2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
STRATEJİLERİN ETKİ ÇERÇEVESİ

Ziraat Bankası, Türkiye’nin en büyük ve yaygın hizmet ağına sahip bankasıdır. Banka, geniş müşteri kitlesine finansal ürün, hizmet ve çözümlerini sunarak değer üretmektedir.

Banka, değer üretme sürecinde, altı sermaye ögesini kullanmaktadır. Ziraat Bankası, stratejilerini hayata geçirmek ve paydaşları için değer üretmek amacıyla her bir sermaye ögesinden farklı oranlarda girdiye ihtiyaç duymaktadır.

Sermaye ögelerinin kullanımlarında; stratejiler, Banka’nın yaklaşımı, ilişkili paydaşlar ve ögeler arasındaki ilişkiler dikkate alınmaktadır. Diğer taraftan operasyonlarda verimliliğin artırılması, çevre üzerindeki doğrudan ve dolaylı olumsuz etkilerin azaltılması döngüsel olarak değerlendirilmektedir.

Stratejiler

Ziraat Bankası’nın yaklaşımı

İlişkili paydaş

Katkıda bulunulan SKA

Müşteri Odaklı Güçlü Bilanço

Ziraat Bankası, bilançosunu artan oranda müşteri odaklı hale getirirken, etkili kredi süreçleri ile kredi kalitesini proaktif olarak yönetmekte, kaynakların etkin kullanımını ve maliyet kontrolünü ön planda tutmaktadır. Müşterileri ile etkileşimini, müşteri beklentileri ve alışkanlıkları doğrultusunda planlayan Banka, müşteri odaklı iş modelini sürekli geliştirmektedir.

Müşteriler


Herkes için Bankacılık

Ziraat Bankası, ürün ve hizmetlerini finansal kapsayıcılık prensibi ile ele alarak toplumun her kesimine yüksek kalitede sunmaktadır.

Müşteriler


Dijital Çözümler

Ziraat Bankası, gelişmiş teknoloji altyapı yatırımları ile verimliliğini artırmak ve müşterilerine dijital çözümler sunmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir.

Müşteriler, Çalışanlar

Mükemmel Müşteri ve Çalışan Deneyimi

Ziraat Bankası, verimlilik odaklı iş modeli ile süreçlerini geliştirerek mükemmel bir müşteri ve çalışan deneyimi sunmayı hedeflemektedir.

Müşteriler, Çalışanlar

İnsan Kaynağına Yatırım ve Öğrenen Organizasyon

Ziraat Bankası; sağladığı eğitim imkânları ile en değerli aktifi olan çalışanlarının yeteneklerinin geliştirilmesine olanak tanımakta, yetkinlik ve sayısal performans değerlendirme süreçleri yürüterek fırsat eşitliğini gözetmekte ve insan kaynakları uygulamalarını sürekli geliştirerek çalışan motivasyonunu ve kurumsal sadakatini artırmayı amaçlamaktadır. Karar alma ve çalışma süreçlerinde yeni bilgi edinilmesi, paylaşılması ve iş süreçlerine entegre edilmesini sağlayacak çalışma ortamı sunmaktadır. Çalışanların, bireysel ve kurumsal hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için işle ilgili sorunların tanımlanmasında ve çözülmesinde aktif rol almaları sağlanmaktadır.

Çalışanlar

Ziraat Finans Grubu

Ziraat müşterisinin finansal ihtiyaçlarını bir bütün olarak karşılamak üzere yurt içi ve yurt dışı iştirak bankaları, şubeleri ve finansal şirketleri ile entegre çözümler üretmekte, bu çözümleri finans grubu olmanın sağladığı ölçek ekonomisinden faydalanarak en verimli şekilde müşterilerine sunmaktadır.

Çalışanlar, Müşteriler,
Tedarikçiler,
Hissedar

Sorumlu Bankacılık

Ziraat Bankası, Sürdürülebilirlik Politikası ile uyumlu olarak insana ve çevreye saygılı bankacılık prensibi ile katma değer oluşturmayı hedeflemektedir.

Müşteriler, Toplum,
Uluslararası banka ve yatırımcılar,
Düzenleyici kurumlar, sektörel birlik ve organizasyonlar

up
down