2020 ENTEGRE FAALİYET RAPORU
2020 YILI DEĞERLENDİRMESİ: GELİŞMELER VE GELECEĞE DAİR HEDEFLER

Değişim ve gelişim kültürünü tüm alanlarda kurumsallaştırmaya ve yaygınlaştırmaya odaklanan Ziraat Bankası, 2020 yılında hayata geçirdiği birçok yenilikle değer üretmeye devam etmiştir.

Sürdürülebilir kârlılık ve büyüme stratejisini benimsemiş olan Ziraat Bankası’nın 2020 yılı sonunda toplam aktifleri 943 milyar TL, özkaynakları 93 milyar TL olarak kaydedilmiştir. Özkaynaklarının sürdürülebilir kârlılıkla desteklenmesine önem veren Banka’nın 2020 yılı özkaynak kârlılığı %9,7, aktif kârlılığı ise %1 olmuştur.

Ziraat Bankası’nın 2020 sonu itibarıyla 601 milyar TL olarak kaydedilen toplam kredilerinin Banka aktifindeki payı %64 olarak gerçekleşmiştir.

Banka’nın toplam mevduatı 2020 yılında 630 milyar TL seviyesine yükselmiş, mevduatın pasifteki payı %67 olmuştur. Ziraat Bankası, toplam mevduattaki sektör liderliğini 2020 yılında da sürdürmüştür.

Çeşitlilik Ziraat Bankası; ürün, hizmet ve dağıtım ağı çeşitliliği, düşük maliyetli fonlama gücü ve likidite avantajları ile Kurumsal/Girişimci Bankacılık iş kolunda başarılı sonuçlar almayı sürdürmüştür.

KURUMSAL/GİRİŞİMCİ BANKACILIK

Ziraat Bankası; ürün, hizmet ve dağıtım ağı çeşitliliği, düşük maliyetli fonlama gücü ve likidite avantajları ile Kurumsal/Girişimci Bankacılık iş kolunda başarılı sonuçlar almayı sürdürmüştür.

Kurumsal/Girişimci Bankacılık segmentinde büyümeye odaklı bir hizmet sağlayıcı olarak konumlanan Banka, kurumsal müşterilerinin büyük tutarlı finansman taleplerine olduğu gibi küçük ölçekli işletmelerin de ürün ve hizmet ihtiyaçlarına aynı etkinlikle cevap vermektedir.

Ziraat Bankası, pandemi döneminde ekonomik faaliyetlerde oluşması muhtemel aksaklıklara karşı bir dizi önlem almış; salgından doğrudan veya dolaylı olarak olumsuz etkilenen kurumsal müşterilerinin ekonomik faaliyetlerini sürdürebilmeleri ve finansal ihtiyaçlarını uygun koşullarda finanse edebilmeleri amaçlı ürünler tasarlamıştır. Bu kapsamda Banka; Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı kredi imkânı sağlayan İşe Devam Kredi Desteği Paketi, Çek Ödeme Destek Paketi, Turistik Restoran-Kafeterya İşletmeleri Destek Kredi Paketi ve Turizm Destek Kredisi ürünlerini sunmuştur.

Ziraat Bankası, uygun finansman kaynağı sağlayan söz konusu kredi paketlerinin çok sayıda müşteriye ulaşmasını ve yaygın kullanımını titizlikle gözetmiştir.

Ayrıca; sanayileşmenin itici gücü olan ham madde-ara malı imalat sanayii ve makine imalat sanayinde artan talebin yurt içinden yerli üretimle karşılanmasını destekleme hedefi doğrultusunda tasarlanan ve yeni bir ürün olarak 2019’da sunulan “İVME Finansman Paketi” kapsamında kullandırımlar devam etmiş olup, toplamda yaklaşık 26,8 milyar TL kredi kullandırımı gerçekleşmiştir.

Ziraat Bankası, Türkiye ekonomisinin istikrarlı büyümesi ve gelişmesi için üretim altyapısının yanında, mevcut istihdama da sağlıklı ve sürdürülebilir katkı sağlanması gerektiğinin bilincindedir. Bu bilinçten hareketle Banka, bankacılık sektörünün reel sektöre sağladığı imkânlara yenilerini eklemek üzere çalışmalar yapmaktadır. Bu doğrultuda 31 Ekim 2019 tarihinde devreye alınan İstihdam Odaklı İşletme Kredisi (İSTOD) kapsamında 7 binden fazla müşteriye yaklaşık 12,8 milyar TL kredi kullandırılmıştır.

KOBİ’LERE YÖNELİK DESTEK PAKETLERİ

İşe Devam Kredi Desteği Paketi, Çek Ödeme Destek Paketi ile sunduğu uygun finansman kaynağının yanı sıra Ziraat Bankası, pandemiden olumsuz etkilenen sektörlerin başında gelen turizm sektörünü, özellikle turistik restoran ve kafeterya işletmelerini desteklemeyi ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik uygun koşullu finansman sağlamayı ön plana almıştır. Banka bu amaçla, Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı kredi imkânı sunan Turistik Restoran-Kafeterya İşletmeleri Destek Kredi Paketini uygulamaya almıştır.

Ziraat Bankası ayrıca, Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı Mikro İşletmelere Destek Kredi Paketi ile; normalleşme sürecine geçiş ve ekonomik hayatın canlanmasına destek çalışmaları kapsamında, ekonominin ve toplumsal düzenin belkemiğini oluşturan mikro işletmelerin finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda sağlayabilmelerini hedeflemektedir. Mikro işletmelerin üretim ve istihdam kapasiteleri ile piyasa değerlerinin korunmasını destekleyen kredinin amacı; mikro işletmelerin maaş ve kira ödemeleri ile sözleşme/faturaya bağlı sabit giderlerinin karşılanmasıdır.

Öte yandan, turizm sektöründe konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri ile seyahat acentesi, tur operatörü ve diğer rezervasyon hizmetleri ve ilgili faaliyetleri yürüten işletmeler ve bu işletmelere mal alım satımı ve hizmet tedariki sağlayan işletmelere Hazine Destekli Kefalet Sistemi çerçevesinde KGF teminatlı Turizm Destek Kredisi ürününü sunmuştur.

ULUSLARARASI FİNANS KURULUŞLARINDAN KOBİ’LERE SAĞLANAN KREDİLER

Ziraat Bankası, 2010 yılından bu yana KOBİ veya daha büyük ölçekli firmaların finansmanında kullanılmak üzere uluslararası finans kuruluşlarından uygun koşullarda kaynak sağlamaktadır.

Bu çerçevede imzalanan anlaşmalarda, çevresel ve sosyal kontrol kriterlerine ilişkin özel hükümler bulunmasının yanı sıra Türkiye’deki çevre mevzuatına genel itibarıyla uyum da şart koşulmaktadır. Anlaşmalarda ayrıca, çevreye duyarlı veya kapsam dışı bırakılması gereken sektörlerin listeleri de yer almaktadır.

Uluslararası kredi anlaşmaları gereği, KOBİ’lere kullandırılan alt kredilerde Ziraat Bankası’nın genel kredi sözleşmesine ek olarak bir zeyilname imzalatılmaktadır. Söz konusu belge ile ilgili finans kuruluşunun öngördüğü çevre ve sosyal koşullara uyumun sağlanması konusunda müşteri taahhüdü alınmaktadır. Raporlama döneminde Ziraat Bankası’nın iş birliği içinde olduğu uluslararası finans kuruluşları, zaman zaman Banka’ya ve kredi müşterilerine yönelik denetimler de gerçekleştirmektedir.

Uluslararası Finans Kuruluşu Adı

Proje Konusu

Tutar

Vade

Dünya Bankası (IBRD)

KOBİ’lerin finansmanı (KOBİ II)

200 milyon
ABD doları

25 yıl

Dünya Bankası (IBRD)

APEX kredisi olarak leasing şirketleri aracılığıyla KOBİ’lerin finansmanı (KOBİ III)

300 milyon
ABD doları

30 yıl

Dünya Bankası (IBRD)

KOBİ’lerin enerji verimliliği projelerinin finansmanı

67 milyon
ABD doları

30 yıl

Avrupa Yatırım Bankası (EIB)

KOBİ finansmanı

100 milyon Euro

10 yıl

Avrupa Yatırım Bankası (EIB)

KOBİ ve MIDCAP finansmanı (5 proje)

500 milyon Euro

8 yıl

Avrupa Yatırım Bankası (EIB)

Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu onaylı IPARD yatırımlarının finansmanı

100 milyon Euro

14 yıl

Alman Kalkınma Bankası (KfW)

Tarım sektöründe veya kırsal bölgelerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin finansmanı

150 milyon Euro

10 yıl

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)

Mikro ve KOBİ işletme kredisi (istihdam yaratma  veya var olanı koruma amaçlı)

100 milyon Euro

7 yıl

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)

Tarımsal ve hayvansal gıda işleyen KOBİ finansmanı

100 milyon Euro

12 yıl

Ziraat Bankası, bir yandan tarım sektörüne sağladığı kesintisiz finansman desteğini sürdürmekte, diğer yandan sektörün yapısal sorunlarının çözümüne ve finansa erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik projeler geliştirmektedir.

TARIM SEKTÖRÜNÜN FİNANSMANI

Ziraat Bankası, bir yandan tarım sektörüne sağladığı kesintisiz finansman desteğini sürdürmekte, diğer yandan sektörün yapısal sorunlarının çözümüne ve finansa erişiminin kolaylaştırılmasına yönelik projeler geliştirmektedir. Bu projeler, ilgili Bakanlıklar, kurum, kuruluş ve tarımsal örgütlerle ortak yürütülen çalışmalarla hayata geçirilmektedir.

Banka bu kapsamda, tarımsal değer zincirinin en önemli halkasını oluşturan küçük ölçekli işletme sahibi çiftçilerin doğrudan finansa kolaylıkla ulaşmalarını sağlayacak kredi ürünlerinin çeşitlendirilmesi çalışmalarına öncelik vermektedir.

Tarım işletmelerinin kendi ürünlerini depolama, işleme, paketleme, pazarlama kapasitelerini artırmaya yönelik yatırım ve faaliyetler, Ziraat Bankası’nın hedef üretim konuları arasında yer almaktadır. Bu hedef doğrultusunda yürütülen faaliyetlerde;

öne çıkmaktadır.

Ziraat Bankası kaynaklarından tarım sektörünün finansmanına 79,9 milyar TL kredi
2020 yıl sonu itibarıyla Banka kaynaklarından kullandırılan tarım kredilerinin bakiyesi 79,9 milyar TL’ye, kredili müşteri sayısı 684 bin kişiye ulaşmıştır. Portföye kazandırılan yeni müşteri sayısı 53 bini aşmıştır.

Ziraat Bankası tarım kredileri portföyünün %35’ini yatırım kredileri, %65’ini işletme kredileri oluşturmaktadır.

Banka ayrıca, 2020 yılında muhtelif kurumlar tarafından sağlanan fonlardan, ilgili kurumlarca belirlenen 1.200’ün üzerinde kişiye 70,6 milyon TL tutarındaki kredi ödemesine aracılık etmiştir. 2020 yıl sonu itibarıyla Banka’nın bu kapsamda aracılık ettiği fon kaynaklı kredi ödemelerinin bakiyesi 1,6 milyar TL’ye ulaşmış, müşteri sayısı 59 bini geçmiştir.

Bir bütün olarak bakıldığında; Ziraat Bankası’nın tarım sektörünün finansmanına yönelik olarak kendi kaynaklarından kullandırdığı krediler ile aracılık ettiği fon kaynaklı kredilerin toplamının 2020 yıl sonu itibarıyla 81,5 milyar TL’ye, kredili müşteri sayısının da 744 bine ulaştığı görülmektedir.

Tarım kredilerinde düşük faiz uygulaması
Ziraat Bankası, 2020 yılında faiz indirimli kredilere ilişkin yayımlanan karar ve tebliğ doğrultusunda, üretim konuları bazında belirlenen sübvansiyon oranları dahilinde, sektörde faaliyet gösteren müşterilerine uygun faiz oranları ile kredi kullandırmaya devam etmiştir. 

Tarımsal değer zinciriZiraat Bankası, tarımsal değer zincirinin en önemli halkasını oluşturan küçük ölçekli işletme sahibi çiftçilerin doğrudan finansa kolaylıkla ulaşmalarını sağlayacak kredi ürünlerinin çeşitlendirilmesi çalışmalarına öncelik vermektedir.

Tarıma dayalı sanayi-üretici iş birliğine finansal model katkısı

Sözleşmeli Üretim
2020 yıl sonu itibarıyla bitkisel üretim, tohumluk üretimi, etlik piliç yetiştiriciliği, damızlık civciv, biber ve domates yetiştiriciliği ve şeker pancarı üretimi vb. konularda faaliyet gösteren 24 firma ve üreticinin yürüttüğü sözleşmeli üretim faaliyetinin finansmanı kapsamında, Ziraat Bankası’nın yaklaşık 35 bin sözleşmeli üretici üzerinde, 307,5 milyon TL sözleşmeli üretim kredisi bakiyesi bulunmaktadır.

Üretici Finansman Sistemi
Ziraat Bankası’nın “tarladan tabağa tarımsal değer zincirinin finansmanında etkin banka olma” stratejisi doğrultusunda, Üretici Finansman Sistemi hayata geçirilmiştir.

Bu sistemin amacı; yaş sebze, meyve ve kırmızı et başta olmak üzere tarımsal üreticilerle alıcılar (zincir market, et entegre tesisi, konserve fabrikaları, hazır yemek fabrikaları vb.) arasında aracı (komisyoncu, tüccar vb.) kullanılmadan doğrudan ürün ticaretinin geliştirilmesi; tedarik zincirindeki aracıların nihai ürün fiyatının oluşmasına etkilerinin azaltılması; alıcılara vade avantajı sağlanarak ürün alım fiyatlarının ve dolayısıyla tüketici fiyatlarının daha makul seviyelerde oluşmasına katkı sağlanmasıdır.

2020 yılının ikinci yarısında uygulamaya konulan söz konusu sistem kapsamında, yıl sonu itibarıyla yaklaşık 80 milyon TL tutarında tarım ürünü satışı için kredi kullandırımı gerçekleştirilmiştir.

Bitkisel üretim kredileri
2020 yılında, bitkisel üretim konusunda, Ziraat Bankası tarafından 225 bin müşteriye 22,8 milyar TL tutarında kredi kullandırılmıştır. Muhtelif konu başlıklarında yapılan kullandırımlar ile 2020 yıl sonu itibarıyla bitkisel üretim kredilerinin bakiyesi 25,6 milyar TL’ye, kredili müşteri sayısı 277 bine ulaşmıştır.

Hayvansal üretim kredileri
Ziraat Bankası’nca 2020 yılında, toplam 170 bin müşteriye 21 milyar TL tutarında muhtelif başlıklar altında hayvansal üretim kredisi kullandırılmıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla hayvansal üretim kredilerinin bakiyesi 29,7 milyar TL, kredili müşteri sayısı 255 bin olmuştur.

Su ürünleri kredileri
Aynı dönemde, Banka’nın su ürünleri konusunda, muhtelif başlıklar altında, toplam 1.600’den fazla müşteriye kullandırdığı kredi tutarı 566,4 milyon TL olarak kaydedilmiştir. 2020 yıl sonu itibarıyla bu alanda kullandırılan kredilerin bakiyesi 771,5 milyon TL’ye ulaşmış, kredili müşteri sayısı 2.500’ü aşmıştır.

Modern sulama sistemleri kredileri
2020 yılında Ziraat Bankası 4.600’den fazla kişiye toplam 519 milyon TL tutarında modern basınçlı sulama sistemleri kredisi kullandırmıştır. Söz konusu krediler, yaklaşık 346 bin dönüm arazinin modern basınçlı sulama sistemleri ile sulanmasını sağlamış, damlama ve yağmurlama sistemleri ile %30-%40 arasında su tasarrufu elde edilmiştir.

Tarımsal mekanizasyon kredileri
Ziraat Bankası; tarımsal işletmelerin mekanizasyon düzeyi ile üretimde verimlilik ve kârlılığın artırılmasını hedefleyen traktör ve tarımsal mekanizasyon finansmanı sağlamaktadır.

Bu çerçevede, 2020 yılında 44 bini aşkın müşteriye 5 milyar TL tutarında traktör, 32 binden fazla müşteriye 1,1 milyar TL tutarında tarımsal mekanizasyon kredisi kullandırılmıştır.

2020 yıl sonu itibarıyla Banka’nın, toplam 9,7 milyar TL tutarında traktör kredisi kullanan 182 binden fazla müşterisi, 2,1 milyar TL tutarında mekanizasyon kredisi kullanan 85 binden fazla müşterisi bulunmaktadır.

Gerçek/tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin faaliyetlerini verimli ve kârlı bir biçimde sürdürebilmeleri için ihtiyaç duydukları küçük tarım alet ve ekipmanlarının satın alımına yönelik olarak tasarlanan Küçük Ekipman Kredisi’nden, 2020 yılında 21.120 müşteri faydalanmış, bu kapsamda yaklaşık 590 milyon TL kredi kullandırılmıştır.

Kredi Paketleri
Ziraat Bankası, geçtiğimiz yıl tarımın finansmanı için aralıksız kullandırmakta olduğu kredilerin yanı sıra 3 yeni kredi paketi tasarlayarak müşterilerine sunmuştur. Bu çerçevede:

uygulamaya alınmıştır.

2019-2020 yıllarında uygulanan,

ulaşmıştır.

2019-2020 yıllarında uygulanan söz konusu kredi paketleri kapsamında, kredi kullandırılan üretici sayısı 91 bin kişiyi aşmış, toplam kredi miktarı ise 14,9 milyar TL olmuştur.

2020 yılında bu paketlere “Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesi ve “Birikmiş Tarımsal Elektrik ve Sulama Borcu Kapama Kredisi” ürünü eklenmiştir.

Küçük işletmelerin finansal çözüm alternatiflerine bir yenisini daha ekledik: Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi

“Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var” projesiyle;

amaçlanmaktadır.

Eylül ayı başında uygulamaya konan proje kapsamında, dört aylık süre zarfında 29 valilikle protokol imzalanmıştır.

“Birikmiş Tarımsal Elektrik ve Sulama Borcu Kapama Kredisi” ürünüyle; tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin ve gıda arzı güvenliğinin her zamankinden daha ön plana çıktığı pandemi sürecinde, ülkemizdeki tarımsal üretimin aksamaması, üreticilerin tarımsal üretim faaliyetlerinde kullandıkları tarımsal elektrik ve tarımsal sulama aboneliklerinden kaynaklanan birikmiş borçlarının makul bir süreye yayılarak ödenmesinin sağlanması amaçlanmıştır.

Bu krediyle üreticilere, birikmiş tarımsal elektrik ve sulama borçlarını 36 aya varan vadeyle ve uygun faiz oranıyla ödeme imkânı sunulmuştur.

2018 yılı Eylül ayında “Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi” adıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi, gelişerek büyümeye devam etmektedir.

Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi
2018 yılı Eylül ayında “Ziraat Bankası Genç Çiftçi Akademisi” adıyla hayata geçirilen sosyal sorumluluk projesi, gelişerek büyümeye devam etmektedir. Ziraat Bankası’nın bugüne kadar 10 binin üzerinde başvuru aldığı proje kapsamında, iş birliği yapılan 6 üniversiteyle süt sığırı yetiştiriciliği, seracılık ve koyunculuk konularında düzenlenen eğitimleri başarıyla tamamlayan katılımcıların sayısı 300’e yaklaşmıştır.

Dünya genelinde yaşanmakta olan pandeminin etkisiyle üniversitelerde eğitime ara verilmesi nedeniyle yeni eğitim dönemi başlatılamamıştır. Ancak Akademi’ye ilgi artarak sürmekte ve başvurular alınmaya devam edilmektedir.

Banka, pandemi sürecinin kontrol altına alınarak üniversitelerin yüz yüze eğitime geçmesiyle birlikte, Akademi eğitimlerinin de derhal başlatılmasını planlamaktadır.

BİREYSEL BANKACILIK

Ziraat Bankası bireysel bankacılık iş kolunda 2020 yılında müşterilerinin hayatını kolaylaştıran bankacılık uygulamalarını hayata geçirmiş, çok sayıda yeni ürün sunmuştur.

Ziraat Bankası’nın en büyük müşteri kitlesine sahip olduğu iş kolu olan bireysel bankacılıkta; ülke çapına yayılmış şube ağının etkin kullanımıyla öğrenciden emekliye, tüccardan girişimciye, ev hanımından çiftçiye kadar çeşitlilik gösteren, büyük bir bireysel kitleye, zengin bir ürün yelpazesi ile hizmet sunulmaktadır. Bu kapsamda ATM’ler, internet ve mobil bankacılık uygulamaları da yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ziraat Bankası, ekonomik ve ticari faaliyetleri her açıdan olumsuz etkileyen pandemi döneminde, bireysel müşterilerinin temel ihtiyaçlarını uygun koşullarla karşılamak amacıyla kredi paketleri hazırlamıştır. Bu çerçevede Banka, Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında KGF teminatlı kredi imkânı sağlayan Bireysel Temel Destek İhtiyaç Kredisini müşterilerine sunmuştur.

Ziraat Bankası, küresel pandemiden normalleşme sürecine geçiş doğrultusunda, sosyal hayatın canlanmasını takiben müşterilerinin olası finansman ihtiyaçlarını uygun şartlarda karşılamak amacıyla 2. El Taşıt Destek Kredisi, Sosyal Hayatı Destek Kredi Paketi, Tatil Destek Kredi Paketi düzenlemiştir.

Ziraat Bankası, toplumu tasarrufa yönlendirme amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca yönetmelikleri çıkarılan Devlet Katkılı Çeyiz Hesabı ve Devlet Katkılı Konut Hesabı ürünlerini pazarlamaya devam etmiştir. 2020 Aralık sonu itibarıyla Çeyiz Hesabı 9.200 müşteride 74 milyon TL, Konut Hesabı ise 2.400 müşteride 60 milyon TL bakiyeye ulaşmıştır. Banka, 3 yıl boyunca düzenli ödeme yapan müşterilerinin devlet katkısı başvurularını Bakanlıklara iletmekte ve devlet katkısı hak eden müşterilerinin hesaplarına yatırmaktadır.

Ziraat Bankası; kaynak tabanını derinleştirmek, müşteri davranış ve ihtiyaçlarına göre kaynak sağlamaya yönelik ürünlerini çeşitlendirmek ve zenginleştirmek odaklı çalışmalar yürütmektedir.

Bu kapsamda 2019 yılında müşterilere sunulan Enflasyona Endeksli-Faiz Korumalı ve Enflasyon Korumalı ürünlerin pazarlama faaliyeti 2020 yılında da devam etmiş ve hesapların vadeleri yenilenmiştir. 2020 Aralık ayı sonunda Enflasyon Endeksli-Faiz Korumalı hesaplar 147.000 müşteride 18,3 milyar TL, Enflasyon Korumalı hesaplar ise 14.000 müşteride 1,3 milyar TL bakiyeye ulaşmıştır.

SİGORTACILIK FAALİYETLERİ

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Yeni Ekonomi Programı kapsamında, kamu sigorta ve hayat/emeklilik şirketlerinin tek bir çatı altında toplanarak, güçlü bir yapı oluşturulması amacıyla yürüttüğü çalışmalar tamamlanmıştır.

Ziraat Bankası; Türkiye Sigorta A.Ş. ve Türkiye Hayat Emeklilik A.Ş. ile acentelik faaliyetlerine başlamıştır.

Sigorta ürünlerinin dijitalleşmesi ve şubelerin operasyonel yükünün azaltılması hedefli çalışmalar kapsamında;

satışı ve tahsilatı sağlanmıştır.

Tarım sektöründe faaliyet gösteren gerçek kişi müşterilerin Banka’dan kullandıkları kurumsal kredilere yönelik düzenlenen Tarım Kredileri ile Bağlantılı Hayat Sigortası İşlemleri’nde online yapıya geçilmiştir. Bu geçiş sonucunda, 442 bin sigortalı müşteri için 1,2 milyon adet poliçede 65 milyar TL tutarındaki sigorta teminatının kredi bağlantısının sürekliliği sağlanmış ve komisyon gelirlerine katkıda bulunulmuştur.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Türkiye Sigorta A.Ş. ile anlaşmalı özel hastanelerde, tedavi masraflarını fark ücreti ödemeden teminat altına alan Tamamlayıcı Sağlık Sigortası-TSS ürününün satışı başlamıştır.

Güvenli Ticaret Sistemi-Bankkart Başak Tedarik Zinciri FinansmanıÜye işyeri ve kurumsal kart altyapısı üzerinden tedarik zinciri içerisindeki alıcı ve satıcı firmalara özel fiyatlama ve vade avantajı sunan, alıcı ve satıcı firmalar arasındaki tahsilat riskini ortadan kaldıran Güvenli Ticaret Sistemi-Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı ürünü devreye alınmıştır.

ÜSTÜN ÖZELLİKLERİYLE FARK YARATAN BANKKART BAŞAK

Ziraat Bankası, hem banka hem de kredi kartı özelliklerini buluşturarak “Tek Kartta Aktif ve Pasif Yönetimi” imkânı tanıyan Bankkart Başak’ı 2019 ilk çeyreğinde girişimci ve kurumsal müşterilerine sunmaya başlamıştır.

Ülkemizin makroekonomik öncelikleri dikkate alınarak piyasa koşullarına göre tasarlanmış, ticari alışverişi destekleyen, sektördeki diğer ürünlerden pozitif özellikleri bakımından ayrışan, ekonomik hayata yeni bir bakış açısı getiren Bankkart Başak’ın müşteri portföyü ve işlem hacmi 2020 yılında da büyümeye devam etmiştir.

Bankkart Başak; kredi kartı ve banka kartı özelliklerinin yanı sıra ticari hayatı destekleyen pek çok özellikle donatılmıştır. Aşağıda detayları verilen bu özelliklerden;

sağlanmıştır.

2020 yılı sonu itibarıyla 694 bin kart sayısına ve toplam 7,3 milyar TL risk bakiyesine ulaşılmıştır.
Ziraat Bankası; üye işyeri ve kurumsal kart altyapısı üzerinden tedarik zinciri içerisindeki alıcı ve satıcı firmalara özel fiyatlama ve vade avantajı sunan, alıcı ve satıcı firmalar arasındaki tahsilat riskini ortadan kaldıran Güvenli Ticaret Sistemi-Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı ürününü devreye almıştır.

Güvenli Ticaret Sistemi’nde alıcı ve satıcılar, kendi nakit akışlarına uygun ödeme takvimi oluşturarak kendi aralarındaki ticareti, kartlı ödeme sistemi üzerinden güvenli bir şekilde yapabilmektedir. Alıcı ve satıcı firmaların iş hacimlerini artıracak, alıcıların ürün ve hammaddeye daha hızlı ulaşmalarını sağlayacak olan ürün, 10 Aralık 2020 tarihinde TOBB ile birlikte düzenlenen toplantı ile TOBB üyelerine ve kamuoyuna tanıtılmıştır. Türkiye genelinde TOBB üyesi oda, borsa ve meslek odaları ile protokol imzalanması ile ilgili süreç devam etmektedir.

Operasyonel süreç iyileştirmeleri
Ziraat Bankası, operasyonel süreçlerin sadeleştirilerek merkezileştirilmesi, arka ofis işlemlerinin dijitalleştirilmesi hedefleri doğrultusunda çalışmalar yürütmektedir. Bankanın 2020 yılında gerçekleştirdiği başlıca geliştirme faaliyetlerine aşağıda yer verilmiştir:

2020 yılı faaliyet döneminde toplam 198.653.392 adet işlem Operasyon Merkezi’nden yapılmış, genel merkezileşme oranı %99,39 olarak gerçekleşmiştir.

MÜŞTERİ ODAKLI NAKİT YÖNETİMİ UYGULAMALARI

Ziraat Bankası, bankacılık ürün ve hizmetlerinin sektör ile rekabet edebilir durumda, etkin ve verimli olmasını hedeflemektedir. Bu hedef doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri ile maliyetsiz kaynak ve çapraz satış olanakları yaratan Banka, 2020 yılında da müşteri odaklı nakit yönetimi uygulamalarını tüm hızıyla sürdürmüştür.

Ziraat Bankası Doğrudan Borçlandırma Sistemi (DBS)’nde 2020 yılı itibarıyla anlaşma sağlanan ana firma sayısı 778’e ulaşmıştır. Toplam tahsilat hacmi bir önceki yıla göre %67, sisteme dahil olan bayi sayısı ise doğrudan gelir desteği kapsamında yapılan alacak tahsilat modelinde bayi girişlerinin doyum noktasına ulaşması kaynaklı azalması ile %43 oranında düşmüştür.

Ayrıca, yaygın bayi ve satış ağına sahip küçük ölçekli ana firmaların alacaklarının garanti altına alınması veya hizmet verdiği sektörde diğerlerine kıyasla daha küçük hacmi olan, taksitli kredi kullanma alışkanlığı bulunan, taksit ötelemeyi tercih edebilen bayilerin de sisteme dahil edilebilmesi için Mikro DBS (MDBS) ürünü devreye alınmıştır. Bu kapsamda imzalanan Mikro DBS Protokolü sayısı 718 olmuştur.

Sistemde var olan faturaların zamanından önce tahsilatını sağlamaya yarayan İskontolu DBS ürününün kullandırımları yapılarak Banka’nın faiz gelirlerine katkı sağlanmıştır.

Ziraat Bankası’nın fatura ve diğer ödemelerine aracılık ettiği anlaşmalı kurum sayısı 715 adettir. Banka müşterilerine, şubelerinin yanında ATM, İnternet Bankacılığı, Mobil Bankacılık ve Otomatik Ödeme kanallarından da ödeme kolaylığı sunmaktadır.

Ziraat Bankası, Kurumsal Tahsilat Sistemi ile 2020 yılında 297,4 milyon adet ve 509,2 milyar TL tutarında anlaşmalı kurum tahsilatı gerçekleştirmiştir. 2020 yıl sonu itibarıyla Banka’da 13,8 milyon adet kurum ödemesi için otomatik ödeme talimatı bulunmaktadır. Ayrıca Ziraat Bankası, müşterilerinin ihtiyaçlarına özel ödeme, elektronik çek/senet, muhasebe entegrasyonları, havuz hesap ve nakit toplama hizmetleri de sunmaya devam etmektedir.

Banka; başta vergiler olmak üzere kamu tahsilatlarının kartlı sistemler ve dijital kanallarda mevcut ve geliştirilen yeni ödeme yöntemleriyle yapılması stratejisi kapsamında, Gümrük Vergisi Tahsilatı Kredisi ürününü uygulamaya almıştır. Bu ürünle müşterilere SMS ile ödedikleri gümrük vergisine yönelik olarak, gün içi kredi kullanma imkânı tanınmıştır.

Ayrıca, gümrük müşavirliklerine yönelik Gümrük Müşavirlikleri Web Servisi ile gümrük müşavirliklerinin, Gümrük Tahsilatı, Tasfiye Laboratuvar (TASİŞ) Tahsilatı ve Para Transferi (Havale/EFT) işlemlerini kolaylıkla yapabilmeleri mümkün kılınmıştır.

Ziraat Bankası, operasyonel süreçlerin sadeleştirilmesi, şube işlemlerinin azaltılarak dijitalleştirilmesi ve dijital kanalların geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda süreçlerini ve sistem akışlarını geliştirmektedir.

DİJİTAL BANKACILIK

Ziraat Bankası, bankacılık sektöründe teknolojiyi en yoğun kullanan, ürün ve hizmet sunum sürecine artan oranda entegre eden bankalar arasında yer almaktadır.

Mevcut teknolojilerini geliştiren ve yenileyen Banka, müşterilerine değer katabilecek yeni teknolojilere de odaklanmıştır.

Ziraat Bankası, 2020 yılında da teknolojide yaşanan gelişmeleri yakından izlemiş, alternatif dağıtım kanalları kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla modern altyapı sistemlerine yatırım yapmayı sürdürmüştür.

Banka’nın 2020 yıl sonunda dijital bankacılık sahibi müşteri sayısı 23,8 milyon, aktif dijital bankacılık kullanıcı sayısı ise 14 milyon olmuştur.

2020 yılı dördüncü çeyreği itibarıyla Ziraat Bankası’nın kredi kartı adedi 9,36 milyon olmuş, adet bazında kredi kartı pazar payı %12,37, aylık ciro pazar payı ise %9,11 olarak gerçekleşmiştir. Aynı dönemde banka kartı adedi 39,96 milyona ulaşırken, %21,21 aylık alışveriş ciro pazar payı ile Banka’nın sektör liderliği devam etmiştir.

2020 yılı dördüncü çeyreğinde Banka’nın üye işyeri adedi 741,4 bin, POS ve ÖKC adedi 604,7 bin, üye işyeri cirosu da 53,5 milyar TL olarak kaydedilmiştir. Banka, POS ve ÖKC adet bazında sektör liderliğini 2020 yılında da sürdürmüştür.

Ziraat Mobil’de online işlemler
Ziraat Bankası, dijital bankacılık kanallarının aktif bir biçimde kullanılmasına yönelik projelerine bir yenisini eklemiş, T.C. kimlik kartı ile online başvuru ve şifre yenileme işlemlerinin Ziraat Mobil’den yapılabilmesini sağlamıştır.

Bu yenilik, Banka müşterilerine dijital kanallara online başvuru yaparken veya mobil bankacılık şifrelerini yenilerken T.C. kimlik kartlarını da bir doğrulama yöntemi olarak kullanabilme imkânı getirmektedir. Bu yöntem ile kimlik kartı üzerinde bulunan müşteri bilgileri kart çipinde yer alan bilgilerle eşleştirilmekte, NFC (yakın alan iletişimi) teknolojisi ile kartın içerisinde yer alan biyometrik fotoğrafa ulaşılarak, kişinin işlem anındaki görüntüsü doğrulanmakta ve canlılık analizi yapılmaktadır. Böylece başka herhangi bir ürüne bağlı doğrulama unsuruna gerek kalmadan müşterilere dijital bankacılık müşterisi olma olanağı sunulmaktadır. Ziraat Bankası, bu iki bileşenli güvenlik altyapısı ile sektörde bir ilki daha hayata geçirmiştir.

Ziraat Bankası, T.C. kimlik kartının bankacılık sistemine entegre edilmesine yönelik çalışmalara özel önem vermektedir. Banka, geliştirme çalışmaları sonucunda süreçlerini yenileyerek işlem güvenliğini daha da artırmayı, süreçleri kısaltarak verimliliği yükseltmeyi ve müşteri memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflemektedir. Gelecekte aynı metodun, uzaktan müşteri edinimi sürecinde de kullanılabilmesi için yapılan çalışmalar devam etmektedir.

Barkod ve karekod ile vergi ve SGK ödemeleri
Ziraat Bankası, operasyonel süreçlerin sadeleştirilmesi, şube işlemlerinin azaltılarak dijitalleştirilmesi ve dijital kanalların geliştirilmesi hedefleri doğrultusunda süreçlerini ve sistem akışlarını geliştirmektedir. Bu çerçevede yapılan bir geliştirme çalışmasıyla, müşterilerin vergi ve SGK tahakkuk fişleri üzerinde bulunan barkod ve karekodları Ziraat Mobil’e okutarak ödeme yapabilmeleri sağlanmıştır.

Bu yöntemle yapılan ödemeler, daha kolay ve hatasız bir şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Geliştirmelerin devreye alınmasıyla birlikte, 2020 yıl sonu itibarıyla ilgili işlemlerin dijital kanallardan gerçekleşme oranı %90 seviyesine yükselmiştir.

Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi
Küresel ölçekte yaşanan, tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkileyen Covid-19 salgınının ekonomik hayata, üretim ve istihdama ilişkin olası hasarlarını en aza indirme hedefiyle, hükümet tarafından “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi uygulamaya alınmıştır. Söz konusu pakete katkıda bulunmak adına Ziraat Bankası, bireysel segmentte yer alan, hane halkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan müşterilerini finansal açıdan desteklemek için Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi’ni hayata geçirmiştir.

Bu kapsamda, bireysel segment müşterilerine temel ihtiyaçlarını uygun şartlarda finanse edebilmeleri amacıyla, 10 bin liraya kadar, 6 ayı ödemesiz dönemli, 36 ay vadeli, aylık eşit taksitli kredi kullandırımı gerçekleştirilmiştir.

BTİDK kapsamında bugüne kadar Ziraat Bankası’na yapılan 9,3 milyon başvurunun tamamı, çalışanların ve müşterilerin sağlığını korumak amacıyla dijital kanallardan (Ziraat Mobil, İnternet Şube, Çağrı Merkezi ve Web Sitesi) alınmıştır. 13 Nisan’dan itibaren toplam 3,82 milyon kişiye kredi kullandırılmış, bu kişilerin 1,27 milyonunun (%33) teyitli olmayan telefon bilgileri, KKB ve BTK teyit mekanizmaları kullanılarak teyit edilmiş ve şube yoğunluğuna sebebiyet verilmesinin önüne geçilmiştir.

Bu teyit mekanizmaları ile daha önce Ziraat Bankası müşterisi olmayan 758 bin kişi Banka müşterisi yapılmıştır. Ayrıca ATM kartsız işlem menüsüne eklenen BTİDK ödeme ekranından yaklaşık 930 bin kartı olmayan müşterinin kredi tutarını şubeye girmeden alabilmesi sağlanmıştır.

ATM - Ankes Mobil Uygulaması
Ziraat Bankası, dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında ATM-Ankes Mobil uygulamasını kullanıma sunmuştur. Uygulama; hayatı kolaylaştırma, teknolojiyi günümüz şartlarında daha etkin şekilde kullanarak operasyonel maliyetleri minimize etme ve alternatif dağıtım kanallarının vazgeçilmez bir parçası olan ATM’lere 7/24 ulaşma imkânı sağlama amaçlarını taşımaktadır.

Bu uygulama; Faal ATM Listesi, ATM Arıza Bildirimleri, Anlık ve Kapalı SLA Durum Raporları, ATM Kasa Durum Takip Ekranları ve arıza yönetimine ilişkin E-Kütüphane uygulaması ile birlikte Şube Destek Hattı’na ulaşma olanağı tanımaktadır.

ATM-Ankes Mobil uygulamasının kullanıma alınmasıyla birlikte yıllık 75 milyon adet SMS gönderim ihtiyacı ortadan kalkmıştır.

Dijital kanallardaki çalışmalar ile kazanılan ödüller
Ziraat Bankası; bankalar başta olmak üzere finansal kurumların, FinTech’lerin, startupların ve bu sektörlere çözüm sağlayarak ortak proje geliştiren şirketlerin finans, bilişim, yazılım ve sigorta sektörlerindeki teknoloji odaklı inovatif projelerini ödüllendirmek ve yenilikçi yaratıcılığı teşvik etmek üzere her yıl düzenlenen PSM AWARDS 2020’de 2 ödüle hak kazanmıştır.

PSM AWARDS 2020’ye “Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi” ve “Sosyal Sorumluluk” kategorilerinde başvuru yapan Banka, PSM Awards jürisinin değerlendirmesi sonucunda her iki kategoriden de ödül almayı başarmıştır.

Ziraat Bankası; “TC Kimlik Kartı ile Ziraat Mobil - İnternet Bankacılığı Online Başvuru&Şifremi Unuttum” çalışmasıyla “Yenilik” başlığı altındaki “Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi” kategorisinde Altın PSM ödülüne, “Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi (BTİDK)” çalışmasıyla da “Sosyal Fayda” başlığı altındaki “Sosyal Sorumluluk” kategorisinde Gümüş PSM ödülüne layık görülmüştür.

Bankacılık sektöründe sunulan hizmetlerin, zamandan ve mekandan bağımsız olarak müşterilere sağlanabildiği ve kullanıcılar tarafında da dijitalleşmenin ön plana çıktığı günümüz bankacılık dünyasında Ziraat Bankası, yaşanan bu dönüşüme yenilikçi çalışmaları ile öncülük etmekten ve çalışmalarının ödüllerle karşılık bulmasından dolayı mutluluk duymakta, çalışmalarını kararlılıkla sürdürmektedir.

Engelleri ortadan kaldırmaya odaklı çalışmalar
Engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayata katılımını destekleyen Ziraat Bankası, engelli müşterilerinin ürün ve hizmetlere daha kolay ulaşabilmesini mümkün kılacak, sistematik çalışmalar yürütmektedir.

Engelsiz Bankacılık kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda, aşağıdaki geliştirmeler tamamlanmıştır:

Ziraat Bankası, engelli müşterilerinin şube, ATM ve internet bankacılığı hizmetlerine kolaylıkla erişebilmelerine yönelik çalışmaları, tüm şubelerine yaygınlaştırmayı hedeflemektedir.

HAZİNE YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI BANKACILIK

Ziraat Bankası, nakdi kredi hacmindeki %34 büyümeyle artan fonlama ihtiyacını ağırlıklı olarak mevduatla karşılamıştır. Banka, yaygın şube ağını da kullanarak çekirdek mevduat ile tabana yaygın kaynak yapısını güçlendirmeye devam etmiştir. Müşterilerin farklı ihtiyaç ve beklentilerine yönelik olarak tasarlanmış olan TL mevduat ürünlerinin, özellikle enflasyona endeksli TL mevduat ürününün müşteriler tarafından kullanılmaya devam etmiştir.

Ziraat Bankası’nın altın mevduatı büyüklüğü %82 oranında artış göstermiştir.
2020 yılında Türk lirası ve yabancı para mevduatındaki önemli düzeydeki artışların yanı sıra risk algısının yüksek olduğu yıl boyunca hane halkının altına yönelim eğiliminin sürmesiyle, Ziraat Bankası’nın altın mevduatı büyüklüğü %82 oranında artış göstermiştir.

Banka; müşterilerinin yoğun olarak gerçekleştirdiği altın alım-satım işlemleri ile 2020 yılı boyunca yaklaşık 222 ton işlem hacmine ulaşmış, müşterilerine tüm kanallardan sürekli hizmet sağlamıştır.

Bu artışa paralel olarak Ziraat Bankası’nın BİST Kıymetli Madenler ve Taşlar Piyasası’nda gerçekleştirdiği işlemler 20 tonu aşmıştır. 2020 yılında da hurda altın toplama kampanyalarını sürdüren Banka, yastık altındaki 1 ton altını ekonomiye kazandırmıştır.

Türk DİBS piyasa yapıcılığında sürekli başarı
Ziraat Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen Türk DİBS piyasa yapıcılığı konumunu 2020  yılında da başarılı bir şekilde sürdürmüş, ikincil piyasalarda da aktif bir şekilde yer almıştır. 2019 yıl sonunda %20 seviyesinde olan menkul kıymetlerin toplam aktif içindeki payı 2020 sonu itibarıyla %24 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Banka, uzun vadeli TL kredi kullanımına olanak sağlamak amacıyla, değişken faizi esas alan finansal ürünlerde TRLIBOR yerine TLREF faizli kredi ürünleri kullanmaya ve müşterilerine TLREF endeksli ürünler sunmaya başlamıştır.

Kaynak çeşitliliği sağlamaya yönelik çalışmalar
Ziraat Bankası, dünya çapında yaşanmakta olan IBOR Oranlarından Alternatif Referans Faiz Oranlarına geçiş sürecinde, içerisinde aktif olarak yer aldığı Ulusal Çalışma Komitesince sürdürülen çalışmaları desteklemektedir.

Banka, uzun vadeli TL kredi kullanımına olanak sağlamak amacıyla, değişken faizi esas alan finansal ürünlerde TRLIBOR yerine TLREF faizli kredi ürünleri kullanmaya ve müşterilerine TLREF endeksli ürünler sunmaya başlamıştır.

Ziraat Bankası, kaynak çeşitliliği sağlanması ve müşteri tabanının genişletilmesi amacıyla yurt içi piyasada nitelikli yatırımcılara TLREF’e dayalı 2,5 milyar TL bono ihracı gerçekleştirmiştir. Banka bu ihraçlarla, yatırımcıların portföylerini çeşitlendirmesine ve risk dağılımını efektif bir şekilde yapmalarına olanak tanımıştır.

Ziraat Bankası, sektörün döviz likiditesini kullanmadan TL faiz riskini yönetmesi amacıyla; her iki bacağı da Türk lirası olan faiz takası anlaşmalarının yaygınlaştırılmasına katkıda bulunabilmek adına, 2020 yılı içerisinde TLREF’e dayalı faiz takası anlaşmaları için piyasa derinliği ve likiditesini oluşturmak üzere veri dağıtım sistemlerinde gösterge fiyatlamalar yayınlamaya başlamıştır.

Sermaye piyasalarının geliştirilmesine odaklı stratejiler
Ziraat Bankası, kaynaklarını çeşitlendirmek ve uygun maliyetli, uzun vadeli kaynak temin etmek hedefiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Bu kapsamda, uluslararası sermaye piyasalarından borçlanma amacıyla, Banka’nın 7 milyar ABD doları tutarındaki GMTN (Global Medium Term Notes) programı, 10 Mart 2020 itibarıyla güncellenmiştir.

Ayrıca, Banka’ca tahsisli satış (private placement) şeklinde ihraçlar ile yurt dışı kaynak sağlanmaya devam edilmiştir. Banka, Ağustos 2020’de yurt dışında tahsisli satış yolu ile 200 milyon ABD doları tutarlı 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirmiştir.

Banka, GMTN (Global Medium Term Notes) programı dahilinde ilk sürdürülebilirlik tahvilini ihraç etmek üzere çalışmalara başlamıştır. Bu kapsamda, sürdürülebilir tahvil ihracına konu olabilecek uygun kredilendirme alanlarının belirlendiği “Yeşil, Sosyal, Sürdürülebilir Finansman Çerçeve Belgesi (Green, Social, Sustinable Finance Framework)” Ağustos 2020’de hazırlanarak, bu konuda uluslararası yetkinliğe sahip Sustainalytics firmasından ikinci taraf uygunluk görüşü alınmış ve her iki doküman İngilizce web sitesinde yayınlanmıştır.

Ziraat Bankası, uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü güçlü muhabir ilişkileri sonucunda, muhabir bankalardan ikili kredi, postfinansman gibi alternatif kaynaklar da sağlamıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla bu kaynakların toplam tutarı 1,9 milyar ABD doları olmuştur.

Sendikasyon kredisi temini
Ziraat Bankası, Covid-19 pandemisinin tüm dünyaya yayılması nedeniyle ağırlaşan küresel finansal koşullarına rağmen, güçlü muhabir ilişkilerinin sağladığı destekle, 2020 Nisan ayında 22 ülkeden 38 bankanın katıldığı, 367 gün vadeli 1,1 milyar ABD doları tutarında sendikasyon kredisi temin etmiştir. Banka’nın dış ticaretin finansmanı amacıyla uluslararası piyasalardan sağladığı sendikasyon kredisi, ardı ardına gerçekleştirilen sekizinci sendikasyon borçlanma işlemi olmuştur.

2020 Mart ayının ikinci yarısında küresel ekonomide yaşanan panik havasına rağmen kredinin farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren muhabir kuruluşlardan sağlanabilmesi, Türkiye’ye ve Ziraat Bankası’na duyulan uluslararası güveni bir kez daha teyit etmiştir.

Ziraat Bankası, uzun yıllardır istikrarlı bir şekilde sürdürdüğü güçlü muhabir ilişkileri sonucunda, muhabir bankalardan ikili kredi, postfinansman gibi alternatif kaynaklar da sağlamıştır. 2020 yıl sonu itibarıyla bu kaynakların toplam tutarı 1,9 milyar ABD doları olmuştur.

Sunduğu ürün ve hizmetlerle her alanda müşterilerinin yanında olan Ziraat Bankası, dış ticaretin finansmanında da müşterilerini akreditif iskontosu, avalli bono/poliçe iskontosu gibi çok çeşitli finansal ürün ve hizmetlerle etkin bir şekilde desteklemektedir. Müşterilerinin dış ticaretin finansmanı ihtiyaçlarını karşılamak üzere Hermes, Serv, Sace gibi ihracat kredi kuruluşları ile yakın iş birliği içinde çalışan Banka, müşterilerine orta ve uzun vadeli ülke kredisi olanakları sağlamaktadır.

The Export Import Bank of Korea (KEXIM) ve The Export- Import Bank of the Republic of China (Tayvan Exim) anlaşmaları ile Tayvan ve Güney Kore ile bağlantılı müşterilerin işletme sermayesi ve yatırım finansmanı ihtiyaçlarına yönelik olarak orta/uzun vadeli ve düşük maliyetli finansman imkânları sunulmaktadır.

Ziraat Bankası, 2020 yıl sonu itibarıyla dış ticaret işlemi gerçekleştiren müşteri sayısını bir önceki yıla göre %10 artırmış, dış ticaret işlem büyüklüğünü 50 milyar ABD dolarına ulaştırmıştır.

Ziraat Finans Grubu ile artan sinerji
Ziraat Bankası’nın yurt dışı iştirak ve şubelerinin faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki etkinliklerini artırmak, bu ülkeler ile Türkiye arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak stratejisine ve vizyonuna bağlı olarak, Ziraat Finans Grubu’nun (ZFG) global dış ticaret hacminden aldığı pay sürekli büyümektedir. ZFG, ülkeler arası dış ticaretin geliştirilmesine ve dış ticaret firmalarının desteklenmesine öncelikleri arasında yer vermektedir.

Pandemi döneminde güçlü ve sürdürülebilir muhabir banka ağı
Ziraat Bankası, 140’tan fazla ülkede 1.760’ın üzerinde finansal kurum ile tesis ettiği muhabir ağının sağladığı güçlü iş birliği sayesinde, Covid-19 salgınına rağmen müşterilerine dünyanın pek çok noktasında ve Türkiye’de dış ticaret alanında çözümler sunmayı sürdürmüştür.

Dış ticaret alanında son yıllarda artan hizmet kalitesi ve yüksek ürün çeşitliliği ile lider bankalar arasında yer alan Ziraat Bankası’nın, pandemi döneminde reel sektörün desteklenmesinde üstlendiği öncü rol, müşteriler tarafından 2020 yılında da dış ticaret ve döviz transfer işlemlerinde tercih edilen banka konumunu güçlendirmesini sağlamıştır. Banka, yurt içi ve yurt dışı yabancı para transferlerinde yaygın muhabir ağı avantajını kullanarak müşterilerine hızlı ve daha az maliyetli alternatif çözümler önererek, yabancı para transfer adetlerini artırmıştır.

Güvenilir muhabir banka limit tahsis modeli
Ziraat Bankası, yurt içi ve yurt dışında yerleşik muhabir bankaların ve diğer finansal kuruluşların kredi değerliliklerini periyodik olarak yapılan analizlerle güncellemekte, içsel derecelendirme modeli ile söz konusu kuruluşlar lehine limit tahsis etmektedir.

Entegre bir bakış açısıZiraat Bankası, hizmet sunduğu bütün coğrafyalarda mevcut ve potansiyel iş fırsatlarını entegre bir bakış açısıyla ve titizlikle değerlendirmektedir.

YURT DIŞI ŞUBE BANKACILIĞI

Ziraat Bankası, Yurt Dışı Şube Bankacılığı alanındaki çalışmalarını, uluslararası bankacılık stratejisi ve vizyonu doğrultusunda şekillendirmiştir. Banka;

ana hedefleriyle, başarılı Yurt Dışı Şube Bankacılığı faaliyetleri yürütmektedir.

“Dünyanın Her Yerinde Ziraat Hep Yanınızda”
Ziraat Bankası, hizmet sunduğu bütün coğrafyalarda mevcut ve potansiyel iş fırsatlarını entegre bir bakış açısıyla ve titizlikle değerlendirmektedir. Banka, bu çerçevede belirlediği “Dünyanın her yerinde, Ziraat hep yanınızda” sloganı doğrultusunda, Türkiye’nin yanı sıra faaliyette bulunduğu bölgelerin de en güçlü ve etkin bankası olmak amacıyla gelecek dönemlerde de çalışmalarını sürdürecektir.

Londra Şubesi, faaliyette bulunduğu Londra finans merkezinin dinamiklerine uyum sağlamak amacıyla ürün ve hizmetlerini, özellikle yapılandırılmış finansman ve dış ticaretin finansmanı alanlarındaki etkinliğini artıracak biçimde yeniden şekillendirmiştir. Uluslararası finans piyasalarına erişimde önemli bir temas noktası olan Londra Şubesi, para piyasaları ve hazine işlemlerinde elde ettiği öncü ve avantajlı konumunu sürdürmektedir.

Yunanistan’da, Atina, Gümülcine ve İskeçe olmak üzere 3 şube ile hizmet sunan Ziraat Bankası, kurumsal bankacılık ve dış ticaretin finansmanı gibi bankacılık hizmetlerine odaklanmıştır. İki ülke arasındaki ticaretin gelişiminde aktif rol oynayan Banka, 2020 yılı birinci dönemi itibarıyla yeni ana bankacılık yazılımına geçiş sürecini tamamlamıştır. Böylelikle, gerek ürün çeşitliliğinin sağlanması gerekse bankacılık iş süreçlerinin daha etkin bir şekilde yönetimi açısından önemli bir adım atılmıştır.

Bulgaristan’da, Bulgaristan Ülke Yöneticiliği’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Sofya, Filibe (Plovdiv), Kırcaali ve Varna’da 4 şube ile kurumsal ve bireysel segmentte hizmet verilmektedir. Ayrıca ATM ve internet bankacılığı gibi şube dışı kanallar ile müşterilere finansal hizmet ve çözüm olanakları da sunulmaktadır. Ziraat Bankası, Bulgaristan’da faaliyet gösteren girişimcilerimizin doğrudan yatırımlarına ve iki ülke arasında gerçekleşen dış ticaretin finansmanına yönelik finansal desteğini, 2020 yılında da artırarak devam ettirmiştir.

Kosova’da, Kosova Ülke Yöneticiliğine bağlı olarak Priştine, Prizren, Peja ve Ferizaj’da faaliyet gösteren 4 şube ile kurumsal ve bireysel segmentte hizmet sunulmaktadır. Kurumsal ve bireysel müşterilere, yaygın bir ürün yelpazesi ile hizmet verilen Kosova’da 2018 yılında Prizren ve İpek (Peja) şehirlerinde, 2019 yılında ise Ferizaj’da açılan yeni şubelerle hizmet ağı genişletilmiştir. Ziraat Bankası 2020 yılında Kosova’da, başta ulaştırma altyapısı ve yenilenebilir enerji kaynakları olmak üzere, altyapı yatırımlarının finansmanında önemli bir rol oynanmış, ülke ekonomisinin gelişiminde ihtiyaç duyulan finansmana katkıda bulunmayı sürdürmüştür.

KKTC’de, müşteriye ve piyasaya odaklı faaliyetler, ürün yelpazesi çeşitlendirilerek ve hizmet kalitesi sürekli artırılarak yürütülmektedir. KKTC’deki 8 şube, kurumsal ve bireysel bankacılık ürünlerini Türkiye standartlarında müşterilerine sunmakta, KKTC’nin ekonomik gelişmesine önemli katkılar sağlamaya devam etmektedir.

Ziraat Bankası, sorumlu bankacılık anlayışı gereği, pandemi sürecinde KKTC Merkez Bankası koordinasyonunda oluşturulan kredi destek paketlerini, finansman ihtiyacı olan müşterilere en etkin şekilde sunmuş, toplam kredi hacminden önemli oranda pay almıştır. KKTC ekonomisinin önde gelen iki sektörü olan eğitim ve turizme yönelik bankacılık faaliyetleri de artırılarak sürdürülmüştür.

Irak’ta, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişimine, Bağdat ve Erbil Şubeleri ile destek verilmektedir. Şubeler; müteahhitlik firmalarının teminat mektubu ihtiyaçlarını karşılamakta, ayrıca, ülkede faaliyet gösteren Türk ve Iraklı kurumsal müşteriler başta olmak üzere uluslararası firma, kurum ve kuruluşların finansal çözüm noktası olmaktadırlar.

Ziraat Finans Grubu’nun Irak’ta önemli bir temas noktası olma özelliği taşıyan Bağdat Şubesi, ülkemizin uluslararası enerji kaynaklarına erişiminin uygun koşullarla, etkin ve hızlı bir şekilde sağlanmasında etkin rol oynamıştır.

Suudi Arabistan Cidde Şubesi 2011 yılında faaliyete geçmiştir. Şube, başta Türk müteahhitlik firmalarının teminat mektubu ihtiyaçları olmak üzere, ülkede faaliyet gösteren Türk ve Suudi kurumsal müşterilerin bankacılık ihtiyaçlarını karşılamakta, Türk-Suudi dış ticaretine aracılık etmekte ve bu ticareti geliştirmeyi hedeflemektedir. Ürün ve hizmet yelpazesini genişletme çalışmalarını sürdüren Şube, iki ülke arasındaki dış ticareti, gayri nakdi kredilerin yanı sıra nakdi krediler ile de desteklemeye devam etmiştir.

Ziraat Bankası’nın Körfez Bölgesi’ndeki ikinci hizmet noktası olan Bahreyn Şubesi, uluslararası finansal piyasalara erişimde aktif rol oynamaktadır.

Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim fonksiyonlarını güncel İK stratejileri doğrultusunda değiştirerek, faaliyetlerini Kariyer Yönetimi ve Yetenek Yönetimi olmak üzere iki yeni fonksiyon altında toplamıştır.

İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI

Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Başkanlığı, İnsan Kaynakları ve Eğitim fonksiyonlarını güncel İK stratejileri doğrultusunda değiştirerek, faaliyetlerini Kariyer Yönetimi ve Yetenek Yönetimi olmak üzere iki yeni fonksiyon altında toplamıştır. Burada amaç; Banka için “Yetenek” in tanımını yaparak, bu tanıma uygun mevcut ve yeni insan kaynağının keşfedilmesi, Banka’ya kazandırılması, sonrasında ise yeteneğin Banka’da kalıcılığının sağlanması hedefiyle hem Kariyer Yönetimi, hem de Yetenek Yönetimi uygulamaları geliştirmektir.

Kariyer Yönetimi 2020 Faaliyetleri
Uluslararası rekabetin yoğun olduğu bir sektörde faaliyet gösteren Ziraat Bankası, en güçlü ulusal banka niteliğini her yıl daha da ileriye taşıma gayreti içerisindedir. Bu aşamada Banka, sektördeki çok özel ve seçkin konumunu; özgün pazar bilgisi ve deneyimi ile müşterilerine doğru zamanda, doğru kanaldan, doğru değer önerileri sunan üst düzey insan kaynağına borçlu olduğunun bilinciyle, benimsediği çağdaş insan kaynakları yönetim sistemini 2020 yılında da geliştirmeye devam etmiştir.

2020 yılında yaşanan global pandemi koşullarında insan kaynakları birimleri; şirketleri geleceğe taşımak için iş sürekliliği, kriz yönetimi ve çalışanların motivasyonunun sağlanmasıyla ilgili büyük sorumluluklar üstlenmiştir. Koşullar gereği değişen taleplere yanıt verebilecek çalışan deneyimi oluşturmak amacıyla çalışanların ihtiyaçlarını ve motive eden unsurları anlamaya yönelik çalışmalar yapılmıştır.

Ziraat Bankası İnsan Kaynakları, bu zorlu süreçte çalışanların psikolojisinin performansa olan etkilerini analiz etmiş, pandemiye rağmen çalışanların psikolojik sağlamlığını artıracak eğitim faaliyetlerini online platformlarda sürdürmüştür. Kriz yönetimi açısından bilgi akışını hızlandıracak uygulamalar geliştirilmiş ve buna bağlı olarak hızlı aksiyon alma kabiliyeti artırılmıştır. Sağlık sorunu yaşayan veya bu süreci yürütmekte zorlandığı tespit edilen her bir çalışanla bire bir iletişime geçilerek ihtiyaç ve talepleri karşılanmaya çalışılmıştır. İş sürekliliği açısından uzaktan ve dönüşümlü çalışma modellerine geçilmiş, mesai saatleri ile ilgili düzenlemeler yapılmıştır.

Tüm bu faaliyetlerle, pandemi sürecinin olabildiğince iyi yönetilmesi, çalışanlara her koşulda yanlarında olunduğunun hissettirilmesi ve değişen koşullara yanıt verecek çalışan deneyimi oluşturulması hedeflenmiştir.

Çalışan profili
Bankacılığın ve uluslararası rekabetin gereklerini yerine getirerek, modern ve güvenilir bankacılık hizmeti sunmayı amaçlayan Ziraat Bankası, 2020 yıl sonu itibarıyla toplam 24.673 çalışanı ile hizmet vermektedir. Ayrıca, Ziraat Finans Grubu kapsamında yurt içi ve yurt dışı ortaklıklar dahil 28.389 çalışan bulunmaktadır. 2020 yılında 674 kişiye yeni istihdam sağlayan Banka’da çalışanların yaş ortalaması 37 olarak gerçekleşmiştir. %85’i ön lisans, lisans, lisansüstü ve doktora eğitimine sahip olan Banka çalışanlarının hizmet yılı ortalaması ise 13 yıldır.

ZİRAAT BANKASI İNSAN KAYNAĞININ ÇALIŞMA YERİ, YAŞ GRUBU VE EĞİTİM DÜZEYİNE GÖRE DAĞILIMI:

Genel Müdürlük, Bölge, Şube Dağılımı

Birim

Kişi Sayısı

%

Genel Müdürlük

5.528

22,41

Bölge

287

1,16

Şube

18.770

76,08

Yurt Dışı

88

0,36

Genel Toplam

24.673

100,0

Yaş Grubu Dağılımı

Yaş

Kişi Sayısı

%

30 -

1.966

9,97

30 – 50

21.694

87,93

51 +

1.013

4,10

Genel Toplam

24.673

100,0

Eğitim Düzeyi Dağılımı

Öğrenim Durumu

Kişi Sayısı

%

Doktora

44

0,18

Yüksek Lisans

2.253

9,13

Lisans

16.121

65,34

Ön Lisans

2.563

10,39

Lise

3.558

14,42

Ortaokul

134

0,54

Genel Toplam

24.673

100,0

İşe alım
Ziraat Bankası, bankacılık kariyerinde ilerlemek isteyen gençlere istihdam yaratmak üzere her zaman kapılarını açık tutmaktadır. 2020 yılında da Banka iştiraklerinden Ziraat Teknoloji’nin Uzman Yardımcısı ihtiyacını karşılamak üzere, işe alım sınavı gerçekleştirilmiştir. Banka’nın işe alım süreci “Aday Memnuniyeti” kapsamında yeniden tasarlanmıştır. Yeni mezunların yaşadıkları sınav heyecanını gidermek için çeşitli eğitimlerin ve görevlerin yer aldığı mülakat öncesi hazırlık eğitimi sağlanmış, sonrasında ise yapılandırılmış bir mülakat süreci ile seçme ve değerlendirme yapılmıştır.

Şeffaf kariyer yönetimi
Ziraat Bankası, benimsediği şeffaf kariyer yönetimi anlayışı doğrultusunda, yönetici adaylarını kendi bünyesinde yetiştirmektedir. Bu kapsamda 2020 yılında yürütülen yükselme uygulamaları çerçevesinde yazılı sınavda başarı gösteren 2.752 çalışan bir üst unvana yükselmeye hak kazanmıştır. Ayrıca Yönetici Aday Programı’nı başarı ile tamamlayan 100’ü aşkın personel, şubelere/birimlere yönetici pozisyonunda atanmıştır.

Ziraat Finans Grubu içerisinde, yurt içi ve yurt dışı ortaklıklar dahil 28.389 çalışan bulunmaktadır (dış kaynak personeli dahil edildiğinde bu sayı 33.416 olmaktadır). Ziraat Bankası, Ziraat çatısı altında görev yapan tüm çalışanlarına sunduğu güçlü kariyer, ücret, eğitim ve gelişim olanakları ile faaliyet gösterdiği tüm ülkelerde bankacılık sektöründe küresel bir marka olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Türkiye’de faaliyet gösteren şirketlerin yanı sıra yurt dışı şirketlerde de Ziraat İK uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalara devam edilmektedir.

Ziraat Finans Grubu, en kıymetli kaynağı olan çalışanlarının memnuniyetini, mutluluğunu ve bu kapsamda deneyimlerinin etkin bir biçimde yönetimini önemsemektedir. Grup, çalışanlarının sadece kariyerini, finansal durumlarını ya da çalışma ortamlarını değil, aynı zamanda hayata dair beklentilerini ve kaygılarını da yönetmelerinde destek olmak amacıyla iletişim kanallarını güçlendirmeye devam etmektedir.

Bu çerçevede 2020 yılında Banka çalışanları ile birlikte yurt içi ve yurt dışı iştiraklerin tamamında çalışan memnuniyeti anketi yapılarak Ziraat Finans Grubu genelinde çalışanların memnuniyet düzeyi ölçümlenmiş, memnuniyete etki eden faktörler analiz edilerek kısa ve uzun vadeli aksiyon planları oluşturulmuştur.

Ayrıca, Banka’da uygulamaya alınan “Mutluluk Barometresi” anketi ile günlük olarak çalışanların nabzı tutulmuş, genel mutsuzluk nedenlerinin yanı sıra ankete katılan çalışanlarla yapılan bire bir görüşmelerle çalışana özel mutsuzluk nedenleri tespit edilmiş ve sorunların çözümüne yönelik planlar yapılmıştır.

Ziraat Bankası’nın, çalışanların kariyerlerinde gösterdikleri başarı ve bilgi düzeyine göre hareket etmesi ve belirlenen kurallar çerçevesinde kariyerlerini kendilerinin yönetmesine imkân sağlayacak sistematik bir yapı oluşturmak için geliştirdiği karar alma mekanizmalarından biri olan “İletişim Ağı Analizi” uygulaması, Golden Bridge Awards ve Harvard Business Council International Awards olmak üzere iki önemli uluslararası platformda Altın Ödül’e layık görülmüştür. Bu uygulamanın sonuçlarına göre yapılan analizler sonrası, Banka’nın eğitim içerikleri yenilenmiş, çalışanların sahip oldukları yetenekleri tüm teşkilat ile paylaşabilecekleri online bir platform inşa edilmiştir.

Performans yönetimi
Bireysel Performans Yönetim Sistemi, çalışanların objektif, ölçülebilen kriterler doğrultusunda dönemler itibarıyla kişisel başarı ve sıralamalarını ölçen bir sistemdir. Sistem, sayısal bazlı ve yetkinlik bazlı olmak üzere iki temel boyutta kurgulanmıştır.

Banka stratejileri, performans sistemi aracılığıyla sahaya aktarılmaktadır. Müşteri odaklılık, kârlılık, verimlilik ve risk yönetimine ilişkin göstergelerin sayısal performans puanına önemli ölçüde etkisi bulunmaktadır. Hedef, gelişim ve büyüklük boyutlarında yapılan ölçümler sonucu hesaplanan sayısal performans puanları ile yetkinlik puanlarının birleştirilmesi sonucu oluşan bireysel sıralamalar, performans prim ödemelerine temel oluşturmaktadır.

Bireysel performans değerlendirmelerine göre yapılan dönemsel performans prim ödemeleriyle; müşteri odaklı iş modelinin güçlendirilmesi, pazarlama ve etkinlik odaklı çalışma anlayışının yerleştirilmesi, çalışanların motive edilerek kurumsal bağlılıklarının artırılması, kurum hedefleri ile uyumlu bireysel başarıların maddi olarak ödüllendirilmesi amaçlanmıştır.

Dönemsel prim bütçesi, Banka’nın kârlılığı ve faaliyet sonuçları dikkate alınarak, toplam aylık ücret ödemelerinin %8’ini geçmeyecek şekilde belirlenmiştir. Söz konusu bütçe, objektif, somut ve sayısal olarak belirlenmiş, ölçülebilir kriterler doğrultusunda, çalışanlara üçer aylık dönemlerde, Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında bireysel performans primi olarak ödenmektedir.

Banka strateji ve hedefleri doğrultusunda pazarlama ağırlıklı olarak kurgulanan sistemde primler, daha fazla katkı sağlayan çalışanların daha yüksek kazanç elde etmesine imkân sağlayacak şekilde hesaplanmaktadır. Prim hesaplamalarında, şube segment ve ölçeğine, bireysel performans sırasına ve görev pozisyonuna göre belirlenmiş farklı katsayılar kullanılmaktadır. Pazarlama grubu çalışanlarına, her dilimde bireysel performans puanları ile doğru orantılı olarak farklılaşan tutarda prim hesaplanmaktadır.

Çalışanların motive edilerek kurumsal bağlılıklarının artırılmasını, kurum stratejileri ile uyumlu bireysel başarıların ödüllendirilmesini hedefleyen Ziraat Bankası, 2018 yılı 2. çeyreğinden itibaren, uygulamakta olduğu performans yönetim sistemi kapsamına sayısal performans ölçümü yapılan birimler ile birlikte yetkinlik bazlı değerlendirme sistemini esas alarak diğer tüm Genel Müdürlük birimlerini dahil etmiştir.

Diğer taraftan, Ziraat Finans Grubu temel anlayışı çerçevesinde, yurt içi iştiraklerde bireysel performans ve yetkinlik değerlendirme ile prim sistemi uygulamalarına başlanmıştır. Yurt dışı iştiraklerde de bireysel performans yönetimi sistemlerinin devreye alınmasına yönelik çalışmalara 2020 yılında devam edilmiştir. Yurt dışı iştirakler için kurgulanan performans sistemi sonuçlarının takip edilerek bu birimlerde de performans primi ödemelerine yönelik kurgunun oluşturulması planlanmaktadır.

Ücretlendirme uygulamaları
Ziraat Bankası’nda ücretlendirme uygulamalarının Yönetim Kurulu adına izlenmesi ve denetlenmesinden Ücretlendirme Komitesi sorumludur. Komite, ücret politikalarının Banka’nın etik değerleri ve stratejik hedefleri ile uyumunu sağlamak üzere ücretlendirme politikası ve uygulamalarını, risk yönetimi çerçevesinde değerlendirerek önerilerini Yönetim Kurulu ile paylaşmaktadır.

Banka ile Öz Finans-İş Sendikası arasında, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren ve 31 Aralık 2020 tarihine kadar geçerli olan 3. Dönem Toplu İş Sözleşmesi kapsamında, sendika üyelerine aylık ek ödeme yapılmasının yanında, izin başta olmak üzere bazı özlük hakları sağlanmıştır. Sendikalaşma oranının %90 seviyesinde olduğu Banka’da 2020 yılı ücret ayarlamaları Toplu İş Sözleşmesi’ne uygun olarak yapılmıştır.

Yapılan fazla mesailerin takibi amacıyla devreye alınan sistemin etkin kullanımına 2020 yılında da devam edilmiş, fazla mesailerin azaltılmasına odaklanılarak, çalışanların iş ve aile hayatı arasındaki dengenin korunmasına hassasiyet gösterilmiştir.

Sağlık yardımı ve uygulamaları
Ziraat Bankası, özel hukuk hükümlerine tabi çalışanları ve aile fertlerine, SGK tarafından sunulan sağlık hizmetlerine ek olarak;

tedavi yardımı sağlamaktadır.

Banka, ayrıca çalışanlarının sağlık hizmeti almaları amacıyla sağlık hizmeti sunucularıyla özel anlaşmalar yaparak tüm çalışanlara duyurmaktadır.

Covid-19 pandemisine karşı alınan önlemler ve sosyal güvenlik uygulamaları
Ziraat Finans Grubu, 2020 yılının ilk çeyreğinde Çin’de başlayıp küreselleşmenin etkisiyle tüm dünyaya hızla yayılan Covid-19 pandemisinin negatif etkisini azaltacak şekilde, çalışanlarının ve ailelerinin sağlığını önceliklendirerek derhal bir dizi önlemi uygulamaya almış, çalışanlarının yanlarında olmaya gayret göstermiştir.

Bu çerçevede, süreç ilk günden itibaren yakından takip edilerek iş ve operasyonel süreklilik kapsamında düzenli bilgilendirmeler yapılmıştır. Gebelik, süt izni, kronik rahatsızlık, engellilik gibi nedenlerle riskli grupta bulunan çalışanlara öncelik verilmiştir. Covid-19 salgını süresince çalışma alanları için dezenfeksiyon uygulanmış ve çalışanların mümkün olduğunca uzaktan/dönüşümlü çalışmasına yönelik programlar devreye alınmıştır. Ayrıca şubelerin hizmet saatleri de sürece uygun olarak değiştirilmiştir.

Banka’da olası Covid-19 vakalarını hızlı bir şekilde tespit etmek ve aksiyon alabilmek için Covid-19 Durum Bildirimi Mobil Uygulaması geliştirilmiştir. Uygulama aracılığı ile çalışanların sağlık durumları anlık takip edilmekte ve durumuna göre aksiyonlar alınabilmektedir.

Covid-19 hastalığına yakalanmış veya şüphesi olan tüm çalışan, emekli ve yakınlarının sağlık giderleri ile ilgili herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığı izlenmiş, ihtiyacı olanlara koli ile gıda yardımı yapılmış, personel için gerek görülmesi halinde konaklama imkânı sağlanmıştır. 

Çalışanların; spor, resim ve müzik gibi alanlarda ulusal ya da uluslararası başarı kazanmış olan çocukları bu süreçte yakından takip edilmiştir.

İnsan Kaynakları analitik uygulamaları devreye alınmıştır. Pandemi döneminde ülkelerdeki vaka sayıları günlük takip edilerek, trend analizleri oluşturulmuştur. Dünyadaki Covid-19 vaka istatistikleri analiz edilerek, ülkemiz için Yayılım Trend Modellemesi geliştirilmiştir. Modelin çıktıları işgücü planlamalarında girdi olarak kullanılmıştır.

Yetenek yönetimi Ziraat Bankası, “İnsan Kaynağına Yatırım ve Öğrenen Organizasyon” stratejisi çerçevesinde, çalışanlarının gerek mesleki bilgi ve becerilerinin gerekse kişisel yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlere ve gelişim faaliyetlerine önem vermektedir.

Yetenek yönetimi uygulamaları
Ziraat Bankası, “İnsan Kaynağına Yatırım ve Öğrenen Organizasyon” stratejisi çerçevesinde, çalışanlarının gerek mesleki bilgi ve becerilerinin gerekse kişisel yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlere ve gelişim faaliyetlerine önem vermektedir.

Banka, çalışanlarının gelişimine her açıdan katkı sağlayarak ve değer katarak iş hayatlarının her döneminde yanlarında olarak yetenekleri keşfetmeyi, en verimli şekilde değerlendirmeyi ve geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla, zengin ve kullanıcı dostu içerikler, farklı kullanıcı ihtiyaçları gözetilerek çeşitlendirilmiş ve pek çok kanaldan aktarılmıştır.

Yeteneğin geliştirilmesi
Çalışanlarına yönelik sürekli mesleki ve kişisel gelişim olanakları sunan Ziraat Bankası’nda, 2020 yılında kişi başı ortalama 30 saat eğitim verilmiştir. Pandeminin süregeldiği 2020 yılında, bulaş riskini artırmamak için sınıf içi eğitimler yerine sanal sınıf uygulamaları ve e-eğitimler tercih edilmiştir.

Ziraat Bankası 2020 yılında çalışanlarına sadece teknik bankacılık alanında değil, anne-baba olmak, sağlıklı yaşam, hareket okuryazarlığı, stresle başa çıkmak, duygusal dayanıklılık gibi çalışanların hayat kalitesine doğrudan etki edecek pek çok alanda eğitimler sunmuştur.

Pandemi sürecinde; çocuk psikolojisi, evde çocuklarla kaliteli zaman geçirme, sağlıklı kalabilmek için alınabilecek önlemler, stresle başa çıkabilmek gibi pek çok konuda farklı içeriklerle çalışanlara destek verilmiştir.

Banka’nın kitap yazan çalışanlarının eserleri, “Ziraatli Yazarlar” projesi kapsamında Bankacılık Okulu platformunda yayımlanmıştır.

Dijital Çözümler Ziraat Bankası’nın “Dijital Çözümler” stratejisi ile uyumlu olarak eğitim alanında son teknolojiyi içeren uygulamalar takip edilmiş ve kullanıma alınmıştır.

Eğitim alanında teknolojik ve uygulamalar
Ziraat Bankası’nın “Dijital Çözümler” stratejisi ile uyumlu olarak eğitim alanında son teknolojiyi içeren uygulamalar takip edilmiş ve kullanıma alınmıştır.

Düşük maliyetle, kısa sürede daha fazla personele eğitim verme imkânı tanıyan, çalışanların diledikleri zaman ve yerde ulaşabildikleri e-eğitimler, pandemi döneminde daha da büyük bir önem kazanmıştır. Mevcut e-eğitimlerini 4 katına çıkaran Banka, Bankacılık Okulu platformu üzerinden çalışan başına, görev alanlarına göre farklılaşan 160 e-eğitim atamıştır.

Bunlara ek olarak 1.000’in üzerinde içerik barındıran dijital kütüphane “KütüphanemiZ”, tüm çalışanların kullanımına açılmıştır. KütüphanemiZ, kendisini mesleki ya da kişisel olarak geliştirmek isteyen tüm çalışanlar için ilgi çekici birçok e-eğitim, video, ses dosyası ve doküman sağlamaktadır.

Ziraat Bankası, dijital eğitimlerinin bir kısmını kendisi üreterek, hızlı bilgi verme ihtiyacı olan konularda esnek şekilde aksiyon almıştır.

Geçmişimizi bilmeden geleceğimize sahip çıkamayacağımız düşüncesiyle, 3 kıymetli tarihçiyle gerçekleştirilen online panelde, Banka’nın kuruluş yılındaki süreçler konuşulmuştur.

Banka içi paylaşımı artırmak, çalışanların bilgi ve deneyimlerini tüm çalışanlara aktarmalarını ve kayıt altına alabilmelerini sağlamak ve çalışanlara yeteneklerini ortaya koyabilecekleri bir ortam oluşturmak amaçlarıyla “Ziraatliyorum” platformu kullanıma açılmıştır. Bu platformda çalışanlara, kendi hazırladıkları yazıları paylaşabilme, diğer yazıları okuyup yorum yazabilme veya beğenerek destek verebilme olanağı tanınmıştır.

Ziraat Bankası, mikro öğrenme ve pekiştirme ile kalıcılığı sağlamanın yanında, sahadan anında bilgi toplamaya imkân veren mobil uygulama Rootie ile görev pozisyonlarına göre farklılaşan yolculuklar hazırlamıştır. Hayatın hızlı akışı içinde çalışanlara eşlik ederek mobil öğrenmenin pratikliğini sunmak için tasarlanan uygulamada mikro öğrenme ögeleri yanında, anket ve sınav soruları, hatırlatma, karşılama, tebrik mesajları gibi unsurlar, planlanan bir takvim çerçevesinde günlük olarak yapılabilmektedir.

Banka’nın kurum kültürüne yatırım yapmak amacıyla çalışanlara “Ziraatli olmak nedir” diye sorulmuş ve alınan yanıtlar ile kolektif ve yaşayan bir dijital kitap olan “A’dan Z’ye Ziraatli Olmak”ın ilk versiyonu oluşturulmuştur.

Ziraat Bankası’nın 157. kuruluş yıl dönümü faaliyetleri kapsamında, çocuklar için “Sence Ziraat Bankası nedir?” konulu bir resim yarışması düzenlenmiştir. Ziraat Bankası’nın minik Ziraatliler için neler ifade ettiğini hayal güçleri üzerinden ortaya çıkarmayı amaçlayan bu yarışma sonucunda, birbirinden güzel resimlerin değerlendirmesini yapan jüri tarafından tüm resimler birinci ilan edilmiş, ayrıca 1iz dergisi ve Ziraatvolley Instagram hesabında sergilenmiştir. Banka böylece pandemi dönemi de olsa çalışanlarıyla etkileşim sağlamaya çalışmıştır.

Ziraat Bankası, 2020 yılında bir yandan eğitim içeriklerini zenginleştirirken bir yandan da “oyunlaştırma” konusuna ağırlık vermiştir. 5 faktörlü kişilik modeli OCEAN’ı temel alan ve yapay zeka yardımı ile farklı müşteri tiplerini, kişiliklerini ve ruh hallerini simüle ederek gerçekçi bir “müşteri-çalışan iletişim süreci”ni yaşatan Oyunlaştırılmış Yetkinlik Geliştirme Aracı “NextPlease” ile çalışanlar, iletişim becerilerini yaşayarak ve eğlenceli bir şekilde geliştirme imkânı bulmuşlardır.

“Sorumlu Bankacılık” stratejisi çerçevesinde eğitim faaliyetleri
Ziraat Bankası, “Sorumlu Bankacılık” stratejisi çerçevesinde eğitim faaliyetlerinde de sürdürülebilirliği gözetmektedir.

Banka, daha önce basılı olarak paylaştığı birçok içeriği dijital ortamda sunarak, eğitim notlarını basıp dağıtmak yerine katılımcılara e-posta ile göndererek ve sınıf içi eğitimlerinde “mobil imza” uygulamasına geçerek kâğıt tüketimini her yıl daha da azaltmaktadır.

Çocukları tasarruf konusunda bilinçlendirmek ve temel finansal kavramlarla tanıştırmak için hazırlanmış olan “Miniklere Özel e-eğitimlerimiz” güncellenmiştir. Bu eğlenceli eğitimde çocuklar; “Para-Banka Adası, Tasarruf Adası, Kredi ve Kredi Kartı Adası, Bütçe Adası” temaları ile para ve banka ilişkisi, bankaların işleyişi, internet ve telefon bankacılığı, kredi ve kredi kartı bilinci, paradan elektriğe ve suya kadar tüm kaynakların tasarruflu kullanımı konularında bilgi sahibi olmaktadır.

Ziraat Bankası’nın “Sorumlu Bankacılık” stratejisi doğrultusunda 2020 yılında yürüttüğü diğer eğitim çalışmaları aşağıdadır:

2020 yılında Kişi Başı Ortalama Eğitim (Saat)30Kullanıcı Başına Atanan Dijital Eğitim İçeriklerinin Sayısı1.360

Ziraat Bankası internet sitesine eklenen yeni e-eğitimler
“Herkes için Bankacılık” ve “Mükemmel Müşteri ve Çalışan Deneyimi” stratejileri çerçevesinde Ziraat Bankası internet sitesinde, herkesin ulaşımına açık olan e-eğitimlere her sene yenileri eklenmektedir. Ziraat Bankası 2020 yılı içerisinde, Meslek Liseleri ile Yüksek Öğretim kurumlarında öğrenim gören ve staj zorunluluğu bulunan yaklaşık 1.800 öğrenciye, pandemi koşullarına rağmen, sosyal mesafe ve hijyen kurallarını gözeterek, kısıtlı da olsa staj imkânı sağlamaya devam etmiştir.

Banka ayrıca, Cumhurbaşkanlığı İK Ofisi tarafından başlatılan Staj Seferberliği Projesi kapsamında yaklaşık 100 öğrenciye yapılandırılmış bir program çerçevesinde staj olanağı sunmuştur.

Program kapsamında öğrencinin her günü; ilk günkü karşılama adımından uğurlamaya kadar “Müşteri Deneyimi” yaklaşımı ile en ince detayına kadar planlanmıştır. Kendilerine özel açılan dijital platformda, pek çok farklı konuda 100’ün üzerinde video, e-eğitim, okuma materyali vb. içeriği öğrencilerin kullanımına sunulmuştur.

Mobil uygulama üzerinden sunulan eğitimler arasında; temel bankacılık, A’dan Z’ye kredi bilgileri, dijital okuryazarlık, yazışma teknikleri, kurumsal profesyonellik, esneklik (resilience), bilgi güvenliği, sıfır atık yer almaktadır. Katılımı artırmak ve öğrenmeyi teşvik etmek için küçük yarışmalar düzenlenmiş ve programın her adımı günlük olarak mobil uygulama üzerinden takip edilmiştir.

SOSYAL SORUMLULUK VE TANITIM ÇALIŞMALARI

Ziraat Bankası, 157 yıldır toplumsal paylaşım ruhu ile hareket ederek sosyal sorumluluk alanına sürekli destek sağlamaktadır. Banka, 2020 yılında da bireyleri ve toplumu geliştirmeye yönelik sağlık, eğitim, hizmet ve spor faaliyetlerine katkıda bulunmaya devam etmiştir.

Kültür Sanat Faaliyetleri
Ziraat Bankası, kuruluşundan bu yana sanata ve sanatçıya verdiği önemi, “Sanat İçin Sanatın İçinde” sloganıyla ortaya koymaktadır. Tüm sanat dallarında çeşitli etkinliklerde bulunmayı sürdüren Banka’nın 2020 yılında Ankara Kuğulu ve Çukurambar Sanat Galerileri ile İstanbul Tünel Sanat Galerisi’nde açtığı 13 adet sergiyi, 10 bini aşan sanatsever ziyaret etmiştir.

Kültür ve sanata destek olmayı görev bilen Ziraat Bankası ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü iş birliği ile hayata geçirilen Devlet Tiyatroları Ziraat Sahnesi tiyatro severlere hizmet vermektedir.

1929 yılında İtalyan Mimar Giulio Mongeri tarafından yapılan ve Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi yapılarından biri olan Ziraat Bankası Müzesi, Ankara’nın Ulus semtindeki Genel Müdürlük Binası zemin kat Şeref Salonu’nda, 1981 yılında açılmıştır.

Banka’nın birikimini ve deneyimini geleceğe aktarmak amacı güden Ziraat Bankası Müzesi, başlangıcından bugüne Türkiye bankacılık sisteminin ticari, ekonomik, siyasi, kültürel, sanatsal, eğitsel değişimini ve geçmişten bugüne gelişimini gösterme özelliğine sahiptir. Müzede, bu özellikleri içinde barındıran ve bankacılık sisteminde kullanılan pek çok antika obje, tarihi bir atmosfer içinde sergilenmektedir.

Tarihi binada 2017 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sonrasında, zemin kata bodrum katın da dahil edilmesiyle genişletilen Ziraat Bankası Müzesi, 2020 Mart ayında pandemi sebebiyle ziyaretçi girişine geçici olarak kapatılmıştır. Bu dönemde müzenin sanal tur ile adım adım gezilebilmesi ve deneyimlenebilmesi imkânı getirilmiştir.

Ziraat Bankası, Türkiye’nin önde gelen heykel ve tablo koleksiyonlarından birine sahiptir. Banka, koleksiyon kitabı ve düzenlediği kapsamlı sergilerle koleksiyonunda bulunan eserleri toplumla paylaşmaktadır. 2.500’ü aşan eser sayısı ile Ziraat Bankası Resim Koleksiyonu, Ziraat Bankası galerilerinde eserleri sergilenen sanatçılardan alınan yapıtlarla genişlemeye devam etmektedir.

Ziraat Bankası, Türk sporunun gelişmesine önemli katkı sağlamaktadır.
Ziraat Bankası, 12 sezondur futbolda Türkiye Kupası’nın isim hakkını alarak Türk sporunun gelişmesine önemli katkı sağlamıştır. Bunun yanı sıra 1981 yılından beri Türkiye Erkekler Voleybol liglerinde mücadele eden Ziraat Voleybol Takımı, 2020/2021 sezonunda hem Efeler Ligi hem de AXA Sigorta Kupa Voley (Türkiye Kupası) ve Avrupa’da CEV Challenge Kupası’nda mücadelesini başarı ile sürdürmektedir. 2017-2018 sezonunda CEV Kupası’nda ikinci olma başarısı gösteren Ziraat Voleybol Takımı, Bulgaristan’ın Pazarcık kentinde düzenlenen Balkan Kupası’nda Türkiye’yi temsil etmiş ve Balkan Kupası Şampiyonu olmuştur. En son düzenlenen Altyapı Türkiye Şampiyonası’nda voleybol altyapıları Yıldız, Genç kategorilerinde Türkiye Şampiyonluğunu kazanmıştır.

Ziraat Bankası’nın, “Çocuklar Tatilde Okullar Tadilatta” sosyal sorumluluk projesi kapsamında kalkınmada öncelikli bölgelerde yer alan okulların iyileştirilmesine yönelik çalışmaları bu yıl da devam etmiştir.

2020 Yılında Destek Verilen Sosyal Sorumluluk Projeleri
Ziraat Bankası, yaşamımızın her alanını etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı sürdürülen topyekûn mücadeleye ve salgından ekonomik olarak etkilenen vatandaşlara destek olmak amacıyla, Milli Dayanışma Kampanyası‘na destek vermiştir.

Banka, hem sosyal sorumluluğu gereği taşıdığı misyonun yerine getirilmesi hem de Hatay ilinde yaşanan orman yangınında zarar gören toprakları bir an önce yeşille buluşturmak amacıyla, çalışanları ve çocukları ile emeklileri adına 60.000 adet fidan bağışında bulunmuştur.

Millî Eğitim Bakanlığı’nca yürütülen Z-Kütüphane projesi; okuma kültürünün yaygınlaştırılmasını, kütüphanelerin geliştirilmesini, sürdürülebilir kalitede hizmet sunumunu ve materyal desteğinin sağlanmasını amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda, 81 ilde Z-Kütüphane kurulması kararlaştırılmıştır. Ziraat Bankası, 2020 yılında da bu kütüphanelerin yapımına desteğini sürdürmüştür. Ayrıca; Banka’nın ülkenin sosyo-kültürel ve ekonomik kalkınmasına yaptığı katkıları pekiştirmek ve ülkeye kalıcı bir eser bırakmak amacıyla katkı sağladığı, İstanbul’un en büyük kütüphanesi olacak Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi projesi tamamlanma aşamasına gelmiştir.

Ziraat Bankası’nın, “Çocuklar Tatilde Okullar Tadilatta” sosyal sorumluluk projesi kapsamında kalkınmada öncelikli bölgelerde yer alan okulların iyileştirilmesine yönelik çalışmaları bu yıl da devam etmiştir.

Banka; Yüksek Öğretim ve Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında barınan yükseköğrenim gençliğinin hem gelecekte ülkemizin sosyo-kültürel ve ekonomik kalkınması ve gelişmesine yön veren bireyler olması, hem de kültürel değerler ile tarih ve edebiyat bilincinin kazandırılması amacıyla kurum tarafından düzenlenen seminer, konferans ile eğitim çalışmalarını, 2020 yılında da desteklemeyi sürdürmüştür.

Reklam ve İletişim Faaliyetleri
Ziraat Bankası, Brand Finance 2020 araştırmasında Türkiye’nin en değerli 2. markası ve Türkiye’nin en değerli banka markası seçilmiştir. Bu başarı, yazılı basın ve sosyal medya aracılığıyla kamuoyuna duyurulmuştur.

Banka’nın “Dinlemezsen” isimli imaj reklam filmi, ulusal televizyon kanalları ve sosyal medya aracılığıyla izleyicilere sunulmuş ve kamuoyunda büyük beğeni almıştır.

Anneler Günü ve Babalar Gününü kutlayan reklam filmleri sosyal medyadan yayınlanmıştır.
Maaşlarını Ziraat Bankası aracılığıyla alan emekli ve çalışan müşteriler ile Banka BES müşterilerine yönelik “Tatil Destek Kredisi” ürününü anlatan reklam filmi, ulusal televizyon kanallarından ve sosyal medyadan izleyicilere ulaştırılmıştır.

Ziraat Bankası müşterilerinin şubeye gitmeden Banka web sitesinden veya Ziraat Mobil’den internet ve mobil bankacılığa başvuru yapabilmelerini konu alan “Online Kanallar” reklam filmi, ulusal televizyon kanalları ve sosyal medya aracılığıyla yayınlanmıştır. Ayrıca T.C. kimlik kartı ile internet şubesine kolay girişi anlatan tanıtım filmi ile Banka’nın dijital kanallarına online başvuru yapabilme ve online şifre yenileme işlemlerini anlatan tanıtım filmleri, sosyal medya mecralarından kullanıcılara iletilmiştir.

İkinci el motorlu kara taşıtı alım-satımında, taşıtın mülkiyeti ile satış bedelinin eş zamanlı ve güvenli bir şekilde el değiştirmesini sağlayan “Güvenli Ödeme Sistemi”, Ziraat Bankası tarafından uygulamaya alınmıştır. Söz konusu ürünün tanıtımını yapan film, sosyal medya aracılığı ile yayınlanmıştır.

Ziraat Bankası’nın 157 yıllık köklü geçmişine yakışan, hem Banka çalışanlarının hem de müşterilerin yüzlerini gülümseten 157. Yıl imaj reklam filmi, ulusal televizyon kanalları ve sosyal medya aracılığıyla izleyicilerin beğenisine sunulmuştur.

Türkiye’de ilk kez kullanılan “deepfake” teknolojisi ile büyük oyuncu Kemal Sunal’ı yeniden aramızda görmemizi sağlayan reklam filmi, yazılı ve görsel medyada büyük yankı uyandırmıştır.

Diğer Çalışmalar

Sponsorluklar
Anadolu coğrafyası, on bin yıl evvel tarımın doğumuyla birlikte günümüz medeniyetinin doğumuna da annelik etmiş, doğa ve insan arasındaki müthiş bir denge oluşturmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı, bu coğrafyayı gençlere görüntüler yoluyla anlatmak ve tarımın geleceğimiz olduğu bilincini oluşturmak amacıyla “Tarım Bizim Geleceğimiz” isimli bir belgesel projesi hazırlamıştır. Ziraat Bankası; farklı bölgelerimizin tarım konusundaki hikayelerinin anlatıldığı, 45’er dakikalık toplam 10 bölümden oluşan bu çalışmaya, 2020 yılı içerisinde sponsorluk desteği vermiştir.

Ziraat Bankası, hem Türk sporunun gelişmesine katkıda bulunmayı hem de marka tanınırlığını çok daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlamaktadır. Futbolun kitleler üzerindeki etkinliğini göz önünde bulunduran Banka, 2009 yılından günümüze son 11 futbol sezonunun da olduğu gibi 2020/2021 sezonunda da Türkiye Kupası’nın isim hakkını devralmıştır.

Prestijli ödüllerle taçlanan başarılarZiraat Bankası’nın paydaşlarının takdir ve beğenisini kazanan çalışmaları, ürettiği sayısız proje ve ürün, çeşitli kuruluşlarca ödüllendirilmektedir. Banka’nın 2020 yılında hayata geçirdiği marka, sosyal medya ve kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin kazandığı ödüllere yanda yer verilmiştir.

Altın Örümcek - Ziraat Bankası Kurumsal Web Sitesi, ikincilik ödülü

Altın Örümcek - Ziraat Bankası Kurumsal Web Sitesi, Mobil Uyumlu Tasarım Ödülü

Anadolu Medya Ödülleri - Ekonomiye Güç Katanlar Ödülü

Brand Finance - Dünyanın En Değerli 500 Banka Markası 2020/İki yıl üst üste Türkiye’nin en değerli banka markası

Business Brilliance Awards - Çevre ve Kurumsal Sürdürülebilirlik kategorisi birincilik ödülü

Good Life Brands Araştırması - İyi Yaşam Markaları/üst üste ikinci kez banka kategorisi kazananı

Global Banking & Finance Review - Bankacılık Teknolojisi ve 2020 Yılı Türkiye’nin En iyi Perakende Bankası

LACP - Ziraat Bankası 2019 Entegre Faaliyet Raporu, Ticari Bankalar kategorisi, Platin Ödül,

LACP - Ziraat Bankası 2019 Entegre Faaliyet Raporu, Finansal Şirketler Grubu kategorisi, Altın Ödül ile birlikte 10 Ödül

Lovemark - Bankalar kategorisi, 5 yıl üst üste Türkiye’nin En Sevilen Bankası

Stevie Awards - En İyi Faaliyet Raporu Özel Şirketler, 2019 Entegre Faaliyet Raporu/Bronz Ödül

Stevie Awards - Yeni Ürün Ödülleri İş Teknolojisi, OPİ uygulaması/Bronz Ödül

Stevie Awards - Yılın Reklam Kampanyası Finansal Ürünler ve Hizmetler, Dinlemezsen Reklam Filmi/Gümüş Ödül

Stevie Awards - Web Sitesi Bankacılık, Bronz Ödül

Stevie Awards - Dünyanın En İtibarlı İş Ödülleri, Mevsimsel Banko Uygulaması/Altın Ödül

Stevie Awards - En İyi Operasyon Merkezi İnovasyon Projesi/Altın Ödül

Stevie Awards - E-ipotek-Tapu İpotek Tesis ve Tescil İşlemlerinin Merkezileştirilmesi/Altın ve Gümüş Ödül

The ONE Awards - Marka Değeri ve Algı Araştırması 2019 Yılının İtibarlısı, Kredi Kartı kategorisi-Bankkart

The Golden Bridge Awards - İletişim Uygulaması, Altın Ödül

Trust İstanbul Visionary Talks & Awards - En Güvenilir Marka, Türkiye’nin En Güvenilir Banka Markası

up
down