, 2018 yıl sonunda %17 seviyesinde olan menkul kıymetlerin toplam aktif içindeki payı 2019 sonu itibarıyla %19 olarak gerçekleşmiştir.

NİTELİKLİ YATIRIMCILARA YÖNELİK BONO VE TAHVİL İHRAÇLARI
Kaynak çeşitliliği ve müşteri tabanının genişletilmesi amacıyla yurt içi piyasada nitelikli yatırımcılara bono ve tahvil ihraçlarına, önceki yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da devam edilmiştir. 2019’da, yurt içinde 17,25 milyar TL olarak belirlenen ihraç tavanı çerçevesinde, yaklaşık 6 milyar TL tutarındaki itfaya karşılık 6,4 milyar TL’lik bono ihracı gerçekleştirilmiştir.

Bu dönemde sabit getirili ürünlerin yanında yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmeleri ve riski efektif bir şekilde dağıtabilmeleri amacıyla değişken faiz ödemeli ihraçlar yapılmıştır. Bu ihraçlar, gecelik faiz oranı olarak Borsa İstanbul tarafından her gün açıklanan Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı’na (TLREF) dayalı, 182 gün ve 364 gün vadeli, 91 günde bir değişken faiz ödemelidir.

Ziraat Bankası tarafından, TLREF referans faiz oranına dayalı sektörün ilk borçlanma aracı ihracı, Ağustos ayı sonunda gerçekleştirilmiş ve 3 ayrı ihraç ile 6 ay ve 1 yıl vadelerde 2,25 milyar TL büyüklükte finansman sağlanmıştır. Ayrıca Banka, TLREF Türk Lirası gecelik faiz oranına dayalı ve sektörün faiz riskini yönetebilmesi amacıyla her iki bacağı da Türk lirası olan faiz takası anlaşmalarının altyapısının oluşturulması için sektör oyuncuları ile birlikte çalışmış ve TLREF’e dayalı Overnight Indexed Swap (OIS) piyasasında piyasa yapıcı banka olarak işlem gerçekleştirmeye başlamıştır.

ZİRAAT BANKASI, KAYNAKLARINI ÇEŞİTLENDİRMEK VE UYGUN MALİYETLİ, UZUN VADELİ KAYNAK TEMİN ETMEK HEDEFİYLE ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRMEKTEDİR.

SERMAYE PİYASALARININ GELİŞTİRİLMESİNE ODAKLI STRATEJİLER
Ziraat Bankası, kaynaklarını çeşitlendirmek ve uygun maliyetli, uzun vadeli kaynak temin etmek hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, uluslararası sermaye piyasalarından borçlanma amacıyla, Banka’nın 4 milyar ABD doları tutarındaki GMTN (Global Medium Term Notes) programı, program büyüklüğü 7 milyar ABD dolarına çıkarılarak 20 Mart 2019 itibarıyla  güncellenmiştir.

GMTN (Global Medium Term Notes) programı dahilinde Banka; yurt dışında, %5,076 faiz oranıyla, yılda bir kupon ödemeli, 1,4 milyar Avro nominal tutarlı, alıcısının TVF Piyasa İstikrar ve Denge Alt Fonu olduğu, vadesiz (5. yılın sonunda geri çağırma opsiyonu olan), ilave ana sermaye hesaplamasına dahil edilecek borçlanma aracı ihracını, 24 Nisan 2019 tarihinde gerçekleştirmiştir. Ayrıca, Banka’ca tahsisli satış (private placement) şeklinde ihraçlar ile yurt dışı kaynak sağlanmaya devam edilmiştir.

Ziraat Bankası 2019 yılında, Dünya Bankası ve Avrupa Yatırım Bankası ile yaptığı anlaşmalar kapsamında 75 milyon ABD dolarını aşan tutarda kaynak ile KOBİ ve daha büyük ölçekli müşterilerine finansman temin etmiştir. Bu suretle Banka, müşterilerinin üretim, verimlilik ve istihdamlarını artırmaları yoluyla büyümelerine destek vermiş ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı sağlamayı sürdürmüştür. 

ZİRAAT BANKASI’NIN GÜÇLÜ FONLAMA YAPISINI ÇEŞİTLENDİREN SENDİKASYON İŞLEMİ
Ziraat Bankası 2019 yılı Mart ayında, 22 ülkeden 40 bankanın katılımıyla, 367 gün vadeli, toplam büyüklüğü 1.425 milyon ABD doları tutarında sendikasyon kredisi temin etmiştir. Farklı coğrafyalardan yüksek sayıda katılımcı ile sağlanan bu kredi, hem Türkiye’ye hem de Ziraat Bankası’na duyulan güvenin bir göstergesi olmuştur.  

Ziraat Bankası’nın güçlü fonlama yapısını çeşitlendirmeyi hedefleyen bu işlem, dış ticaretin finansmanı amacıyla Banka’nın uluslararası piyasalardan sendikasyon yöntemi ile temin ettiği yedinci borçlanma işlemidir.

Ziraat Bankası, uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü güçlü muhabir ilişkileri ağının sonucu olarak, muhabir bankalardan ikili kredi, postfinansman gibi alternatif kaynaklar da sağlamıştır. 2019 yıl sonu itibarıyla bu kaynakların tutarı, 1,6 milyar ABD dolarıdır. 

Sunduğu ürün ve hizmetlerle her alanda müşterilerinin yanında olan Ziraat Bankası, dış ticaretin finansmanı alanında da müşterilerini akreditif iskontosu, avalli bono/poliçe iskontosu gibi çok çeşitli finansal ürün ve hizmetlerle, etkin bir şekilde desteklemeyi sürdürmektedir.

Müşterilerinin dış ticaretin finansmanı ihtiyaçlarını karşılamak için Hermes, Serv, Sace gibi ihracat kredi kuruluşları ile yakın iş birliği içinde çalışan Banka, müşterilerine orta ve uzun vadeli ülke kredisi imkânı sunmaktadır. The Export Import Bank of Korea (KEXIM) ve The Export-Import Bank of the Republic of China (Tayvan Exim) anlaşmaları ile Çin, Tayvan ve Güney Kore ile bağlantılı müşterilerin işletme sermayesi ve yatırım finansmanı ihtiyaçlarına yönelik olarak, orta/uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman olanakları sağlanmıştır. 

Başarılı bir şekilde yürütülen söz konusu çalışmalar sonucunda Ziraat Bankası, dış ticaret işlemi gerçekleştiren müşteri sayısını her geçen gün artırmış ve 2012 yılında 11,1 milyar ABD doları büyüklüğünde olan dış ticaret hacmini, 2019 yıl sonunda 53,3 milyar ABD doları büyüklüğüne ulaştırmıştır.

Ziraat Bankası, kaynak çeşitliliğini artırma ve uzun vadeli alternatif kaynaklar yaratma amaçları doğrultusunda, bir seküritizasyon programı olan DPR’ın (Diversified Payment Rights-Çeşitlendirilmiş Ödeme Yükümlülükleri) kurulumu çalışmalarını yürütmektedir. Program ile Banka’ya gelen döviz havaleleri teminat gösterilmek suretiyle kredi temini veya bono ihracı yoluyla kaynak sağlanması hedeflenmektedir.

ZİRAAT BANKASI, 140’I AŞKIN ÜLKEDE, SAYILARI 1.750’NİN ÜZERİNE ÇIKAN ÇEŞİTLİ FİNANSAL KURUMLARLA OLUŞTURDUĞU GÜÇLÜ BİR MUHABİR AĞINA SAHİPTİR.

GÜÇLÜ MUHABİR BANKA AĞININ DA DESTEĞİYLE SÜREKLİ YÜKSELEN PAZAR PAYI
Ziraat Bankası, 140’ı aşkın ülkede, sayıları 1.750’nin üzerine çıkan çeşitli finansal kurumlarla oluşturduğu güçlü bir muhabir ağına sahiptir. Banka, kurmuş olduğu bu ağı, müşteri talepleri ile küresel piyasalardaki konjonktür ve trendler doğrultusunda çeşitlendirmekte ve genişletmekte, bu sayede müşterilerine dünyanın pek çok noktasında dış ticaret olanağı sunmaktadır.

Yurt dışında olduğu kadar yurt içinde yerleşik muhabir bankalarıyla da ilişkilerini geliştirmeye ve işlem hacimlerini artırmaya önem veren Ziraat Bankası, dış ticaret alanında lider bankalar arasında yer almaktadır.

Ziraat Bankası, güvenilir bir muhabir banka limit tahsis modeli uygulamaktadır. Bu kapsamda yurt içi ve yurt dışında yerleşik muhabir bankaların kredi değerlilikleri periyodik olarak yapılan analizlerle güncellenmekte, içsel derecelendirme modeli ile söz konusu kuruluşlar lehine limit tahsis edilmektedir.

Ziraat Bankası’nın müşteriler tarafından dış ticaret işlemlerinde tercih edilmesinin ve bu alanda aldığı payı sürekli yükseltmesinin temelinde, muhabir bankalarla sağladığı güçlü ve sürdürülebilir iş birliği kapsamında sunduğu kaliteli hizmet ve zengin ürün portföyü bulunmaktadır. Banka, yurt içi ve yurt dışı YP para transferlerinde yaygın muhabir ağı avantajını kullanarak müşterilerine hızlı ve daha az maliyetli alternatif çözümler önerebilmekte, her geçen gün aracılık ettiği YP transfer hacmini artırmaktadır.

YURT DIŞI ŞUBE BANKACILIĞI
Ziraat Bankası, faaliyette bulunduğu ülkelerde uluslararası bankacılık stratejisi ve vizyonu doğrultusunda şekillendirdiği Yurt Dışı Şube Bankacılığı alanındaki çalışmalarını;

 • Ülkemiz girişimcileri ve firmalarının yanı sıra faaliyet gösterilen coğrafyalarda tüm müşterilere hızlı, modern ve kaliteli hizmet sunulması,
 • Banka’nın, Türkiye ile faaliyet gösterdiği ülkeler arasındaki dış ticaretten aldığı payın artırılması, bu ülkelerarası ticaretin finansmanında etkin rol alınması,
 • Şubelerin sağlıklı ve verimli bilanço yapısı ile sürdürülebilir kârlılığının devamının sağlanması,
 • “Ziraat Finans Grubu” temel anlayışı çerçevesinde etkin bir sinerji oluşturulması

ana hedefleriyle yürütmektedir.

ZİRAAT BANKASI, HER ZAMAN OLDUĞU GİBİ GELECEK DÖNEMLERDE DE TÜRKİYE’NİN YANI SIRA FAALİYETTE BULUNDUĞU BÖLGELERİN EN GÜÇLÜ VE ETKİN BANKASI OLMAK AMACINI GÜTMEKTEDİR.

“DÜNYANIN HER YERİNDE ZİRAAT HEP YANINIZDA”
Ziraat Bankası, “Dünyanın her yerinde, Ziraat hep yanınızda” sloganı doğrultusunda, hizmet sunduğu bütün coğrafyalardaki mevcut ve potansiyel iş fırsatlarını entegre bir bakış açısıyla ve titizlikle değerlendirmektedir.

Her zaman olduğu gibi gelecek dönemlerde de Türkiye’nin yanı sıra faaliyette bulunduğu bölgelerin en güçlü ve etkin bankası olmak amacını güden Banka’nın, 2019 yılında yurt dışı bankacılık kapsamında sağladığı gelişmeler aşağıda özetlenmiştir.

Londra Şubesi, Londra finans merkezinin dinamiklerine ve gerekliliklerine uygun olarak ürün ve hizmet yelpazesini, özellikle yapılandırılmış finansman ve dış ticaretin finansmanı alanlarındaki etkinliğini artıracak şekilde yeniden şekillendirmiştir. Ayrıca Londra Şubesi, uluslararası finans piyasalarına erişimde önemli bir temas noktası olması nedeniyle, para piyasası ve hazine işlemleri açısından da öncü ve avantajlı konumunu sürdürmektedir.

Yunanistan’da, Atina, Gümülcine ve İskeçe olmak üzere 3 şube ile hizmet sunulmaktadır. Ziraat Bankası Yunanistan’da, kurumsal bankacılık ve dış ticaretin finansmanı gibi bankacılık hizmetlerini odağına alarak, iki ülke arasındaki ticaretin gelişiminde aktif rol oynamaktadır.

Bulgaristan’da, Bulgaristan Ülke Yöneticiliği’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Sofya, Filibe (Plovdiv), Kırcaali ve Varna’da 4 şube ile kurumsal ve bireysel segmentte hizmet sunulmaktadır. ATM ve internet bankacılığı gibi şube dışı kanallar ile müşterilere finansal hizmet ve çözüm olanakları sağlanmaktadır.

Kosova’da, Priştine Şubesi 8 Haziran 2015 tarihinde faaliyete başlamıştır. Kurumsal ve bireysel müşterilere, yaygın bir ürün yelpazesi ile hizmet verilen Kosova’da 2018 yılında Prizren ve İpek (Peja) şehirlerinde, 2019 yılında ise Ferizaj’da açılan yeni şubelerle hizmet ağı genişletilmiştir.

KKTC’de, ürün yelpazesi çeşitlendirilerek ve hizmet kalitesi sürekli artırılarak, müşteri ve piyasa odaklı faaliyetler 8 şube ile sürdürülmektedir. KKTC şubeleri kurumsal ve bireysel bankacılık ürünlerini Türkiye standartlarında müşterilerine sunmakta, KKTC’nin ekonomik gelişmesine önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir.

Irak’ta, Bağdat ve Erbil Şubeleri ile iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimine destek vermektedir. Şubeler, müteahhitlik firmalarının teminat mektubu ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, ülkede faaliyet gösteren Türk ve Iraklı kurumsal müşteriler başta olmak üzere, uluslararası firma, kurum ve kuruluşların finansal çözüm noktası olmaya devam etmektedirler.

Suudi Arabistan Cidde Şubesi 2011 yılında faaliyete başlamıştır. Başta Türk müteahhitlik firmalarının teminat mektubu ihtiyaçları olmak üzere, ülkede faaliyet gösteren Türk ve Suudi kurumsal müşterilerin bankacılık ihtiyaçlarının karşılanması, Türk-Suud dış ticaretine aracılık edilmesi ve geliştirilmesi hedefiyle, şubenin ürün ve hizmet yelpazesinin genişletilmesi çalışmaları sürdürülmektedir.

Ziraat Bankası’nın Körfez Bölgesi’ndeki ikinci hizmet noktası olan Bahreyn Şubesi, uluslararası finansal piyasalara erişimde aktif rol oynamaktadır.

İNSANI MERKEZE ALAN İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASIYLA ZİRAAT BANKASI, ÇALIŞANLARININ GELECEĞE GÜVENLE BAKMASINI SAĞLAMAYI HEDEFLEMEKTEDİR.

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI

İnsanı merkeze alan insan kaynakları politikasıyla Ziraat Bankası, çalışanlarının geleceğe güvenle bakmasını sağlamayı hedeflemektedir.

Ziraat Bankası; yüksek eğitim düzeyi, mesleki uzmanlığı ve global piyasalarda iş yapabilme yetkinliği ve deneyimi ile fark yaratan, nitelikli bir insan kaynağına sahiptir.

Banka’nın faaliyet gösterdiği sektördeki en temel rekabet üstünlüklerinden birini oluşturan insan kaynakları alanındaki yaklaşımı, insan gücünü sürekli geliştirmek ve global rekabet ortamında kalıcı üstünlük haline getirmektir.

Ziraat Bankası’nın Sürekli Gelişim Felsefesi paralelinde oluşturduğu insan kaynakları süreçleri, Banka hedefleri doğrultusunda, büyük bir titizlikle yönetilmektedir.

ZİRAAT BANKASI SÜREKLİ GELİŞİM FELSEFESİ

 • Çalışanlarının çağın gereklerine ayak uydurabilen, değişime ve gelişime açık, takım çalışmasına yatkın, başarı odaklı, sorumluluk bilinci gelişmiş bireyler olmaları Banka için önemlidir.
 • Ziraat Bankası sürekli gelişim felsefesi ile çalışanlarını kariyerleri boyunca destekler.
 • Her bir Banka çalışanı; verimlilik, etkinlik, kalite, etik değerlere bağlılık ve güven ile özdeş olan bir marka kapsamında çalıştığı bilinci ile hareket eder.

İNSAN KAYNAKLARINDA 2019 FAALİYETLERİ
Ziraat Bankası, sektöründeki çok özel ve seçkin konumunu; rakipsiz pazar bilgisi ve deneyimi ile müşterilerine doğru zamanda, doğru kanaldan, doğru değer önerileri sunan üst düzey insan kaynağına borçlu olduğunun bilincindedir.

Bu bilinç doğrultusunda en büyük yatırımını insan kaynağına yapmakta olan Banka, benimsediği çağdaş insan kaynakları yönetim sistemini 2019 yılında da uygulamaya devam etmiştir.

ÇALIŞAN PROFİLİ
Ziraat Bankası 2019 yıl sonu itibarıyla toplam 24.563 çalışanı ile hizmet vermektedir. 2019 yılında 608 kişiye yeni istihdam sağlanmış ve çalışanların yaş ortalaması 36,5 olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu itibarıyla çalışanların %86’sı ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora eğitimine sahiptir, hizmet yılı ortalaması ise 12,18’dir.

Ayrıca, Ziraat Finans Grubu kapsamında yurt içi ve yurt dışı ortaklıklar dahil 28.325 çalışan bulunmaktadır.

ZİRAAT BANKASI İNSAN KAYNAĞININ ÇALIŞMA YERİ, YAŞ GRUBU VE EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI:

Genel Müdürlük, Bölge, Şube Dağılımı

Birim

Kişi Sayısı

%

Genel Müdürlük

5.181

21,1

Bölge

283

1,1

Şube

19.002

77,4

Yurt Dışı

97

0,4

Genel Toplam

24.563

100,0

Yaş Grubu Dağılımı

Yaş

Kişi Sayısı

%

30 -

2.999

12,7

30 - 50

20.784

83,2

51 +

780

4,1

Genel Toplam

24.563

100,0

Eğitim Düzeyi Dağılımı

Öğrenim Durumu

Kişi Sayısı

%

Doktora

44

0,2

Yüksek Lisans

2.248

9,2

Lisans

16.074

65,4

Ön Lisans

2.639

10,7

Lise

3.437

14,0

Ortaokul

121

0,5

Genel Toplam

24.563

100,0

İŞE ALIM
Ziraat Bankası; bankacılık kariyerinde ilerleme hedefleyen gençlere, geçmiş yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da kapılarını açmıştır. Banka’nın Müfettiş Yardımcısı ve Avukat gereksinimini karşılamak amacıyla, 12 Ekim 2019 tarihinde yazılı, 16-25 Aralık 2019 tarihleri arasında mülakat bölümü gerçekleştirilen işe alım sınavıyla; 25 Müfettiş Yardımcısı, 41 Avukat olmak üzere toplam 66 personel, Ocak 2020 itibarıyla Ziraat Finans Grubu ailesine katılacaktır.

2019 yılında oluşan Servis Görevlisi Yardımcısı ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak, Destek Asistanı kapsamındaki yaklaşık 400 personel Bankacılık Unvan Grubuna geçirilmiştir. Ayrıca, Banka’ya 3 yıl ve üzerinde hizmet vermiş 185, 5 yıl ve üzerinde hizmet vermiş 321 dış kaynak personel 2019 yılı içerisinde kadroya alınmıştır.

ZİRAAT BANKASI, CUMHURBAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI OFİSİ HİMAYESİNDE GERÇEKLEŞTİRİLEN BÖLGESEL KARİYER FUARLARINA 5 BÖLGEDE KATILIM SAĞLAMIŞTIR.

KARİYER YÖNETİMİ
Ziraat Bankası benimsediği şeffaf kariyer yönetimi anlayışı doğrultusunda, yönetim kadrolarını kendi bünyesinde yetiştirmektedir. Bu kapsamda 2019 yılında yürütülen yükselme uygulamaları çerçevesinde yazılı sınavda başarı gösteren 2.917 çalışan bir üst unvana yükselmeye hak kazanmıştır. Ayrıca Yönetici Aday Programı’nı başarı ile tamamlayan 100’ü aşkın personel, şubelere/birimlere Yönetici pozisyonlarında atanmıştır.

Ziraat Finans Grubu kariyer uygulamaları doğrultusunda yurt içi iştiraklerde görev yapan personelin unvanda yükselme sınavları gerçekleştirilmiş, başarılı olan personelin bir üst unvana atanmaları sağlanmıştır.

Ziraat Bankası, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde gerçekleştirilen Bölgesel Kariyer Fuarlarına 5 bölgede katılım sağlamıştır. Fuarlarda, 50’den fazla üniversitede öğrenimine devam eden binlerce öğrenci ile bir araya gelinerek Banka’nın işe alım süreçleri ve kariyer olanakları hakkında bilgi verilmiştir.

TERFİ-NAKİL UYGULAMALARI
Banka personelinin motivasyonunu yükseltmek, operasyonel yükü en aza indirmek, sürecin hızlı, etkin ve sağlıklı bir şekilde yönetimini sağlamak amacıyla yılda iki defa yapılan Nakil Talep uygulamasına devam edilmiştir. Aralık-Ocak döneminde geçerli olan 1.493 talebin %31’i, Haziran-Temmuz döneminde ise 1.587 geçerli talebin %36’sı olumlu sonuçlandırılmıştır.

ÜCRETLENDİRME UYGULAMALARI
Ziraat Bankası’nda ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesinden Ücretlendirme Komitesi sorumludur. Komite, ücret politikalarının Banka’nın etik değerleri ve stratejik hedefleri ile uyumunu sağlamak üzere ücretlendirme politikası ve uygulamalarını, risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek önerilerini Yönetim Kurulu ile paylaşmaktadır.

Banka Yönetim Kurulu Üyeleri ve Genel Müdür ücretlerine, ilgili yılın Genel Kurul Toplantısı sırasında karar verilmektedir.

Ziraat Bankası ile Öz Finans-İş Sendikası arasında, 01.01.2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren ve 31.12.2020 tarihine kadar geçerli olan 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi imzalanmıştır. Bu kapsamda, sendika üyelerine aylık ek ödeme yapılmasının yanı sıra izin başta olmak üzere bazı özlük hakları sağlanmıştır. Sendikalaşma oranının %90 seviyesinde olduğu Banka’da 2020 yılı ücret ayarlamaları Toplu İş Sözleşmesi’ne uygun olarak yapılmıştır.

Yapılan fazla mesailerin takibi amacıyla devreye alınan sistemin etkin kullanımına 2019 yılında da devam edilmiş, fazla mesailerin azaltılmasına odaklanılarak, çalışanların iş ve aile arasındaki dengelerinin korunmasına hassasiyet gösterilmiştir.

Banka’nın yurt içi ve yurt dışı iştirakleri ile yurt dışı şube ve temsilciliklerinin 2020 yılı ücret matrisleri hazırlanarak uygulamaya alınmıştır.

BİREYSEL EMEKLİLİK
Banka tarafından İşveren Grup Emeklilik Sözleşmesi kapsamında, 50 TL’den az olmamak şartıyla brüt maaşın %3’ü oranında katkı payı ödemesi uygulamasına ek olarak, 2014 yılında Banka çalışanlarına katkı payı ödeme şartı olmaksızın aylık 50 TL tutarında işveren katkı payı ödeme uygulaması getirilmiştir. Bu tutar, 2018 yılından bu yana 150 TL olarak uygulanmaktadır.

Diğer taraftan; BİZBİZE Gruba Bağlı Grup Emeklilik sözleşmesi kapsamında Banka çalışanları ve yakınlarından giriş aidatı ve yönetim gider kesintisi alınmamaktadır. Bunun yanı sıra plan kapsamında alınan fon işletim gider kesintisi yıllık %1 olarak uygulanarak, ek fayda verilmektedir.

SAĞLIK YARDIMI VE UYGULAMALARI
Ziraat Bankası, T.C. Emekli Sandığı’na (5510 Sayılı Kanun 4-1/c) tabi çalışanlar ile aile fertlerine, SGK tarafından sunulan sağlık hizmetlerine ek olarak;

 • Banka Yönetim Kurulu’ndan alınan yetkiler çerçevesinde Ziraat Bankası bütçesinden,
 • Ek olarak Sağlık Yardım Sandığı (Sandık)  Sandık Yönetim Kurulu’ndan alınan yetkiler çerçevesinde Sandık bütçesinden tedavi yardımları sağlamaktadır.

Ayrıca Banka, çalışanlarının sağlık hizmeti almaları amacıyla, sağlık hizmeti sunucularıyla özel anlaşmalar yaparak tüm çalışanlarına duyurmaktadır.

ZİRAAT BANKASI ÇALIŞANLARININ YILLIK İZİN SÜRELERİ İŞ KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE DÜZENLENMİŞ, TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞANLARA İLAVE HAKLAR DA VERİLMİŞTİR.

İZİN UYGULAMALARI
Ziraat Bankası çalışanlarının yıllık izin süreleri İş Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş, Toplu İş Sözleşmesi ile çalışanlara ilave haklar da verilmiştir. Yasal düzenlemeler kapsamında Banka’nın insan kaynakları mevzuatında gerekli değişiklikler/düzenlemeler yapılmaktadır. Çalışanların hak ettikleri yıllık izin sürelerini dönemi içinde kullanabilmeleri için gerekli tedbirler alınmakta, uygulamalar geliştirilmektedir.

PERFORMANS YÖNETİMİ
Bireysel Performans Yönetim Sistemi, çalışanların objektif, ölçülebilen kriterler doğrultusunda, dönemler itibarıyla kişisel başarı ve sıralamalarını ölçen bir sistemdir. Sistem, sayısal bazlı ve yetkinlik bazlı olmak üzere iki temel boyutta kurgulanmıştır.

Ziraat Bankası’nın stratejileri, performans sistemi aracılığıyla sahaya aktarılmaktadır. Müşteri odaklılık, kârlılık, verimlilik ve risk yönetimine ilişkin göstergelerin sayısal performans puanına önemli ölçüde etkisi bulunmaktadır. Hedef, gelişim ve büyüklük boyutlarında yapılan ölçümler sonucu hesaplanan sayısal performans puanları ile yetkinlik puanlarının birleştirilmesi sonucu oluşan bireysel sıralamalar, performans prim ödemelerine temel oluşturmaktadır.

Bireysel performans değerlendirmelerine göre yapılan dönemsel performans prim ödemeleriyle; müşteri odaklı iş modelinin güçlendirilmesi, pazarlama ve etkinlik odaklı çalışma anlayışının yerleştirilmesi, çalışanların motive edilerek kurumsal bağlılıklarının artırılması, kurum hedefleri ile uyumlu bireysel başarıların maddi olarak ödüllendirilmesi amaçlanmıştır.

Dönemsel prim bütçesi, Banka’nın kârlılığı ve faaliyet sonuçları dikkate alınarak, toplam aylık ücret ödemelerinin %8’ini geçmeyecek şekilde oluşturulmuştur. Söz konusu bütçe; objektif, somut ve sayısal olarak belirlenmiş, ölçülebilir kriterler doğrultusunda, çalışanlara üçer aylık dönemlerde, Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında bireysel performans primi olarak ödenmektedir.

Banka’nın strateji ve hedefleri paralelinde, pazarlama ağırlıklı olarak kurgulanan sistemde primler, daha fazla katkı sağlayan çalışanların daha yüksek kazanç elde etmesine imkân sağlayacak şekilde hesaplanmaktadır. Prim hesaplamalarında, şube segment ve ölçeğine, bireysel performans sırasına ve görev pozisyonuna göre belirlenmiş farklı katsayılar kullanılmaktadır. Pazarlama grubu çalışanlarına, her dilimde bireysel performans puanları ile doğru orantılı olarak farklılaşan tutarda prim hesaplanmaktadır.

Çalışanların motive edilerek kurumsal bağlılıklarının artırılmasını, kurum stratejileri ile uyumlu bireysel başarıların ödüllendirilmesini hedefleyen Ziraat Bankası, 2018 yılı 2. çeyreği itibarıyla, uygulamakta olduğu performans yönetim sistemi kapsamına sayısal performans ölçümü yapılan birimler ile birlikte yetkinlik bazlı değerlendirme sistemini esas alarak diğer tüm Genel Müdürlük birimlerini de dahil etmiştir.

Diğer taraftan, Ziraat Finans Grubu temel anlayışı çerçevesinde, yurt içi iştiraklerde bireysel performans ve yetkinlik değerlendirme ile prim sistemi uygulamalarına başlanmıştır. Yurt dışı iştiraklerde de bireysel performans yönetimi sistemlerinin devreye alınmasına yönelik çalışmalara 2019 yılında devam edilmiştir. 2020 yılı içerisinde, yurt dışı iştirakler için kurgulanan performans sistemi sonuçlarının takip edilerek bu birimlerde de performans primi ödemelerine başlanması planlanmaktadır.

Bireysel Performans ve Yetkinlik Değerlendirme Sistemi kapsamında, 2018 yılı Haziran ayından itibaren, çalışanların sayısal performans puanlarına yetkinlik puanları dahil edilerek performans primi hesaplamaları ve bu doğrultuda eğitim planlamaları yapılmaya başlanmıştır. İlerleyen süreçte, performans sistemi sonuçlarının kariyer yönetimine etkisinin artarak devam etmesi hedeflenmektedir.

ÇALIŞAN ÖNERİLERİ
Çalışanlarıyla karşılıklı iletişime dayalı bir ilişki geliştiren Ziraat Bankası, öneri sistemi aracılığıyla çalışanları karar alma mekanizmasına dahil etmeyi, çalışanların bilgi birikimlerinden yararlanmayı ve onları araştırmaya teşvik etmeyi, hizmetlerde verim ve kaliteyi daha üst mertebelere çıkarmayı amaçlamıştır. Bu kapsamda, 2019 yılı içerisinde çalışanlar tarafından sisteme 2.862 adet öneri iletilmiş, önerilerle ilgili gerekli aksiyonlar alınmıştır.

2020 PROJEKSİYONU
Ziraat Finans Grubu kapsamında, çalışanlara kariyer olanakları ve çağdaş çalışma koşulları sunulmasına 2020 yılında da devam edilecektir.

Teknolojik gelişmelerin artmasıyla birlikte iş süreçlerinin dijitalleşmesi ve yeni neslin çalışma hayatından beklentilerinin farklılaşması; özellikle işe alım, kariyer yönetimi ve yetenek yönetimi süreçlerinde değişiklik yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda, süreçlerin değişen ihtiyaçlara daha hızlı cevap verebilecek şekilde çevik bir yapıya dönüştürülmesi, dijitalleşmenin artırılması ve veri analitiğinin kullanılması konularında çalışmalara başlanmıştır.

ZİRAAT BANKASI, ÇALIŞANLARININ GEREK MESLEKİ BİLGİ VE BECERİLERİNİN, GEREKSE KİŞİSEL YETENEKLERİNİN GELİŞTİRİLMESİNE YÖNELİK EĞİTİMLERE VE GELİŞİM FAALİYETLERİNE ÖNEM VERMEKTEDİR.

EĞİTİM

Ziraat Bankası, çalışanlarının gerek mesleki bilgi ve becerilerinin, gerekse kişisel yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlere ve gelişim faaliyetlerine önem vermektedir.

Tüm çalışanlarının bankacılık alanında teknik altyapıya sahip, uluslararası literatüre ve uygulamalara hakim, bilgili ve vizyoner olarak yetişmelerini sağlayacak eğitim çalışmalarını her yıl geliştirerek sürdüren Banka 2019 yılında da çeşitli eğitim projelerini uygulamaya koymuştur.

EĞİTİM FAALİYETLERİ
Çalışanlarına yönelik sürekli mesleki ve kişisel gelişim olanakları sunan Ziraat Bankası’nda, 2019 yılında kişi başı ortalama 13,35 saat sınıf içi eğitim ve 21,87 saat e-eğitim verilmiştir.

2019 yılında çalışanlara yönelik gerçekleştirilen eğitim faaliyetleri şu şekildedir:

 • Ziraat Bankası’na yeni katılan personelin Banka’yı tanıması, kurum kültürüne adapte olması ve gerekli temel bilgi ve becerilerin kazandırılması amacıyla “İlk Adım Eğitimleri”,
 • Yetkili görev pozisyonunda çalışan yönetmen unvanlı personelin yöneticiliğe/şube yöneticiliğine hazırlanması amacıyla “Yönetici Aday Programı Eğitimleri”,
 • Çalışanların bulundukları pozisyona uygun olarak verilen, görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmeleri için gerekli temel bilgi ve beceriyi kazandırmayı amaçlayan “Kariyer Eğitimleri”,
 • Banka’nın hedef ve stratejileri doğrultusunda eğitim ihtiyaçlarını karşılamak veya yeni ürün/hizmet/mevzuat bilgisini aktarmak amacıyla “Gelişim Eğitimleri”,
 • Mevzuattan kaynaklanan “Yasal Zorunluluk Eğitimleri”,
 • Ulusal ve uluslararası lisanslara ve sertifika sınavlarına hazırlık amacıyla “Lisanslama/Sertifika Eğitimleri”.

YASAL MEVZUAT DOĞRULTUSUNDA MESLEKİ EĞİTİMLER
Ziraat Bankası, çalışanları için suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin sistematik eğitim faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

Eğitimlere 2019 yılında çalışanların %80’i katılım göstermiştir.

2019 YILI İÇİNDE ZİRAAT BANKASI ÇALIŞANLARINA SINIF İÇİ EĞİTİMLERİN YANI SIRA E-ÖĞRENME, OYUNLAŞTIRMA VE SANAL SINIF GİBİ FARKLI DİJİTAL YÖNTEMLERLE EĞİTİMLER SUNULMUŞTUR.

e-EĞİTİM
2019 yılı içinde Ziraat Bankası çalışanlarına sınıf içi eğitimlerin yanı sıra e-öğrenme, oyunlaştırma ve sanal sınıf gibi farklı dijital yöntemlerle eğitimler sunulmuştur.

İşgücü kaybı olmadan, düşük maliyetle, kısa sürede daha fazla personele eğitim verme imkânı tanıyan, çalıştıkları yerden veya evlerinden erişim sağlayabildikleri, sınıf içi eğitimleri destekleyen mevcut e-eğitimlerin bazıları revize edilmiş ve yeni eğitimler eklenmiştir.

2019 yılında kullanıcı başına yaklaşık 41 e-eğitim atanmış ve kullanıcı başına e-eğitimlerde geçirilen toplam süre 21,87 saat olarak gerçekleşmiştir. 2019 yıl sonu itibarıyla, farklı konularda 200’ün üzerinde e-eğitim (etkileşimli e-eğitim, video, kitap özeti/makale, e-kitap vb.) sistemde yer almaktadır.

2019 yılında en çok giriş yapılan e-eğitimler sırasıyla, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı, Orijinal Banknotlar ve Teknik Özellikleri, Çek Hukuku, Borçlar Kanunu ve Çek Güvenlik Özellikleri eğitimleridir.

Sanal sınıf yöntemi ile Banka çalışanlarının şubelerinden ayrılmadan, bilgisayarları başında, eğiticiyi canlı olarak görüntülü ve sesli şekilde izleyebildikleri, soru yöneltebildikleri eğitimler vermek mümkün olmuştur. Bu yöntemle 1.012 çalışanın şubelerinde, ekran başında eğitim alması sağlanmıştır.

Bu yöntemlere ek olarak, soru çözümleriyle öğrenmeyi kalıcı hale dönüştüren “ciddi-oyun” uygulaması akıllı telefonlar üzerinden kullanılmak üzere çalışanlara sunulmuştur. İçerisinde zorluk derecesine göre farklı segmentlerden müşterilerin olduğu, sanal bir ortamda gerçek zamanlı ürün satışı yapılarak katılımcıların şube sayılarını ve portföylerini büyüttükleri uygulamadaki kullanıcı sayısı 3.450, oyunda geçirilen toplam süre 7.026 saat, günlük ortalama geçirilen süre kişi başı 14 dakika olarak gerçekleşmiştir. Oyunda, akademi bölümü içerisinde yer alan bankacılık konularındaki 200 soru, yaklaşık 400 bin defa çözülmüştür.

Ziraat Bankası internet sitesinde, herkesin ulaşımına açık olan eğitimler de bulunmaktadır. Çocukları tasarruf konusunda bilinçlendirmek ve temel finansal kavramlarla tanıştırmak için hazırlanan e-eğitimler ile eğlenerek öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

 • Para-Banka Adası
 • Tasarruf Adası
 • Kredi ve Kredi Kartı Adası
 • Bütçe Adası

başlıkları altında sunulan bu e-eğitimler ile çocuklara para ve banka ilişkisi, bankaların işleyişi, internet ve telefon bankacılığı, kredi ve kredi kartı bilinci ile paradan elektriğe ve suya kadar tüm kaynakların tasarruflu kullanımı konularında bilgilendirme yapılmaktadır.

Çiftçilere, e-eğitim çalışmaları kapsamında modern sulama tekniklerinden tarım sigortasına kadar geniş bir alanda farkındalık eğitimleri verilmektedir. Bunun yanı sıra, tüm müşterilere yönelik “Kredi Kartı Sistemi Nasıl İşler?” konulu e-eğitim programı da hazırlanmıştır.

STAJ İMKÂNLARI
2019 yılı içerisinde, 3308 sayılı kanun kapsamında, Meslek Liseleri ile Yüksek Öğretim kurumlarında öğrenim gören ve staj zorunluluğu bulunan yaklaşık 3.000 öğrenciye Ziraat Bankası’nın çeşitli birimlerinde staj imkânı sağlanmıştır.

SOSYAL SORUMLULUK KAPSAMINDA YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR, ZİRAAT BANKASI’NIN TOPLUMA VERDİĞİ ÖNEMİ YANSITMAKTADIR.

SOSYAL SORUMLULUK VE TANITIM ÇALIŞMALARI

Sosyal sorumluluk kapsamında yürüttüğü çalışmalar, Ziraat Bankası’nın topluma verdiği önemi yansıtmaktadır.

Ziraat Bankası, kurumsal sosyal sorumluluk çerçevesinde üstlendiği misyonu her yıl daha ileriye taşımayı ve bu konuda sürekliliği sağlamayı hedeflemektedir. Banka, bu hedefine ulaşmak için kültür, sanat, eğitim ve spor başta olmak üzere birçok farklı alanda, topluma katkı sunacak çalışmalarını aralıksız sürdürmektedir.

Ziraat Bankası 2019 yılında da bireyleri ve toplumu geliştirmeye yönelik projelere destek vermiştir.

KÜLTÜR VE SANAT FAALİYETLERİNİ DESTEKLEMEK, ZİRAAT BANKASI’NIN UZUN YILLARDIR İÇSELLEŞTİRMİŞ OLDUĞU BİR GELENEKTİR.
Ziraat Bankası, kuruluşundan bu yana sanata ve sanatçıya verdiği önemi “Sanat İçin Sanatın İçinde” sloganıyla bütünleştirerek, çeşitli sanat dallarında etkinliklere katkıda bulunmaktadır. Banka’nın 1990’lı yıllarda açtığı Ankara Kuğulu ve İstanbul Tünel Sanat Galerilerine 2019 yılında Çukurambar Sanat Galerisi eklenmiştir. Ankara Kuğulu ve İstanbul Tünel Sanat Galerilerinde yıl boyunca düzenlenen 25 adet sergi, 15 bini aşan sanatsever tarafından ziyaret edilmiştir.

Kültür ve sanata destek olmayı görev bilen Ziraat Bankası ile Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliği kapsamında hayata geçirilen Devlet Tiyatroları Ziraat Sahnesi, tiyatro severlerin hizmetine sunulmuştur.

ZİRAAT BANKASI, TÜRKİYE’NİN ÖNDE GELEN HEYKEL VE TABLO KOLEKSİYONLARINDAN BİRİNE SAHİPTİR.
Ziraat Bankası, koleksiyonunda bulunan eserleri koleksiyon kitabı ve düzenlediği kapsamlı sergiler aracılığıyla toplumla paylaşmaktadır. 2.500’ü aşan eser sayısı ile Ziraat Bankası Resim Koleksiyonu, Ziraat Bankası galerilerinde eserleri sergilenen sanatçılardan alınan yapıtlarla genişlemeye devam etmektedir.

TÜRKİYE’NİN İLK BANKACILIK MÜZESİ ZİRAAT BANKASI TARAFINDAN KURULMUŞTUR.
Ziraat Bankası Müzesi, Banka’nın birikimini ve deneyimini gelecek nesillere aktarmak amacıyla 1981 yılında açılmıştır. Müze, 1929 yılında İtalyan Mimar Giulio Mongeri tarafından yapılan ve Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi yapılarından biri olan, Ankara’nın Ulus semtindeki Banka Genel Müdürlük binasının zemin kat Şeref Salonu’nda bulunmaktadır.

Tarihi binada 2017 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sonrasında, zemin kata bodrum katın da dahil edilmesiyle genişletilen Ziraat Bankası Müzesi, modern müzecilik anlayışı doğrultusunda dijital unsurlarla zenginleştirilerek yeni yüzüyle Kasım 2019’da tekrar ziyarete açılmıştır.

Başlangıcından bugüne Türkiye bankacılık sisteminin ticari, ekonomik, siyasi, kültürel, sanatsal, eğitsel değişimini ve geçmişten bugüne gelişimini gösterme özelliğine sahip olan Ziraat Bankası Müzesi, bu özellikleri içinde barındıran ve bankacılık sisteminde kullanılan pek çok antika objeyi, tarihi bir atmosfer içinde sergilemektedir.

156 YILDIR TOPLUMSAL PAYLAŞIM RUHU İLE HAREKET EDEN ZİRAAT BANKASI, 2019 YILINDA DA ÇEŞİTLİ SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİNE DESTEK VERMİŞTİR.

ZİRAAT BANKASI, TÜRK SPORUNUN GELİŞMESİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAMAKTADIR.
Ziraat Bankası, 10 sezondur futbolda Türkiye Kupası’nın isim hakkını alarak Türk sporunun gelişmesine önemli katkı sağlamıştır. Bunun yanı sıra 1981 yılından beri Türkiye Erkekler Voleybol liglerinde mücadele eden Ziraat Voleybol Takımı, 2019/2020 sezonunda hem Efeler Ligi hem de AXA Sigorta Kupa Voley (Türkiye Kupası) mücadelesini başarı ile sürdürmektedir. 2017-2018 sezonunda CEV Kupası’nda ikinci olma başarısı gösteren Ziraat Voleybol Takımı, Bulgaristan’ın Pazarcık kentinde düzenlenen Balkan Kupası’nda Türkiye’yi temsil etmiş ve Balkan Kupası Şampiyonu olmuştur. En son düzenlenen Altyapı Türkiye Şampiyonası’nda voleybol altyapıları Yıldız, Genç kategorilerinde Türkiye Şampiyonluğunu kazanmıştır.

156 yıldır toplumsal paylaşım ruhu ile hareket eden Ziraat Bankası, 2019 yılında da çeşitli sosyal sorumluluk projelerine destek vermiştir.

 • Ziraat Bankası, ülkemizin yetiştirdiği en önemli fotoğraf sanatçılarından Ara Güler’in eserlerini dünya başkentlerinde sanatseverlerle buluşturmak amacıyla Ara Güler Retrospektif Sergisi’ne sponsor olmuştur. 23 Nisan 2019 tarihinde İngiltere/Londra’dan başlayan sergi, bir yıl boyunca İngiltere’yle beraber Fransa, Japonya, Amerika, İtalya ve Somali olmak üzere toplam altı ülkede düzenlenecektir.
 • Milli Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen Z-Kütüphane Projesi ile okuma kültürünün yaygınlaştırılması, kütüphanelerin geliştirilmesi, sürdürülebilir kalitede hizmet sunumu ve materyal desteğinin sağlanması amaçlanmaktadır. Ziraat Bankası, 81 ilde kurulması kararlaştırılan Z-Kütüphane yapımına desteğini 2019 yılında da sürdürmüştür.
 • Ayrıca Banka; Türkiye’nin sosyo-kültürel ve ekonomik kalkınmasına yaptığı katkıları pekiştirmek ve ülkemize kalıcı bir eser bırakmak amacıyla İstanbul’un en büyük kütüphanesi olması planlanan Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi projesine destek olmaya devam etmektedir.
 • Ziraat Bankası, 2019 yılı içinde ziyaretçisi sayısıyla dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji etkinliklerinden biri olan Teknofest İstanbul Festivali’ne sponsor olmuştur.
 • “Çocuklar Tatilde Okullar Tadilatta” sosyal sorumluluk projesi kapsamında kalkınmada öncelikli bölgelerde yer alan okulların iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 2019 yılında da sürdürülmüştür.
 • Yükseköğrenim gençliğinin gelecekte Türkiye’nin sosyo-kültürel ve ekonomik kalkınmasına ve gelişmesine yön verecek bireyler olmaları nedeniyle, kendilerine kültürel değerler ile tarih ve edebiyat bilincinin kazandırılması, ülke eğitim politikalarının hedeflerinden biridir. Ziraat Bankası bu hedef doğrultusunda, Yüksek Öğretim ve Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlarda barınan yükseköğrenim gençliğine yönelik olarak kurum tarafından düzenlenen seminer, konferans ve eğitim çalışmalarına 2019 yılında da destek vermeye devam etmiştir.

REKLAM VE İLETİŞİM FAALİYETLERİ
Brand Finance tarafından gerçekleştirilen “Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası-2019” araştırmasında Ziraat Bankası Türkiye’nin en değerli banka markası seçilmiş ve kamuoyu tarafından beğeniyle takip edilen “Yeşilçam” filmine entegre olarak reklam filmi yayınlanmıştır.

Ziraat Bankası ile anlaşmalı olan konut firmalarından alınacak konutlara yönelik Katkı Paylı Konut Kredisi reklam filmi ve Seracılık Kredi Paketi reklam filmi yayına sunulmuştur.

Enflasyona Endeksli Faiz Korumalı Vadeli Mevduat Hesabı ve Enflasyon Korumalı Mevduat Hesabı ürünleri için reklam filmi yayınlanmıştır.

Ziraat Bankası’nın Kurumsal/Girişimci müşterilerine sunduğu yeni kartı Bankkart Başak’ın lansmanı kapsamında çekilen reklam filmi kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Bankkart’ın birinci yılına özel hazırlanmış olan reklam filmi izleyicilere sunulmuş, Bankkart’ın Faizsiz Sonradan Taksitlendirme özelliğini anlatan reklam filmi yayınlanmıştır. Ayrıca Bankkart’ın Anneler günü ve Babalar gününe özel olarak hazırlanan reklam filmleri de kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Ziraat Bankası müşterilerine bankacılık işlemlerinde kolaylık ve hız imkânı sunan yeni nesil İnternet Şubesi ve Mobil şube tanıtımına yönelik hazırlanan üç adet “Online kanallar” reklam filmleri yayınlanmıştır.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI’NIN 10. YILINA ÖZEL OLARAK HAZIRLANAN “ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 10. YIL” REKLAM FİLMİ İZLEYİCİLERE SUNULMUŞTUR.

Ziraat Türkiye Kupası’nın 10. yılına özel olarak hazırlanan “Ziraat Türkiye Kupası 10. yıl” reklam filmi izleyicilere sunulmuştur.

DİĞER ÇALIŞMALAR
2019 yılında, kurumsal kimliğin Ziraat Bankası standartlarına uygun bir şekilde kullanılarak, müşteriler nezdinde Banka’nın marka imajının doğru bir biçimde algılanması, kurumsal kimlik standartlarının ilgili tüm ortamlara entegre edilmesi ve hatalı uygulamaların önüne geçilmesi amacıyla yürütülmekte olan Görsel Kimlik Denetleme Çalışmaları kapsamında tüm şubeler ziyaret edilmiştir.

Ziraat Bankası; sektördeki konumunu güçlendirmek, marka değerini artırmak ve müşteri memnuniyetini tam olarak sağlayan bir marka olmak yolunda çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Bu kapsamda Banka müşterilerinin memnuniyet ve bağlılık düzeylerinin ölçümlenmesi amacıyla 2019 yılında Müşteri Memnuniyeti Araştırması yaptırılmıştır.

Ziraat Bankası, müşterilerinin bulunduğu her platformda talep ve beklentileri en iyi şekilde karşılamak ve müşteri memnuniyetini en yüksek seviyede tutmak için faaliyet gösterdiği sosyal medya kanallarında, sektöründeki en etkin banka konumuna gelmiştir. 2019 yılı itibarıyla Facebook’ta 2.160.000’in üzerinde beğeni ve takipçiye ulaşan Banka, 396.000’den fazla takipçiye sahip Twitter, 169.000 takipçisiyle Instagram, 70.000.000’un üzerinde izlenme sayısıyla YouTube sayfası ve benzeri platformlar üzerinden yaptığı paylaşımlarıyla sosyal medyadaki etkinliğini her geçen gün artırmaktadır.

SPONSORLUKLAR
Ziraat Bankası ve Adalet Bakanlığı arasında yapılan iş birliği ile tutuklu ve hükümlülerin yaşam alanlarını iyileştirmek, onlara daha iyi hizmet sunmak, iş ve meslek öğretmek amacıyla; 8.560 tutuklu ve hükümlünün bulunduğu Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde kurulan, günlük 5 ton ambalaj atığın işleneceği Ambalaj Atığı Toplama/Ayırma ve Plastik Geri Dönüşüm Ürünleri Üretim Tesisi Projesi yapımına 2019 yılı içerisinde destek verilmiştir.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü himayesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na tiyatro sanatı ile katkıda bulunmak, çocuk tiyatrolarını tanıtmak ve gelişmeleri takip ederek kültürlerarası iletişimi sağlamak amacıyla Ziraat Bankası; 2005 yılından bu yana her yıl 23-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Küçük Hanımlar, Küçük Beyler Uluslararası Çocuk Tiyatroları Festivali’ne sponsor olmaktadır.

ZİRAAT BANKASI, 2019 YILINDA DA HAYATA GEÇİRDİĞİ SAYISIZ PROJE VE ÜRÜN, MARKA, SOSYAL MEDYA VE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ÇALIŞMALARI İLE ÖDÜLLER KAZANMIŞTIR.

BAŞARILARIMIZ ÖDÜLLERLE TAÇLANMAYI SÜRDÜRÜYOR.
Ziraat Bankası, 2019 yılında da hayata geçirdiği sayısız proje ve ürün, marka, sosyal medya ve kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları ile ödüller kazanmıştır.

Ziraat Bankası’nın paydaşlarının takdir ve beğenisini kazanan çalışmalarının karşılığı olan 2019 ödüllerine aşağıda yer verilmiştir:

ÖDÜLLER
Veri Analitiği Ödülü - Sosyal Medyanın En Etkin Bankası
Lovemarks Ödülleri 2019 - Türkiye’nin En Sevilen Bankası (4 yıl üst üste)
Stevie Awards - “Yılın En İyi Yeni Ürünü veya Hizmeti - İş Bilgilendirme Çözümü/ Operasyon Merkezi “OM HERYERDE” Projesi/Altın Ödül
Türkiye Gençlik Ödülleri - En İyi Banka
İyi Yaşam Markaları/Good Life Brands - En İyi Bankacılık ve Finans Kurumu
Financial Services Forum Product & Service Innovation 2019 - En İyi Uluslararası Proje
EMEA Finance Awards 2018 - En İyi Ulaştırma/Otoyol/Yenilenebilir Enerji Projeleri
Universum ve Hbr Türkiye - En Çekici İşverenler Araştırması/En Çok Çalışmak İstedikleri Banka
Sardis - 155. Yıl Reklam Filmi/Entegre İletişim/Bankalar/Gümüş Ödül
Brand Finance Banking 500 - Türkiye’nin En Değerli Banka Markası 2019
Stevie Awards - Ziraat Türkiye Kupası Reklam Filmi/2 Altın+1 Gümüş Ödül
Stevie Awards - 155. Yıl Reklam Filmi/1 Gümüş+1 Bronz Ödül
Clio Ödülleri - Ziraat Türkiye Kupası Reklam Filmi/Bronz Ödül
Felis - Ziraat Türkiye Kupası 10. Yıl İletişimi/1 Felis 2 Başarı Ödülü
Kristal Elma Ödülleri - 155. Yıl Reklam Filmi/Kristal Ödül
Financial Innovation Awards 2019 - İş hayatı dönüşümü/çalışan etkileşimi inisiyatifi
Global Banking & Finance Awards 2019 - En iyi dönüşüm yapan iş yeri ve çalışan inisiyatifi
Effie - 155. Yıl Reklam Filmi
Cx Awards - En İyi Dijital Müşteri Deneyimi Ödülü/TC Kimlik Kartı ile İnternet Bankacılığına Giriş

ZİRAAT BANKASI’NIN ÜYESİ OLDUĞU VEYA DESTEKLEDİĞİ İNİSİYATİFLER
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) - www.tbb.org.tr
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) - www.deik.org.tr
Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi - www.icc.tobb.org.tr
Kredi Kayıt Bürosu (KKB) - www.kkb.com.tr
TBB Risk Merkezi - www.riskmerkezl.org
İktisadi Araştırmalar Vakfı - www.iav.org.tr
İnternet Sahtekarlıkları Bilgi Paylaşım Sistemi (IFAS)
Bankalararası Kart Merkezi (BKM) - www.bkm.com.tr
Yatırımcı Tazmin Merkezi - www.ytm.gov.tr
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği - www.tspb.org.tr
Çağrı Merkezleri Derneği - www.cagrimerkezleridernegi.org
Borsa İstanbul - www.borsaistanbul.com