2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
BANKANIN MALİ DURUMU, KÂRLILIK VE BORÇ ÖDEME GÜCÜNE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Hedeflerini istikrarlı büyüme, sürdürülebilir kârlılık ve verimlilik olarak belirleyen Ziraat Bankası 2020 yılında da izlediği aktif-pasif yönetimi stratejileri ile özkaynaklarla uyumlu bilanço yapısını güçlü tutmaya devam etmiştir.

Banka’nın toplam aktifleri 2020 yıl sonunda 943 milyar TL’ye, özkaynakları ise 93 milyar TL’ye yükselmiştir. Banka, özkaynaklarının sürdürülebilir kârlılıkla desteklenmesine önem vermiştir. 2020 yılında Banka’nın özkaynaklarının bilanço içerisindeki payı %10 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Özkaynak yönetiminde önemli bir husus olan kârlılığın sürdürülebilir olmasını amaçlayan Banka’nın özkaynak ve aktif kârlılıkları 2020 yıl sonunda sırasıyla %9,7 ve %1,0 olmuştur. Sermaye yeterlilik oranı ise %18,22 seviyesindedir.

Ziraat Bankası, bilançosunu artan oranda müşteri odaklı hale getirirken, etkili kredi süreçleri ile kredi kalitesini proaktif olarak yönetmekte, kaynakların etkin kullanımı ve maliyet kontrolünü ön planda tutmaktadır. Müşterileri ile etkileşimini, müşteri beklentileri ve alışkanlıkları doğrultusunda planlayan Banka, müşteri odaklı iş modelini sürekli geliştirmektedir. Ziraat Bankası sağladığı kaynaklar ile reel sektöre ve ülke tasarruf dengesine olan katkısını sürdürmüş, müşterilerinin finansal ihtiyaçlarını anlayarak doğru çözümler geliştirmeye, hayatı kolaylaştıran ürünler ve hizmetler sunmaya devam etmiştir.

Müşteri odaklı bilanço stratejisi çerçevesinde 2020 yıl sonunda toplam nakdi krediler %34 artarak 601 milyar TL olmuş, aktifteki payı %64 olarak gerçekleşmiştir. Menkul değerler portföyünün 2019 yılında %20 olan aktif payı 2020 yıl sonunda %24 olarak gerçekleşmiştir. Banka’nın 2020 yılında takipteki krediler oranı %2,3 seviyesindedir. Banka’nın takipteki alacakları ile ilgili aktif varlıklarında herhangi bir satış yapmaksızın takip rasyosunu sektör ortalamasının altında tutması, iyi bir aktif kalitesine sahip olduğunun göstergesidir.

Banka’nın ülkenin tasarruf dengesine katkıda bulunmayı amaçlayan anlayışı ve tabana yaygın ve düşük maliyetli kaynak sağlama hedefi doğrultusunda, toplam mevduat 630 milyar TL seviyesine yükselmiştir. Ziraat Bankası toplam mevduattaki sektör liderliğini 2020 yılında da devam ettirmiştir. Mevduatın pasifteki payı %67, mevduat dışı kaynakların payı ise %18,4 olmuştur. 2020 yılında kaynak çeşitliliği ve derinliğini sağlamaya odaklı yönetim anlayışı çerçevesinde uluslararası kuruluş ve bankalardan alınan krediler, post finansman kredileri, banka tahvil-bono ihraçlarıyla kaynak yapısındaki çeşitlendirmeye devam edilmiştir.

Banka’nın 2020 yılında da en önemli gelir kalemini 69 milyar TL ile faiz gelirleri oluşturmaktadır. Yıl içinde gerçekleştirilen kredi faaliyetleri sonucunda kredilerden alınan faizlerin toplam faiz gelirleri içindeki payı %75 olmuştur. Net faiz gelirinde 2020 yılında %37 artış sağlanmıştır.

up
down